ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Brzeźnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica.
Data publikacji strony internetowej: 2022-03-31.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, trwają jednak prace nad nowym portalem informacyjnym Gminy Brzeźnica
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adrian Dwojak, adres poczty elektronicznej Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 368 16 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku prowadzi wejśćie ze schodami od frontu. Przy schodach do wejścia nie znajduje się podjazd dla wózków ani winda dla osób niepełnosprawnych.
 2. Punkt obsługi interesantów znajduje się na parterze w sekretariacie na lewo od wejścia. Na poziom drugi prowadzą schody bez podjazdu dla wózków i windy dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Obsługi interesanta z niepełnosprawnością ruchową odbywa się z poszanowaniem osoby niepełnosprawnej. Wszyscy pracownicy urzędu schodzą do interesanta i udzielają mu wszelkiej informacji i pomocy..
 3. Urząd nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Urzędu po uprzednim złożeniu wniosku co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą (formularz).
  Wniosek można złożyć:
  - osobiście do sekretariatu,
  - pocztą na adres, Urząd Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
  - za pomocą poczty elektronicznej ; e-PUAP:
 9. Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą korzystać z pomocy osoby przybranej. Osobą przybraną może być każda    osoba fizyczna która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się tej osoby i udzielenia jej pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Dwojak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-26 22:39:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Dwojak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-26 22:39:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adrian Dwojak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-26 22:39:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »