ˆ

Informacja o stanie mienia komunalnego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o stanie mienia komunalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY BRZEŹNICA

na dzień 31 grudnia 2013 roku.
 
 
Marzec 2014 rok
 
Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnica za rok 2013 przygotowano na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2009 r. nr 157 poz1240 z późn. zm).
Ponieważ gospodarowanie mieniem komunalnym to ważny element w zarządzaniu finansami gminy i zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na zapewnienie efektywności posiadania zasobów - ustawodawca zobowiązał Wójta Gminy by każdorazowo wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu przedstawiał organowi stanowiącemu w terminie do 31 marca po roku budżetowym informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia roku budżetowego.
Informacja zawiera:
   - dane dotyczące przysługujących Gminie Brzeźnica prawach własności,
   - dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach)
   - dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od daty złożenia poprzedniej informacji,
   - dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
   - inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego
Ogólna charakterystyka Gminy Brzeźnica.
Gmina Brzeźnica zajmuje pow. 122 km2 i zamieszkuje ją 3902 osoby (stan na 31.12.2013)
Jest to gmina typowo rolnicza. Ogólna ilość gospodarstw rolnych to 528 gospodarstw, z czego: 393 gospod.o pow. do 10 ha, 66 o pow. od 10 - 20 ha., 26 o pow. 20-30 ha, 19 pow. 30-50 ha, 15 o pow. od 50-do 100 ha oraz 9 o pow. powyżej 100 ha.
W celu wykonywania zadań na terenie gminy zostały utworzone jednostki organizacyjne gminy:
   - Urząd Gminy w Brzeźnicy
   - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
   - Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy + Filia w Chotkowie
   - Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy
   - Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy
   - Gimnazjum w Brzeźnicy
   - Szkoła Podstawowa w Chotkowie
   - Szkoła Podstawowa w Wichowie
   - Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brzeźnicy
I PRAWA WŁASNOŚCI
Gmina Brzeźnica dysponuje zasobem majątkowym w sposób bezpośredni i pośredni przy pomocy wykazanych wyżej jednostek organizacyjnych.
Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Brzeźnica wynosi: 18.466.035,23 zł
z czego:
wartość księgowa gruntów: 1.519.061,80
wartość posiadanych budynków i lokali: 6.449.274,33
wartość inżynierii lądowej (wodociągi itp.): 7.733.293,71
wartość maszyn i urządzeń technicznych: 1.132.107,93
wartość środków transportowych: 1.469.827,62
wartość pozostałych narzędzi, przyrządów: 162.469,84
1. Stan wyjściowy mienia komunalnego Gminy Brzeźnica według danych na dzień 31 .12.2013 r. wynosi 310,1835 ha
Podział mienia komunalnego na zasadnicze grupy przedstawia się następująco:
grunty rolne 40,0502 ha
łąki i pastwiska 28,8749 ha
lasy i luźne zadrzewienia 17,1240 ha
drogi 165,7094 ha
rowy 19,5410 ha
grunty kopalniane 4,5400 ha
grunty sklasyfikowane jako budowlane 29,2266 ha
pozostałe/wody,sady,nieużytki i tereny różne 5,1174 ha
2. Gmina Brzeźnica jest w posiadaniu budynków komunalnych w tym:
mieszkalne - 3 szt
lokale mieszkalne - 6 szt
świetlice wiejskie - 9 szt
budynki szkolne - 6 szt
obiekt GOZ - 1 szt
obiekt GZU - 1 szt
budynek UG Brzeźnica - 1 szt
remizy OSP - 6szt
sala gimnastyczna - 1 szt
kaplice cmentarne - 4 szt
szatnie na boisku - 3 szt
SUW (stacje uzdatniania wody) - 3 szt
oczyszczalnie ścieków - 3 szt
przepompownia - 1 szt
budynki gospodarcze - 10 szt
II. INNE PRAWA MAJĄTKOWE GMINY BRZEŹNICA
1. Gmina Brzeźnica posiada prawa rzeczowe, którymi jest hipoteka.
Z tytułu sprzedaży lokali na podstawie Aktów Notarialnych na dzień 31.12.2013 roku utworzonych jest 5 hipotek na rzecz Gminy Brzeźnica na ogólną kwotę 98.092,55 zł
Z wymienionej wartości hipotek pozostała do spłaty kwota 49.749,26 zł
Ponadto Gmina Brzeźnica oddała dla 10 użytkowników (osoby fizyczne) 1,27 ha gruntów oraz 1 działkę dla GS Żagań o pow.0,31 ha w użytkowanie wieczyste.
Z posiadanych gruntów 43,11 ha objętych jest umowami dzierżawy.
Informujemy, że nie posiadamy żadnych udziałów.
III. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Na zwiększenie mienia:
Gmina Brzeźnica w 2013 roku pozyskała z tytułu nieodpłatnego nabycia na podstawie Decyzji Wojewody Lubuskie 2 działki w m. Przylaski o pow.0,2 ha (drogi).
W GZU Brzeźnica zakupiono:
- przyczepę asenizacyjną za kwotę 21.704,00 zł
- autobus Jelcz za kwotę 15.000,00 zł
Przyjęto nieodpłatnie z Kom. Pow. Straży poż. w Żaganiu
- samochód używany Land Rover Defender 110 o wartości początkowej 62.935,18 zł
- z LUW w Gorzowie Wlkp.- łódź płaskodenna COSMO 2.465,00 zł
- do w/w łodzi dokupiono przyczepę Neptun NB 7/17 N 3.590,00 zł
Pozostałe zmiany to modernizacje budynków, zakupy sprzętu biurowego, zakup wyposażenia placu zabaw oraz zmiany księgowe.
Na zmniejszenie mienia.
Gmina Brzeźnica w 2013 roku przekazała 5 działek o pow. 2,0493 ha (drogi) dla Nadleśnictwa Nowa Sól i Krzystkowice na cele gospodarki leśnej jako drogi przejazdowe do kompleksu leśnego z jednoczesnym zaznaczeniem, że przedmiotowe działki udostępnione zostaną bez ograniczeń do użytku publicznego. Przejmujący działali w imieniu Skarbu Państwa.
Ponadto decyzją Wojewody Lubuskiego stwierdzono nieważność decyzji na działkę nr 844 w m. Chotków o pow. 0,76 ha (droga - nabyta 16.08.2006 roku również decyzją Wojewody).
W drodze przetargów sprzedano:
1) w m. Brzeźnica działka nr 588 o pow. 0,01 ha (droga) Akt Not. 4893/2013 z dnia 09.09.2013 r.
2) w m. Chotków działka nr 7/4 o pow.0,03 ha (droga) Akt Not. 3392/2013 z dnia 26.06.2013 r.
3) w m. Wrzesiny działka nr 321/2 o pow.0,2694ha (droga) Akt Not.6870/2013 z dnia 11.12.2013 r.
Z tytułu sprzedaży tych działek uzyskano kwotę 14.423,00 zł.
Ponadto w drodze przetargu w GZU Brzeźnica sprzedano kombajn zbożowy za kwotę 9.800,00 zł
VI. DANE O DOCHODACH NETTO UZYSKANYCH Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r.
1. Ze sprzedaży mienia (łącznie z ratami) - 44.558,34 zł
2. Wieczystego użytkowania gruntów - 3.120,50 zł
3. Z dzierżawy gruntów - 9.577,91 zł
4. Opłat za place grobowe - 9.658,69 zł
5. Najmu - 50.541,26 zł
V. INNE DANE
W roku 2013 roku całkowicie spłacono pozostałe raty kredytu inwestycyjnego na modernizację świetlicy w Jabłonowie w kwocie 164.265,00 zł.
Natomiast stan zadłużenia na 31 grudnia 2013 roku Gminy Brzeźnica z tytułu kredytów inwestycyjnych wynosi: 573.206,03 zł
z tego:
1) Kredyt"Przebudowa drogi gminnej w rejonie ośrodka zdrowia Brzeźnica" - 336.454,72 zł
2) Kredyt "Modernizacja SUW w Chotkowie" - 131.633,14 zł
3) Kredyt "Modernizacja świetlicy w Przylaskach" - 105.118,17 zł
 
Brzeźnica, 25.03.2014 r.
Wójt Gminy
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator Systemu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-10 11:31:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-10 11:44:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-10 11:44:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2827 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »