ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja ogłoszona dnia 2018-05-24 21:47:56 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego, z siedzibą
  przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora: Agnieszka Szurgot ( ),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
  lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
Podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym;
oraz:
 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa o klęskach żywiołowych;
 • ustawa o ubezpieczeniu rolników;
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa Prawo łowieckie;
 • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa o ochronie przyrody;
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko;
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa o drogach publicznych;
 • ustawa Prawo budowlane;
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 • ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • kodeks wyborczy;
 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa o pracownikach samorządowych;
 • kodeks pracy;
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • prawo oświatowe;
 • ustawa o finansowaniu oświaty;
 • kodeks cywilny;
 • ustawa o pomocy społecznej;
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o karcie dużej rodziny;
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
 • ustawa o usługach turystycznych;
 • ustawa o transporcie drogowym;
 • ustawa o strażach gminnych;
 • kodeks postępowania o wykroczenia;
 • kodeks wykroczeń;
 • ustawa o ewidencji ludności;
 • ustawa o cudzoziemcach;
 • ustawa o obywatelstwie polskim;
 • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej;
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
 • ustawa o zmianie imienia i nazwiska;
 • ustawa o orderach i odznaczeniach;
 • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego;
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawa prawo prywatne międzynarodowe;
 • kodeks karny;
 • ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ustawa prawo o zgromadzeniach;
 • ustawa o dowodach osobistych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o finansach publicznych;
 • ordynacja podatkowa;
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa o podatku rolnym;
 • ustawa o podatku leśnym;
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
 • ustawa o opłacie skarbowej;
 • ustawa o komornikach sądowych i egzekucji;
 • ustawa o pomocy publicznej;
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej gody,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne pod rygorem ich ustalenia przez administratora we własnym zakresie,
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym lub inspektorem ochrony danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szurgot
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szurgot
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 21:44:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 21:47:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-24 21:47:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony