ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-12-14 15:28:34 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-12-14
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
II. Forma zatrudnienia–  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na urzędniczym stanowisku pracy.
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, administracyjnym
lub pokrewnym.
4. Posiada co najmniej 3 - letni staż pracy.
5. Posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej oraz 2 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku ds. funduszy unijnych.
6. Zna język angielski lub niemiecki w stopniu min. komunikatywnym.
7. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
8. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
9. Zna zagadnienia związane z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność
2. Prawo jazdy kat. B
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych w tym:
a) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych;
b) opracowywanie wniosków aplikacyjnych;
c) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych
ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
d) dokonywanie analiz potrzeb gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
e) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
i funduszy unijnych;
g) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu  w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz ograniczenie bezrobocia;
h) stały monitoring funduszy pozabudżetowych kierowanych do gmin, przedsiębiorców i III sektora;
i) współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi (sołectwami), organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych
i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
j) współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;
k) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
w tym danych charakteryzujących rozwój gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych.
2. Realizacja projektów inwestycyjnych i miękkich współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
b) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
c) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
3. Monitoring i kontrola projektów:
a) monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych;
b) przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia;
c) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE;
d) udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
4. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju gospodarczego gminy, w tym:
a) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
b) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
c) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa w ramach Centrum Obsługi Inwestora;
d) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
e) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
f) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
g) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
h) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  gminy;
i) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
j) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
k) współpraca przy opracowywaniu założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych,
w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów programowych gminy.
5. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych ze stanowiskiem.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
7. Współpraca przy wykonywaniu zadań związanych z organizacją pracy Urzędu.
8. Zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej.
9. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych
w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
11. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w pracy przy projektach unijnych (potwierdzone
przez kandydata za zgodność z oryginałem).
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 12.00
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity
ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Anna Januszkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego telefon kontaktowy: 68 41 09 700
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-14 15:26:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-14 15:28:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-14 15:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21102 raz(y)