ˆ

Budżet 2012

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykonanie budżetu za 2012r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan budżetu na 2012 rok uchwalony przez Radę Gminy w Krzeszycach wynosił 12.789.920,42 zł  po stronie dochodów w tym:
-  dochody bieżące      - 11.602.266,42  zł
- dochody majątkowe -   1.187.654,00 zł.
         Wydatki zaplanowano w kwocie 13.446.152,42 zł w tym:                                                                                                
- wydatki bieżące         - 11.363.053,00 zł
-  wydatki majątkowe  -   2.083.099,42 zł
           Plan budżetu nie został zrównoważony .Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 656.232,00 zł. W zestawieniu przychodów i rozchodów budżetu zaplanowano po stronie rozchodowej spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji na kwotę 1.835.254,00 zł. Po stronie przychodowej natomiast zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.491.486,00 zł .
          Plan budżetu obejmował zadania własne samorządu i zadania administracji rządowej zlecone gminom a także część zadań powierzonych gminie przez organy administracji rządowej i samorządowej na podstawie zawartych porozumień . 
       
        Plan budżetu na zadania własne wynosił  11.327.24,42 zł po stronie dochodów i kwotę 11.983.556,42 zł po stronie wydatków, a na zadania administracji rządowej zlecone gminie kwotę 1.462.596 ,00 zł po stronie dochodów i wydatków .
       Podczas wykonywania budżetu na przestrzeni roku 2012 plan ulegał zmianom. Ogółem zwiększony został o kwotę 3.714.210,96 zł po stronie dochodów a   o kwotę 2.322.940,41 zł po stronie wydatków. Planowany deficyt budżetu zamieniono w nadwyżkę  budżetową w wysokości  735.038,5zł .    
            Wzrost planu wynika między innymi   z dokonanych  zmian  w zakresie zadań  z zakresu administracji rządowej zleconej gminie oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę  374.712,00 zł po stronie dochodów  i wydatków , wzrostu dochodów własnych a także  otrzymania dotacji na dofinansowanie zadań własnych .
         Pozyskane środki  pozabudżetowe otrzymaliśmy  między innymi od:
1. Wojewody  Lubuskiego
2. Samorządu Województwa Lubuskiego jako  współudział w realizacji   
    projektów z udziałem środków europejskich w ramach PROW , LRPO i LGD
3.  Stowarzyszenia Pro Europa Viadrina
5.  Ministerstwa  Finansów
           Ponadto w trakcie roku budżetowego uzyskaliśmy ponadplanowe dochody z podatków i opłat lokalnych. W roku 2012 plan dochodów w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych niestety nie został wykonany, co jest złym sygnałem na przyszłość , wzrasta bezrobocie, poza tym doszło do likwidacji zakładu na terenie naszej gminy, stąd też obniżenie dochodów w tym zakresie .

          W roku 2012 nie wykonaliśmy  również  planu dochodów majątkowych zarówno w zakresie sprzedaży mienia jak też i kwoty planowanych dotacji z funduszy europejskich . Nadal bowiem trwa zastój i brak zainteresowania gruntami w tzw. strefie gospodarczej na  Karkoszowie.
          Po dokonanych zmianach plan budżetu na koniec 2012 r. wynosił:
DOCHODY OGÓŁEM                         16 504 131,38 ZŁ  W TYM:
-          DOCHODY  BIEŻĄCE             13 625 095,42 ZŁ
-          DOCHODY MAJĄTKOWE         2 879 035,96 ZŁ
WYDATKI OGÓŁEM                            15 769 092,83 ZŁ  W TYM:
-          WYDATKI  BIEŻĄCE                13 397 816,65 ZŁ
-          WYDATKI  MAJĄTKOWE          2 371 276,18  ZŁ
w tym na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami kwotę  1 837 308, 00 zł po stronie dochodów i wydatków.
     Rok 2012 w realizacji budżetu to okres bardzo trudny. Skutki spowolnienia gospodarczego dały się odczuć również w gminie. Nadal trudna sytuacja utrzymuje się w oświacie. Zmniejszenie subwencji oświatowej wskutek spadku liczby uczniów oraz zmian w systemie naliczania subwencji powoduje znaczny niedobór środków na realizację podstawowych zadań oświatowych.
      
Cały rok 2012 to oszczędności we wszystkich kategoriach wydatków budżetu szczególnie bieżących, gmina kolejny już rok zmuszona została do ograniczenia podstawowych wydatków w szkołach.
Nadal dochody w naszym budżecie nie wystarczają na realizację planowanych niezbędnych wydatków, szczególnie inwestycyjnych. Gmina stara się pozyskiwać dochody dodatkowe ze źródeł zewnętrznych w postaci dotacji z funduszy Unii Europejskiej i innych krajów, krajowych funduszy celowych oraz z budżetu państwa. Dzięki tym dotacjom Gmina w 2012 roku zrealizowała duże inwestycje prorozwojowe w zakresie uzbrojenia strefy przemysłowej Krzeszyce – Karkoszów .
WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy za 2012 rok wykonano w kwocie 16 198 029,62 zł co stanowi 98,15% w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Analizując dochody należy stwierdzić ,że dochody nie zostały wykonane w zaplanowanej wielkości, mimo że w niektórych pozycjach jest pełna realizacja planu. Niskie wykonanie dochodów odnotowano w dochodach między innymi z opłat za dostarczane usługi dla najemców, dzierżawy składników mienia komunalnego, podatku rolnym, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty za użytkowanie wieczystej oraz w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i realizacji dotacji unijnych. Szczególnie martwi nas niewykonanie planu w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, co nie rokuje dobrze na przyszłość.
Wykonanie planowanych dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy uzależnione jest od posiadanych zasobów finansowych naszych mieszkańców. Mimo, że wpływy podatkowe poprawiły się znacznie w stosunku do wykonania w latach ubiegłych, to nadal występują trudności w regulowaniu zobowiązań podatkowych i zobowiązań powstałych w wyniku zawartych umów cywilnoprawnych wobec gminy. Wzrasta bezrobocie, tym samym pogarsza się sytuacja finansowa naszych płatników. Istnieje grupa osób, które nadal uporczywie uchylają się od obowiązków podatkowych z różnych przyczyn.
Dlatego, od wielu lat występują zaległości podatkowe oraz zaległości powstałe z umów cywilnoprawnych. Ogółem stan zaległości wraz  z odsetkami na koniec 2012 r. wynosi 1002 821,35 zł. Stan zaległości w porównaniu z 2011 r. zmniejszył się. Mimo to występują trudności płatnicze niektórych przedsiębiorstw, miedzy innymi „Drewna„ Krzeszyce i innych. Nadal sukcesywnie dokonujemy egzekucji komorniczych, mimo bardzo wydłużonych i kosztownych procedur. Często bowiem komornik skarbowy zawiesza, bądź odstępuje od egzekucji, ze względu na sytuację materialną dłużnika. Rosną koszty prowadzonych postępowań. Nadal dokonujemy zabezpieczeń długu poprzez wpisy na hipoteki nieruchomości. Trudności płatnicze części podatników nadal pozostają. Wpływają podania o umorzenia.
WYKONANIE WYDATKÓW
Planowane według stanu na koniec 2012 roku wydatki budżetowe wykonane zostały w kwocie 15 428 672,29 zł co stanowi 97,84 % w stosunku do planu. Szczegółowe wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów przedstawiają tabele nr 2a, 2b, 4, 5
Plan wydatków na zadania własne wykonano w kwocie 13 601 410,90 zł co stanowi 97,63% w stosunku do planu. Natomiast plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz innych zadań zleconych ustawami wykonano w kwocie 1 827 261,39 zł co stanowi 99,45% w stosunku do planu.
Wydatki poniesione  na realizację zadań zleconych i powierzonych to między innymi :
- świadczenia rodzinne
- świadczenia społeczne /zasiłki i pomoc w naturze /
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- pomoc dzieciom w rodzinach zastępczych i własnych
- pokrycie części wydatków pracowników urzędu, którzy prowadzą sprawy USC, ewidencji ludności ,wojskowości i obrony cywilnej
- prowadzenie aktualizacji spisu wyborców
- pomoc rolnikom w postaci zwrotu części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
- zadania w zakresie obronności kraju
Wykonanie ważniejszych zadań rzeczowych w ramach zadań własnych w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
      W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 276 079,06 zł. Najważniejszą pozycję stanowią wydatki inwestycyjne związane z budową  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brzozowej i Karkoszowie, którą zakończono i rozliczono w 2012 r. . Pozostałe wydatki to  składki na utrzymanie Izb Rolniczych oraz wydatki związane z melioracją oraz wypłatą części akcyzy zawartej w cenie paliw dla rolników .
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 109 888,92 zł. Najważniejszą pozycję stanowią wydatki   jakie Gmina poniosła  przekazując dla powiatu  dotację w  kwocie  50 000,00 zł na dofinansowanie remontów dróg powiatowych położonych na terenie naszej gminy między innymi w Malcie.
        Pozostałe wydatki to wykonana w niewielkim zakresie bieżąca konserwacja i remonty dróg gminnych, szczególnie tam, gdzie  jeżdżą autobusy realizujące  dowozy dzieci do szkół.
TURYSTYKA
   W dziale tym  wydatkowano kwotę 23 597,60 zł zaplanowanych środków,
jako wpłaty składek do  Lokalnej Grupy Działania oraz Lokalnej Rybackiej Grupy Działania .
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
     W dziale tym wydatkowano kwotę 1 137 151,73 zł , która stanowi w większości koszty bieżącego utrzymania mienia komunalnego gminy. Koszty zakupu energii i energii cieplnej. Największą pozycje  stanowi opłacony przez gminę podatek od nieruchomości od własnego majątku dla samej siebie. Ponadto poniesiono również koszty przygotowania mienia do sprzedaży, które w 2012 roku są większe ze względu na przygotowywanie ofert do sprzedaży, między innymi działek na strefie gospodarczej.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

       W dziale tym wydatkowano kwotę  1 876 471,36 zł, która stanowi bieżące koszty utrzymania budynku administracyjnego gminy, funkcjonowania Rady Gminy, Wójta ,Urzędu Gminy, Sołtysów. Ponadto w  dziale tym  ujęto koszty promocji i reprezentacji gminy ,jak również koszty obchodów 10 lecia współpracy gminy z miastem Altlandsberg i Wystawy Rolniczej „Krzeszycka Jesień„ realizowanych z udziałem środków pomocowych z Pro Europa Viadrina. Ponadto w 2012 r. dokonano wymiany części sprzętu komputerowego oraz zapłacono udział gminy w projekcie samorządu województwa E- urząd.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
       Wydatki tego działu wynoszą 796,00   zł. Są to zadania zlecone dotyczące kosztów prowadzenia aktualizacji spisu wyborców .
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
      W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 142 258,12  zł . Najważniejszą pozycję wydatków stanowią wydatki bieżące koszty utrzymania 3 jednostek OSP w Krzeszycach, Kołczynie i Studzionce. Są to między innymi: zakup paliwa, części zamiennych , wynagrodzenia i pochodne oraz uzupełnienie wyposażenia, ekwiwalenty za udział w akcjach i inne. Pozostałe koszty to budowa OSP w Kołczynie oraz modernizacja remizy OSP w Krzeszycach .
OBSŁUGA DŁUGU  PUBLICZNEGO

        W dziale tym wydatkowano kwotę 474 804,89 zł na pokrycie kosztów odsetek  od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji .
OŚWIATA  I   WYCHOWANIE
         W dziale tym wydatkowano kwotę  5 509 438,77  zł ,która stanowi bieżące koszty utrzymania Zespołu Szkół Samorządowych w Krzeszycach obejmujących szkołę podstawową i gimnazjum, Zespołu Edukacyjnego w Kołczynie obejmującego przedszkole i szkołę podstawową, Przedszkola w Krzeszycach, administracji szkolnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz koszty dowozów dzieci do szkół. W 2012 roku w oświacie nie zostały wykonane planowane wydatki ze względu na niższe niż planowano wykonanie dochodów. Nadal występuje  coraz większy niedobór środków na potrzeby bieżące.
Pozostały na koniec roku niezapłacone rachunki. Spowoduje to w przyszłości dalsze ograniczenie środków na bieżące remonty i konserwację posiadanej bazy. Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sali gimnastycznej w ZSS Krzeszyce na kwotę 199 236,40 zł
OCHRONA ZDROWIA
W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 50 421,55 zł zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii w tym: działalność świetlicy socjoterapeutycznej w Krzeszycach i Punktu w Kołczynie.

POMOC  SPOŁECZNA
W dziale tym zrealizowano wydatki w kwocie 2 712 680,41 zł, które stanowią w większości wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, finansowanych zarówno przez budżet państwa oraz środki własne gminy. Ponadto w dziale tym znajdują się koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach, pomoc rodzinom zastępczym, wypłaty dodatków mieszkaniowych, świadczenie usług opiekuńczych, odpłatność za pobyt w DPS, która z roku na rok rośnie  oraz realizacja programu w zakresie  dożywiania dzieci.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 139 547,00 zł i stanowią wydatki na wypłaty stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy oraz pomoc w zakresie podręczników szkolnych, ponadto 5 000,00 zł ze środków własnych gminy przeznaczono na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce .
GOSPODARKA KOMUNALNA  I OCHRONA ŚRODOWISKA
    W dziale tym zrealizowano wydatki na kwotę 580 500,59 zł, które stanowią wydatki związane z wpłatami na rzecz CZG 12, oczyszczaniem wsi, utrzymaniem zieleni na terenie gminy oraz kosztem  oświetlenia ulic, placów i dróg położonych na terenie gminy. Najwyższą kwotę wydatków stanowią obecnie dotacje przedmiotowe, inwestycyjne oraz na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach zajmującego się dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale tym wykonane wydatki wynoszą 277 350,31 zł i obejmują dotację na utrzymanie 3 bibliotek w Krzeszycach, Kołczynie i Muszkowie ,zespołu „Rudniczanka” i dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. Ponadto w dziale tym w 2012 r. wydano kwotę 3000,00 zł na dotację dla Parafii Kołczyn na remont dzwonnicy w kościele Kołczyn wpisanej do rejestru zabytków.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
     W dziale tym zrealizowane wydatki wynoszą 117 085,98 zł i obejmują dotacje dla klubów sportowych piłki nożnej oraz wydatki na organizację pozostałych imprez sportowych na terenie gminy. W ramach tego działu w 2012 r. zakupiono siatkę i inne materiały do ogrodzenia boiska w Kołczynie.
WYKONANIE PLANÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
         Wykonanie za 2012 rok rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, przedstawia załącznik nr 4.
        Z prowadzonego przez szkoły rachunków dochodów własnych sfinansowano zakupy oraz usługi związane z działalnością jednostek, na które zabrakło pieniędzy w budżetach jednostek. Dokonywano zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów do pracy z dziećmi, nagród dla dzieci oraz organizowano zajęcia o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym.
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
          Wykonanie za 2012  planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego przedstawia załącznik nr 6.
      Nowo utworzony zakład został doposażony w pierwsze wyposażenie, kupił samochód oraz przejął majątek, którym zarządza .
             W 2012 roku gmina poniosła między innymi następujące wydatki inwestycyjne:
  -   budowa remizy OSP Kołczyn
  -   modernizacja  remizy OSP Krzeszyce
-    budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Krzeszyce
  -   udział Gminy w realizacji inwestycji powiatowych na terenie gminy Krzeszyce
  -   modernizacja sali gimnastycznej w ZSS Krzeszyce
       W wyniku wykonania dochodów i wydatków budżetowych gminy za 2012 rok powstała nadwyżka budżetowa w kwocie 769 357,33 zł ,którą przeznaczono na spłaty pożyczek. W 2012 roku gmina spłaciła kredyty i pożyczki inwestycyjne na kwotę 2 720 526,25zł oraz dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 600 000,00 zł .

Szczegółowe wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 3 .
    Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok dołączono „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego” Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszycach jako samorządowych instytucji kultury. Ponadto do sprawozdania dołączono „Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Krzeszyce na dzień 31 grudnia 2012 r.„ Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. składam w formie tabeli informację dotyczącą kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.
Porównując zaplanowane zamierzenia roku 2012 do uzyskanych efektów wymienionych w powyższym sprawozdaniu należy stwierdzić, że realizacja założeń była trudna. Dochody bieżące nie zostały zrealizowano zgodnie z planem. Brak realizacji dochodów majątkowych oraz zmniejszenie dochodów inwestycyjnych  spowodowało niedobór środków na realizację zaplanowanych wydatków zarówno bieżących jak też i inwestycyjnych. Wydatków nie udało się więc zrealizować zgodnie z planem. Brak środków w 2012 utrzyma niekorzystną tendencję ograniczania wydatków  w kolejnych latach. Zmuszeni jesteśmy zaciągać kredyty, by finansować zadania inwestycyjne i nie tylko. Trudna sytuacja w 2012 roku utrzymywała się nadal w oświacie, gdzie środki subwencji oświatowej są za małe, by utrzymać istniejącą bazę dydaktyczną oraz pokryć wzrastające wydatki płacowe.                             
Przed gminą kolejne wyzwania i dokonywanie trudnych wyborów  bowiem do wykorzystania są nadal środki z programów unijnych 2007 -2013. Niestety, by z nich korzystać należy zwiększać środki z przeznaczeniem na udział własny, co jest niezwykle trudne ze względu na szybko rosnące wydatki bieżące i limit zadłużania się obowiązujący jednostki samorządu terytorialnego, ustalony zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Czeka nas restrukturyzacja długu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
Ciągłe dyscyplinowanie wydatków i ograniczanie zadłużania się spowoduje w przyszłości pogorszenie jakości życia podatników gminy, a tym samym zablokuje dalszy rozwój naszej lokalnej społeczności.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-27 13:42:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-27 14:32:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-27 14:32:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-07 11:12:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-07 11:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-07 11:38:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6580 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budżet na rok 2012

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-07 11:06:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-07 11:11:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-07 11:11:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »