ˆ

Ławnicy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybór uzupełniający ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja
w sprawie przeprowadzenia uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych
w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027.
 
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uprzejmie informuje o przystąpieniu do wyboru uzupełniającego:
1) do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:
      a)  3 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy,
      b)  4 ławników do orzekania w pozostałych sprawach,
2)  do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim:
      a) 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ,
      b)  5 ławników do orzekania w pozostałych sprawach,
- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 
Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217 ze zm.),
-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639),
-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155),
- wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 15 stycznia 2024 r.
Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu pozostaną bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Ławnikiem może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich:
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat ;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikiem nie może zostać:
 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.
 
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta;
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
  o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do kart zgłoszeniowej kandydata na ławnika, złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imiona (imię), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwiska zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.
 
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. udziela Radzie Miasta informacji
o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Karty zgłoszenia wydaje i informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.-Biuro Rady Miasta, ulica Sikorskiego 4 .pok.217, 218
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz.7.30 – 16.30, piątki
w godz.7.30 – 14.30.
Tel.(95) 7355672, 7355544.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matuszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-13 13:56:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Matuszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-13 13:57:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Matuszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-02 12:32:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Informacja
w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych
 w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję 2024 – 2027.
 
Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uprzejmie informuje o przystąpieniu do wyboru ławników:
 
1)  do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:
      a)  4 ławników do orzekania z zakresu prawa pracy ,
      b)  51 ławników do orzekania w pozostałych sprawach ;
2)  do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim:
      a)   8 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ,
      b)   6 ławników do orzekania w pozostałych sprawach
- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.
 
Podstawa prawna:
-ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.217 ze zm.),
-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 639),
-rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155),
- wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2023 r.
Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po upływie terminu pozostaną bez biegu.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Ławnikiem może być osoba, która:
 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich:
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat ;
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat;
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikiem nie może zostać:
 1. osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoba wchodząca w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusz Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokat i aplikant adwokacki;
 5. radca prawny i aplikant radcowski;
 6. duchowny;
 7. żołnierz w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusz Służby Więziennej;
 9. radny gminy, powiatu i województwa.
 
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta;
 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2527),stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do kart zgłoszeniowej kandydata na ławnika, złożonej przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imiona(imię), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwiska zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.
 
Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp. udziela Radzie Miasta informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Karty zgłoszenia wydaje i informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje:
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.-Biuro Rady Miasta, ulica Sikorskiego 4 .pok.217, 218
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30-15.30, wtorki w godz.7.30 – 16.30, piątki
w godz.7.30 – 14.30.
Tel.(95) 7355672, 7355544.
 
Wyboru ławników dokona Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, w terminie do końca października 2023 r.
 
Pliki do pobrania:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Matuszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-26 12:21:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Matuszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-26 12:56:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Matuszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-13 13:50:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2748 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »