ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 3697
Podstawy prawne działania samorządu 918
Statut Gminy 1490
Zadania Gminy 822
Organy Gminy 1178
Organy wewnętrzne 1069
Miasta partnerskie 1043
Rada Miejska w Szprotawie 5412
Kompetencje 741
Skład Rady Miejskiej 4038
Sesje Rady Miejskiej 2488
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1118
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 9238
Wyniki głosowań 3781
Interpelacje i zapytania 1033
Monika Biazik 569
Janusz Biliński 1489
Krzysztof Bugajny 23
Jerzy Chmara 903
Marcin Chmura 445
Ireneusz Ganczar 750
Stefan Gołek 431
Bartłomiej Grono 619
Beata Jakowicka 866
Małgorzata Łazarczyk 177
Szymon Matuszewski 401
Roman Pakuła 1012
Piotr Płaskociński 2155
Stanisław Rosół 1074
Józef Rubacha 176
Piotr Siuda 445
Maciej Siwicki 1492
Andrzej Skawiński 896
Władysław Sobczak 142
Andrzej Stambulski 271
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 490
Transmisja 2272
Plan Pracy Rady Miejskiej 617
Komisje Rady Miejskiej 545
Składy komisji Rady Miejskiej 1226
Plany pracy komisji 734
Terminy 290
Kluby radnych 1317
Dyżury 1134
Burmistrz Szprotawy 4834
Kompetencje 1035
Sprawozdania 453
2017 4219
2018 3232
2019 2552
2020 985
2021 45
Kontrole 386
2017 8015
2018 3183
2019 1643
Petycje 1163
2017 2997
2018 2636
2019 3486
2020 557
2021 12
Raport o stanie Gminy 265
Urząd Miejski 10914
Dane teleadresowe 4231
Dni i godziny otwarcia 1403
Kierownictwo Urzędu 3311
Wydziały i referaty 11239
Regulamin organizacyjny 4975
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 3788
Regulamin pracy 1418
Regulamin wynagradzania 1275
Regulamin świadczeń socjalnych 859
Zasady obsługi interesanta 705
Jak załatwić sprawę 35
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 646
Kontrola zarządcza 3893
Zarządzenia 628
Harmonogram 274
Oświadczenia 127
Urząd Miejski 421
Jednostki podległe 548
Sprawozdania 115
Urząd Miejski 357
Jednostki podległe 258
Audyt wewnętrzny 2023
Jednostki organizacyjne 3295
Szkoły 2932
Przedszkola 2239
Miejska Biblioteka Publiczna 1939
Szprotawski Dom Kultury 1754
Ośrodek Pomocy Społecznej 2667
SzZN „Chrobry” 2185
Szprotawski ZAZ 1379
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2223
Rejestr Instytucji Kultury 1018
Jednostki pomocnicze 1201
Sołectwa i osiedla 2134

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 42922
Akty Prawa Miejscowego 23494
Uchwały Rady Miejskiej 84760
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 111410
e-Urząd 2673
ePUAP 1160
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 15535
Ogłoszenia 17745
Wyniki 11582
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2029
Zamówienia publiczne 16661
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 86969
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 101610
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 7421
2018 2830
2019 3013
2020 651
2021 6
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 2215
2018 2226
2019 1344
2020 728
2021 288
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 1928
2018-2033 879
2019-2033 539
2020-2033 320
2021-2033 84
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 1146
2018-2033 779
2019-2033 527
2020-2033 264
2021-2033 2
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 254
roczne 1235
2017 0
I kwartał 725
II kwartał 2092
III kwartał 827
roczne 1027
2018 1904
2019 1479
2020 653
Sprawozdania z wykonania budżetu 2200
2016 354
roczne 1055
2017 1178
2018 1303
2019 651
2020 230
Sprawozdania finansowe 299
Gmina Szprotawa 1132
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 947
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 476
2017 212
2018 488
2019 271
2020 26
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 662
Projekty budżetów 258
2017 667
2018 611
2019 482
2020 237
Sprawozdania z wykonania budżetów 249
2016 283
roczne 710
2017 793
2018 643
2019 401
Możliwość sfinansowania deficytu 227
2017 610
2018 506
2019 403
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 247
2017-2033 635
2018-2033 513
2019-2033 405
2020-2033 247
O możliwości wykupu obligacji 263
2017 562
2018 492
O planowanej kwocie długu 1272
Obligacje 453
2017 837
2018 891
Informacje o stanie mienia 404
2016 657
2017 515
2018 326
2019 179
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 3721
Deklaracje podatkowe 1111
2017/2018/2019 4097
Informacje podatkowe 734
2017/2018/2019 1053
Interpretacje podatkowe 434
2017 1738
Uchwały podatkowe 818
2017 880
2018 1250
2019 1102
2020 1331
2021 187
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 4380
Roczna 2016 608
Roczna 2017 521
Roczna 2018 388
Roczna 2019 198
Dług publiczny 966
2016 662
2017 1419
2018 1218
2019 892
2020 379
Sprawozdania finansowe 237
Przetargi/ Majątek Gminy 13449
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 60162
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 5802
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 6203
Oświata 2770
Dotacje 6215
informacja o stanie zadań oświatowych 888
Współpraca z NGO 2692
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 498
2017 594
2018 408
2019 615
2020 328
2021 97
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 371
2016 621
2017 404
2018 285
Rada Działalności PPGSz 883
RDPP III kadencji 422
Konsultacje 405
2017 758
2018 758
2019 518
2020 173
Otwarte konkursy ofert 1621
2017 6919
2018 12165
2019 12191
2020 9181
2021 692
Wyniki otwartych konkursów ofert 614
2017 1469
2018 1100
2019 1297
2020 935
2021 89
Tryb pozakonkursowy 472
2017 990
2018 2662
2019 503
2020 138
Dokumenty strategiczne 2040
Gminny Program Rewitalizacji 807
Sprawozdania z realizacji GPR 1342
Ogłoszenia 300
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 3772
Studium uwarunkowań 827
Strategia Rozwoju Gminy 347
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1198
Wieloletni Plan Inwestycyjny 342
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 390
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 599
2017 670
2018 368
2019 613
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 327
Ogłoszenia, konsultacje, inne 3379
Obwieszczenia 653
2017 6527
2018 2603
2019 3153
2020 2676
2021 72
Ogłoszenia różne 927
2017 7764
2018 1103
Konsultacje społeczne 450
2017 2034
2018 903
2020 198
Rejestr działalności regulowanej 305
Informacja publiczna 3497
Ochrona środowiska 3262
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa obiektów inwentarskich w Siecieborzycach 152
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1093
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 731
Program Ochrony Środowiska 694
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 804
Obwieszczenia 811
2016 1410
2017 3766
2018 2683
2019 3310
2020 6795
2021 123
Ogłoszenia 1737
Konsultacje 1325
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1349
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 439
2017 2324
2019 412
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 27
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 502
Wnioski 2016 1121
Decyzje 2016 1182
Wnioski 2017 6099
Decyzje 2017 5640
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 895
Decyzje 2014 731
Decyzje 2016 1800
Wnioski 2017 2791
Decyzje 2017 2724
Wnioski 2018 2404
Decyzje 2018 2439
Wnioski 2019 3052
Decyzje 2019 2087
Wnioski 2020 1592
Decyzje 2020 1159
Wnioski 2021 65
Raport OS 328
2017 644
2019 642
2020 53
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 273
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 90
Zaproszenie do składania ofert 7318
Ochrona Danych Osobowych 3625
Wybory 6857
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 745
2019 3532
Wybory Prezydenta RP 698
2020 6060
Wybory ławników 350
2019 960
Wybory samorządowe 10040
2018 5808
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1202
2019 2665
Referendum 299
Zgromadzenia publiczne 161
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 223
Oświadczenia majątkowe 8164
Urząd Miejski 1388
Złożone w 2017 r. 8373
Złożone w 2018 r. 11470
Złożone w 2019 r. 6788
Złożone w 2020 r. 7614
Złożone w 2021 r. 62
Rada Miejska 1265
Złożone w 2017 r. 10693
Złożone w 2018 r. 18592
Złożone w 2019 r. 7468
Złożone w 2020 r. 4180
Złożone w 2021 r. 47
Jednostki podległe 993
Złożone w 2017 r. 9472
Złożone w 2018 r. 11081
Złożone w 2019 r. 8498
Złożone w 2020 r. 4416
Złożone w 2021 r. 125
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1102
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 816
Deklaracja dostępności cyfrowej 559
Koordynator ds dostępności 186

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1390
Statystyki 4957
Kanały RSS 749
Kontakt 18745
Zespół redakcyjny 3065
« powrót do poprzedniej strony