ˆ

rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z przeprowadzonych komsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielona Góra zarządzonych na dzień 21 grudnia 2014 r. w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy "Nowe Miasto", obejmującej teren obecnej Gminy Zielona Góra, która z dniem 1 stycznia 2015 r. połączy się z miastem Zielona Góra na prawach powiatu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Zamiatała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Zamiatała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-22 12:43:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-22 12:44:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-22 12:44:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 201.2014 Wójta Gminy Zielona Góra w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielona Góra i ustalenia wzoru protokołu z przebiegu konsultacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Zamiatała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Zamiatała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-16 13:35:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-16 13:37:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-16 13:37:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4752 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 195.2014 Wójta Gminy Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zielona Góra

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Zamiatała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urszula Zamiatała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-12 11:02:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-12 11:03:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-18 09:34:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 169 / 04
Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 18 listopada 2004 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy.


Na podstawie § 5 ust.1 i 2 uchwały Nr XV/61/03 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy / Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 100 poz.1424 z dnia 9 grudnia 2003 roku/ oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/ 147 /04 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy, zarządza się co następuje:

§ 1.
W związku z przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami Gminy Zielona Góra, której przedmiotem będą projekty statutów sołectw ustala się:
 1. kalendarz czynności związany z przeprowadzeniem konsultacji stanowiący załącznik        Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 2. wzór karty konsultacyjnej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 3. wzór protokołu z przebiegu konsultacji stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zielona Góra.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zielona Góra oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-11-24 18:26:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-11-24 18:26:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-11-24 18:26:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

/projekt/

UCHWAŁA Nr ......./ /04
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia ......................... 2004w sprawie uchwalenia statutu sołectwa ....................................... położonego w Gminie Zielona Góra.


Na podstawie art.35 ust.1 i 3 oraz art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r Nr 142 ,poz.1591 z późn. zm./ po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, uchwala się, co następuje:


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Terenem działania sołectwa jest wieś .................................................................... .
2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy, która uczestniczy w realizacji zadań Gminy na warunkach określonych w niniejszym statucie.

§ 2.1. Statut sołectwa określa zakres działania sołectwa ,organizację i zadania organów jednostki pomocniczej, zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej ,zakres i formy nadzoru i kontroli nad działalnością organów jednostki pomocniczej .
2. Sołectwo współdziała z organami Gminy w wykonywaniu zadań własnych i zleconych
Gminy.

§ 3. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego statutu.

§ 4. Granice terytorialne sołectwa określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.


ROZDZIAŁ II

Zakres działania sołectwa

§ 5. Sołectwo i jego organy dbają o zbiorowe potrzeby mieszkańców lokalnej społeczności.

§ 6.Zadania Sołectwa obejmują w szczególności:
 1. współdziałanie z miejscowymi organizacjami społecznymi w sprawach kształtowania właściwych postaw mieszkańców, a w szczególności: gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia,
 2. działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia
  rodzinnego oraz wychowania w rodzinie,
 3. organizowanie różnych form opieki w ramach pomocy społecznej mieszkańcom oczekującym tej pomocy,
 4. podejmowanie działań mających na celu umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 5. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami w celu poprawy  warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska społeczności lokalnej.

§ 7. Sołectwo współdziała z organami Gminy m.in. w zakresie wydawania opinii
w sprawach:
 1. przestrzennego zagospodarowania sołectwa,
 2. remontów i modernizacji urządzeń komunalnych, obiektów oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 3. komunikacji lokalnej.

ROZDZIAŁ III
Władze sołectwa


§ 8. 1. Organami sołectwa są:
  1. zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy sołectwa.
  2. Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa.
 1. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka .
 2. Zebranie wiejskie może powołać komisje stałe i doraźne określając ich skład osobowy i zakres działania.

§ 9.1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.
2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej po upływie kadencji zarządza Rada Gminy w  terminie 3 miesięcy 
    od rozpoczęcia kadencji Rady Gminy.
3.W przypadku wyboru Sołtysa , Rady Sołeckiej lub zmian wprowadzonych w jej składzie w okresie
   6 miesięcy przed upływem kadencji , o której mowa w ust.1 , kadencja tych organów ulega
   przedłużeniu na następną kadencje.
4. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej obowiązki tych organów wykonują  dotychczasowe
   organy.
5. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawują organy Gminy, zgodnie z postanowieniami
   niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ IV
Zebranie wiejskie


§ 10. Kompetencją zebrania wiejskiego są objęte wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania sołectwa, określone w niniejszym statucie.

§ 11. Do właściwości zebrania wiejskiego należą w szczególności:
 1. wybór i odwołanie Sołtysa,
 2. wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej,
 3. uchwalenie rocznego planu finansowo-rzeczowego sołectwa .
§ 12. 1. Prawo uczestnictwa i wybierania w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze danego sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:
 1. zabierania głosu w dyskusji,
 2. przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
 3. głosowania,
 4. składania oświadczeń,
 5. kandydowania do składów komisji.

3. W zebraniu wiejskim mogą uczestniczyć Wójt Gminy, a także pracownicy Urzędu Gminy i inni zaproszeni goście.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 22 ust. 2, zwołuje Sołtys:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Rady Sołeckiej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim,
 4. na wniosek Wójta Gminy.
2. Zwołanie zebrania wiejskiego powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku, o którym mowa w ust 1 pkt 2-4.

3. W przypadku trwałej nieobecności lub niemożliwości sprawowania przez Sołtysa urzędu lub nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2, zebranie wiejskie zwołuje członek Rady Sołeckiej wskazany przez Wójta Gminy.

§ 14. 1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę potrzeb, w zasadzie jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku , w tym w okresie wiosennym i przed zakończeniem roku budżetowego.

2. O zebraniu wiejskim powiadamia się mieszkańców sołectwa zgodnie z miejscowymi zwyczajami, a także zamieszczając, w miejscach ogólnodostępnych, w sołectwie oraz na tablicach ogłoszeń , informację: o miejscu , dniu i godzinie zebrania w pierwszym terminie, oraz o miejscu, dniu i godzinie zebrania w drugim terminie z określeniem, w obydwu przypadkach, proponowanego porządku obrad.

§ 15.1. Wymagane „quorum” dla ważności zebrania wiejskiego przy podejmowaniu uchwał wynosi co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

 2. Wymogu określonego w ust. 1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w II terminie.
 3. Uchwały zebrania wiejskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
     z wyjątkiem uchwał dotyczących wyboru i odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
 
§ 16. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy mu Sołtys.
 2. W razie nieobecności Sołtysa zebraniu przewodniczy osoba wybrana spośród uczestników zebrania.
 3. Zebranie wiejskie uchwala porządek obrad.
 4. Obrady są protokołowane , a protokół wraz z uchwałami i listą obecności oraz wnioskami przekazywane są  do Urzędu Gminy , a kopie tych dokumentów pozostają w sołectwie .

ROZDZIAŁ V
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 17. W uchwale Rady Gminy w sprawie zarządzenia wyborów podaje się:
  1) miejsce, godzinę i dzień zebrania wyborczego,
  2) propozycję porządku obrad, obejmującą w szczególności:
      - sprawozdanie z działalności statutowej za okres kadencji,
      - dyskusję nad sprawozdaniem,
      - powołanie komisji skrutacyjnej ,
      - zgłoszenie kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,
      - przeprowadzenie tajnego głosowania,
      - ogłoszenie wyników wyborów.
§ 18. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania.
   2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
   3. Głosowanie na Sołtysa i głosowanie na członków Rady Sołeckiej odbywa się oddzielnie .

4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
 1. przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów,
 2. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
 3. przygotowanie warunków organizacyjnych (urna wyborcza, zasłona) i przeprowadzenie tajnego głosowania,
 4. ustalenie wyników głosowania i wyborów oraz ich ogłoszenia,
 5. sporządzenie i podpisanie protokołu o wynikach wyborów.

5. Uchwałę zebrania wiejskiego o wyborze Sołtysa i członków Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości.

§ 19. 1. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego wybierają Sołtysa i członków  Rady Sołeckiej w głosowaniu tajnym ,bezpośrednim tylko spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
2. Liczba kandydatów na Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest nieograniczona.

§ 20. 1. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują kartami do głosowania, przygotowanymi przez komisję.
2. Na kartach do głosowania komisja wpisuje imiona i nazwiska kandydatów zgłoszonych na stanowisko Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
3. Nieważne są głosy na kartach:
 1. całkowicie podartych,
 2. innych niż przygotowała komisja,
 3. oddanych niezgodnie z ustalonymi zasadami głosowania.

§ 21. Za wybranych na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej uważa się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów.


ROZDZIAŁ VI
Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 22. 1. Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.
2. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołtysa bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy.
3. Wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej winien być skierowany do Wójta Gminy.
4. O odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą występować:
   a) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie (podpisy) 1/10 osób uprawnionych do udziału
       w zebraniu wiejskim,
   b) Wójt Gminy.
5.Odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej .
§ 23.1. Wniosek o odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej powinien zawierać uzasadnienie.
2. Rozpoznaniu przez Wójta Gminy podlegają wnioski ,o których mowa w ust.1:
1) stawiające Sołtysowi i członkom Rady Sołeckiej zarzuty:
  a) nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,
  b) nie respektowania uchwał zebrania wiejskiego,
2) wskazujące na dopuszczenia się przez Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej czynów dyskwalifikujących ich w opinii społecznej.
3. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt nie nadaje biegu.

§ 24. 1. Odwołanie Sołtysa lub Rady Sołeckiej nie może nastąpić zaocznie chyba, że zainteresowani nie stawią się na zebraniu wiejskim bez usprawiedliwionych przyczyn.
2. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego ,z zastrzeżeniem
§ 22 ust.5.
3. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna , do której stosuje się odpowiednio przepisy § 18 ust.1-4statutu.
4. Uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej podaje się do publicznej wiadomości.

§ 25. 1. Sołtys lub członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji w toku pełnionej kadencji.
2. Rezygnację z funkcji , o której mowa w ust.1, zebranie wiejskie przyjmuje uchwałą i podaje do publicznej wiadomości.
3.Wybory uzupełniające zarządza uchwałą Rada Gminy zgodnie z § 17 a przeprowadza komisja skrutacyjna do której stosuje się przepisy § 18 ust.1-4 statutu.


ROZDZIAŁ VII
Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa


§ 26 .Sołtys sprawuje funkcję organu wykonawczego sołectwa.

§ 27. 1. Sołtys jako organ wykonawczy sołectwa:
 1. reprezentuje sołectwo na zewnątrz,
 2. organizuje realizację zadań statutowych sołectwa,
 3. realizuje określone przez prawo zadania z zakresu administracji publicznej,
 4. podejmuje czynności związane z wykonaniem uchwał zebrania wiejskiego.
 5. Działalność Sołtysa, jako organu wykonawczego sołectwa, wspomaga Rada Sołecka.

§ 28 . Do uprawnień Sołtysa, jako reprezentanta sołectwa, należy w szczególności:
 1. występowanie w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji i organizacji,
 2. udział w sesjach Rady Gminy z prawem głosu doradczego,
 3. udział w naradach Sołtysów gminy poświęconych realizacji spraw  ogólnych gminy,
 4. występowanie wobec organów gminy w celu realizacji uchwał zebrania wiejskiego,
 5. zwoływanie zebrania wiejskiego i przewodzenie jego obradom z uwzględnieniem postanowień niniejszego statutu,
 6. zwoływanie i przewodniczenie Radzie Sołeckiej , jeżeli jest jej przewodniczącym
 7. informowanie ogółu mieszkańców o ważnych sprawach dla sołectwa,

