ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 4324
Podstawy prawne działania samorządu 1135
Statut Gminy 1838
Zadania Gminy 1027
Organy Gminy 1418
Organy wewnętrzne 1272
Miasta partnerskie 1233
Rada Miejska w Szprotawie 6017
Kompetencje 918
Skład Rady Miejskiej 5220
Sesje Rady Miejskiej 2967
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1490
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 15500
Wyniki głosowań 6675
Interpelacje i zapytania 1175
Monika Biazik 866
Janusz Biliński 2520
Krzysztof Bugajny 416
Jerzy Chmara 1542
Marcin Chmura 825
Ireneusz Ganczar 1164
Stefan Gołek 702
Bartłomiej Grono 930
Beata Jakowicka 1275
Małgorzata Łazarczyk 323
Szymon Matuszewski 679
Roman Pakuła 1648
Piotr Płaskociński 3539
Stanisław Rosół 1669
Józef Rubacha 245
Piotr Siuda 669
Maciej Siwicki 2735
Andrzej Skawiński 1479
Władysław Sobczak 210
Andrzej Stambulski 515
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 651
Transmisja 4281
Plan Pracy Rady Miejskiej 845
Komisje Rady Miejskiej 652
Składy komisji Rady Miejskiej 1697
Plany pracy komisji 1376
Terminy 547
Kluby radnych 1680
Dyżury 1631
Burmistrz Szprotawy 5330
Kompetencje 1248
Sprawozdania 527
2017 5271
2018 4249
2019 3506
2020 1769
2021 620
Kontrole 456
2017 10332
2018 4644
2019 2457
Petycje 1434
2017 4138
2018 3793
2019 6155
2020 1525
2021 277
Raport o stanie Gminy 578
Urząd Miejski 12824
Dane teleadresowe 5357
Dni i godziny otwarcia 1810
Kierownictwo Urzędu 4135
Wydziały 15210
Regulamin organizacyjny 6801
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 5086
Regulamin pracy 1903
Regulamin wynagradzania 1606
Regulamin świadczeń socjalnych 1347
Zasady obsługi interesanta 918
Jak załatwić sprawę 36
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 814
Kontrola zarządcza 4757
Zarządzenia 1316
Harmonogram 673
Oświadczenia 240
Urząd Miejski 848
Jednostki podległe 1501
Sprawozdania 191
Urząd Miejski 784
Jednostki podległe 551
Audyt wewnętrzny 2575
Jednostki organizacyjne 3768
Szkoły 3474
Przedszkola 2563
Miejska Biblioteka Publiczna 2311
Szprotawski Dom Kultury 2114
Ośrodek Pomocy Społecznej 3371
SzZN „Chrobry” 2994
Szprotawski ZAZ 1629
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2697
Rejestr Instytucji Kultury 1428
Jednostki pomocnicze 1390
Sołectwa i osiedla 2624

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 60149
Akty Prawa Miejscowego 38155
Uchwały Rady Miejskiej 105165
2021 4710
2020 6227
2019 7711
2018 10077
2017 6729
2016 7696
2015 8342
2014 8333
2013 8395
2012 11804
2011 11601
2010 9044
2009 8279
2008 6260
2007 7070
2006 4826
2005 5348
2004 3654
2003 2991
2002 1229
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 137554
2021 8990
2020 12131
2019 12941
2018 10424
2017 78
2016 966
2010 627
2009 1505
e-Urząd 3373
ePUAP 1565
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 17544
Ogłoszenia 23010
Wyniki 13020
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2343
Zamówienia publiczne 19930
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 111708
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 123756
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 8489
2018 3214
2019 3622
2020 835
2021 420
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 2707
2018 3040
2019 2080
2020 946
2021 732
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 2328
2018-2033 1087
2019-2033 759
2020-2033 465
2021-2033 309
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1359
2018-2033 971
2019-2033 724
2020-2033 398
2021-2033 195
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 298
roczne 1621
2017 0
I kwartał 914
II kwartał 2572
III kwartał 1045
roczne 1313
2018 2479
2019 2049
2020 1436
2021 285
Sprawozdania z wykonania budżetu 2849
2016 419
roczne 1420
2017 1553
2018 1721
2019 952
2020 627
2021 168
Sprawozdania finansowe 444
Gmina Szprotawa 1673
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 1471
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 784
2017 263
2018 665
2019 386
2020 68
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 777
Projekty budżetów 312
2017 844
2018 741
2019 636
2020 357
2021 116
Sprawozdania z wykonania budżetów 308
2016 332
roczne 873
2017 1022
2018 864
2019 597
2020 114
2021 2
Możliwość sfinansowania deficytu 272
2017 782
2018 643
2019 534
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 390
2017-2033 828
2018-2033 642
2019-2033 550
2020-2033 370
O możliwości wykupu obligacji 317
2017 726
2018 663
O planowanej kwocie długu 1856
Obligacje 543
2017 1208
2018 1148
Informacje o stanie mienia 488
2016 847
2017 678
2018 474
2019 321
2020 124
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 4388
Deklaracje podatkowe 1205
2017/2018/2019 4649
Informacje podatkowe 819
2017/2018/2019 1261
Interpretacje podatkowe 500
2017 2258
Uchwały podatkowe 886
2017 1017
2018 1381
2019 1321
2020 1725
2021 560
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 6215
Roczna 2016 756
Roczna 2017 677
Roczna 2018 546
Roczna 2019 338
Roczna 2020 82
Dług publiczny 1136
2016 817
2017 1851
2018 1604
2019 1183
2020 803
2021 158
Sprawozdania finansowe 320
Przetargi/ Majątek Gminy 16733
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 92372
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 8514
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 8397
Sprzedaż traw na pniu 314
Oświata 3210
Dotacje 8364
informacja o stanie zadań oświatowych 1401
Współpraca z NGO 3215
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 587
2017 756
2018 545
2019 821
2020 478
2021 351
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 458
2016 743
2017 538
2018 438
2019 104
2020 52
Rada Działalności PPGSz 1158
RDPP III kadencji 573
Konsultacje 484
2017 927
2018 1006
2019 690
2020 431
2021 85
Otwarte konkursy ofert 1775
2017 7558
2018 12748
2019 13115
2020 10456
2021 12453
Wyniki otwartych konkursów ofert 755
2017 1903
2018 1399
2019 1747
2020 1443
2021 1149
Tryb pozakonkursowy 567
2017 1252
2018 3482
2019 734
2020 206
2021 56
Dokumenty strategiczne 2344
Gminny Program Rewitalizacji 1023
Sprawozdania z realizacji GPR 1801
Ogłoszenia 462
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4988
Studium uwarunkowań 1119
Strategia Rozwoju Gminy 422
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1504
Wieloletni Plan Inwestycyjny 403
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 464
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 654
2017 811
2018 508
2019 751
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 498
Ogłoszenia, konsultacje, inne 3848
Obwieszczenia 762
2017 8869
2018 3480
2019 4193
2020 4882
2021 1463
Ogłoszenia różne 1039
2017 7960
2018 1331
2021 189
Konsultacje społeczne 517
2017 2610
2018 1122
2020 510
Rejestr działalności regulowanej 376
Informacja publiczna 4111
Ochrona środowiska 3851
Sprawozdanie z ochrony powietrza 132
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1403
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 900
Program Ochrony Środowiska 788
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 985
Obwieszczenia 938
2016 1939
2017 5049
2018 3532
2019 5366
2020 15305
2021 3080
Ogłoszenia 2511
Konsultacje 1952
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1840
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 520
2017 2809
2019 670
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 164
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 599
Wnioski 2016 1510
Decyzje 2016 1603
Wnioski 2017 8084
Decyzje 2017 7729
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1029
Decyzje 2014 962
Decyzje 2016 2531
Wnioski 2017 3436
Decyzje 2017 3310
Wnioski 2018 3130
Decyzje 2018 3235
Wnioski 2019 4511
Decyzje 2019 3173
Wnioski 2020 3784
Decyzje 2020 3271
Wnioski 2021 641
Decyzje 2021 453
Raport OS 406
2017 779
2019 996
2020 370
2021 40
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 333
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 260
Zaproszenie do składania ofert 10451
Ochrona Danych Osobowych 4754
Wybory 7099
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 802
2019 4915
Wybory Prezydenta RP 759
2020 9557
Wybory ławników 396
2019 1416
Wybory samorządowe 10188
2018 9501
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1252
2019 3849
Referendum 349
Zgromadzenia publiczne 336
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 408
Oświadczenia majątkowe 9698
Urząd Miejski 1555
Złożone w 2017 r. 9881
Złożone w 2018 r. 13906
Złożone w 2019 r. 8709
Złożone w 2020 r. 13034
Złożone w 2021 r. 2434
Rada Miejska 1438
Złożone w 2017 r. 13178
Złożone w 2018 r. 24775
Złożone w 2019 r. 9550
Złożone w 2020 r. 7010
Złożone w 2021 r. 3092
Jednostki podległe 1158
Złożone w 2017 r. 11548
Złożone w 2018 r. 14203
Złożone w 2019 r. 10909
Złożone w 2020 r. 7858
Złożone w 2021 r. 3139
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1341
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 1123
Deklaracja dostępności cyfrowej 1015
Koordynator ds dostępności 442

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1574
Statystyki 5187
Kanały RSS 883
Kontakt 26253
Zespół redakcyjny 3854
« powrót do poprzedniej strony