ˆ

Konkury na wolne stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie Nr 76.2013Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Drzonkowie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr 76.2013Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 5 lipca 2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Drzonkowie.
 
Na podstawie art. 5c, pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
 
§1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum
w Drzonkowie.
 
     2. Rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić w terminie do dnia 30 sierpnia 2013 r.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zielona Góra.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Zielona Góra
   /-/ Mariusz Zalewski
 
 
                                                                                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 76.2013
                                                                                                                             Wójta Gminy Zielona Góra
                                                                                                                             z dnia 5 lipca  2013 r.
 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Wójt Gminy Zielona Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Drzonkowie,
  66-004 Drzonków ul. Szkolna 2
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub  studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3 - 10;
 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6,8 i 10
 1. Wymagania wymienione w ust. 1, 2 i 3 określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze     w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, zawierającą w szczególności:
 1. priorytety działalności kierowanej jednostki oświatowej;
 2. precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji;
 3. źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań  jednostki;
 4. program optymalizacji wydatków jednostki;
 5. sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia jednostki;
 6. program pracy jednostki w zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych         z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Drzonkowie”,
  w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 r.,  na adres Urzędu Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra.
    
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielona Góra
O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A.Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A.Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-08 09:39:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-08 09:39:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-08 15:39:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6071 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 74 .2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Zarządzenie  Nr 74 .2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 3 lipca 2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
w Zawadzie.
 
Na podstawie art. 5c, pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
 
§1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie.
 
2. Rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić w terminie do dnia 28 sierpnia 2013 r.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zielona Góra.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Zielona Góra
   /-/ Mariusz Zalewski
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 74.2013 Wójta Gminy Zielona Góra  z dnia 3 lipca  2013 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Wójt Gminy Zielona Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie,
  66-001 Zawada ul. Szkolna 24
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.
  z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub  studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3 - 10;
 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6,8 i 10.
 1. Wymagania wymienione w ust. 1, 2 i 3 określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze     w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, zawierającą w szczególności:
 1. priorytety działalności kierowanej jednostki oświatowej;
 2. precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji;
 3. źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań  jednostki;
 4. program optymalizacji wydatków jednostki;
 5. sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia jednostki;
 6. program pracy jednostki w zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych         z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie”,
  w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 r.,  na adres Urzędu Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra.
    
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielona Góra.
     
O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-03 12:33:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-03 12:33:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-08 15:39:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 52 .2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr 52 .2013 Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 22 maja 2013 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.
 
Na podstawie art. 5c, pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
§1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej    im. Jana Brzechwy w Przylepie.
 
     2. Rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić w terminie do dnia 5 lipca  2013 r.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zielona Góra.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 52.2013
                                                                                                                             Wójta Gminy Zielona Góra
                                                                                                                             z dnia 22 maja  2013 r.
 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Wójt Gminy Zielona Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie,
  66-015 Przylep ul. 9 Maja 6
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub  studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3 - 10;
 
 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6,8 i 10.
 
 1. Wymagania wymienione w ust. 1, 2 i 3 określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze     w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, zawierającą w szczególności:
 1. priorytety działalności kierowanej jednostki oświatowej;
 2. precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji;
 3. źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań  jednostki;
 4. program optymalizacji wydatków jednostki;
 5. sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia jednostki;
 6. program pracy jednostki w zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych         z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie”, w terminie do dnia 13 czerwca 2013 r.,  na adres Urzędu Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra.  
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielona Góra.
     
O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-23 09:36:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-23 09:36:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-08 15:40:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »