ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan działania Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2024.pdf

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tutajewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-14 14:40:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-14 14:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-21 08:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tutajewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-30 10:36:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-30 10:36:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-30 10:36:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1521 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

  • Data publikacji strony internetowej: 2005-08-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 2023-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową do spraw dostępności jest Jolanta Tutajewicz,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 4109719

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 68 4109700 w godzinach pracy urzędu. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać pisemnie na adres Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, poprzez platformę e-puap lub pocztą elektroniczną na adres

<e-mail>

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Wejście do budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim znajduje się na parterze budynku, z poziomu chodnika, swobodny wjazd na teren budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. 2. Dostęp do pierwszego i drugiego piętra tylko poprzez klatkę schodową. Budynek nie posiada windy. Obsługa interesantów może odbywać się na parterze budynku. 3. Budynek B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Parking przed budynkiem głównym jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu (wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych). 5. Nie ma przeciwwskazań do wstępu z psem asystującym. 6. W Urzędzie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego online. 7. W Urzędzie osoby słabosłyszące mogą skorzystać z pętli indukcyjnej.

Aplikacje mobilne

E-Krosnoodrzańskie - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.zetosoftware.euslugi.krosnoodrzanskie&hl=pl&gl=US

E-Krosnoodrzańskie - https://apps.apple.com/pl/app/e-krosno-odrza%C5%84skie/id1468459386

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Tutajewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 22:00:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 22:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-31 10:40:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1767 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »