ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 4561
Podstawy prawne działania samorządu 1257
Statut Gminy 1993
Zadania Gminy 1117
Organy Gminy 1584
Organy wewnętrzne 1397
Miasta partnerskie 1315
Rada Miejska w Szprotawie 6306
Kompetencje 1004
Skład Rady Miejskiej 5701
Sesje Rady Miejskiej 3255
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1691
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 18412
Wyniki głosowań 8372
Interpelacje i zapytania 1206
Monika Biazik 1007
Janusz Biliński 2947
Krzysztof Bugajny 630
Jerzy Chmara 1859
Marcin Chmura 985
Ireneusz Ganczar 1382
Stefan Gołek 840
Bartłomiej Grono 1051
Beata Jakowicka 1447
Małgorzata Łazarczyk 461
Szymon Matuszewski 791
Roman Pakuła 1948
Piotr Płaskociński 4138
Stanisław Rosół 1913
Józef Rubacha 272
Piotr Siuda 774
Maciej Siwicki 3365
Andrzej Skawiński 1754
Władysław Sobczak 242
Andrzej Stambulski 563
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 736
Transmisja 6439
Plan Pracy Rady Miejskiej 930
Komisje Rady Miejskiej 686
Składy komisji Rady Miejskiej 1906
Plany pracy komisji 1642
Terminy 616
Kluby radnych 1839
Dyżury 1854
Burmistrz Szprotawy 5608
Kompetencje 1386
Sprawozdania 555
2017 5797
2018 4702
2019 3950
2020 2134
2021 1006
Kontrole 490
2017 11278
2018 5318
2019 2818
Petycje 1516
2017 4627
2018 4303
2019 7239
2020 1895
2021 372
Raport o stanie Gminy 751
Urząd Miejski 13558
Dane teleadresowe 5805
Dni i godziny otwarcia 1943
Kierownictwo Urzędu 4499
Wydziały 16693
Regulamin organizacyjny 7757
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 5700
Regulamin pracy 2097
Regulamin wynagradzania 1858
Regulamin świadczeń socjalnych 1567
Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa 66
Zasady obsługi interesanta 1008
Jak załatwić sprawę 36
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 887
Kontrola zarządcza 4997
Zarządzenia 1773
Harmonogram 820
Oświadczenia 264
Urząd Miejski 1096
Jednostki podległe 1843
Sprawozdania 219
Urząd Miejski 965
Jednostki podległe 675
Audyt wewnętrzny 2953
Jednostki organizacyjne 3968
Szkoły 3731
Przedszkola 2812
Miejska Biblioteka Publiczna 2469
Szprotawski Dom Kultury 2305
Ośrodek Pomocy Społecznej 3657
SzZN „Chrobry” 3336
Szprotawski ZAZ 1742
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2889
Rejestr Instytucji Kultury 1595
Jednostki pomocnicze 1477
Sołectwa i osiedla 2949

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 69792
Akty Prawa Miejscowego 45526
Uchwały Rady Miejskiej 108620
2021 9022
2020 9193
2019 11556
2018 14823
2017 10212
2016 11476
2015 12467
2014 12343
2013 12494
2012 18183
2011 18603
2010 13284
2009 14769
2008 10831
2007 11567
2006 8008
2005 8715
2004 6635
2003 5945
2002 2104
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 141889
2022 127
2021 17416
2020 18377
2019 20092
2018 16947
2017 122
2016 1397
2010 3282
2009 5671
e-Urząd 3603
ePUAP 1746
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 18262
Ogłoszenia 24658
Wyniki 13570
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2542
Zamówienia publiczne 21195
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych 121587
Zamówienia publiczne do 130 tys. złotych 145279
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 9078
2018 3400
2019 3860
2020 947
2021 635
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 2984
2018 3376
2019 2419
2020 1075
2021 944
2022 112
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 2532
2018-2033 1200
2019-2033 854
2020-2033 537
2021-2033 414
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 2
2017-2033 1488
2018-2033 1078
2019-2033 823
2020-2033 482
2021-2033 303
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 318
roczne 1843
2017 0
I kwartał 1028
II kwartał 2774
III kwartał 1154
roczne 1458
2018 2832
2019 2395
2020 1835
2021 529
Sprawozdania z wykonania budżetu 3118
2016 446
roczne 1544
2017 1713
2018 2017
2019 1149
2020 813
2021 339
Sprawozdania finansowe 500
Gmina Szprotawa 1900
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 1763
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 945
2017 281
2018 762
2019 453
2020 85
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 819
Projekty budżetów 336
2017 912
2018 813
2019 703
2020 427
2021 189
2022 28
Sprawozdania z wykonania budżetów 332
2016 352
roczne 945
2017 1149
2018 968
2019 704
2020 193
2021 56
Możliwość sfinansowania deficytu 292
2017 855
2018 716
2019 591
2022 16
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 457
2017-2033 911
2018-2033 718
2019-2033 624
2020-2033 435
2022-2036 22
O możliwości wykupu obligacji 341
2017 798
2018 746
O planowanej kwocie długu 2079
Obligacje 574
2017 1349
2018 1269
Informacje o stanie mienia 521
2016 928
2017 752
2018 559
2019 399
2020 199
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 4879
Deklaracje podatkowe 1275
2017/2018/2019 4895
Informacje podatkowe 879
2017/2018/2019 1355
Interpretacje podatkowe 522
2017 2460
Uchwały podatkowe 1002
2017 1085
2018 1453
2019 1426
2020 2017
2021 812
2022 139
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 7243
Roczna 2016 839
Roczna 2017 758
Roczna 2018 638
Roczna 2019 407
Roczna 2020 150
Dług publiczny 1187
2016 882
2017 2063
2018 1873
2019 1356
2020 977
2021 290
Sprawozdania finansowe 359
Przetargi/ Majątek Gminy 18248
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 107290
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 9636
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 9397
Sprzedaż traw na pniu 489
Oświata 3442
Dotacje 9359
informacja o stanie zadań oświatowych 1684
Współpraca z NGO 3383
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 631
2017 835
2018 617
2019 920
2020 542
2021 468
2022 66
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 502
2016 823
2017 617
2018 508
2019 181
2020 124
Rada Działalności PPGSz 1294
RDPP III kadencji 649
Konsultacje 529
2017 1024
2018 1197
2019 791
2020 578
2021 247
Otwarte konkursy ofert 1834
2017 7893
2018 13044
2019 13535
2020 10985
2021 26834
2022 103
Wyniki otwartych konkursów ofert 796
2017 2125
2018 1552
2019 1979
2020 1638
2021 1692
2022 36
Tryb pozakonkursowy 608
2017 1371
2018 3859
2019 821
2020 234
2021 148
RODO 5577
Dokumenty strategiczne 2494
Gminny Program Rewitalizacji 1138
Sprawozdania z realizacji GPR 2025
Ogłoszenia 532
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 5450
Studium uwarunkowań 1229
Strategia Rozwoju Gminy 462
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1637
Wieloletni Plan Inwestycyjny 447
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 499
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 699
2017 894
2018 599
2019 830
2020 20
2021 19
2022 28
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 627
Ogłoszenia, konsultacje, inne 4053
Ogłoszenia różne 1116
2017 8062
2018 1464
2021 333
Konsultacje społeczne 547
2017 2874
2018 1246
2020 639
Rejestr działalności regulowanej 405
Obwieszczenia 820
2017 10128
2018 4041
2019 4878
2020 5946
2021 2588
2022 9
Informacja publiczna 4407
Ochrona środowiska 4172
Sprawozdanie z ochrony powietrza 231
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1529
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 977
Program Ochrony Środowiska 831
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 1082
Obwieszczenia 995
2016 2180
2017 5539
2018 3939
2019 6275
2020 18968
2021 6035
2022 54
Ogłoszenia 2961
Konsultacje 2294
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2094
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 559
2017 3056
2019 729
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 261
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 645
Wnioski 2016 1670
Decyzje 2016 1776
Wnioski 2017 9240
Decyzje 2017 8856
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 1108
Decyzje 2014 1070
Decyzje 2016 2838
Wnioski 2017 3834
Decyzje 2017 3695
Wnioski 2018 3471
Decyzje 2018 3605
Wnioski 2019 5163
Decyzje 2019 3658
Wnioski 2020 4748
Decyzje 2020 4230
Wnioski 2021 1251
Decyzje 2021 1122
Wnioski 2022 33
Raport OS 456
2017 857
2019 1167
2020 525
2021 127
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 355
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 339
Zaproszenie do składania ofert 11989
Wybory 7181
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 829
2019 5597
Wybory Prezydenta RP 784
2020 11364
Wybory ławników 420
2019 1635
Wybory samorządowe 10244
2018 11061
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1273
2019 4541
Referendum 372
Zgromadzenia publiczne 418
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 511
Oświadczenia majątkowe 10070
Urząd Miejski 1616
Złożone w 2017 r. 10552
Złożone w 2018 r. 14988
Złożone w 2019 r. 9576
Złożone w 2020 r. 15165
Złożone w 2021 r. 3836
Rada Miejska 1486
Złożone w 2017 r. 14372
Złożone w 2018 r. 27676
Złożone w 2019 r. 10733
Złożone w 2020 r. 8130
Złożone w 2021 r. 4544
Jednostki podległe 1201
Złożone w 2017 r. 12474
Złożone w 2018 r. 15684
Złożone w 2019 r. 12117
Złożone w 2020 r. 9117
Złożone w 2021 r. 4704
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1459
Archiwum BIP do końca 2016 r. 1
Rolnictwo 1237
Deklaracja dostępności cyfrowej 1315
Koordynator ds dostępności 582

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1717
Statystyki 5273
Kanały RSS 933
Kontakt 29605
Zespół redakcyjny 4287
« powrót do poprzedniej strony