ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Czystość i porządek

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń - całość

Sankcje i kary za nieprzestrzeganie Regulaminu

Zasady postępowania z odpadami komunalnymi

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

Wymagania związane z uprzątaniem błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego

Obowiązki posiadaczy zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązki właścicieli (opiekunów) zwierząt domowych

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz tereny objęte zakazem utrzymywania zwierząt gospodarskich

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia