ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 3399
Podstawy prawne działania samorządu 803
Statut Gminy 1338
Zadania Gminy 732
Organy Gminy 1013
Organy wewnętrzne 947
Miasta partnerskie 924
Rada Miejska w Szprotawie 5096
Kompetencje 670
Skład Rady Miejskiej 3444
Sesje Rady Miejskiej 2247
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1009
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 7004
Wyniki głosowań 2679
Interpelacje i zapytania 970
Monika Biazik 435
Janusz Biliński 1021
Jerzy Chmara 639
Marcin Chmura 297
Ireneusz Ganczar 510
Stefan Gołek 325
Bartłomiej Grono 450
Beata Jakowicka 663
Małgorzata Łazarczyk 147
Szymon Matuszewski 311
Roman Pakuła 684
Piotr Płaskociński 1551
Stanisław Rosół 808
Józef Rubacha 139
Piotr Siuda 371
Maciej Siwicki 1029
Andrzej Skawiński 648
Władysław Sobczak 113
Andrzej Stambulski 215
Józefa Śliska 444
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 390
Transmisja 2022
Plan Pracy Rady Miejskiej 566
Komisje Rady Miejskiej 498
Składy komisji Rady Miejskiej 1000
Plany pracy komisji 610
Terminy 256
Kluby radnych 1107
Dyżury 887
Burmistrz Szprotawy 4587
Kompetencje 939
Sprawozdania 418
2017 3629
2018 2656
2019 2055
2020 576
Kontrole 350
2017 6913
2018 2487
2019 1215
Petycje 1023
2017 2401
2018 2008
2019 2425
2020 238
Raport o stanie Gminy 160
Urząd Miejski 9880
Dane teleadresowe 3551
Dni i godziny otwarcia 1166
Kierownictwo Urzędu 2961
Wydziały i referaty 9483
Regulamin organizacyjny 4018
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 3110
Regulamin pracy 1174
Regulamin wynagradzania 1120
Regulamin świadczeń socjalnych 612
Zasady obsługi interesanta 618
Jak załatwić sprawę 32
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 564
Kontrola zarządcza 3313
Zarządzenia 305
Harmonogram 124
Oświadczenia 95
Urząd Miejski 212
Jednostki podległe 269
Sprawozdania 86
Urząd Miejski 190
Jednostki podległe 139
Audyt wewnętrzny 1696
Jednostki organizacyjne 3080
Szkoły 2568
Przedszkola 2054
Miejska Biblioteka Publiczna 1740
Szprotawski Dom Kultury 1552
Ośrodek Pomocy Społecznej 2225
SzZN „Chrobry” 1831
Szprotawski ZAZ 1250
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 1925
Rejestr Instytucji Kultury 780
Jednostki pomocnicze 1109
Sołectwa i osiedla 1872

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 33805
Akty Prawa Miejscowego 16954
Uchwały Rady Miejskiej 64280
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 83224
e-Urząd 2379
Skrzynka podawcza 991
ePUAP 1010
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 14013
Ogłoszenia 16358
Wyniki 10519
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 1860
Zamówienia publiczne 15037
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 76969
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 89920
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 6680
2018 2564
2019 2595
2020 478
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 1845
2018 1664
2019 950
2020 601
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1708
2018-2033 766
2019-2033 438
2020-2033 247
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 995
2018-2033 611
2019-2033 410
2020-2033 199
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 234
roczne 949
2017 0
I kwartał 593
II kwartał 1830
III kwartał 691
roczne 829
2018 1474
2019 1067
2020 359
Sprawozdania z wykonania budżetu 1870
2016 325
roczne 932
2017 982
2018 977
2019 441
2020 83
Sprawozdania finansowe 240
Gmina Szprotawa 821
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 666
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 384
2017 191
2018 401
2019 215
2020 11
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 606
Projekty budżetów 235
2017 557
2018 535
2019 378
2020 173
Sprawozdania z wykonania budżetów 222
2016 258
roczne 629
2017 673
2018 504
2019 265
Możliwość sfinansowania deficytu 199
2017 527
2018 408
2019 319
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 220
2017-2033 520
2018-2033 443
2019-2033 318
2020-2033 176
O możliwości wykupu obligacji 237
2017 473
2018 425
O planowanej kwocie długu 1016
Obligacje 410
2017 721
2018 760
Informacje o stanie mienia 372
2016 564
2017 426
2018 253
2019 119
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 3022
Deklaracje podatkowe 980
2017/2018/2019 3738
Informacje podatkowe 670
2017/2018/2019 942
Interpretacje podatkowe 393
2017 1507
Uchwały podatkowe 699
2017 795
2018 1153
2019 971
2020 1002
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 3327
Roczna 2016 518
Roczna 2017 407
Roczna 2018 293
Roczna 2019 114
Dług publiczny 904
2016 588
2017 1161
2018 949
2019 674
2020 222
Sprawozdania finansowe 194
Przetargi/ Majątek Gminy 12195
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 48717
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 4801
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 5190
Oświata 2638
Dotacje 5214
informacja o stanie zadań oświatowych 719
Współpraca z NGO 2425
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 461
2017 514
2018 328
2019 517
2020 262
2021 22
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 340
2016 555
2017 333
2018 217
Rada Działalności PPGSz 764
RDPP III kadencji 338
Konsultacje 376
2017 663
2018 585
2019 413
2020 85
Otwarte konkursy ofert 1506
2017 6542
2018 11876
2019 11686
2020 6794
Wyniki otwartych konkursów ofert 558
2017 1226
2018 906
2019 1019
2020 639
Tryb pozakonkursowy 432
2017 869
2018 2171
2019 385
2020 109
Dokumenty strategiczne 1858
Gminny Program Rewitalizacji 723
Sprawozdania z realizacji GPR 1128
Ogłoszenia 194
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3319
Studium uwarunkowań 744
Strategia Rozwoju Gminy 313
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1028
Wieloletni Plan Inwestycyjny 314
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 357
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 571
2017 596
2018 300
2019 535
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 265
Ogłoszenia, konsultacje, inne 3113
Obwieszczenia 607
2017 5193
2018 2087
2019 2414
2020 1576
Ogłoszenia różne 868
2017 7636
2018 979
Konsultacje społeczne 413
2017 1699
2018 779
2020 69
Rejestr działalności regulowanej 274
Informacja publiczna 3187
Ochrona środowiska 2900
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 938
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 648
Program Ochrony Środowiska 636
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 695
Obwieszczenia 704
2016 1155
2017 3029
2018 2249
2019 2288
2020 3483
Ogłoszenia 1324
Konsultacje 1061
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1121
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 354
2017 1996
2019 285
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 463
Wnioski 2016 924
Decyzje 2016 961
Wnioski 2017 4878
Decyzje 2017 4539
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 819
Decyzje 2014 630
Decyzje 2016 1500
Wnioski 2017 2447
Decyzje 2017 2344
Wnioski 2018 2040
Decyzje 2018 2007
Wnioski 2019 2353
Decyzje 2019 1504
Wnioski 2020 772
Decyzje 2020 509
Raport OS 289
2017 556
2019 481
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 247
Zaproszenie do składania ofert 5951
Ochrona Danych Osobowych 3089
Wybory 6711
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 718
2019 2758
Wybory Prezydenta RP 664
2020 4203
Wybory ławników 326
2019 743
Wybory samorządowe 9971
2018 4069
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1177
2019 1970
Referendum 271
Zgromadzenia publiczne 99
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 135
Oświadczenia majątkowe 7699
Urząd Miejski 1283
Złożone w 2017 r. 7611
Złożone w 2018 r. 10196
Złożone w 2019 r. 5930
Złożone w 2020 r. 4791
Rada Miejska 1218
Złożone w 2017 r. 9259
Złożone w 2018 r. 15463
Złożone w 2019 r. 6160
Złożone w 2020 r. 2865
Jednostki podległe 934
Złożone w 2017 r. 8414
Złożone w 2018 r. 9340
Złożone w 2019 r. 7269
Złożone w 2020 r. 2844
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 999
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 652
Deklaracja dostępności cyfrowej 326
Koordynator ds dostępności 76

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1300
Statystyki 4824
Kanały RSS 693
Kontakt 15141
Zespół redakcyjny 2562
« powrót do poprzedniej strony