ˆ

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U z 2016 r, poz. 352)
 
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje: 
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie;
2) udostępnione w serwisie informacyjnym Gminy Szprotawa na stronie www.szprotawa.pl;
3) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
 
2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego: 
1) dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie i w serwisie informacyjnym Gminy Szprotawa nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:
  • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
  • udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  • informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania;
2) dla informacji udostępnianej na wniosek, Urząd Miejski w Szprotawie określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy. 
 
3. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie informacji: 
1) Urząd Miejski w Szprotawie udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania co do zasady bezpłatnie, jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miejski w Szprotawie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
2) ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
  • koszty elektronicznych nośników danych,
  • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
  • koszty wysyłki, jeżeli jej koszt przekroczyłby koszt standardowej wysyłki,
  • szacowany koszt pracy pracownika,
  • koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
  • koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. 
4. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
 1) wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Szprotawy, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
2) Burmistrz Szprotawy, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
3) Burmistrz Szprotawy może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),
4) w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
5) do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
6) od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze,
7) w przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718). 
 
5. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą.
Gmina Szprotawa nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego. 
 
6. Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Szprotawie Urząd Miejski w Szprotawie nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Szprotawie lub w serwisie informacyjnym Gminy Szprotawa, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
2) szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd. 
 
7. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa (art. 21 i 22 ustawy). 
 
W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352). 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karina Jarosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karina Jarosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-27 12:19:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Korzeniowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-27 12:20:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Korzeniowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 12:20:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »