ˆ

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI FINANSOWEJ W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

  Zielona Góra, dnia 9 lipca 2014 r. K.2110.1.2014
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA
 
            Informuję, że na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Finansowej wybrano kandydaturę Pani Olgi Małej zam. w Drzonkowie.
 
Uzasadnienie wyboru:
- dobra znajomość przepisów prawnych, regulujących zadania przypisane do stanowiska 
  objętego naborem, 
- ponad dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
- dobra znajomość obsługi systemu informatycznego wykorzystywanego na  stanowisku,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-14 14:35:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-14 14:35:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-14 14:35:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra referenta w Referacie Gospodarki Finansowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
A. Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
A. Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-06-17 14:59:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-06-17 15:00:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-06-17 15:00:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16830 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 52 .2013 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie  Nr 52 .2013
Wójta Gminy Zielona Góra
z dnia 22 maja 2013 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie.
 
Na podstawie art. 5c, pkt 2 i art. 36a ust. 1 i ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), zarządza się co następuje:
 
 
§1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  
         im. Jana Brzechwy w Przylepie.
 
     2. Rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić w terminie do dnia 5 lipca  2013 r.
 
§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1 ust. 1 określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zielona Góra.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 52.2013
                                                                                                                             Wójta Gminy Zielona Góra
                                                                                                                             z dnia 22 maja  2013 r.
 
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 
Wójt Gminy Zielona Góra ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie,
  66-015 Przylep ul. 9 Maja 6
 
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 1. posiada akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 2. ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
 3. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 4. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub  pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 5. uzyskała:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
 2.  pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
 3.  w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie była karana zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
 
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który ukończył studia pierwszego stopnia lub  studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3 - 10;
 
 1. Do konkursu może przystąpić również osoba niebędąca nauczycielem, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6,8 i 10.
 1. Wymagania wymienione w ust. 1, 2 i 3 określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze     w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły, zawierającą w szczególności:
 1. priorytety działalności kierowanej jednostki oświatowej;
 2. precyzyjne określenie terminu realizacji zadań przedstawionych w koncepcji, przypadających w okresie 5-letniej kadencji;
 3. źródła pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań  jednostki;
 4. program optymalizacji wydatków jednostki;
 5. sposób zarządzania i rozwoju bazy oraz wyposażenia jednostki;
 6. program pracy jednostki w zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 1. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;
 2. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych         z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r.   Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);
 7. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);
 8. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 9. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 12. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;
 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Przylepie”, w terminie do dnia 13 czerwca 2013 r.,  na adres Urzędu Gminy Zielona Góra ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41, 65-021 Zielona Góra.  
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zielona Góra.
     
O terminie  i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-23 09:38:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-23 09:38:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-23 09:38:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI GRUNTAMI W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI GRUNTAMI
W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA
 
 
            Informuję, że na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Gruntami wybrano kandydaturę Pani Magdaleny Goździelewskiej zam. w Raculi.
 
Uzasadnienie wyboru:
- dobra znajomość przepisów prawnych, regulujących zadania przypisane do stanowiska 
  objętego naborem, 
- ponad trzyletnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
- komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 
                                                                                                    Wójt Gminy Zielona Góra
 
                                                                                                         /- / Mariusz Zalewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra Mariusz Zalewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-04-03 08:13:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-04-03 08:14:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-04-03 08:14:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra referenta w Referacie Gospodarki Gruntami,

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 25 lutego 2013 r.
 
 
 
WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA
o g ł a s z a
nabór kandydatów na   wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra
referenta w Referacie Gospodarki Gruntami,
 
I. 1. Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Gruntami winien spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwo kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadać wykształcenie wyższe o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem ;
 3. posiadać minimum 3 letni staż pracy zawodowej w administracji publicznej (preferowana praca w administracji samorządowej);
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw  publicznych; 
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
       2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu:
    a) ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z aktami  wykonawczymi;
    b)  ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi;
    c) ustawy o samorządzie gminnym;
    d) ustawy o dostępie do informacji publicznej;
    e) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
2)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja 
     pracy;
 1. komunikatywność i wysoka kultura osobista.
II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
         1. Sporządzanie projektów umów dzierżawy i użyczenia na grunty będące w zasobie 
          komunalnym oraz prowadzenie rejestru zawartych umów.
         2. Wprowadzanie zmian w rejestrach ewidencji gruntów i na mapach ewidencyjnych      
          w oparciu o zawiadomienia z Sądu Rejonowego, Kancelarii Notarialnych oraz 
          Starostwa Powiatowego.
         3. Współpraca z jednostkami przygotowującymi dokumentację geodezyjną, zmiany 
          ewidencyjne, sądem, kancelariami notarialnymi oraz innymi osobami prawnymi              
          i fizycznymi w zakresie obrotu nieruchomościami.
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku j.w.:
           1. Praca na przedmiotowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie   
            uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Praca wykonywana będzie na stanowisku             w budynku Urzędu Gminy.
           2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
            3.Budynek Urzędu jest wyposażony w windę i pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
            przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
            1. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób              niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zielona Góra, w rozumieniu przepisów                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    
             przekroczył 6 %.
                  W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy          
             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.                
            1458 z późn. zm.).     
V. 1. Wymagane dokumenty:
    1) curriculum Vitae;
    2) list motywacyjny;
    3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
     4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, referencje lub  opinie z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu);
    5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
    6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 w ofercie pracy do celów rekrutacji;
    8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli,  
     którzy  mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 
      i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa     
     tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony    
 w przepisach o służbie cywilnej.
      2. Dokumenty potwierdzające w/w kryteria (w formie kserokopii dokumentów
       i oświadczeń), kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu   
       Karnego.
   3. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed 
    zawarciem   stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie  
    figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
   4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin:  do 8 marca 2013 r.
      2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
         w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko referenta w Referacie  
         Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy Zielona Góra” .      
      3) miejsce:
Urząd Gminy Zielona Góra,
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41,
65-021 Zielona Góra,
I piętro, pok. 207 sekretariat.
    5. Informacje dodatkowe:
       1) oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą
            rozpatrywane;
      2) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się
            do  postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 
                                                                                                          WÓJT                                                                                       /-/ mgr Mariusz Zalewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-25 23:11:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-25 23:11:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-25 23:11:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
32441 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE PLANOWANIE PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 20.12.2012 r.
 
 
K.2110.7.2012
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE PLANOWANIE PRZESTRZENNEGO
W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA
 
 
Informuję, że na stanowisko inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego wybrano kandydaturę Pani Agnieszka Miech zam. w Zielonej Górze.
 
Uzasadnienie wyboru:
- dobra znajomość przepisów prawnych, regulujących zadania przypisane do  
  stanowiska objętego naborem, 
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej,
- znajomość edytora aktów prawnych XML.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Heliniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Heliniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-21 14:01:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-21 14:01:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-21 14:01:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
35256 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra Inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego,

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                             Zielona Góra, dnia 27.11.2012 r.
 
 
 
WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA
o g ł a s z a
nabór kandydatów na   wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra
Inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego,
 
I. 1. Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Planowania Przestrzennego winien spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwo kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadać wykształcenie wyższe o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem (kierunek: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, budownictwo lub pośrednictwo w obrocie nieruchomościami);
 3. posiadać minimum 3 letni staż pracy zawodowej;
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw  publicznych; 
 5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6.  cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
       2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu:
    a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami  wykonawczymi;
     b) ustawy o dostępie do informacji publicznej;
     c) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
2)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja 
     pracy;
 1. komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 2. preferowana praca w administracji samorządowej.
 
II.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
        1. W ramach obowiązków podstawowych:
            1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu 
                przestrzennym, w tym:
  a) przygotowywanie na wniosek inwestora informacji o przeznaczeniu gruntów   w miejscowych planach zagospodarowywania przestrzennego oraz studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowywania przestrzennego gminy;
   b) współdziałanie przy wydawaniu lub zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
         2. W ramach zastępstwa :
                1) prowadzenie spraw  wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz                      ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale                            społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na                             środowisko, w tym:
                    a) prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji
                    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
                    b) prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na             środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla                   przedsięwzięcia ;
                    c)  prowadzenie procedur związanych z zapewnieniem udziału społeczeństwa                 w postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny oddziaływania                         przedsięwzięcia na środowisko oraz wydania decyzji o środowiskowych                         uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 
 
III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku j.w.:
            1. Praca na przedmiotowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie   
            uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Praca wykonywana będzie na stanowisku             w budynku Urzędu Gminy.
            2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
            3.Budynek Urzędu jest wyposażony w windę i pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
            przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
IV. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
            1. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób              niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zielona Góra, w rozumieniu przepisów                  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych    
             przekroczył 6 %.
                  W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy          
             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.                
            1458 z późn. zm.).     
 
V. 1. Wymagane dokumenty:
    1) curriculum Vitae;
    2) list motywacyjny;
    3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
     4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, referencje lub  opinie z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu);
    5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
    6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
    7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 w ofercie pracy do celów rekrutacji;
    8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli,  
     którzy  mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 
      i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa     
     tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony    
 w przepisach o służbie cywilnej.
      2. Dokumenty potwierdzające w/w kryteria (w formie kserokopii dokumentów
      i oświadczeń), kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu   
      Karnego.
3. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu
w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin:  do 10 grudnia 2012 r.
      2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
         w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko Inspektora w Referacie  
         Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Zielona Góra” .      
      3) miejsce:
Urząd Gminy Zielona Góra,
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41,
65-021 Zielona Góra,
I piętro, pok. 207 sekretariat.
  5. Informacje dodatkowe:
       1) oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą
            rozpatrywane;
      2) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się
            do  postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-27 14:54:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-27 14:54:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-27 14:54:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36574 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 26.11.2012 r.
 
 
 
 
K. 2110.6.2012
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA  W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA
 
 
 
                        Informuję, że w wyniku zakończonej procedury naboru na ww. stanowisko, żaden z kandydatów nie wykazał się wymaganą wiedzą z zakresu znajomości ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami  wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tym samym   nabór na ww. stanowisko nie został rozstrzygnięty.  
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-27 14:53:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-27 14:53:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-27 14:53:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA o g ł a s z anabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra Referenta w Referacie Planowania Przestrzennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                              Zielona Góra, dnia 22.10.2012 r.
                       
 
 
 
WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA
o g ł a s z a
nabór kandydatów na   wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zielona Góra
Referenta w Referacie Planowania Przestrzennego,
 
I. 1. Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Referenta w Referacie Planowania Przestrzennego winien spełniać następujące wymagania:
 1. posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej lub obywatelstwo kraju, z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. posiadać wykształcenie wyższe o profilu zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku objętym naborem (kierunek: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka lub budownictwo);
 3.  posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw  publicznych; 
 4. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5.  cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów z zakresu:
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z aktami 
  wykonawczymi,
- ustawy o dostępie do informacji publicznej;
- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
2)  umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
3) umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność oraz bardzo dobra organizacja 
     pracy;
 1. komunikatywność i wysoka kultura osobista.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym, w tym:
- przygotowywanie na wniosek inwestora informacji o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowywania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowywania przestrzennego gminy;
- współdziałanie przy wydawaniu lub zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
 
II. Informacja o warunkach pracy na stanowisku j.w.:
            1. Praca na przedmiotowym stanowisku pracy nie jest narażona na występowanie           uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Praca wykonywana będzie na stanowisku             w budynku Urzędu Gminy.
            2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
            3.Budynek Urzędu jest wyposażony w windę i pomieszczenia higieniczno-sanitarne       przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
III. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.
            1. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób    niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zielona Góra, w rozumieniu przepisów                        o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych          przekroczył 6 %.
                        W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy      z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.       1458 z późn. zm.).     
IV. 1. Wymagane dokumenty:
1) curriculum Vitae;
2) list motywacyjny;
3) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i uprawnienia;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy, referencje lub opinie
z poprzednich miejsc pracy ( jeżeli kandydat jest w ich posiadaniu);
5) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 w ofercie pracy do celów rekrutacji;
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub w przypadku obywateli, którzy 
mogą starać się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa tego kraju oraz dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony    
w przepisach o służbie cywilnej.
2. Dokumenty potwierdzające w/w kryteria (w formie kserokopii dokumentów
 i oświadczeń), kandydat składa pod rygorem odpowiedzialności karnej art. 233 Kodeksu Karnego.
3. W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu
w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1) termin:  do 7 listopada 2012 r.
      2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
         w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta na stanowisko Referenta w Referacie  
         Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Zielona Góra” .      
      3) miejsce:
Urząd Gminy Zielona Góra,
ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41,
65-021 Zielona Góra,
I piętro, pok. 207 sekretariat.
  5. Informacje dodatkowe:
       1) oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą
            rozpatrywane;
      2) kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się
            do  postępowania sprawdzającego zostaną powiadomieni odrębnym pismem.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-22 14:43:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-22 14:43:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-22 14:43:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38610 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI FINANSOWEJ W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zielona Góra, dnia 01.10.2012 r.
 
 
K.2110.4.6.2012
 
 
 
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA W REFERACIE GOSPODARKI FINANSOWEJ
W URZĘDZIE GMINY ZIELONA GÓRA
 
 
Informuję, że na stanowisko referenta w Referacie Gospodarki Finansowej wybrano kandydaturę Pani Adriany Kluza zam. w Zielonej Górze.
 
Uzasadnienie wyboru:
- doświadczenie zawodowe w zakresie wymiaru podatkowego w jednostce samorządu terytorialnego wraz z umiejętnością posługiwania się odpowiednim programem komputerowym ,
- bardzo dobra znajomość przepisów prawnych, regulujących zadania przypisane do stanowiska objętego naborem, 
- dyspozycyjność.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy Zielona Góra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-04 08:03:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-04 08:03:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-04 08:03:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
39421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji