ˆ

Ogłoszenia o naborze

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zatrudni pilnie pracownika na zastępstwo na stanowisku Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, dnia 24.01.2013r. 
OPS.1111.2.2013
 
          
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
zatrudni pilnie pracownika na  zastępstwo na stanowisku Głównego Księgowego
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

 
I. Miejsce zatrudnienia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ul. Piastów 10 H
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia: - umowa o pracę na ½ etatu na zastępstwo na czas nieobecności Głównego Księgowego.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
Kandydatem może być osoba która:
1)   ma obywatelstwo polskie;
2)   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)   nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4)   spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 
 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Zadania określone  w ustawie  z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach  publicznych  oraz w regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej tj.
1) planowanie ,organizowanie i wykonywanie obsługi finansowej środków pieniężnych ujętych w planie finansowym Ośrodka;
2) organizacja i prowadzenie rachunkowości Ośrodka;
3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków Ośrodka ;
4) sporządzanie zbiorczych  sprawozdań finansowych z wykonania planu  Ośrodka i analiz w trybie i na zasadach określonych przez Urząd Wojewódzki oraz Skarbnika Gminy;
5) dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych  Ośrodka;
6) uzgadnianie danych do deklaracji rozliczeniowych z ZUS, Funduszem Pracy i Urzędem Skarbowym;
7) sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka oraz list wypłat do umów zlecenia ;
8) naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego;
9) prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń i zasiłków;
10) naliczanie i odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzanie rocznych rozliczeń podatku na formularzach PIT;
11) sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników na rachunki bankowe oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminach określonych przepisami;
12) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników ;
13) prowadzenie książki inwentarzowej dla środków trwałych ;
14) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz dokonywanie spłaty zobowiązań, w tym windykacja długów nienależnie pobranych świadczeń;
15) udzielanie kontrasygnaty przy zaciąganiu zobowiązań umownych przez Ośrodek;
16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;
17) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących rozliczeń finansowych a także kontroli dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
18) przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.
 
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia
 

1.   Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej .
2.   List motywacyjny.
3.   Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
4.   Dokumenty potwierdzające wykształcenie - dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych  kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.
5.   Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w administracji publicznej. 
6.   Oświadczenie kandydata, ze posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu                  z pełni praw publicznych.
7.   Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.   Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

VI. Sposób i termin składania ofert:
 
1.   Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach  w pokoju nr 12  lub drogą pocztową do dnia  31 stycznia 2013r.
2.   Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 21.11.2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).
3.   Informacji dodatkowych można uzyskać telefonicznie :
      telefon kontaktowy: 68 383 33 71 lub 68 383 33 65
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
wz Starszy Inspektor
Iwona Cudak -Kossowska
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Cudak-Kossowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Cudak-Kossowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-01-24 16:27:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Gierczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-24 16:27:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-01-24 16:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
19831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-12-14
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
II. Forma zatrudnienia–  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na urzędniczym stanowisku pracy.
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, administracyjnym
lub pokrewnym.
4. Posiada co najmniej 3 - letni staż pracy.
5. Posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej oraz 2 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku ds. funduszy unijnych.
6. Zna język angielski lub niemiecki w stopniu min. komunikatywnym.
7. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
8. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- ustawy o pracownikach samorządowych.
9. Zna zagadnienia związane z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, odpowiedzialność
2. Prawo jazdy kat. B
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Pozyskiwanie funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych w tym:
a) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych;
b) opracowywanie wniosków aplikacyjnych;
c) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych
ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
d) dokonywanie analiz potrzeb gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
e) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
f) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
i funduszy unijnych;
g) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu  w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz ograniczenie bezrobocia;
h) stały monitoring funduszy pozabudżetowych kierowanych do gmin, przedsiębiorców i III sektora;
i) współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi (sołectwami), organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych
i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
j) współpraca z samorządami innych krajów w zakresie pozyskiwania środków pomocowych;
k) gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania dokumentacji aplikacyjnej,
w tym danych charakteryzujących rozwój gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno – gospodarczych.
2. Realizacja projektów inwestycyjnych i miękkich współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i miejskimi jednostkami organizacyjnymi
w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
b) utrzymywanie bieżących kontaktów z instytucją zarządzającą/instytucją wdrażającą;
c) opracowywanie sprawozdań, wniosków o płatność i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.
3. Monitoring i kontrola projektów:
a) monitorowanie i kontrolowanie zgodności przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE i innych środków pomocowych;
b) przekazywanie zaleceń pokontrolnych i monitoring ich wdrożenia;
c) udzielanie informacji organizacjom pozarządowym o możliwościach pozyskiwania środków pomocowych UE;
d) udzielanie informacji na wniosek zainteresowanych organizacji oraz przedsiębiorców na temat możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
4. Wykonywanie zadań z zakresu rozwoju gospodarczego gminy, w tym:
a) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
b) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy;
c) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa w ramach Centrum Obsługi Inwestora;
d) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
e) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
f) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
g) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
h) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  gminy;
i) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
j) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych,
k) współpraca przy opracowywaniu założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych,
w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów programowych gminy.
5. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych ze stanowiskiem.
6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań.
7. Współpraca przy wykonywaniu zadań związanych z organizacją pracy Urzędu.
8. Zastępstwo na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej.
9. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych
w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
11. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu.
12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie w pracy przy projektach unijnych (potwierdzone
przez kandydata za zgodność z oryginałem).
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 31 grudnia 2012 r. do godz. 12.00
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity
ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Anna Januszkiewicz – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego telefon kontaktowy: 68 41 09 700
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-14 15:26:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-14 15:28:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-14 15:28:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21160 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,   30  listopada 2012 r.

Ogłoszenie
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet
w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamówienie obejmuje następujące stanowisko pracy:
I. Informatyk
1. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego następującego sprzętu/dostaw/usług:
a. Zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.
b. Przyłączenie do sieci internetowej użytkowników projektu.
c. Świadczenie usługi dostępu do Internetu.
d. Zakup licencji oprogramowania.
e. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
f. Zakup usługi szkoleniowej.
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego.
3. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
4. Odbiór przedmiotów zamówienia celem stwierdzenia w szczególności:
a. Zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą/zleceniem.
b. Sprawności technicznej i funkcjonalności dostawy.
c. Zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.
d. Obecności wymaganego oznakowania dodatkowego związanego z promocją projektu.
e. Test szybkości i jakości łącza internetowego uruchomionego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.

5. Protokolarne przekazanie gotowego do pracy i w pełni sprawnego sprzętu/urządzeń Beneficjentom Ostatecznym projektu.
6. Kontrola jakości plomb i znakowania sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
7. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń przeprowadzanie kontroli u Beneficjentów.
8. Sporządzanie protokołów pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zawierających   w szczególności opis stanu sprzętu, oprogramowania i usług oraz przeprowadzonych serwisów.
9.  Współpraca z dostawcą sprzętu i usług internetowych w przypadku awarii sprzętu czy łącza.
10.  Nadzór nad procesem realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez
dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług wymienionych w punkcie 1 a-d.
11.  Kontrola jakości wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
12.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem zaginionego sprzętu,
w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność zgłoszenie kradzieży do organów ścigania oraz
współpraca z organami ścigania.
13.  Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z relokacją sprzętu, oprogramowania oraz
usługi  dostępu do Internetu.
14.  Prowadzenie dziennika dokumentującego pracę wykonywaną w ramach projektu.
15.  Sporządzanie planu kontroli przeprowadzanych w siedzibie BO projektu oraz przedłożenie go do
akceptacji Koordynatora Projektu.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe - informatyczne, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w JST, znajomość zasad realizacji projektów unijnych, doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny.
Wymagania pożądane:

 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 umiejętność operatywnego działania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 rzetelność i systematyczność;
 prawo jazdy kat.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 kopia dowodu osobistego;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 CV;
 list motywacyjny;
 dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy przy projektach unijnych (preferowane przy Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka);
 rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową do dnia7 grudnia 2012 r. do godz. 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Informatyka w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole  - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
Wynagrodzenie za pracę w projekcie będzie wypłacone w oparciu o zawartą umowę po zatwierdzeniu wykonanych prac, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas realizacji projektu.

Wybrana zostanie oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zamówienia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-30 15:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-30 15:24:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-30 15:24:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21822 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Artystyczno Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Administracji Budynków Komunalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-11-23

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Kierownika Działu Administracji Budynków Komunalnych
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
ul. Wiejska 23
66-600 Krosno Odrzańskie
II. Forma zatrudnienia:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu, na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku.
Kandydatem może być osoba która:

Wymagania niezbędne:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust.4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane kierunki: prawno-administracyjne, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami.
4. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
5. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów z zakresu zarządzania nieruchomościami. 
6. Posiada doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami /wskazane uprawnienia w tym zakresie/.
7. Posiada biegłą znajomość pakietu MS Office.
8. Zna zagadnienia z zakresu windykacji,
9. Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce gruntami,
ustawy o ochronie praw lokatorów, ustawie o własności lokali, ustawy o gospodarce komunalnej, ochrony danych osobowych i informacji,
10. Posiada prawo jazdy kat. B.
Wymagania dodatkowe:
1. Cechuje się zaangażowaniem i dużą motywacją do pracy i osiąganych wyników, samodzielnością i kreatywnością w działaniu.
2. Jest dyspozycyjna i obowiązkowa.
3. W bieżącej pracy cechuje się starannością  i systematycznością.
4. Posiada umiejętności zarządzania zespołem i zdolność planowania pracy w zespole.
5. Posiada umiejętność myślenia strategicznego.
6. Posiada umiejętność rozwiązywania spraw spornych z najemcami oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
7. Posiada umiejętność negocjacji.
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie działalnością Działu zgodnie z określonymi dla Działu zadaniami oraz wytycznymi Dyrektora Zakładu.
2. Prawidłowe organizowanie pracy kierowanego zespołu i podziału pracy pomiędzy pracowników w tym:
1) ustalanie zakresów czynności dla pracowników,
2) nadzór i kontrola nad wykonywanymi zadaniami,
3) prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie funkcjonowania Działu,
4) realizowanie zadań wynikających z  kontroli zarządczej.
3. Koordynowanie, nadzór i kontrola pracy Działu w zakresie właściwej realizacji zadań w obszarze gospodarki mieszkaniowej komunalnych lokali, zarządzanych wspólnot mieszkaniowych, a także prowadzonych w tym zakresie rozliczeń i działalności windykacyjnej.
4. Kierowanie całością spraw związanych z eksploatacją, remontami bieżącymi i gruntownymi budynków komunalnych oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej, zleceń robót remontowo - budowlanych, dokonywanie przetargów i całokształtu spraw związanych z należytym utrzymaniem substancji mieszkalnej
i właściwą obsługą lokatorów mieszkań komunalnych.
5. Uczestniczenie w opracowywaniu planów techniczno-ekonomicznych i rzeczowo-finansowych oraz czuwanie nad prawidłową ich realizacją do wysokości ustalonych środków finansowych w zatwierdzonym planie.
6. Opracowywanie okresowych planów remontowych zasobów komunalnych budynków i mieszkań i lokali.
7. Opracowywanie okresowych planów finansowych w zakresie finansowania  gospodarki komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz efektów ekonomicznych działalności windykacyjnej zaległych należności czynszowych.
8. Organizowanie i podejmowanie działań mających na celu odzyskiwanie zaległych należności Zakładu
z  tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
9. Podejmowanie i koordynowanie działań w zakresie windykacji należności Zakładu z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych.
10. Podejmowanie i koordynowanie działań związanych z eksmisją najemców, zamianą lokali i przygotowywaniem tych lokali do zamieszkania.
11. Organizowanie okresowych przeglądów budynków i mieszkań komunalnych oraz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.
12. Nadzorowanie i udział w odbiorach robót realizowanych remontów w zarządzanych nieruchomościach.
13. Egzekwowanie od wykonawców usuwanie wad i usterek budowlanych ujawnianych przy odbiorach
i w okresie gwarancyjnym.
14. Zwoływanie oraz uczestniczenie w okresowych zebraniach wspólnot mieszkaniowych.
15. Proponowanie i przygotowywanie projektów uchwał na zebrania wspólnot mieszkaniowych.
16. Prowadzenie właściwej sprawozdawczości i korespondencji dotyczącej funkcjonowania kierowanego Działu.
17. Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Działu dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych oraz zasad właściwych standardów obsługi petentów.
18. Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Działu.
19. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Zakładu oraz wydziałami w Urzędzie Miasta /zwłaszcza Gospodarka Nieruchomościami/ w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji zadań
i  funkcjonowania kierowanego Działu.
20. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i informacji.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko kierownicze, administracyjno – biurowe,
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dowodu osobistego, kserokopia prawa jazdy.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach, prawo jazdy – kserokopie poświadczone przez kandydata
za zgodność z oryginałem)
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
 Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, ul. Wiejska 23 lub drogą pocztową do dnia 15 grudnia 2012 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Zakładu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Kierownika Administracji Budynków Komunalnych  Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim"
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wprowadzonym Zarządzeniem nr 11 Dyrektora ZGKiM  z dnia 28 maja 2012 r.
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).
Informacje   dodatkowe   o   naborze   można   uzyskać   w    Zakładzie  Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Wiesława Szymańska.
Telefon kontaktowy 68 383 54 12 w. 26.

                                                                                                                        Dyrektor
                                                                                   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
                                                                                                              w Krośnie Odrzańskim
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zbigniew Lubczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Lubczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-23 10:47:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-23 10:54:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-23 10:54:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko instruktora terapii zajęciowej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim

Ogłoszenie na Stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym

Akapit nr 1 - brak tytułu

O-II.2110.9.2012                                                                                                     Krosno Odrzańskie, 2012-11-09
                                                     Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                   informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
                                     na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym
                                              Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
I. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 
II. Forma zatrudnienia: –  umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, na urzędniczym stanowisku pracy.
 
III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Posiada wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym, prawniczym, administracyjnym lub pokrewnym.
4. Posiada co najmniej 3 - letni staż pracy.
5. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
6. Zna przepisy prawa z zakresu:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- postępowania administracyjnego,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- ustawy o rachunkowości.
7. Posiada umiejętność pracy pod presją czasu.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Inspektora w Wydziale Finansowym
2. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, zdolność planowania pracy.
3. Dwuletnie doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej.
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Przygotowywanie projektów Zarządzeń Burmistrza i Uchwał Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem
na podstawie wcześniej skompletowanych materiałów z innych referatów i jednostek podległych.
2. Obsługa modułu Budżet w programie BeSTi@.
3. Pisemne informowanie jednostek organizacyjnych Gminy:
-  zatwierdzonym projekcie budżetu w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia projektu,
  - o przyjętym budżecie oraz zmianach dokonanych w budżetach jednostek w terminie 7 dni roboczych od dnia podjęcia uchwały lub podpisania zarządzenia,
-  kontrola sprawozdań budżetowych miesięcznych, kwartalnych i rocznych składanych przez jednostki organizacyjne Gminy i bieżące informowanie o nieprawidłowościach,
-  przygotowywanie pism na polecenie Skarbnika.
  -  wykonywanie innych czynności zleconych przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 21 listopada 2012 r. o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim
oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Skarbnik Gminy Pani Ilona Ogiba, telefon kontaktowy: 68 41 09 700

                                                                                                                                  Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                                                                                                                   Marek Cebula
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-09 15:58:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-09 16:00:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-09 16:00:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

nabór na stanowisko Informatyka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 O-II.2110.8.2012                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2012-11-08


                                                                        Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                     informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
                                                     na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
                                                                    Urzędu Miasta w Krośnie OdrzańskimI. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
   
II. Forma zatrudnienia: –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
                                              tj. 0,5 etatu, na stanowisku urzędniczym.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku informatyka lub pokrewne.
5. Posiada min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1 rok w administracji samorządowej (preferowane osoby z doświadczeniem w pracy w urzędach gmin/miast) na stanowisku informatyka.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku informatyka w Wydziale Organizacyjnym.
2. Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki oraz programowania.
3. Znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym.
4. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych
5. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy.
6. Prawo jazdy kat. B
 
 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw dotyczących zastosowania komputerów i systemów informatycznych w Urzędzie.
2. Prowadzenie, aktualizacja i unowocześnianie strony internetowej Urzędu Miasta.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji do BIP.
4. Dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia komputerowego i telekomunikacyjnego w Urzędzie Miasta oraz jego konserwacja.
5. Wdrażanie oprogramowania sprzętu komputerowego oraz organizowanie jego napraw w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
6. Zarządzanie aplikacjami użytkowymi w ramach systemu Linux i innych systemów użytkowanych przez Urząd Miasta, w tym:
a) Gminny Rejestr Odpadów,
b) Pomoc Materialna dla Uczniów,
c) System Informacji Prawnej Lex,
d) EGB – Ewidencja Gruntów i Budynków,
e) SIO – System Informacji Oświatowej,
f) Ewidencja Ludności – TECHNIKA,
g) ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika – do obsługi obszarów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego,
h) PB_USC – system rejestracji aktów stanu cywilnego,
i) mienie gminne,
j) Karty Kontowe – księgowość podatkowa i windykacja,
k) SFINX – Podatki – LINUX,
l) e- Mandat,
m) IntelliCAD – oprogramowanie do wspierania projektowania,
n) Legislator – edytor aktów prawnych,
o) aplikacje ogólnoużytkowe w ramach pakietów biurowych OFFICE.
7. Sporządzanie wymaganych kopii zapasowych systemów informatycznych.
8. Instalacja nowych aplikacji, ich utrzymanie, aktualizacja, instruktaż.
9. Bieżąca analiza możliwości dofinansowania rozwoju informatycznego w Urzędzie Miasta.
10. Bieżące administrowanie programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.
11. Prowadzenie spraw związanych z systemem alarmowym w Urzędzie Miasta.
12. Administrowanie intranetem – systemem komunikacji wewnętrznej Urzędu Miasta.
13. Współpraca przy tworzeniu prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie oraz opieka nad sprzętem multimedialnym Urzędu (projektor, system nagłośnieniowy w Sali 1000-lecia i inne).
14. Konserwacja i sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami kserograficznymi w Urzędzie Miasta.
15. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
16. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
17. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu
do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
7. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 19 listopada 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Pani Agnieszka Czarnolewska – Sekretarz Gminy,
Telefon kontaktowy: 68 4109 705
 

                                                                                                             Burmistrz Krosna Odrzańskiego
        
                                                                                                                              Marek Cebula
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-11-08 15:24:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wioletta Pobiedzińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-11-08 15:33:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-11-08 15:44:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23450 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYJAŚNIENIE DO OGŁOSZENIA O NABORZE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 26 października 2012 r.
 
WYJAŚNIENIE DO OGŁOSZENIA O NABORZE

W związku z zapytaniami dotyczącymi ogłoszenia z dnia 23 października 2012 r. Burmistrza Krosna Odrzańskiego o „naborze na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” informujemy, że zapis w pkt. „Wymagane dokumenty i oświadczeniaodnosi się do doświadczenia w pracy przy projektach unijnych (preferowane przy Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka).
 
Jednocześnie,  wydłuża się termin składania ofert do dnia 31.10.2012 r. do godziny 15:30 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową. Pozostałe szczegóły naboru pozostają bez zmian.
 
 

 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-26 12:37:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-26 12:37:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-26 13:10:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24090 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,23 października 2012 r.
Ogłoszenie

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza nabór na pełnienie funkcji w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie” (dalej zwanego projektem) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Forma zatrudnienia: umowa - zlecenie
Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)
Zamówienie obejmuje następujące stanowiska pracy:
 
I.  Asystent
1. Udział w opracowaniu projektu umowy z Beneficjentami Ostatecznymi.
2. Udział w pracach komisji przekazującej sprzęt BO.
3. Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami.
4. Udział w pracach związanych z zakupem materiałów reklamowych.
5. Kontakty z Beneficjentami Ostatecznymi.
6. Przekazywanie informacji i uwag BO pracownikom projektu.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.
 
II. Koordynator
1. Sprawowanie nadzoru nad pracami grupy projektowej.
2. Kontakt z organizacjami i instytucjami współpracującymi przy realizacji projektu.
3. Zarządzanie planowanymi działaniami projektowymi.
4. Akceptacja wydatków.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.
 
III. Specjalista ds. zamówień publicznych
1. Przygotowanie dokumentacji związanej z procedurą przetargową.
2. Ogłoszenie przetargów.
3. Sprawowanie kontroli nad realizacją przetargów.
Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość zagadnień związanych z przeprowadzeniem prac wynikających z obowiązującego Prawa zamówień publicznych, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze zamówień publicznych.
 
IV. Specjalista ds. księgowości
1. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
2. Nadzór nad zgodną z planem realizacją budżetu projektu.
3. Przygotowywanie wniosków o wprowadzenie zmian w budżecie projektu.
4. Przygotowywanie części finansowej i załączników do wniosków o płatność.
5. Przygotowywanie, opracowywanie i prowadzenie dokumentacji finansowej projektu –
w szczególności planowanie zaliczek, aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz budżetu projektu.
6. Opisywanie dokumentów księgowych projektu z uwzględnieniem dekretacji wydatków
w podziale na paragrafy.
Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, staż pracy min. 3 lata w instytucjach realizujących projekty unijne.

V. Specjalista ds. płac
1. Prowadzenie operacji związanych z wynagrodzeniami dotyczącymi projektu na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Planowanie i prowadzenie obsługi płacowej w oparciu o budżet projektu w tym sporządzanie list płac.
3. Wykonywanie innych zadań dotyczących projektu zleconych przez bezpośredniego przełożonego.
Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania płacowo – kadrowego „KOMAX”, „Płatnik” i oprogramowania  finansowo – księgowego „Groszek”.

VI. Specjalista ds. finansowych
1. Księgowanie operacji związanych z projektem na podstawie otrzymanych dokumentów.
2. Opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków projektu.
3. Planowanie i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w oparciu o budżet projektu.
4. Prowadzenie budżetowej sprawozdawczości projektu.
5. Prowadzenie ewidencji projektowej syntetyczno-analitycznej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
6. Obsługa finansowo-księgowa funduszu świadczeń socjalnych projektu.
7. Udział w czynnościach inwentaryzacyjnych składników majątkowych projektu.
8. Wykonywanie innych zadań dotyczących projektu zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania: wykształcenie wyższe, znajomość i umiejętność obsługi oprogramowania płacowo – kadrowego „KOMAX”, „Płatnik” i oprogramowania finansowo – księgowego „Groszek”.

VII. Informatyk
1. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia niezbędnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego następującego sprzętu/dostaw/usług:
a. Zestawów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych.
b. Przyłączenie do sieci internetowej użytkowników projektu.
c. Świadczenie usługi dostępu do Internetu.
d. Zakup licencji oprogramowania.
e. Modernizacji sprzętu komputerowego.
f. Ubezpieczenie sprzętu komputerowego.
g. Zakup usługi szkoleniowej.
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania uczestników postępowania przetargowego.
3. Opracowanie zlecenia budowy oficjalnej strony internetowej projektu.
4. Opracowanie zlecenia hostingu strony www oraz domeny internetowej projektu.
5. Administrowanie oraz dokonywanie aktualizacji informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej projektu.
6. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
7. Administrowanie oraz dokonywanie aktualizacji informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej projektu.
8. Opracowanie wzorów protokołów i formularzy dotyczących wykonywanych prac.
9. Odbiór przedmiotów zamówienia polegający w szczególności na rozpakowaniu, skompletowaniu, instalacji i uruchomieniu dostarczonych zestawów komputerowych celem stwierdzenia w szczególności:
a. Zgodności wykonania przedmiotu umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą/zleceniem.
b. Sprawności technicznej i funkcjonalności dostawy.
c. Zgodności numerów dostarczonych urządzeń z zapisami w indywidualnych kartach gwarancyjnych tych urządzeń.
d. Obecności wymaganego oznakowania dodatkowego związanego z promocją projektu.
e. Test szybkości i jakości łącza internetowego uruchomionego przez dostawcę usług telekomunikacyjnych.
10. Protokolarne przekazanie gotowego do pracy i w pełni sprawnego sprzętu/urządzeń Beneficjentom Ostatecznym projektu.
11. Kontrola jakości plomb i znakowania sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
12. Kontrola zabezpieczeń BIOS-u sprzętu komputerowego dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym projektu.
13. Kontrola poprawności hasła oraz dostępu do wbudowanego konta administratora w każdym z dostarczonych Beneficjentom Ostatecznym komputerów.
14. Nadzór nad prawidłowością działania sprzętu, oprogramowania i usług w instytucjach, mieszkaniach i domach Beneficjentów Ostatecznych.
15. Przeprowadzanie co najmniej raz w siedzibie każdego z Beneficjentów Ostatecznych zaplanowanych kontroli sprzętu, oprogramowania i usług oraz poinformowanie Beneficjenta Ostatecznego o zamiarze przeprowadzenia kontroli.
16. W przypadku zaistnienia uzasadnionych podejrzeń przeprowadzanie kontroli nieujętych
w planie.
17. Sporządzanie protokołów pokontrolnych i sprawozdań z przeprowadzanych kontroli zawierających w szczególności opis stanu sprzętu, oprogramowania i usług
oraz przeprowadzonych serwisów pogwarancyjnych.
18. Sporządzenie planu kontroli przeprowadzanych w siedzibie Beneficjentów Ostatecznych projektu oraz przedłożenie planu do akceptacji Koordynatorowi Projektu.
19. Współpraca z dostawcą sprzętu i usług internetowych w przypadku awarii sprzętu czy łącza.
20. Nadzór nad procesem realizacji usług serwisowych i gwarancyjnych wykonywanych przez dostawcę sprzętu, oprogramowania i usług wymienionych w punkcie 1 a-d.
21. Sporządzanie sprawozdań z wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
22. Kontrola jakości wykonywanych usług serwisowych i gwarancyjnych.
23. Prowadzenie bieżącego serwisu i konserwacji sprzętu dostarczonego Beneficjentom Ostatecznym.
24. Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z odzyskaniem zaginionego sprzętu, w szczególności jeżeli zaistnieje taka konieczność zgłoszenie kradzieży do organów ścigania oraz współpraca z organami ścigania.
25. Wykonywanie niezbędnych czynności związanych z relokacją sprzętu, oprogramowania oraz usługi dostępu do Internetu.
26. Sporządzenie i prowadzenie ewidencji sprzętu (w tym podzespołów) i licencji oprogramowania.
27. Odzyskiwanie systemów. Przywracanie funkcjonalności sprzętu i oprogramowania.
28. Świadczenie usług telefonicznych czy zdalnego wsparcia Beneficjentów Ostatecznych projektu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, obejmujących udzielanie informacji
i pomocy w zakresie działania sprzętu i oprogramowania.
29. Przeprowadzanie konsultacji a w uzasadnionych przypadkach dodatkowych szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych projektu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, oprogramowania i usługi internetowej.
Wymagania: wykształcenie kierunkowe - informatyczne, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku informatyka w JST, znajomość zasad realizacji projektów unijnych, doświadczenie przy realizacji projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny.

VIII. Specjalista ds. promocji projektu na Facebook`u
Założenie i bieżące aktualizowanie fanpege`a poświęconego projektowi na portalu społecznościowym Facebook.
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych
z Unii Europejskiej w zakresie promocji, znajomość i umiejętność obsługi portali społecznościowych.

Udział w postępowaniu może wziąć każdy, kto posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Wymagania pożądane:
 komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność;
 umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;
 umiejętność operatywnego działania, rozstrzygania i podejmowania decyzji;
 rzetelność i systematyczność;
 prawo jazdy kat. B (dotyczy ofert nr: I,II,VII)
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 kopia dowodu osobistego;
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 kopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
 oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
 CV;
 list motywacyjny;
 dokumenty poświadczające doświadczenie w pracy przy projektach unijnych w tym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;
 rekomendacje z poprzednich miejsc pracy.
 
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. Parkowej 1 lub drogą pocztową do dnia 29 października 2012 r. do godz. 16:00  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko ……. (należy wskazać, którego stanowiska oferta dotyczy, można złożyć ofertę tylko na jedno stanowisko) w ramach projektu pn. „Internet w domu, Internet w szkole  - szansą na rozwój wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie”. List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające niepodpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane. Wynagrodzenie za pracę w projekcie będzie wypłacone w oparciu o zawartą umowę po zatwierdzeniu wykonanych prac, na podstawie otrzymanej faktury lub rachunku. Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zawarta na czas realizacji projektu. Wybrana zostanie oferta zapewniająca realizację przedmiotowego zamówienia.
 
 
               
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Januszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Januszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-10-23 15:16:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-10-23 15:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 13:51:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji