ˆ

Uchwały i zarządzenia

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2024 rok
Nr aktu prawnego
XXXVI/257/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
: zmiany uchwały Nr XXXV/244/2023 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 13 lutego 2023 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy, poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej im. Osadników Wojskowych w Brzeźnicy z siedzibą w Wichowie
Nr aktu prawnego
XXXVI/256/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXV/255/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmian w uchwale budżetowej Gminy Brzeźnica na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/253/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przystąpienia Gminy Brzeźnica do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/252/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmiany do uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXXV/251/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XXXV/250/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Nr aktu prawnego
XXXV/249/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów
Nr aktu prawnego
XXXV/248/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeźnica w 2023 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/247/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji