ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 01grudnia 2014r.
RPP.6220.19.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 24 września 2014r. złożony przez Pana Marka Galińskiego reprezentującego Projektowanie – Marek Galiński z siedzibą w Poznaniu Os. Bol. Śmiałego 16/28, działającego w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A, zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2”,obręb Ochla Gmina Zielona Góra, realizowanego przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra.
Wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Ochla wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w dz. ewid. nr 827/2 oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Śląska Ochla.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielona Góra zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-01 15:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-01 15:51:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-01 15:51:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 14 listopada 2014r.
RPP.6220.19.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra działając na podstawie art. 74 ust. 3, oraz art. 63 ust.5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013r. poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia z 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2”, obręb Ochla Gmina Zielona Góra, realizowanego przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-14 12:18:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-14 12:19:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-14 12:19:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,14 listopada 2014r.
RPP.6220.26.2013.RW
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zielona Góra informuje o podjęciu, o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RPP.6220.26.2013.RW z dnia 10 września 2014r. dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra” w zakresie:
- zmiany numeru jednej działki ewid. z nr 269 na dz. ewid. o nr 200 obr. Barcikowice na której planowany jest wylot oczyszczonych ścieków;
- dopisaniu numerów czterech działek ewid. o nr:285/2, 342, 334/59, 339/25, obr. Zatonie.
 1. Decyzja została wydana dla Pani Bożeny Markowskiej, reprezentującej ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. A. Baczmański, B. Baczmańska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 19, działającej w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A.
 2. Informacja o podjętej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Zielona Góra na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod numerem 507/2014.
 3. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 8.00-17.00 w poniedziałki, 7.00-15.00 od wtorku do czwartku, 7.00-14.00 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-14 12:14:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-14 12:14:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-14 12:14:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 06 listopada 2014r.
Nasz znak: RPP.6220.26.2013.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 01 października 2014r. (znak: L.Dz.795/10/2014, L.Dz. 819/120/2014r.) złożony przez Panią Bożenę Markowską, reprezentującą ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. A. Baczmański, B. Baczmańska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego19 Zielona Góra, działającą w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A, zostało podjęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany wydanej decyzji znak: RPP.6220.26.2013r. z dnia 10 września 2014r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra”  w zakresie:
- zmiany numeru jednej działki ewid. z nr 269 na dz. ewid. o nr 200 obr. Barcikowice na której planowany jest wylot oczyszczonych ścieków;
- dopisaniu numerów czterech działek ewid. o nr:285/2, 342, 334/59, 339/25, obr. Zatonie,
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Zielona Góra zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy w terminie 7 dni od daty wywieszenia ogłoszenia. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-06 14:57:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-06 14:57:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-06 14:57:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 30 października 2014r.
RPP.6220.19.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 827/2” obręb Ochla gmina Zielona Góra z określeniem pełnego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, realizowanego przez „ Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra. Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Ochla wraz z budową nowej lokalnej oczyszczalni ścieków w dz. ewid. nr 827/2 z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Śląska Ochla – WARIANT II.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku. Na postanowienie to przysługuje stronom zażalenie.
Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Zielona Góra zawiadamia strony postępowania w przedmiotowej sprawie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia uwag w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, (pok. 303 Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-31 07:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-31 07:34:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-31 07:35:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa śluzy nadawczej tłoka w miejscu istniejącej śluzy odbiorczej na stacji Chynów na gazociągu DN250 MOP5,5 MPa odcinek Zakęcie Chynów”, dz. nr ewid. 116/11 obręb Krępa, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 20 października 2014r.
RPP.6220.18.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania oraz pozostałych zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie śluzy nadawczej tłoka w miejscu istniejącej śluzy odbiorczej na stacji Chynów na gazociągu DN250 MOP5,5 MPa odcinek Zakęcie Chynów”, dz. nr ewid. 116/11 obręb Krępa, Gmina Zielona Góra.
 1. Decyzja została wydana dla Pana Marcina Dymek, reprezentującego TESGAS S.A. z siedzibą 62-070 Dopiewo ul. Batorowska 9 Dąbrowa, działającego w  imieniu i na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S. A. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław.
 2. Informacje o podjętej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Zielona Góra na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod numerem 451/2014.
 3. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 8.00-17.00 w poniedziałki, 7.00-15.00 od wtorku do czwartku i 7.00-14.00 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-21 12:52:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-21 12:52:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-21 12:52:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20397 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 20 października 2014r.
RPP.6220.26.2013.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 grudnia 2013r. złożony przez Panią Bożenę Markowską , reprezentującą ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. A. Baczmański, B. Baczmańska  z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego19 Zielona Góra , działającą w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji RPP.6220.26.2014.RW z dnia 10 września 2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra, realizowanego przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra.
Zmiana decyzji w zakresie:
             - numeru jednej działki ewid. z nr 269 na dz. ewid. o nr 200 obr. Barcikowice na której planowany jest wylot oczyszczonych ścieków;
             - dopisaniu numerów czterech działek ewid. o nr : 285/2,342, 334/59, 339/25, obr. Zatonie
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielona Góra zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-21 12:47:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-21 12:49:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-21 12:49:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 827/2.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 09 października 2014r.
Nasz znak: RPP.6220.19.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia, że na wniosek z dnia 24 października 2014r. (uzupełniony 02.10.2014r., i 06.10.2014r.) złożony przez Pana Marka Galińskiego, reprezentującego „PROJEKTOWANIE” Marek Galiński - Poznań z siedzibą w Poznaniu przy ul. Os. Bol. Śmiałego 16/28, działającego w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochla oraz nowej oczyszczalni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 827/2” obręb Ochla, Gmina Zielona Góra, realizowanego przez „ Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra.
Inwestycja polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w m. Ochla wraz z wybudowaniem nowej lokalnej oczyszczalni ścieków w dz. ewid. nr 827/2 oraz odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Śląska Ochla – WARIANT II.
Strony postępowania mają prawo brać czynny udział w prowadzonym postępowaniu, w szczególności mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dotyczące rozpatrywanej sprawy. Materiały dotyczące planowanego przedsięwzięcia dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 900-1300 od poniedziałku do piątku.
Jednocześnie Wójt Gminy Zielona Góra zawiadamia strony postępowania administracyjnego o zwróceniu się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-20 10:28:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-20 10:28:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-20 10:28:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
20515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja punktu skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce nr 8/37 w miejscowości Przylep, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, 16 września 2014r.
RPP.6220.15.2014.RW
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Zielona Góra, działając na podstawie art. 85 ust. 3 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania oraz pozostałych zainteresowanych o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„Realizacja punktu skupu złomu, metali kolorowych oraz surowców wtórnych na działce nr 8/37 w miejscowości Przylep, Gmina Zielona Góra”.
 1. Decyzja została wydana dla Pana Bartłomieja Mikulskiego zamieszkałego w Przylepie ul. Szybowcowa 3a.
 2. Informacje o podjętej decyzji zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Zielona Góra na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod numerem 398/2014.
 3. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 8.00-17.00 w poniedziałki, 7.00-15.00 od wtorku do czwartku i 7.00-14.00 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-16 14:28:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-16 14:29:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-16 14:29:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra,10 września 2014r.
RPP.6220.26.2013.RW
OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Zielona Góra informuje o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zatonie, Gmina Zielona Góra” na terenie działek ewid.: 306/6, 306/14, 306/28, 308, 322, 330/3, 333, 334/7, 357, 360, 335, 339, 360, 376, 380, 398, 407, 409, 411, 413, 437, 435, 445, 384, 269, 372, 227/9, 227/10, 268, 271/6, 273/7, 287/8, 306/27, 316/7, 320/1, 320/4, 334/36, 359, 375/20, 375/36, 377/21, 377/30, 317/2, 356 - obr. Zatonie, realizowanego przez „ Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. Zielona Góra
 1. Decyzja została wydana dla Pani Bożeny Markowskiej, reprezentującej ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s. c. A. Baczmański, B. Baczmańska z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 19, działającej w imieniu „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacje” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Zjednoczenia 110A.
 2. Informacja o podjętej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Zielona Góra na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pod numerem 391/2014.
 3. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zielona Góra przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 41 w Zielonej Górze, pok. 303 w godz. 8.00-17.00 w poniedziałki, 7.00-15.00 od wtorku do czwartku, 7.00-14.00 w piątki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Renata Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Halip
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-12 13:57:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-12 13:57:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12 13:57:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji