ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 15 GRUDNIA 2020R., /WTOREK/,
O GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskiena 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2021 – 2035.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Ośno Lubuskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskimna 2021r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2021 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 12. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 13. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-10 00:52:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-10 00:53:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-10 00:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 25 LISTOPADA 2020R., /ŚRODA/,
 O GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODĘDZIE SIĘ
XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położnych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli domków letniskowych lub właścicieli innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ośno Lubuskie na lata 2021-2025".
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2019/2020.
 13. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2019r.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-19 15:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-19 15:03:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-19 15:03:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
213 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XV sesja Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uwaga!
 
Zmiana terminu sesji Rady Miejskiej
 
Sesja Rady Miejskiej zaplanowana na wtorek 29 września 2020 r. w związku z wprowadzeniem czasowego ograniczenia pracu urzędu zostaje przełożona na 8 paździenika 2020 godz.13.00.
 
  
Ogłoszenie
W dniu 29 WRZEŚNIA 2020 r., /WTOREK/,
 o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Ośnie Lubuskim odbędzie się
XV Sesja Rady Miejskiej
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o nazwie: „Uroczysko Ośniańskich Jezior”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie drugiej zmiany uchwały Nr XVI/127/08 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 11 września 2008 r. w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z przeprowadzonej kontroli w zakresie wykonywania przez burmistrza zadań związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Ośno Lubuskie.
 10. Sprawozdanie Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej W Ośnie Lubuskim za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 12. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                     Z poważaniem
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
                  (-) Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 08:02:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Urbaniak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 08:59:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Urbaniak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-28 09:55:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 7 LIPCA 2020r., /WTOREK/,
 O GOD. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBSUKIM ODBĘDZIE SIĘ
XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 2. Analiza zabezpieczenia operacyjnego Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.
 3. Sprawozdanie dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ośno Lubuskie w 2019r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 5. Raport o stanie gminy za rok 2019, w tym:
  5.1. Debata nad raportem o stanie gminy,
  (poniżej informacja dla mieszkańców dot. debaty nad raportem o stanie gminy)
  5.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
 6. Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2019r., w tym:
  6.1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Ośno Lubuskie na dzień 31.12.2019r.,
  6.2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r.,
  6.3. Opinia Komisji Rewizyjnej Ray Miejskiej w Ośnie Lubuskim o wykonaniu budżetu gminy za 2019r.,
  6.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ośno Lubuskie za 2019r.,
  6.5. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ośna Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019r.,
  6.6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,
  6.7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2020/2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/128/2016 w sprawie reorganizacji Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Ośnie Lubuskim i nadania statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia i rozliczenia dotacji celowej z budżetu gminy Ośno Lubuskie na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Ośno Lubuskie.
 11. Sprawozdanie (korekta) z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej W Ośnie Lubuskim.
 13. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                            (-)  Henryk Łapko
 
 
 
 
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW DOT. DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY
 
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób.
   Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-26 13:58:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-26 14:05:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-26 14:05:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 15 MAJA 2020r., /PIĄTEK/,
O GODZ. 13.00 W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatków od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ośno Lubuskie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                     (-)  Henryk Łapko
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-08 12:57:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-08 12:57:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-13 13:56:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1008 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 26 MARCA 2020r., /CZWARTEK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XII SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej nr X/80/2019 z dnia 19.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021r.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 23:28:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 23:28:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-24 00:28:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 25 LUTEGO 2020r., /WTOREK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
XI SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX i X Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie
  i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości  zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
  w kompostowniku przydomowym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ośno Lubuskie w 2020 roku”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ośno Lubuskie na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Ośno Lubuskie na lata 2016-2023”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Ramowego planu Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi mieszkańca na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ośno Lubuskie”.
 17. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie za 2019 rok.
 18. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 19. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 15:14:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 15:15:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-18 16:15:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  19 GRUDNIA 2019R., /CZWARTEK/,
O GODZ. 13.00  W SALI NARAD  URZĘDU MIEJSKIEGO
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
X SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Ośno Lubuskie na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2020 – 2035.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie opłat cmentarnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ośno Lubuskie na rok szkolny 2019/2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim na 2020r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej ds. gospodarki i społecznych na 2020 rok.
 14. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 15. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-13 12:02:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-13 12:02:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-13 12:02:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU  28 LISTOPADA 2019 R., /CZWARTEK/,
 O GODZ. 13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ 
IX SESJA RADY MIEJSKIEJ
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ośno Lubuskie
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/102/2000 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 sierpnia 2000r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Ośno Lubuskie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych w Gminie Ośno Lubuskie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w mieście Ośno Lubuskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późn. zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Ośnie Lubuskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 12 września 2019r. oraz w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Ośno Lubuskie za rok szkolny 2018/2019.
 16. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2018r.
 17. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 18. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                     Z  poważaniem
                                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                    (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-21 07:47:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-21 07:47:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21 07:47:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1335 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
W DNIU 12 WRZEŚNIA 2019 r., /CZWARTEK/,
O GODZ.13.00  W SALI NARAD URZĘDU MIEJSKIEGO 
W OŚNIE LUBUSKIM ODBĘDZIE SIĘ
VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ 
 
Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej:
 1. Sprawy organizacyjne:
  - otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  - przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej
  - przyjęcie porządku obrad VIII Sesji Rady  Miejskiej
   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr III/21/2018 z dnia 20.12.2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ośno Lubuskie na lata 2019-2031.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 5. Informacja z wykonania budżetu gminy Ośno Lubuskie oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.
 6. Podjęcie obwieszczenia  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ośno Lubuskie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie ustalenia trybu i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ośno Lubuskie dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego
 9. Sprawozdanie Burmistrza Ośna Lubuskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Wolne wnioski, interpelacje  i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim.
 
                                                                                                                                                                                                      Z  poważaniem
                                                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                      (-)  Henryk Łapko

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Słomczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-06 11:52:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Słomczewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-06 11:54:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Słomczewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-07 00:44:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji