ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 63851
Aktualne informacje 17
Narodowy Spis Powszechny 2021 5239
Rada Miasta 101052
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 102904
Materiały na sesję 82356
Projekty uchwał 96404
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 22513
Skład Rady Miasta 56369
Terminy sesji Rady Miasta 32377
Dyżury radnych 30289
Komisje 37073
Komisja Rewizyjna 3063
Skład 2369
Roczny plan pracy 3552
Bieżące posiedzenia 3748
Głosowania 2750
Komisja Budżetu i Finansów 3860
Skład 2594
Roczny plan pracy 2912
Bieżące posiedzenia 18757
Głosowania 7769
Komisja Gospodarki i Rozwoju 3823
Skład 3379
Roczny plan pracy 3320
Bieżące posiedzenia 17557
Głosowania 11030
Komisja Oświaty i Wychowania 3422
Skład 2758
Roczny plan pracy 2906
Bieżące posiedzenia 16904
Głosowania 5909
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 3625
Skład 3249
Roczny plan pracy 2966
Bieżące posiedzenia 15642
Głosowania 5082
Komisja Spraw Społecznych 3843
Skład 2906
Roczny plan pracy 3227
Bieżące posiedzenia 16976
Głosowania 5158
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4261
Skład 1658
Roczny plan pracy 1700
Bieżące posiedzenia 6060
Głosowania 4552
Protokoły z sesji Rady Miasta 32791
Głosowania z sesji Rady Miasta 11373
2022 rok 495
2021 rok 2359
2020 rok 3763
2019 rok 4633
2018 rok 1344
Protokoły Komisji Rewizyjnej 21285
Interpelacje i zapytania 74797
2022 rok 2954
2021 rok 11455
2020 rok 11214
2019 rok 26006
2018 rok 1968
Stanowiska Rady Miasta 18456
Zadania Rady Miasta 11557
Plan pracy Rady Miasta 13281
Uchwały Rady Miasta 21301
Statut Miasta 15523
Transmisje z Sesji Rady Miasta 3289
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 303132
Władze Miasta 69777
Regulamin organizacyjny 42038
Struktura organizacyjna 158635
Prezydent Miasta 11490
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 7125
Wydział Promocji i Informacji 16330
Stanowisko ds. BHP 4651
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2796
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 9054
Biuro Prezydenta Miasta 7180
Biuro Ochrony Danych 1022
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 778
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 12189
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 41290
Wydział Zarządzania Funduszami UE 12967
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 6774
Wydział Dróg 21544
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 10102
Architekt Miejski 4787
Wydział Urbanistyki i Architektury 42044
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 37347
Wydział Geodezji i Katastru 37815
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 33958
Wydział Komunikacji 42009
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 11963
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 6384
Wydział Inwestycji 1550
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 10049
Wydział Edukacji 49106
Wydział Kultury 7313
Wydział Sportu 3979
Wydział Spraw Obywatelskich 63397
Wydział Spraw Społecznych 44871
Sekretarz Miasta 9463
Urząd Stanu Cywilnego 11773
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1672
Straż Miejska 12067
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1773
Wydział Administracyjny 8752
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 9453
Wydział Organizacyjny 9731
Biuro Zamówień Publicznych 2072
Skarbnik Miasta 6814
Wydział Budżetu i Rachunkowości 11113
Wydział Podatków i Opłat 32997
Biuro Egzekucji Administracyjnej 11570
Kontrole 12936
Audyty wewnętrzne 20096
Kontrole wewnętrzne 95881
Kontrole zewnętrzne 5969
Kontrole zarządcze 2680
Budżet i finanse 64790
Budżet obywatelski 29338
Budżet obywatelski 2015 445
Podatki i opłaty lokalne 29673
Podatek od nieruchomości 61279
Podatek od środków transportowych 22789
Podatek rolny 13713
Podatek leśny 5514
Opłata od posiadania psów 11721
Opłata targowa 6239
Opłata skarbowa 14689
Zaświadczenia 11766
Interpretacje indywidualne 4738
Druki do pobrania 117918
Majątek Miasta 17204
Rachunki bankowe 67634
Opłata skarbowa 68810
Uchwała budżetowa i WPF 52062
Sprawozdania z wykonania budżetu 11556
2013 rok 5277
2014 rok 7362
2015 rok 6402
2016 rok 5986
2017 rok 4016
2018 rok 4791
2019 rok 4869
2020 rok 2321
2021 rok 1261
2022 rok 189
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 9212
2013 rok 9133
2014 rok 15691
2015 rok 14383
2016 rok 10962
2017 rok 11674
2018 rok 8421
2019 rok 7859
2020 rok 5031
2021 rok 2900
2022 rok 266
Sprawozdania finansowe 8006
2010 rok 2892
2011 rok 1504
2012 rok 1594
2013 rok 2902
2014 rok 3087
2015 rok 2688
2016 rok 2271
2017 rok 2053
2018 rok 1916
2019 rok 1696
2020 rok 1327
2021 rok 712
2022 rok 127
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5226
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 4223
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 5846
Opinia o prognozie długu 4200
Opinia o projekcie WPF 3463
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 4601
Opinia o możliwości spłaty kredytu 3659
Ulgi i pomoc publiczna 19583
Oświadczenia majątkowe 1600266
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 174214
Rodzaje spraw 1805249
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 6363
Zamówienia publiczne 1289305
Aktualne 405963
W toku 407605
Wyniki 429981
Archiwalne 351625
Wyniki innych postępowań 268092
Plan postępowań o udzielenie zamówień 24966
Oferty pracy 1221258
Aktualne 262414
W toku 422798
Wyniki 661750
Jednostki Miasta 48291
Jednostki budżetowe 21571
Zakłady budżetowe 11958
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 7291
Spółki i fundacje 20953
Wykaz spółek i fundacji 36209
Słowianka 6598
Inneko 6789
PWiK 6324
GRH 5643
GTBS 7601
MZK 5576
LFZCG 4570
KSSSE 4602
GOT-PNP 5548
GIM 1610
Sprawozdanie z działalności 6674
Informacje uzupełniające 2173
Zagospodarowanie przestrzenne 230119
Rewitalizacja Miasta 47084
Komitety Rewitalizacji 4100
Gminny Program Rewitalizacji 1671
Gospodarka nieruchomościami 856228
Przetargi | Rokowania | Licytacje 371575
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 9332
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 746
Informacje o sposobie rozpatrywania skargi 162
Regulamin Przetargu 1727
Regulamin Rokowań 740
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 255637
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 13968
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 18904
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 9256
Tania działka budowlana 37484
Zamówienia do 130 000 zł 447472
Wyniki 102816
Ogłoszenia 4462
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 58665
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 269421
Inne ogłoszenia 701501
Konkursy 140143
Wyniki konkursów 41940
Sprawy spadkowe 5592
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 143143
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 19349
Informacje o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 231
Ewidencje i rejestry 2711
Działalność Gospodarcza 432
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Edukacja 59
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych 0
Komunikacja 435
Ośrodki Szkolenia Kierowców 598
Rejestr 581
Statystyki zdawalności 1384
Skargi 362
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 1926
Kultura 404
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 375
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 528
Miejskie Instytucje Kultury 366
Rejestr Instytucji Kultury 403
Ochrona Środowiska 399
Rejestr form ochrony przyrody 399
Pomniki przyrody 686
Rezerwat przyrody 360
Użytek ekologiczny 409
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 827
Sprawy Obywatelskie 482
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 365
Centralny rejestr umów 177
Sprawy Społeczne 420
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 560
Wykaz dziennych opiekunów 409
Urbanistyka 326
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 476
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 1663
Akty prawne 2402566
Monitor Miasta 23665
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 33374
Aktualności 35475
Program Współpracy 9203
Sprawozdanie z Programu Współpracy 6847
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 186331
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 79465
Tryb uproszczony 64929
Oferty i sprawozdania 72411
Konsultacje 9604
GRDPP 26000
Bank Danych o NGO 5508
Kontakt 4847
Wybory 81834
Referenda 6330
Ławnicy 25775
Zgromadzenia 90970
Petycje 76075
2022 rok 4
2021 rok 1
2020 rok 138
Zbiorcze informacje o petycjach 4279
Ochrona danych osobowych 6956
Administrator Danych Osobowych 190
Inspektor Ochrony Danych 2708
Ogólna klauzula informacyjna 11675
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 4689
Lokalizacja kamer monitoringu 4706
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 2321
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 2380
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 1719
Klauzula informacyjna w związku z realizacją pomocy lokalowej obywatelom Ukrainy w mieście Gorzowie Wielkopolskim 274
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy 371
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 107
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) – po polsku 117
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) 121
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Biuro rzeczy znalezionych 2785
Przepisy 460
Wykaz rzeczy znalezionych 2048
Dostęp do informacji publicznej 28555
Podstawa prawna 3561
Zasady udostępniania informacji publicznej 5376
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5071
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2655
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 31610
2016 rok 22811
2017 rok 19991
2018 rok 14600
2019 rok 15149
2020 rok 13303
2021 rok 10373
2022 rok 2447
Klauzula informacyjna 815
Rejestr umów 0
Edukacja 11338
Podstawowa kwota dotacji 13283
Dane o liczbie uczniów 7061
Geoportal Miasta 0
Rada Seniorów 5358
Nabór i skład rady 2992
Prezydium rady 1810
Plan pracy rady 2468
Uchwały 2268
Statut 1286
Regulamin pracy rady 1098
Sprawozdania 1347
Ogłoszenia dla seniorów 2362
Kontakt 1710
Młodzieżowa Rada Miasta 3479
Kontakt 1468
Uchwały 2808
Ogłoszenia 3500
Raport o stanie Miasta 5804
Za 2021 rok 1683
Za 2020 rok 0
Za 2019 rok 56
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 4476
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2139
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 7171
Edukacja prawna 2361
Zapisy na porady 1197
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1795
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 1087
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 726
Aktualności 393
Skład komisji 331
Zadania komisji 285
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 306
Kontakt 296
Deklaracja dostępności 3113

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2151454
Mapa serwisu 8497
Statystyki 6674
Kanały RSS 4818
« powrót do poprzedniej strony