ˆ

Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów

Informacja ogłoszona dnia 2023-08-11 13:23:22 przez Roman Poniedziałek

Akapit nr 1 - brak tytułu

Brzeźnica, dnia 10 sierpnia 2023 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr 16/8, 157/2, 472/4, 472/5, części działki nr 17/20 w obrębie Chotków oraz działki nr 25/36 w obrębie Jabłonów
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXXI/219/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu tego projektu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 7 września 2023 r. w siedzibie w Urzędu Gminy Brzeźnica w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Brzeźnica – Sala Narad, Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica, w godzinach od 13.30 do 14.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Brzeźnica:
– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Brzeźnica, ul. Zielonogórska 30, 68-113 Brzeźnica
– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 22 września 2023 r. Wymieniony projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica w zakładce Obwieszczenia, ogłoszenia, zawiadomienia.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniem stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami. Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Wójta Gminy Brzeźnica, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Wójt Gminy Brzeźnica.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brzeźnica - Urząd Gminy w Brzeźnicy z siedzibą w Brzeźnicy ul. Zielonogórska 30.
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail:
  4. Pełen zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na strome internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugbrzeznica oraz w siedzibie Administratora.
Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Jerzy Adamowicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Brzeźnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Poniedziałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-08-11 13:23:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Roman Poniedziałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-08-11 13:23:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Poniedziałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-17 10:43:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
154 raz(y)