§ 29. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 30. Do uprawnień Sołtysa jako organizatora zadań sołectwa należy w szczególności:
 1. przygotowywanie wraz z Radą Sołecką programów i planów działań sołectwa w dziedzinie kultury, sportu, utrzymania ładu, porządku i estetyki oraz przedkładanie ich zebraniu wiejskiemu,
 2. przygotowywanie planów finansowo-rzeczowych sołectwa zgodniez budżetem gminy,
 3. propagowanie inicjatyw społecznych w zakresie poprawy warunków infrastruktury lokalnej .
 

ROZDZIAŁ VIII
Rada Sołecka


§ 31. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa w realizacji jego zadań statutowych i współpracuje z nim jako organem wykonawczym sołectwa.
2. Rada Sołecka działa kolegialne i wszystkie sprawy należące do jej kompetencji  rozstrzyga w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustalonego składu w głosowaniu jawnym.
3. Rada Sołecka uchwala okresowe plany pracy dla swojej działalności oraz dokonuje  podziału pracy pomiędzy swoich członków.
4. Posiedzenia Rady Sołeckiej winny odbywać się w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
5. Rada Sołecka podejmuje działania w zakresie:
      1) realizacji planu finansowo-rzeczowego przyjętego na dany rok uchwałą zebrania wiejskiego,
      2) pobudzania inicjatyw mieszkańców sołectwa do udziału w rozwiązywaniu jego problemów,
      3) współorganizowania wykonania uchwał zebrania wiejskiego.

§ 32 . 1. Rada Sołecka składa się z 3-7 członków, z zastrzeżeniem ust.2.
      2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys w ramach liczby członków Rady Sołeckiej określonej w ust.1.

3. Członkowie Rady Sołeckiej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady, oraz Z-cę Przewodniczącego , który w czasie usprawiedliwionej nieobecności Przewodniczącego wykonuje jego obowiązki. .

§ 33. 1. Rada Sołecka podejmuje działania w celu realizacji uchwał:
     1) Rady Gminy,
     2) zebrania wiejskiego.

§ 34 .1. Przewodniczący Rady Sołeckiej organizuje prace Rady i przewodniczy jej posiedzeniom, przedstawia porządek posiedzenia i czuwa nad prawidłowością  podejmowanych uchwał.
2. Rada Sołecka przygotowuje projekty uchwał na Zebranie Wiejskie.
3. Posiedzenia Rady Sołeckiej winny być protokołowane.


ROZDZIAŁ IX
Zarząd mieniem komunalnym


§ 35. 1. Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego przekazanego mu przez Gminę.
  2. Przekazanie mienia gminnego sołectwu następuje zarządzeniami Wójta Gminy:
     1) na wniosek własny sołectwa ( uchwała zebrania wiejskiego),
     2) z inicjatywy Wójta Gminy.

§ 36. 1. Bezpośrednie czynności związane z wykorzystaniem przekazanego mienia sprawuje Sołtys przy pomocy Rady Sołeckiej.
2. Obowiązkiem Sołtysa w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona .


ROZDZIAŁ X
Zasady gospodarki finansowej sołectwa


§ 37. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi w budżecie Gminy na realizację zadań określonych niniejszym statutem.
3. Ustalenie wysokości środków określonych w ust.2 następuje poprzez pomnożenie liczby mieszkańców sołectwa , mających stałe zameldowanie na jego terenie w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, przez równoważność pieniężną 0,1q żyta wg. ceny przyjętej do wymiaru podatku rolnego na dany rok w Gminie.

§ 38. 1. Podstawę finansowej i rzeczowej działalności sołectwa w danym roku  budżetowym stanowi roczny plan finansowo-rzeczowy uchwalany przez zebranie  wiejskie, którego projekt opracowuje Sołtys wraz z Radą Sołecką.
2. Zebranie wiejskie może zmieniać roczny plan finansowo-rzeczowy w zależności od potrzeb.
3. Sołtys jest zobowiązany przekazać Skarbnikowi Gminy roczny plan finansowo-rzeczowy sołectwa na dany rok budżetowy, przyjęty przez zebranie wiejskie, do dnia 15 marca. Powyższy obowiązek dotyczy również wprowadzenia zmian do planu finansowo-rzeczowego sołectwa. Każdą zmianę Sołtys przekazuje Skarbnikowi w terminie do 14 dni od dnia przyjęcia zmiany przez zebranie wiejskie.
4. Obsługa finansowa sołectwa prowadzona jest przez księgowość Urzędu Gminy. Dokumenty związane z wydatkami sołectwa przed akceptacją do wypłaty parafuje Sołtys.
5. Środki finansowe przyznane sołectwu na dany rok kalendarzowy nie wykorzystane w tym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.

§ 39. Posiadane przez sołectwo środki finansowe mogą być wydatkowane na :
1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie estetyki oraz stanu ochrony środowiska, a w szczególności:
    a) prowadzenie sołeckich konkursów, których celem jest podniesienie poziomu estetycznego sołectwa,
    b) pielęgnacja zieleni komunalnej oraz terenów użyteczności publicznej w sołectwie,
    c) wykonywanie nasadzeń zieleni trwałej na terenach należących do Gminy;
2) kulturę i sport masowy :
    a) organizowanie przez Radę Sołecką uroczystości i imprez masowych dla mieszkańców sołectwa,
    b) urządzanie placów zabaw dla dzieci ,
3) utrzymanie i konserwację mienia komunalnego przekazanego sołectwu ,
4) inne cele mieszczące się w kompetencjach Gminy i jej jednostek pomocniczych określone w ustawie.
§ 40. 1. W celu realizacji zadań przekraczających możliwości finansowe sołectwa lub  adresowanych do mieszkańców więcej niż jednego sołectwa możliwe jest finansowanie tych zadań przez więcej niż jedną jednostkę pomocniczą Gminy.
2. W celu wykonania wspólnego zadania organy wykonawcze sołectw zawierają pisemne porozumienie.
3. Do realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 2 mają zastosowanie postanowienia dotyczące gospodarki finansowej sołectwa.

§ 41. 1. Gospodarka finansowa sołectwa podlega rocznej ocenie przez zebranie  wiejskie.
2. Za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka.
3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Wójt Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy.


ROZDZIAŁ XI
Nadzór nad działalnością sołectwa .§ 42.1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie  kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2.Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są: Rada Gminy, Wójt Gminy, a w sprawach finansowych Skarbnik Gminy.
3.Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania jednostki pomocniczej.
4.Wójt w ramach sprawowanego nadzoru przyjmuje sprawozdanie organów sołectwa z działalności finansowo-rzeczowej .


§ 43 1. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi Gminy uchwał zebrania  wiejskiego w terminie 7 dni od daty ich podjęcia.
2. Uchwały zebrania wiejskiego sprzeczne z prawem są nieważne.
3. Wójt Gminy wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i przekazuje je do rozpoznania Radzie Gminy , która orzeka o nieważności uchwał w  całości lub w części.
4. Uchwała zebrania wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub  rzetelności może być uchylona przez Wójta Gminy .
5. Od decyzji Wójta Gminy , o której mowa w ust.4, sołectwu przysługuje prawo  wniesienia odwołania do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji .


ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe


§ 44. 1.Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu  rozpatruje Wójt. 
   2. Do zmian w statucie stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia .
   3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
§ 45.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra.

§ 46.Traci moc uchwała Nr XXVII/15/2001 r Rady Gminy Zielona Góra z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Zielona Góra /Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 55, poz.488/.

§ 47.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-11-22 22:03:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-11-23 21:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2004-11-23 21:53:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »