ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 4137
Podstawy prawne działania samorządu 1060
Statut Gminy 1704
Zadania Gminy 954
Organy Gminy 1333
Organy wewnętrzne 1213
Miasta partnerskie 1162
Rada Miejska w Szprotawie 5813
Kompetencje 859
Skład Rady Miejskiej 4775
Sesje Rady Miejskiej 2809
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1331
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 13563
Wyniki głosowań 5658
Interpelacje i zapytania 1138
Monika Biazik 765
Janusz Biliński 2251
Krzysztof Bugajny 254
Jerzy Chmara 1313
Marcin Chmura 700
Ireneusz Ganczar 1034
Stefan Gołek 621
Bartłomiej Grono 836
Beata Jakowicka 1163
Małgorzata Łazarczyk 231
Szymon Matuszewski 593
Roman Pakuła 1460
Piotr Płaskociński 3119
Stanisław Rosół 1494
Józef Rubacha 223
Piotr Siuda 611
Maciej Siwicki 2341
Andrzej Skawiński 1259
Władysław Sobczak 186
Andrzej Stambulski 462
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 602
Transmisja 3143
Plan Pracy Rady Miejskiej 771
Komisje Rady Miejskiej 613
Składy komisji Rady Miejskiej 1539
Plany pracy komisji 1186
Terminy 457
Kluby radnych 1570
Dyżury 1485
Burmistrz Szprotawy 5152
Kompetencje 1179
Sprawozdania 505
2017 4956
2018 3930
2019 3223
2020 1553
2021 396
Kontrole 436
2017 9629
2018 4165
2019 2180
Petycje 1353
2017 3769
2018 3409
2019 5351
2020 1243
2021 198
Raport o stanie Gminy 480
Urząd Miejski 12260
Dane teleadresowe 4988
Dni i godziny otwarcia 1688
Kierownictwo Urzędu 3843
Wydziały 14101
Regulamin organizacyjny 6190
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 4682
Regulamin pracy 1744
Regulamin wynagradzania 1476
Regulamin świadczeń socjalnych 1177
Zasady obsługi interesanta 843
Jak załatwić sprawę 36
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 764
Kontrola zarządcza 4534
Zarządzenia 1091
Harmonogram 552
Oświadczenia 214
Urząd Miejski 702
Jednostki podległe 1225
Sprawozdania 167
Urząd Miejski 655
Jednostki podległe 449
Audyt wewnętrzny 2402
Jednostki organizacyjne 3610
Szkoły 3264
Przedszkola 2455
Miejska Biblioteka Publiczna 2193
Szprotawski Dom Kultury 2007
Ośrodek Pomocy Społecznej 3179
SzZN „Chrobry” 2796
Szprotawski ZAZ 1552
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2547
Rejestr Instytucji Kultury 1301
Jednostki pomocnicze 1320
Sołectwa i osiedla 2477

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 54056
Akty Prawa Miejscowego 33508
Uchwały Rady Miejskiej 101511
2021 2503
2020 4164
2019 4924
2018 6592
2017 4515
2016 5109
2015 5546
2014 5754
2013 5827
2012 7685
2011 6763
2010 6216
2009 4231
2008 3042
2007 3647
2006 2429
2005 2986
2004 1578
2003 1148
2002 635
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 133965
2021 4653
2020 7852
2019 8297
2018 6609
2017 48
2016 660
2009 204
e-Urząd 3227
ePUAP 1456
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 16687
Ogłoszenia 21353
Wyniki 12668
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2219
Zamówienia publiczne 18974
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 103856
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 116780
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 8178
2018 3080
2019 3482
2020 785
2021 309
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 2532
2018 2727
2019 1857
2020 874
2021 604
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 2210
2018-2033 1019
2019-2033 694
2020-2033 415
2021-2033 237
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1295
2018-2033 907
2019-2033 664
2020-2033 360
2021-2033 134
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 284
roczne 1470
2017 0
I kwartał 853
II kwartał 2402
III kwartał 969
roczne 1211
2018 2277
2019 1853
2020 1215
2021 157
Sprawozdania z wykonania budżetu 2672
2016 409
roczne 1329
2017 1456
2018 1602
2019 884
2020 520
2021 51
Sprawozdania finansowe 415
Gmina Szprotawa 1514
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 1292
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 705
2017 247
2018 613
2019 344
2020 52
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 734
Projekty budżetów 295
2017 798
2018 698
2019 581
2020 321
2021 75
Sprawozdania z wykonania budżetów 286
2016 318
roczne 818
2017 953
2018 789
2019 530
2020 59
Możliwość sfinansowania deficytu 259
2017 744
2018 591
2019 486
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 340
2017-2033 776
2018-2033 595
2019-2033 508
2020-2033 323
O możliwości wykupu obligacji 302
2017 679
2018 599
O planowanej kwocie długu 1669
Obligacje 519
2017 1107
2018 1073
Informacje o stanie mienia 466
2016 794
2017 622
2018 424
2019 280
2020 75
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 4223
Deklaracje podatkowe 1183
2017/2018/2019 4490
Informacje podatkowe 793
2017/2018/2019 1210
Interpretacje podatkowe 480
2017 2119
Uchwały podatkowe 865
2017 981
2018 1337
2019 1243
2020 1613
2021 469
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 5696
Roczna 2016 708
Roczna 2017 624
Roczna 2018 490
Roczna 2019 297
Roczna 2020 41
Dług publiczny 1075
2016 774
2017 1698
2018 1485
2019 1057
2020 671
2021 83
Sprawozdania finansowe 297
Przetargi/ Majątek Gminy 15627
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 81415
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 7555
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 7736
Sprzedaż traw na pniu 190
Oświata 3048
Dotacje 7557
informacja o stanie zadań oświatowych 1228
Współpraca z NGO 3093
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 558
2017 704
2018 500
2019 767
2020 428
2021 267
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 432
2016 703
2017 491
2018 388
2019 65
2020 10
Rada Działalności PPGSz 1074
RDPP III kadencji 524
Konsultacje 460
2017 869
2018 920
2019 636
2020 339
2021 14
Otwarte konkursy ofert 1734
2017 7363
2018 12555
2019 12815
2020 10050
2021 8382
Wyniki otwartych konkursów ofert 717
2017 1757
2018 1314
2019 1621
2020 1303
2021 806
Tryb pozakonkursowy 540
2017 1169
2018 3254
2019 660
2020 190
2021 13
Dokumenty strategiczne 2278
Gminny Program Rewitalizacji 960
Sprawozdania z realizacji GPR 1648
Ogłoszenia 411
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4743
Studium uwarunkowań 1045
Strategia Rozwoju Gminy 402
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1417
Wieloletni Plan Inwestycyjny 380
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 446
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 640
2017 762
2018 463
2019 699
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 449
Ogłoszenia, konsultacje, inne 3710
Obwieszczenia 733
2017 8024
2018 3204
2019 3874
2020 4135
2021 818
Ogłoszenia różne 1007
2017 7889
2018 1261
2021 35
Konsultacje społeczne 494
2017 2387
2018 1054
2020 431
Rejestr działalności regulowanej 354
Informacja publiczna 3925
Ochrona środowiska 3657
Sprawozdanie z ochrony poiwetrza 50
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1288
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 844
Program Ochrony Środowiska 760
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 927
Obwieszczenia 887
2016 1780
2017 4638
2018 3230
2019 4714
2020 12683
2021 1611
Ogłoszenia 2234
Konsultacje 1735
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1685
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 491
2017 2661
2019 626
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 119
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 566
Wnioski 2016 1382
Decyzje 2016 1468
Wnioski 2017 7473
Decyzje 2017 7026
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 973
Decyzje 2014 878
Decyzje 2016 2309
Wnioski 2017 3227
Decyzje 2017 3100
Wnioski 2018 2922
Decyzje 2018 2997
Wnioski 2019 4046
Decyzje 2019 2823
Wnioski 2020 3171
Decyzje 2020 2600
Wnioski 2021 369
Decyzje 2021 261
Raport OS 380
2017 745
2019 885
2020 238
2021 20
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 312
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 204
Zaproszenie do składania ofert 9499
Ochrona Danych Osobowych 4347
Wybory 7026
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 783
2019 4441
Wybory Prezydenta RP 739
2020 8382
Wybory ławników 381
2019 1263
Wybory samorządowe 10146
2018 8351
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1241
2019 3444
Referendum 334
Zgromadzenia publiczne 273
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 346
Oświadczenia majątkowe 9416
Urząd Miejski 1516
Złożone w 2017 r. 9446
Złożone w 2018 r. 13112
Złożone w 2019 r. 8066
Złożone w 2020 r. 11556
Złożone w 2021 r. 1640
Rada Miejska 1397
Złożone w 2017 r. 12286
Złożone w 2018 r. 22776
Złożone w 2019 r. 8896
Złożone w 2020 r. 6226
Złożone w 2021 r. 1948
Jednostki podległe 1123
Złożone w 2017 r. 10901
Złożone w 2018 r. 13147
Złożone w 2019 r. 10111
Złożone w 2020 r. 6983
Złożone w 2021 r. 2138
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1262
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 1018
Deklaracja dostępności cyfrowej 880
Koordynator ds dostępności 357

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1511
Statystyki 5124
Kanały RSS 845
Kontakt 23810
Zespół redakcyjny 3556
« powrót do poprzedniej strony