ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2021-01-20
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa, studnia Boczów dz. nr 9.117
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-30
Zakres przedmiotowy
Wp do dec. środ.stacja paliw dz.11/8, 11/3, 11/4 Grabów.
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-22
Zakres przedmiotowy
budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 83,1 MW wraz z niezbędną infra-strukturą techniczną na terenie działek o nr ewid. 141/2, 142/2, 142/3 obręb Prześlice, gmina Torzym.
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-16
Zakres przedmiotowy
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowisko-wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie oczyszczalni ścieków generowanych w związku z eksploatacją parku rozrywki „Majaland" na części działki o nr ewid. 9/13 obręb Kownaty, gmina Torzym.
Lp: 5
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-12-02
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa nr 10.2020 dz.166.3, 168.3 Tarnawa i 14.4 Boczów fotowoltaiczna farma do 36 MW
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-26
Zakres przedmiotowy
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego( studnia wiercona nr 2b) służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce numer ewi-dencyjny 9/117 obręb 0058 Boczów, gmina Torzym, powiat sulęciński, woje-wództwo lubuskie.
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-24
Zakres przedmiotowy
zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji społecznych sporządzonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach realizacji projektu nr pn.: Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów natura 2000 Rynna jezior Torzymskich,Rzepińskich,Stara Dabrowa w Korytach
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-19
Zakres przedmiotowy
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie obiektu telekomunikacyjnego nr 62395 PGO Torzym _Walewice (44843) na działce nr ewid. 61 obręb 0074 Walewice, gmina Torzym.
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-12
Zakres przedmiotowy
obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej ICP dot budowy stacji telefonii komórkowej na dz. nr 196/6 Boczów
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2020-11-02
Zakres przedmiotowy
budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej „Tarnawa” o mocy do 100 MW wraz ze stacją GPZ oraz niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce numer ewidencyjny 171/2 i 172/6 obręb 0072 Tarnawa Rzepińska

Nawigacja między stronami listy informacji