ˆ

Protokoły z obrad Rady Gminy 2013

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół Nr XXXI/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 30 grudnia 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-05 09:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-05 09:54:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05 09:54:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXX/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 18 grudnia 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-05 09:50:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-05 09:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05 09:52:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2212 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXIX/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 22 listopada 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-05 09:27:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-05 09:29:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-05 09:29:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2231 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXVIII/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 29 października 2013r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Panią Skarbnik.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 14, wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
- poinformował, że o godz. 14.00 przybędą przedstawiciele firmy zajmującej się przetwórstwem warzyw, którzy chcą przedstawić ofertę pracy dla mieszkańców naszej gminy – chcą się spotkać z radnymi, a szczególnie z sołtysami.
 
Następnie Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
 
Pan Wójt – poinformował, że wnosi o wykreślenie punktu 7, o treści „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody”, z porządku obrad,  ponieważ tej pory nie otrzymaliśmy opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim nt. projektu uchwały. Pozostałe punkty przesunąć według kolejności.
 
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie
                                            14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu
 
i przedstawiał się następująco:
1.Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji.
Zmiana uchwały budżetowej 2013r. – podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - podjęcie uchwały.
Uchwalenie  rocznego programu współpracy w  roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia  pogrzebu na koszt gminy.
Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce  – podjęcie uchwały.
Ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce – podjęcie uchwały.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
 
Ad 1b.
 
Pan Przewodniczący zwrócił się o zgłoszenie ewentualnych uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
 
Radny Pan Ryszard  Buczkowski – wniósł o poprawkę w punkcie 9, dotyczącym zmiany uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru  Przewodniczącego Komisji – w głosowaniu nie był „za” lecz „wstrzymał się od głosu”.
 
Protokół z poprawką przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 2.
 
Pani Skarbnik – poinformowała, że zmiana uchwały wynika z konieczności dokonania przesunięć na realizację wydatków w oświacie. Dokonano zmniejszenia rezerwy na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami na łączną kwotę 200 tys., zł. Zwiększono natomiast wydatki w oświacie, w zakresie obsługi długu oraz na straże pożarne. Ponadto przesunięto wydatki związane z projektem unijnym realizowanym przez Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszycach z dz. 801 do 853. Zwiększono również dochody z tytułu dotacji otrzymanych na przedszkola a zmniejszono plan odpłatności z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu o kwotę 64 998 zł.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/175/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013r., którą przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 3.
 
Pani Skarbnik – zmiana uchwały jest spowodowana tym, że zmieniliśmy ceny wody i ścieków i w związku z tym została ustalona inna dopłata.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/176/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków , którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 4.
 
Pan Wójt – poinformował, że projekt uchwały dotyczy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym wypadku projekt jest identyczny jak na rok 2013.
 
Radny Pan Małaczyński – te pieniążki będą dostępne dla dzieci z całej gminy?
 
Pani Czarnecka - to są ogólnie dla organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. Wcześniej wnioski do tego programu składały kluby sportowe, które obecnie korzystają z uchwały o sporcie, a do tego programu wnioski składał do tej pory UKS Żak.
 
Radny Pan Małaczyński – a dzieci w Żaku są z całej gminy.
 
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/177/2013 w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy w  roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie , którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 5.
 
Pani Kierownik GOPS – poinformowała, że ustawa o samorządzie gminnym i ustawa o pomocy społecznej przewiduje sprawienie pogrzebu na koszt gminy w szczególnych przypadkach, tj. – jeśli jest to osoba bezdomna, bez źródła dochodu, nie mająca rodziny, w szczególności nie mogąca skorzystać ze świadczeń ZUS oraz KRUS.
 
Radny Pan Buczkowski – jaki jest średni koszt takiego pogrzebu?
 
Pani Kierownik – około 3 tys. zł.
 
Uwag radni nie wnieśli.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/178/2013 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
 
Pan Soliński – poinformował, że Urząd Marszałkowski przysłał nam do zaopiniowania projekt uchwały o wyznaczeniu aglomeracji Krzeszyce po wcześniejszym otrzymaniu wniosku Wójta Gminy Krzeszyce o zmianę granic aglomeracji. Aglomeracja Krzeszyce została wyznaczona Rozporządzeniem Wojewody nr 50/2005 o równoważnej liczbie mieszkańców 3 140.  W skład aglomeracji wchodziły: Krzeszyce, Czartów, Dzierżązna, Karkoszów, Przemysław, Krępiny, Malta, Muszkowo, Świętojańsko, Krasnołęg, Zaszczytowo. Wszystkie te miejscowości miały być podłączone do oczyszczalni ścieków w Krzeszycach. Zobowiązania z tego wynikające niosły z sobą to, że do 2015r. wszystkie gminy  miały się wywiązać z aglomeracji i wykonać sieć kanalizacji sanitarnej, co jest w naszym przypadku praktycznie niemożliwe i nieekonomiczne. W związku z tym po raz drugi /zgłaszaliśmy pierwszy raz już w 2008r./ zgłosiliśmy wniosek o zmianę granic aglomeracji. Zgłosiliśmy taki wniosek, ponieważ jeśli gmina nie wywiąże się z zobowiązań, zgodnie z przepisami unijnym, i na gminy będą nakładane kary. Wnioskujemy, aby w granicach nowej aglomeracji znalazły się miejscowości Krzeszyce, Świętojańsko i Karkoszów. Te trzy miejscowości posiadają już kanalizację, więc nie zobowiązywałoby to gminy Krzeszyce do inwestycji, na które finansowo nie będzie nas stać. Aglomeracja powinna posiadać powyżej 2000 RLM. Ponieważ te trzy miejscowości nie mają wymaganej liczby RLM /Równoważna Liczba Mieszkańców, a 1 mieszkaniec, to jeden RLM/, doliczyliśmy jeszcze ścieki z zakładów i instytucji znajdujących się na terenie Krzeszyce oraz 50 miejsc noclegowych. Razem daje to 2089 RLM.
 
Radny Pan Buczkowski – czy zmiana kryteriów naliczania RLM w jakiś sposób zamyka budowę kanalizacji dla pozostałych miejscowości gmin? Czy będą kanalizowane, ale na innych zasadach?
- poza tym wniósł uwagę, że przekręcono nazwę jego rodzinnej miejscowości Piskorzno na Piskorzewo.
 
Pan Wójt – jeżeli budujemy sieć, to musi być 120 mieszkańców na 1 km sieci i tego nie jesteśmy w stanie spełnić. Jeśli z własnych środków, to nie wchodzi to w grę. Tak, że nie jest to zamknięte. Można też zrezygnować z budowy sieci kanalizacji, a budować przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale wtedy też musi być wkład własny w wysokości ok. 40%.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 7.
Pan Soliński przedstawił projekt uchwały wraz z załącznikami
- Nadleśnictwo Lubniewice wystąpiło do Wójta Gminy z wnioskiem o ustanowienie jako pomniki przyrody, łącznie 12 drzew. W trakcie weryfikacji dokumentacji i w terenie, stwierdzono, że część drzew znajduje się na gruntach indywidualnych. Po kontakcie z tymi osobami okazało się , że nie życzą sobie ustanawiania na ich terenie pomników przyrody. W związku z tym nie wszczęto dalszej procedury w sprawie drzew na gruntach indywidualnych. Po wizji w terenie i weryfikacji pozostały tylko 4 drzewa kwalifikujące się do ustanowienia jako pomniki przyrody. Opisane zostały w załącznikach do uchwały.
 
Radni nie wnieśli uwag.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXVIII/180/2013 w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyc, którą przyjęto jednogłośnie
14 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 8.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym, tj. od  27.09.2013r. do 28.10.2013r.:
 
28.09.2013r. – zebranie OSP Kołczyn z udziałem poseł B. Sławiak i Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim p. H. Harasimowiczem w sprawie podjęcia działań zmierzających do zakończenia budowy remizy OSP w 2014r.
 
01.10.2013r. – udział w uroczystym pasowaniu na uczniów I klas SP Krzeszyce im. Wincentego Witosa,
 
03.10.2013r. – spotkanie w Kostrzynie nad Odrą z Wiceprezesem KSSSE p. Dziduchem na temat objęcia przez strefę swoją działalnością części naszej strefy Krzeszyce – Karkoszów.
 
07.10.2013r. – udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich jako uczestnik wystawy w ramach stoiska Województwa Lubuskiego – tereny inwestycyjne województwa.
 
10.10.2013r. – udział  w konferencji jubileuszowej w Kalsku z okazji 10-lecia działalności Agencji Rynku Rolnego, której dyrektorem jest Romuald Gawlik.
- przepis notarialny w Gorzowie Wielkopolskim, na podstawie którego spółka S.P.D.V. Łódź nabyła duże działki na naszej strefie, celem zbudowania stacji paliw.
 
14.10.2013r. – udział w uroczystych spotkaniach w jednostkach oświatowych gm. Krzeszyce z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 – odbył się kolejny przegląd gwarancyjny inwestycji w Karkoszowie, na którym ustalono ostatecznie usunięcie usterek: - w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej do końca br., a w zakresie dróg do końca kwietnia 2014r.
 
15-16.10.2013r. – udział w Serocku koło Warszawy w Kongresie Gmin Wiejskich, na którym omówiono sprawy związane z nowelizacją ustawy o gospodarce odpadami oraz Karty Nauczyciela.
 
17-18.10.2013r. – udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów w Karpaczu, na którym omówione zostały zagrożenia wynikające z naszych kolejnych zadań przekazywanych gminom, np. ustawa o drogach.
 
Ponadto Pan Wójt poinformował, że Rada Powiatu w dniu 24.10.2013r. uchwaliła „Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2013-2016”
- zaproponował zaprosić na następną sesję przedstawicieli Policji /Radni Powiatowi/, celem omówienia tych spraw.
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 9.
 
Pan Przewodniczący poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe, które w maju zostały przesłane do Urzędu Skarbowego w Sulęcinie celem analizy. Przed sesją wpłynęło pismo, w którym Urząd Skarbowy przedstawił informacje o nieprawidłowościach zawartych w oświadczeniach. 
- W tym punkcie przekazano radnym uwagi, celem uwzględnienia ich przy składaniu oświadczeń za 2014r.
 
Radna Pani Olszewska – wniosła, aby w Kołczynie, szczególnie na skrzyżowaniu, ustawić tablice informujące o nazwach ulic i numerach domów,
- ma też zastrzeżenia do pracy Policji.
 
Radny Pan Buczkowski – chodzi o tablice informacyjne – z daleka widziałem jak ktoś kradł w nocy słupek, tablica została i nie ustawiono do tej pory - do pracy Policji też wniósł zastrzeżenia.
 
Pani Miller – zgłosiła, że na głównym rowie jak się do Kołczyna jedzie, są tamy bobrowe.
 
Sołtys Pan Rochowczyk – zgłaszałem do gminy, że przy sali stoi suchy jesion i do tej pory jest nie usunięty -  będzie tragedia, jeśli konar się złamie.
 
Pan Wójt – stwierdził, że się tym zajmie.
 
Radny Pan Gruza – wniósł o zniwelowanie progów na ścieżce rowerowej w stronę Przemysławia – polbruk siadł przy mostach na Postomii i w Dzierżąźnie.
 
Pan Wójt – tę sprawę omawialiśmy już z  zarządem Dróg Wojewódzkich i obiecali, że się tym  zajmą , ale teraz stwierdzili, że mają pieniądze tylko na naprawienie chodnika przy sklepach na ul. Gorzowskiej i to zrobili, natomiast progi będą robili w przyszłym roku.
 
Sołtys Pani Mądrzak – przy ulicy Kolejowej rosną dęby i jest dużo suchych konarów,
- przy placu zabaw dla dzieci też nie są usunięte suche konary.
 
Więcej pytań i uwag nie wniesiono.
Pan Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy w dniu 29 października 2013r.
Obrady zakończono ok. godz. 14.20.
 
Przedstawiciele firmy, o której Pan Przewodniczący poinformował na początku sesji, przybyli po zakończeniu obrad.
 
Na tym protokół zakończono.
 
 
Protokołowała:
……………………………….
/Maria Parchimowicz/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-27 13:29:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-27 13:29:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-11-27 13:29:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXVII/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 27 września 2013r.

Protokół Nr XXVI/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 05 lipca 2013r.

Protokół Nr XXV/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 21 czerwca 2013r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXV zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji rozpoczęła się  o godz. 13.00.
Obrady otworzył  Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Galoński
- powitał radnych, sołtysów, Pana Wójta, Pana Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, nowo wybranego radnego Pana Ryszarda Buczkowskiego.
- stwierdził prawomocność obrad – na 15 radnych obecnych 13 /nieobecność 2 radnych usprawiedliwiona/,  wobec czego Rada może obradować i podejmować uchwały.
Pan Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Wójt – zaproponował wprowadzenie w miejsce punktu 3 nowego punktu, o treści: „Zmiana uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce -  podjęcie uchwały.”, a obecny punkt 3 i pozostałe przesunąć według kolejności,
- zmiana ta jest związana z wyborem nowego radnego i proponuję aby w składzie Komisji Rolnictwa, w której był Pan Zwierzyński i który zrzekł się mandatu, był nowo wybrany radny Pan Buczkowski Ryszard.
Zmianę porządku obrad, zaproponowaną przez Pana Wójta radni przyjęli jednogłośnie
12 głosami za.
Radny Pan Ryszard Buczkowski nie brał udziału w głosowaniu do czasu złożenia ślubowania. /punkt 2./
Porządek obrad po zmianie przyjęto jednogłośnie 12 głosami za.
 i przedstawiał się następująco:
Sprawy regulaminowe:
             a/ otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad,
             b/ przyjęcie protokołów z dwóch  poprzednich sesji.
Złożenie ślubowania przez radnego Pana Ryszarda Buczkowskiego wybranego
w wyborach uzupełniających.
Zmiana uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce -  podjęcie uchwały.
Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.
Sprawozdanie Wójta  z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania  Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2012r.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. – podjęcie uchwały.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce.
Sprawozdanie Wójta z prac w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje, wnioski i zapytania.
 
Do protokołu z poprzedniej sesji z dnia 16 maja 2013r. uwagę wniósł radny pan Smoliński Ryszard – na str. 4 protokołu pojawiło się nazwisko Pana Wawrzyniaka, a powinno być Pan Fedorowicz – jest to wypowiedź Pana Wójta.
 
Więcej uwag nie wniesiono.
 
Protokół z poprzedniej sesji z  poprawką wniesioną przez  Pana Smolińskiego,
przyjęto jednogłośnie 12 głosami za.
 
Protokół z 25 kwietnia 2013r. przyjęto jednogłośnie  bez uwag 12 głosami za.
 
 
Ad 2.
 
Pan Tokarczuk , który był przewodniczącym Gminnej Komisji Wyborczej przy wyborach uzupełniających, poinformował,  że 26 maja 2013r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy Krzeszyce w okręgu wyborczym nr 1, w związku ze zrzeczeniem się mandatu przez radnego Pana Eugeniusza Zwierzyńskiego. W ramach przeprowadzonych wyborów uzupełniających została zgłoszona jedna kandydatura przez Komitet Wyborczy Wyborców Jedność w osobie Pana Ryszarda Buczkowskiego. W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata, wybory odbyły się bez głosowania. Pan Ryszard Buczkowski został wybrany radnym Gminy Krzeszyce.
 
 
Pan Przewodniczący odczytał rotę ślubowania radnego:
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców"
Po odczytaniu roty ślubowania Pan Ryszard Buczkowski wypowiedział słowo: „Ślubuję” i od tej chwili objął obowiązki radnego Rady Gminy Krzeszyce.
 
 
Ad 3.
Radny Pan Ryszard Buczkowski wyraził zgodę na udział osobowy w Komisji Rolnictwa.
Pan Wójt przypomniał składy komisji i poinformował, że na następnej sesji Rada musi również zmienić skład osobowy Komisji Rewizyjnej, której członkiem był również Pan Zwierzyński.
Radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/156./2013 w sprawie zmiany uchwały nr V/30/11 z dnia 25 marca 2013r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce, którą przyjęto jednogłośnie
12 głosami, 0 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
 
Ad 4.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że dla  stanowisk, które nie są objęte wymiarem godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i to m.in. są stanowiska pedagoga i logopedy w naszych szkołach, proponujemy zmienić liczbę godzin, która wynosiła 20 w starej uchwale,  na liczbę 25. Jest to niezbędne, aby były dodatkowe godziny konkretnie 10. Są dwa etaty i każdy proponujemy zwiększyć o 5 i zyskamy te 10 godzin. Wynagrodzenie nie będzie zwiększone, lecz tylko i wyłącznie zwiększona zostanie liczba godzin. Pozostałe  zmiany dotyczą dyrektora ZSS  i wicedyrektora, ponieważ zmieniła się liczba oddziałów, gdzie przedtem było 7-8,  teraz mamy  6 oddziałów i proponujemy, żeby był zapis „do 8”.
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę Nr XXV/157/2013 w sprawie określenia zasad udzielania  i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciel, którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 5.
 
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że  Wójt Gminy może zawierać umowę w trybie bezprzetargowym tylko na okres do 3 lat, natomiast powyżej musi to być zgoda Rady Gminy,
- wniosek dotyczy części działki w Krzeszycach, którą dzierżawi Pani Izabela Czarnecka. Wnioskuje ona o przedłużenie umowy na kolejne 10 lat.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, którą przyjęto jednogłośnie
 
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 6.
 
 
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wszystkich komisji.
Pan Wójt – poinformował, że jest to dalszy ciąg sprawy sprzedaży mieszkania z bonifikatą dla Państwa Ireny i Edwarda  Paczewskich z Rudnicy, gdzie chcieliśmy sprzedać mieszkanie razem z przynależnym budynkiem gospodarczym, który wykorzystywany jest na garaż. I wynikła taka sprawa, że są dwie różne księgi wieczyste  dla tych działek. W związku z tym notariusz wycofał sprzedaż tego garażu i trzeba zawrzeć drugi akt notarialny. Rada wyraziła zgodę na udzielenie  90% bonifikaty na sprzedaż całości poprzednio, więc proponuję, abyśmy na  ten budynek użytkowy również udzielili tej bonifikaty.
 
Pytań radni nie wnieśli.
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/159/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty,
 
którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
 
Ad 7.
 
Pani Skarbnik – budżet był przedmiotem szczegółowej analizy wszystkich komisji,
- budżet 2012r. na ogółem planowane dochody 16 504 131,38zł, uzyskaliśmy 16 198 029, 62zł, tj. 98,15% w stosunku do planu, ale w stosunku do potrzeb te 300 tys. nie zostało wykonanych, co bardzo rzutowało na nasze wykonanie wydatków w ubiegłym roku, które planowaliśmy w kwocie15 769 092,83zł, natomiast wykonaliśmy w kwocie 15 428 672, 29zł 97,84%.
Trzeba przyznać, że mimo wielkich trudności ten budżet został wykonany dzięki staraniom zarówno Rady, jak i Wójta.
 
Pan  Wójt – podkreślił, że mimo tego trudnego okresu przez ostatnie 2 lata, który zaczął się od kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej i kiedy zabrano nam 850 tys. zł. Wywalczyliśmy później 650 tys. zł, ale te 200 tys. to skutkuje do dzisiaj. Mimo to realizowaliśmy zadania i mniejsze i większe, które wpłynęły na polepszenie warunków naszych mieszkańców;
Pan Wójt przypomniał o tych, które robiliśmy sami albo z powiatem:
- budowa remizy OSP Kołczyn,
- modernizacja remizy OSP Krzeszyce,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Karkoszowie i w Brzozowej,
- udział gminy w realizacji inwestycji powiatowej – naprawa drogi w Rudnicy,
- modernizacja sali gimnastycznej w ZSS w Krzeszycach,
- pierwsze wyposażenie ZUK w Krzeszycach,
- dotacja  dla Parafii Kołczyn na remont dzwonnicy,
- realizacja naszych wniosków przy udziale środków Pro Europa Viadrina.
 
Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie analizę wykonania budżetu za 2012r. i radni wnoszą o zatwierdzenie.
 
Ad 8.
 
Pani Skarbnik – odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r.
 
Ad 9.
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce, Pani Beata Kochmańska przedstawiła:
- opinię o wykonaniu budżetu Gminy Krzeszyce za 2012r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Krzeszyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2012.
 
Ad 10.
 
Pani Skarbnik przedstawiła pozytywną opinię  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.        
Ad 11.
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/160/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2012r., którą przyjęto jednogłośnie
13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Ad 12.
 
Pan Przewodniczący odczytał uchwałę nr XXV/161/2013 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krzeszyce z tytułu wykonania Budżetu Gminy za 2012r., którą przyjęto jednogłośnie 13 głosami za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się od głosu.
 
Głos zabrał obecny na sesji Wicestarosta Pan Tadeusz Dąbroś - stwierdził, że rzadko się zdarza, aby Wójt, czy Prezydent, czy Burmistrz otrzymali absolutorium jednogłośnie. W związku z tym, w imieniu Zarządu Powiatu, Starosty i swoim własnym pogratulował tak wspaniałego wyniku Panu Wójtowi i całej Radzie. Ten wskaźnik, który Pan Wójt otrzymał wspólnie z radnymi świadczy, że jest to praca naprawdę wytężona i każda złotówka jest wydawana z rozsądkiem.
- również z ramienia powiatu docenia Panią Skarbnik, która nie tyle, że przysparza tego budżetu, ale stymuluje wszystkimi wydatkami i podpowiada jak załatwić, jak zrobić.
 
Pan Przewodniczący również pogratulował Panu Wójtowi uzyskania absolutorium, a radnym podziękował za wsparcie. Podziękował Pani Skarbnik.
 
Pan Wójt – podziękował za udzielenie absolutorium stwierdził, że wynik głosowania zależy od współpracy Wójta z Radą. Nieraz musimy wybierać zadanie do wykonania, bo nie starcza na wszystko. Dlatego są wybory, o których Wy decydujecie poprzez głosowanie.
- podziękował również sołtysom za współpracę, wsparcie i wyrozumiałość. Podziękował za współpracę Pani Skarbnik, Panu Przewodniczącemu, Wiceprzewodniczącemu, Panu  Sekretarzowi.
 
 
Ad 13.
 
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z prac w okresach międzysesyjnych,
tj. od 26.04.2013r. do 20.06.2013r.:
 
26.04.2013r. – spotkanie z likwidatorem „Drewna” p. Wilmińskim na temat ewentualnego inwestora; - po  przedstawieniu biznesplanów pozostał jeden zainteresowany – firma chińska z Niemiec,
05.05.2013r. – udział w zawodach strażackich z okazji Dni Sulęcina. Udział wzięła OSP Kołczyn i zajęła I m. wśród zaproszonych jednostek,
07.05.2013r. – gminę odwiedziła redaktorka gazety z Altlandsberga, Irina Voigt, która zwiedziła najciekawsze miejsca w naszej gminie i opisała jako miejsca, które warto odwiedzić,
09.05.2013r. – odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej, na którym uchwalono budżet spółki i zadania na 2013r. - stawka za 1 ha konkurencyjny dla członków Spółki wynosi 110zł,
10.05.2013r. – odbyło się zebranie wiejskie w Krasnołęgu, na którym poruszone zostały problemy:   
- budowa kanalizacji i drogi,
- ustawa „śmieciowa”,
- funkcjonowanie melioracji szczegółowej,
- sprawa bezpańskich psów .
 
11.05.2013r. – odbył się VI Międzynarodowym Olimpijski  Bieg Kołczyński, który zgromadził aż 700 uczestników, a także wielu gości: Lepiato – mistrz olimpijski z Londynu /skok wzwyż/,  D.Goździak – mistrz olimpijski w pięcioboju, Paweł Czaplewski – mistrz świata na 800m, a także europoseł Bogusław Liberadzki, poseł Bożena Sławiak, Starosta Dariusz Ejchart,
 
23.05.2013r. – udział w konferencji w Kargowej pn. Lubuskie Dni Wody”, gdzie omówiono zagrożenia powodziowe oraz sprawę opracowania przez RZGW Poznań i Wrocław map hydrograficznych,
- udział w spotkaniu w Lubniewicach z darczyńcami funduszu szwajcarskiego, w ramach którego wykonywane są przez powiat sulęciński zadania poprawiające bezpieczeństwo; -  jest to 5 zadań   w gminie Sulęcin i 1 zadanie u nas w Kołczynie, tj budowa zatoki autobusowej,
 
24.05.29013r. – udział w posiedzeniu Rady Aglomeracji Gorzowskiej w Drezdenku, gdzie omawiano plany inwestycyjne na drogach wojewódzkich,
 
 26.05.2013r. – udział w Targach Rolniczych Glisno 2013, na których rolnicy z gminy Krzeszyce Kruszakin Roman i Galant Stanisław otrzymali tytuły:Championa za jałowice cielne rasy PFH HO,
 
27.05.2013r. – z okazji Dnia Samorządowca odbyło się w Zielonej Górze spotkanie z Marszałkiem Województwa Lubuskiego i Członkiem Rady Prezydenta RP – Olgierdem Dziekońskim,
 
04.06.2013r. – Pan Wójt z Panem Solińskim spotkali się w Zielonej Górze z Dyrektorem Departamentu Ochrony Środowiska p. Tonderem, gdzie uzgadniano opracowanie nowego wniosku w sprawie aglomeracji związanej z budową kanalizacji sanitarnej Krajowego Programu Ochrony Środowiska, w którym jesteśmy i który mówi, że w przypadku nie wykonania zadań w aglomeracji do 2015r., nałożone będą na gminy kary finansowe,
 
05.06.2013r. – odbył się w Krośnie Odrzańskim konwent Wójtów i Burmistrzów Województwa Lubuskiego; tematami były: - gospodarka odpadami, a także  zagrożenia dla gmin wynikające ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego,
- odbyła się w gminie kontrola Ministra Obrony Narodowej w zakresie obronności kraju, a szczególnie przygotowania akcji kurierskiej, która wypadła bardzo pozytywnie,
 
07.06.2013r. – odbyło się specjalne posiedzenie Komisji Rolnictwa wraz z Komisją Budżetową na temat funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej; - wypracowano opinię, że kierunki realizowane w zakresie melioracji będą takie jak dotychczas,
- w przedszkolu Gminnym w Krzeszycach miała miejsce wizyta przedszkolaków z Altlandsberga – ich przyjęcie było bardzo dobrze przygotowane,
 
11.06.2013r. – nastąpił odbiór techniczny nowo wybudowanego placu zabaw w Krępinach w ramach LGD za kwotę 41 tys. zł,
 
14.06.2013r. – udział w Gliśnie w podsumowaniu Konkursu „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole” – SP Krzeszyce i Publiczne Gimnazjum Krzeszyce zajęły I m. w zbiórce surowców wtórnych; Przedszkole Krzeszyce zajęło 7 m; SP Kołczyn 4 m.
 
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w dniu 05.10.2013r. odbędą się Targi Rolnicze w Altlandsbergu, na które zaprasza 5 rolników wystawców z naszej gminy. Można zgłosić udział do 10.08.2013r. do Pana Tokarczuka.
 
Radni przyjęli sprawozdanie do wiadomości.
 
Ad 14.
 
Sołtys pan Pizuński – jak wygląda sprawa ze śmieciami?
 
Pan Wójt – jesteśmy po przetargu –została wybrana  tańsza firma, która spełniła wszystkie warunki – koszt za 2 lata 720tys.zł, miesięcznie daje to 30tys.zł  plus cała obsługa; te 7,00zł, które Rada uchwaliła za segregowane i 15,00zł za niesegregowane będzie niestety za  mało i trzeba ceny będzie podnieść. Będziemy to rozpatrywać na komisjach 03.07.2013r., a sesja będzie 05.07.2013r.
Dlaczego tak się stało – na  ok.4 700 mieszkańców zameldowanych, zadeklarowało się 3 700, reszta nie przebywa w gminie.
 
Sołtys Pani Czuba – wniosła, że  odpłatność za sale wiejskie jest za wysoka.
 
Sołtysi z innych sołectw potwierdzili, że odpłatność jest za wysoka.
 
Pan Wójt – jest możliwość, aby to jeszcze raz przeanalizować.
 
Więcej uwag i pytań nie wniesiono.
 
Pan Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i owocną dyskusję i dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy.
Obrady zakończono o godz. 14.30.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokołowała:
………………………………………
/Maria Parchimowicz/
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-08 12:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-08 12:15:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-08 12:15:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3023 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXV/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 21 czerwca 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-08 09:18:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-08 09:21:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-08 09:21:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2981 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXIV/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 16 maja 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-04 11:46:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-04 11:49:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-04 11:49:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół Nr XXIII/2013 z obrad sesji Rady Gminy Krzeszyce VI kadencji w dniu 25 kwietnia 2013r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Parchimowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Parchimowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-04 11:44:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Filipowicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-04 11:45:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Filipowicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-04 11:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji