ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szprotawa 3895
Podstawy prawne działania samorządu 990
Statut Gminy 1603
Zadania Gminy 884
Organy Gminy 1243
Organy wewnętrzne 1137
Miasta partnerskie 1099
Rada Miejska w Szprotawie 5584
Kompetencje 799
Skład Rady Miejskiej 4394
Sesje Rady Miejskiej 2609
Komunikaty o posiedzeniach Rady Miejskiej 1170
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Szprotawie 11188
Wyniki głosowań 4585
Interpelacje i zapytania 1086
Monika Biazik 660
Janusz Biliński 1879
Krzysztof Bugajny 104
Jerzy Chmara 1079
Marcin Chmura 569
Ireneusz Ganczar 888
Stefan Gołek 525
Bartłomiej Grono 721
Beata Jakowicka 1013
Małgorzata Łazarczyk 204
Szymon Matuszewski 501
Roman Pakuła 1240
Piotr Płaskociński 2598
Stanisław Rosół 1269
Józef Rubacha 203
Piotr Siuda 537
Maciej Siwicki 1918
Andrzej Skawiński 1071
Władysław Sobczak 167
Andrzej Stambulski 359
Bożena Wójcik-Wojtkowiak 552
Transmisja 2436
Plan Pracy Rady Miejskiej 684
Komisje Rady Miejskiej 579
Składy komisji Rady Miejskiej 1367
Plany pracy komisji 917
Terminy 358
Kluby radnych 1418
Dyżury 1315
Burmistrz Szprotawy 4965
Kompetencje 1110
Sprawozdania 480
2017 4599
2018 3620
2019 2911
2020 1272
2021 167
Kontrole 413
2017 8814
2018 3694
2019 1910
Petycje 1254
2017 3404
2018 3038
2019 4399
2020 875
2021 107
Raport o stanie Gminy 350
Urząd Miejski 11616
Dane teleadresowe 4589
Dni i godziny otwarcia 1544
Kierownictwo Urzędu 3572
Wydziały 12673
Regulamin organizacyjny 5564
Schemat organizacyjny Urzędu Miejskiego 4245
Regulamin pracy 1579
Regulamin wynagradzania 1365
Regulamin świadczeń socjalnych 1026
Zasady obsługi interesanta 776
Jak załatwić sprawę 36
Informacja o załatwianiu spraw przez osoby głuchonieme 705
Kontrola zarządcza 4275
Zarządzenia 852
Harmonogram 436
Oświadczenia 184
Urząd Miejski 558
Jednostki podległe 962
Sprawozdania 151
Urząd Miejski 502
Jednostki podległe 354
Audyt wewnętrzny 2229
Jednostki organizacyjne 3463
Szkoły 3125
Przedszkola 2350
Miejska Biblioteka Publiczna 2071
Szprotawski Dom Kultury 1875
Ośrodek Pomocy Społecznej 2958
SzZN „Chrobry” 2492
Szprotawski ZAZ 1469
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 2375
Rejestr Instytucji Kultury 1183
Jednostki pomocnicze 1261
Sołectwa i osiedla 2307

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Akty prawne 48059
Akty Prawa Miejscowego 28449
Uchwały Rady Miejskiej 95553
2021 988
2020 1895
2019 2109
2018 2825
2017 1727
2016 2349
2015 2036
2014 2259
2013 2508
2012 3072
2011 1540
2010 2417
2009 510
2008 367
2007 324
2006 338
Uchwały - archiwum 0
Zarządzenia Burmistrza Szprotawy 127009
2021 1367
2020 2530
2019 2583
2018 2550
2017 18
2016 220
e-Urząd 3034
ePUAP 1327
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 16085
Ogłoszenia 19473
Wyniki 12195
Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze 2114
Zamówienia publiczne 17875
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro 95799
Zamówienia publiczne do 30 tys. euro 108807
Finanse 1
Uchwały budżetowe Gminy Szprotawa 1
2017 7840
2018 2953
2019 3260
2020 728
2021 133
Projekty uchwał budżetowych Gminy Szprotawa 1
2017 2400
2018 2516
2019 1617
2020 800
2021 476
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szprotawa 0
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 0
2017-2033 2081
2018-2033 962
2019-2033 626
2020-2033 365
2021-2033 164
Uchwały RM w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 1
2017-2033 1222
2018-2033 846
2019-2033 590
2020-2033 305
2021-2033 51
Sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Szprotawa 0
2016 267
roczne 1373
2017 0
I kwartał 788
II kwartał 2279
III kwartał 899
roczne 1100
2018 2110
2019 1666
2020 950
2021 29
Sprawozdania z wykonania budżetu 2452
2016 381
roczne 1224
2017 1331
2018 1464
2019 795
2020 374
Sprawozdania finansowe 364
Gmina Szprotawa 1341
Jednostki budżetowe i zakłady budżetowe 1101
Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szprotawa 591
2017 232
2018 546
2019 309
2020 39
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 698
Projekty budżetów 274
2017 739
2018 660
2019 534
2020 276
2021 37
Sprawozdania z wykonania budżetów 267
2016 296
roczne 764
2017 879
2018 719
2019 464
2020 0
Możliwość sfinansowania deficytu 243
2017 680
2018 547
2019 443
Wieloletnia Prognoza Finansowa i Prognoza długu 283
2017-2033 707
2018-2033 550
2019-2033 459
2020-2033 285
O możliwości wykupu obligacji 278
2017 614
2018 537
O planowanej kwocie długu 1458
Obligacje 484
2017 978
2018 980
Informacje o stanie mienia 438
2016 729
2017 565
2018 369
2019 232
2020 30
Podatki, opłaty lokalne, formularze i interpretacje podatkowe 4000
Deklaracje podatkowe 1150
2017/2018/2019 4313
Informacje podatkowe 770
2017/2018/2019 1143
Interpretacje podatkowe 456
2017 1963
Uchwały podatkowe 839
2017 931
2018 1294
2019 1179
2020 1472
2021 358
Informacje (wykonanie budżetu, ulgi, pomoc publiczna) 5034
Roczna 2016 661
Roczna 2017 566
Roczna 2018 436
Roczna 2019 236
Roczna 2020 10
Dług publiczny 1025
2016 729
2017 1557
2018 1341
2019 955
2020 539
2021 16
Sprawozdania finansowe 268
Przetargi/ Majątek Gminy 14378
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 69990
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę/ najem 6648
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż majątku ruchomego 6934
Sprzedaż traw na pniu 24
Oświata 2890
Dotacje 6851
informacja o stanie zadań oświatowych 1042
Współpraca z NGO 2912
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 522
2017 642
2018 454
2019 694
2020 377
2021 167
Sprawozdania w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 401
2016 658
2017 445
2018 333
2019 9
Rada Działalności PPGSz 970
RDPP III kadencji 466
Konsultacje 429
2017 820
2018 837
2019 586
2020 270
Otwarte konkursy ofert 1664
2017 7142
2018 12349
2019 12508
2020 9623
2021 3640
Wyniki otwartych konkursów ofert 667
2017 1622
2018 1213
2019 1464
2020 1153
2021 401
Tryb pozakonkursowy 497
2017 1082
2018 2940
2019 576
2020 158
Dokumenty strategiczne 2167
Gminny Program Rewitalizacji 875
Sprawozdania z realizacji GPR 1496
Ogłoszenia 353
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 4271
Studium uwarunkowań 952
Strategia Rozwoju Gminy 371
Strategia Rozwoju Gminy Szprotawa na lata 2015-2023 1311
Wieloletni Plan Inwestycyjny 362
Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 411
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Szprotawa 619
2017 713
2018 409
2019 655
Drogi i trasy rowerowe w Gminie Szprotawa 377
Ogłoszenia, konsultacje, inne 3554
Obwieszczenia 696
2017 7272
2018 2913
2019 3533
2020 3464
2021 417
Ogłoszenia różne 964
2017 7832
2018 1177
Konsultacje społeczne 472
2017 2208
2018 981
2020 317
Rejestr działalności regulowanej 328
Informacja publiczna 3702
Ochrona środowiska 3445
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Budowa obiektów inwentarskich w Siecieborzycach 219
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szprotawa 1192
Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szprotawa 789
Program Ochrony Środowiska 732
Program Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 dla Gminy Szprotawa 870
Obwieszczenia 848
2016 1610
2017 4194
2018 2945
2019 4007
2020 9712
2021 689
Ogłoszenia 1967
Konsultacje 1525
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1518
Rejestr Działalności Regulowanej - gospodarka odpadami 472
2017 2503
2019 591
Lista firm posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej 73
Rejestr wniosków i decyzji na wycinkę drzew 546
Wnioski 2016 1258
Decyzje 2016 1331
Wnioski 2017 6778
Decyzje 2017 6345
Rejestr wniosków i decyzji środowiskowych 940
Decyzje 2014 813
Decyzje 2016 2077
Wnioski 2017 3005
Decyzje 2017 2943
Wnioski 2018 2667
Decyzje 2018 2742
Wnioski 2019 3543
Decyzje 2019 2486
Wnioski 2020 2363
Decyzje 2020 1872
Wnioski 2021 215
Decyzje 2021 74
Raport OS 357
2017 699
2019 764
2020 135
2021 4
Listy producentów rolnych którzy otrzymali zwrot podatku akcyzowego 293
Lista firm odbierających nieczystości ciekłe 148
Zaproszenie do składania ofert 8444
Ochrona Danych Osobowych 3991
Wybory 6940
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 764
2019 4000
Wybory Prezydenta RP 719
2020 7246
Wybory ławników 366
2019 1110
Wybory samorządowe 10085
2018 7066
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1219
2019 3052
Referendum 315
Zgromadzenia publiczne 222
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń 272
Oświadczenia majątkowe 8780
Urząd Miejski 1455
Złożone w 2017 r. 8927
Złożone w 2018 r. 12329
Złożone w 2019 r. 7393
Złożone w 2020 r. 9898
Złożone w 2021 r. 243
Rada Miejska 1325
Złożone w 2017 r. 11507
Złożone w 2018 r. 20650
Złożone w 2019 r. 8189
Złożone w 2020 r. 5455
Złożone w 2021 r. 182
Jednostki podległe 1059
Złożone w 2017 r. 10238
Złożone w 2018 r. 12106
Złożone w 2019 r. 9310
Złożone w 2020 r. 5754
Złożone w 2021 r. 500
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 1181
Archiwum BIP do końca 2016 r. 0
Rolnictwo 915
Deklaracja dostępności cyfrowej 751
Koordynator ds dostępności 268

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Mapa serwisu 1452
Statystyki 5053
Kanały RSS 810
Kontakt 21200
Zespół redakcyjny 3330
« powrót do poprzedniej strony