ˆ

Protokoły z obrad Rady Gminy 2013

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Protokół Nr XXVII/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 27 września 2013r.

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-27 12:55:52 przez Krzysztof Filipowicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się  o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy  Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 13, wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
 
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
 
Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie w miejsce obecnego punktu 9 nowego punktu, o treści: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji.”, a obecny punkt 9 i pozostałe przesunąć według kolejności.
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
i przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.
Zmiana uchwały Budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym                 – dz. nr 443/7 w Krzeszycach – podjęcie uchwały.
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym                 – dz. nr 61/2 w Maszkowie – podjęcie uchwały.
Wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym                 – dz. nr 83/2 w Karkoszowie – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
 
Ad 1b.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie
                                 13 głosami za, 0  przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 2.
Pani Skarbnik – dzisiejsza uchwała wywołana jest zmianą ustawy o systemie oświaty, która zapewnia, że każdy, kto odda dziecko do przedszkola, nie będzie płacił więcej jak 1 zł, czyli jest 5 godzin bezpłatnych, a każda następna godzina nie więcej niż 1 zł. Ale biorąc pod uwagę, że te koszty są duże, my tu proponujemy przyjąć złotówkę. Opłata będzie podlegać corocznej waloryzacji.
Za wyżywienie rodzice płacą.
 
Sołtys Pan Kucharski – teraz mniej płacimy za dzieci i czy to jest związane, że nie ma angielskiego czy dodatkowych zajęć.
 
Pani Skarbnik – niby nie jest z tym związane, ale w wyniku tych zmian tak nastąpiło.
 
Pan Wójt – na dziecko w przedszkolu będziemy otrzymywali dotację w wys. 414 zł, ale jak dziecko jest nieobecne to się nie płaci tej złotówki. W związku z tym trudno jest obliczyć ile tych pieniędzy będzie. Gdyby tak było jak dotychczas, to wychodzilibyśmy na zero, ale np. gdy więcej dzieci zachoruje na grypę, to będziemy dopłacać.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVII/168/2013 w sprawie czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
A 3.
Pani Skarbnik – poinformowała, że  budżet w I półroczu się zmienił. Z planowanej nadwyżki przeszliśmy w deficyt, ponieważ planowaliśmy, że dotacja 1.069.000zł, wpłynie nam w 2013r., a wpłynęła już w 2012r. i dlatego później ten budżet musieliśmy skorygować i z nadwyżki weszliśmy w deficyt planowany. Osiągnięty w I półroczu deficyt jest dużo wyższy, co świadczy o  dużych wydatkach. W stosunku do planu wydatki wykonaliśmy w 57,5%. Dochody wykonaliśmy niżej, bo 51,22% w stosunku do planu. Większe wydatki wynikają między innymi z inwestycji, które zaplanowaliśmy na cały rok, a zrealizowaliśmy w I półroczu: salę w Przemysławiu i plac zabaw w Krępinach oraz zobowiązania dotyczące zaplanowanych prac modernizacyjnych na drogach. Sytuacja już się trochę stabilizuje, bo pod koniec półrocza wydaliśmy obligacje. Sytuacja nasza jeśli chodzi  o wskaźniki pogorszyła się i przekroczyliśmy wymagany wskaźnik 60%, ale wszystko to, robiliśmy po to, aby w przyszłych latach móc osiągnąć wskaźniki, których wymaga od nas ustawa o finansach publicznych.
- Opinię z RIO dostaliśmy pozytywną z zastrzeżeniem co do kwoty długu.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie wykonanie budżetu.
Radni jednogłośnie 13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krzeszyce wraz z informacją  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r.
 
Ad 4.
Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiany wynikają w zakresie dochodów z analizy wykonania za I półrocze 2013r. i obejmują darowizny, wpływy z opłat własnych, dotacji unijnych oraz ponadplanowych dochodów w zakresie sprzedaży mienia. Uzyskane dochody przeznaczono na zwiększenie wydatków, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, straży pożarnej, promocji i dróg. Ponadto przesunięto środki z rezerwy na inwestycje,  na wydatki związane z obsługą długu gminy. Zaktualizowano jednocześnie załącznik w sprawie kwot dotacji udzielanych z budżetu,.
 
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę  nr XXVII/169/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej 2013r. którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 5.
Pan Wójt – poinformował, że  projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z WFOŚ z Zielonej Góry, związany jest z realizacją programu usuwania azbestu w naszej gminie. Fundusz przeznacza 100% dotacji, więc gmina nie musi nic dopłacać. W lipcu została podjęta uchwała  w sprawie przyjęcia dotacji na kwotę 28 900 zł. W międzyczasie kilka osób, które zgłosiły chęć utylizacji azbestu w 2013r., wycofało się.  Stąd musimy podjąć taką uchwał ponownie, a poprzednią unieważnić. Bardzo to dezorganizuje dla nas pracę. Dlatego jest prośba do sołtysów o informowanie wszystkich, którzy chcą przystąpić do programu i skorzystać z dotacji, aby zgłaszali naprawdę, to, co w danym roku będą mogli zrobić. Zastanawiamy się, czy nie robić takiego programu co dwa lata.
 
Radni nie wnieśli uwag
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVII/170/2013 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,  którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
Pan Wójt – poinformował, że trzy kolejne uchwały są podobne i dotyczą przedłużenia umów dzierżawy na okresy dłuższe niż trzy lata, albo krótsze niż trzy lata. Następnie przedstawił trzy kolejne projekty uchwał.
 
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVII/171/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym  – dz. nr 443/7 w Krzeszycach,  którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 7.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVII/172/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym  – dz. nr 61/2 w Maszkowie ,  którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 8.
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVII/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym  – dz. nr 83/2 w Karkoszowie,  którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 9.
Pan Wójt – przypomniał, że na poprzedniej sesji Rady Gminy punkt ten został wycofany, ze względu na wątpliwość, czy radny Pan Ryszard Buczkowski, które jest przewodniczącym Gminnej Spółki Wodnej może te dwie funkcje łączyć. Ponieważ nie było stanowiska prawnego, zleciliśmy naszemu radcy prawnemu, aby opracował opinię w tej sprawie i ta opinia prawna stwierdza, że nie ma przeciwwskazań do powołania radnego Ryszarda Buczkowskiego do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce. W związku z tą opinią przedstawiamy dzisiaj ponownie projekt uchwały z propozycją powołania radnego Ryszarda Buczkowskiego do składu Komisji Rewizyjnej.
Pan Wójt odczytał opinię prawną.
 
Radni nie wnieśli uwag.
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę  nr XXVII/174/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru  Przewodniczącego, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 10.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od 05.07.2013r. do 26.09.2013r.
12.07.2013r. – spotkanie z delegacją przedstawiciela chińskiego na temat ich inwestowania w gm. Krzeszyce.
14.07.2013r. – udział w festynie rodzinnym w Przemysławiu.
15.07.2013r. – przekazanie podziękowań dla p. Eugeniusza Zwierzyńskiego za pracę w Radzie Gminy VI kadencji.
17.;07.2013r. – odbył się konkurs na stanowisko Dyrektora ZE w Kołczynie. Konkurs nie został rozstrzygnięty ze względu na formalne braki jedynego kandydata w ofercie. Pan Wójt powierzył więc te obowiązki bez konkursu p. Beacie Brzezińskiej.
27.07.2013r. – udział w rodzinnym pikniku w Krasnołęgu.
19.08.2013r. – udział w studyjnym wyjeździe do Seelow /wraz z powiatem sulęcińskim/ na temat budowy i funkcjonowania ścieżek rowerowych w ich powiecie.
20.08.2013r. – spotkanie z nowo wybranym Zarządem „Pogoni” Krzeszyce – omówienie dalszych wspólnych działań m.in. na temat remontu szatni.
23.08.2013r. – spotkanie w starostwie sulęcińskim z przedstawicielem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na temat dalszych losów przebudowy skrzyżowania na Podgórzu.
24.08.2013r. – udział /wspólnie z delegacją Krzemowa/ w Wojewódzkim Święcie Plonów. Wieniec Krzemowa zdobył wyróżnienie.
26.08.2013r. – podpisanie umowy w Zielonej Górze z Marszałkiem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie budowy Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Krzeszycach w ramach PROW /I etap/. Koszt 1 050 tys. zł – dofinansowanie 500 tys. zł.
30.08.2013r. – podpisanie protokołu pokontrolnego z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Kontrola w zakresie wprowadzenia „Ustawy o gospodarce odpadami” wypadła bardzo pozytywnie.
31.08.2013r. – udział Sekretarza Gminy p. Nazwalskiego w Dożynkach Parafialnych w Kołczynie.
01.09.2013r. – udział w Dożynkach Gminnych w Słońsku.
05.09.2013r. – udział w uroczystym mianowaniu /po egzaminie/ nowych członków /12 osób/ Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Krzeszycach.
07.09.2013r. – udział delegacji gminnej w „Święcie Strachów” w Altlandsbergu. Święto bardzo udane – podwórko nasze jak zwykle  bardzo tłumnie odwiedzane. Reprezentowali nas m.in.: p. Sokalska Danuta, Sołectwo Krzemów, p. Głowaczewska Grażyna, p. Parchimowicz Albina a także artyści współpracujący z GBP.
- Pan Wójt podziękował wszystkim, a przede wszystkim organizatorom: p. Jolancie Solińskiej, p. Grzegorzowi Zawadzkiemu i p. Henrykowi Tokarczukowi.
08.09.2013r. – udział gminy Krzeszyce w Powiatowym Święcie Plonów w Torzymiu. Gmina Krzeszyce zajęła II miejsce w punktacji ogólnej.
Pan Wójt podziękował Sołectwu Kołczyn za piękne stoisko  – II m., Sołectwu Krzemów za piękny wieniec – I m., Drużynie wędkarzy – V m.
Konkurs sołtysów wygrała p. A. Wąsowicz. Ponadto KGW Przemysław w „Konkursie Jarmarku Smakosza” zajęło II m.
11.09.2013r. – spotkanie z dyrektorem LZMiUW w Gorzowie Wielkopolskim p. Rembarzem Pawłem i p. J. Kwiatkowską. Omówiono zadania do realizacji:
- pomoc w realizacji wniosku budowy Centrum Rekreacji w Krzeszycach – poprzez zabudowę skarpy Postomii,
- wykonanie kolejnych zadań na Kanale Postomskim – oczyszczenie skarp, pogłębienie i wykoszenie,
- uregulowanie Postomii płynącej przez Krzeszyce /zależy od środków/.
15.09.2013r. – odbyła się XIX „Krzeszycka Jesień” i Dożynki Gminne.
- Pan Wójt podziękował przede wszystkim sołectwom za aktywność i udział w konkursie. Stwierdził, że jest budujące to, że już 12 sołectw regularnie uczestniczy w tych konkursach, a szczególnie w wyplataniu wieńców i przygotowywaniu stoisk sołeckich. Przypomniał wyniki w poszczególnych konkurencjach i wyniki ogólne. Wszystkim serdecznie pogratulował i dziękował za wspaniałe przygotowanie się do rywalizacji. Sołectwu Krępiny podziękował za wystawę rolniczą w formie wiatraka.
17.09.2013r. – udział z Przewodniczącym RG p. J. Galońskim w 50-leciu ślubu p. Anny i Romana Guściorów.
20.09.2013r. – udział w obchodach 20-lecia Euroregionu Pro Europa Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Medalem „Pro Europa Viadruina” odznaczona została, do niedawna zamieszkała  w Zaszczytowie p. Griefenow, profesor Uniwersytetu Humbolta w Berlinie.
21.09.2013r. – udział w zawodach pożarniczych w Altlandsbergu. Startowała Drużyna OSP Kołczyn i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Krzeszyc.
22.09.2013r. – udział w Jesiennych Targach Rolniczych w Gliśnie. We współzawodnictwie „Potrawy z kapustnych” KGW Przemysław za kulebiaka z kapustą i grzybami zdobyło III m.
26.09.2013r. – udział w Konferencji Powiatowej na temat koncepcji budowy ścieżki rowerowej PSNK /Po Starym Nasypie Kolejowym/. Koncepcja obejmuje budowę ścieżki rowerowej Kostrzyn nad Odrą - Gorzów Wielkopolski oraz Rudnica - Sulęcin w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020  /raczej bliżej 2020r/
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 11.
Radna Pani Olszewska – co z tym domem na stacji w Kołczynie, bo tam jest tragedia?
Pan Wójt – przejęliśmy ten budynek razem z nasypem. Ten Pan, który tam jest nie miał i nie ma prawa tam mieszkać, bo nie miał nigdy umowy i w związku z tym chcemy zawrzeć z nim umowę, aby dbał o ten budynek, a jeżeli nie, to przeznaczymy budynek do sprzedaży.
Pani Olszewska – wniosła o naprawę ogrodzenia przy cmentarzu w Kołczynie od drogi Leśnej,
- podziękowała za porządek przy przystanku w Kołczynie,
- tam gdzie znajdują się ubikacje, to czy to jest nasz teren, czy p. Chabrosa?
Pan Sekretarz – ustaliliśmy, że będzie dbała o porządek przy przystanku Pani Dyrektor ZE, będzie miała pracowników,
- w sprawie ubikacji Pani Dyrektor miała rozmawiać z młodym p. Chabrosem w sprawie rozbiórki tych ubikacji i pojadą nasi pracownicy do rozbiórki.
Sołtys Pan Woszczyński – zwrócił się z pytaniem w sprawie drogi w Karkoszowie.
Pan Wójt – na skutek naprawy usterek pogwarancyjnych Panowie przyjechali nie powiadamiając nas, ani inspektora nadzoru i naprawili tylko to, co uważali, czyli część drogi i dwie z pięciu usterek, i odjechali. W związku z tym otrzymali następne pismo, jeżeli w terminie 14 dni nie wykonają, to my to wykonamy z ich pieniędzy gwarancyjnych.
Sołtys Pan Pizuński – młodzież niszczy na wsi - trzeba nie radiowozem, ale po cywilnemu się przejść.
Pani Olszewska – Pan Policjant dzisiaj mi powiedział – nas jest dwóch i jadą tam, gdzie jest awantura.
 
Pan Wójt – nt. Krasnołęgu też tak mi dzielnicowy odpowiedział.
Sołtys Pani Rzemieniecka – w Przemysławiu na górce od p. Fedorowicza do p. Żmijaka jest bardzo wąski pas przy ulicy, że jak dwa samochody się mijają, to rodzice odprowadzający dzieci do autobusu „w płocie siedzą”. Rodzice skarżą się i może tam coś zrobić.
Radny Pan Ślusarczyk – to jest strefa nadgraniczna, miał być szlak turystyczny  i miało być wszystko połączone ścieżkami.
 
Pan Wójt – to są wieloletnie plany, ale teraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w ogóle nie chce realizować żadnych ścieżek, odpowiadają, że jeżeli gmina ma pieniądze, to proszę bardzo realizujcie sobie, my wyrazimy zgodę, użyczymy terenu,
- tak samo jest w Muszkowie, my zrobiliśmy projekt na kanalizę, a oni mieli budować chodnik i w tej chwili nie ma mowy o chodniku i znowu piszemy,
- dobrze by było, aby Rada  Sołecka  Przemysławia zwróciła się w tej sprawie pismem do nas, a my do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Ja będę jeszcze starał się aby Dyrektor zobaczył te niebezpieczne miejsca jak Przemysław, Muszkowo i Podgórze.
Sołtys Pani Wąsowicz – w imieniu Sołectwa dziękowała za podziękowania skierowane do sołectwa, ale powiedziała, że jeżeli chodzi o Krzeszycką Jesień, to mają żal do niektórych sołtysów, że się tak nieładnie zachowali w stosunku do sołectwa – biegali po stadionie i mierzyli nasz wieniec, czy nie jest za wysoki.
Pan Wójt – będziemy mieli naradę sołtysów, to sobie o tym porozmawiamy.
Sołtys Pan Łankowski – zgłosił, aby ustawić lustro w Muszkowie naprzeciwko sklepu.
Pan Wójt – nie ma szans, można napisać, ale na wszystkie ostatnie pisma Zarząd Dróg wojewódzkich odpisuje, że nie - trzeba zachować ostrożność.
Sołtys Pani Czarnogrecka – poruszyła sprawę cmentarza w Studzionce – psy, które mają właścicieli, chodzą po cmentarzu i kopią po nagrobkach. Nie można uczulić mieszkańców, aby wiązali psy, a one po prostu są. Prosi o ogrodzenie cmentarza.
 
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy w dniu 27 września 2013r.
Obrady zakończono ok. godz. 15.00.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-27 12:55:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-27 12:55:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-27 12:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony