ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 56777
Aktualne informacje 16
Narodowy Spis Powszechny 2021 681
Rada Miasta 89121
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 77432
Materiały na sesję 53367
Projekty uchwał 63619
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 19500
Skład Rady Miasta 47470
Terminy sesji Rady Miasta 25089
Dyżury radnych 23259
Komisje 28826
Komisja Rewizyjna 2426
Skład 1602
Roczny plan pracy 2314
Bieżące posiedzenia 1967
Głosowania 1684
Komisja Budżetu i Finansów 2819
Skład 1737
Roczny plan pracy 1615
Bieżące posiedzenia 9534
Głosowania 3670
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2871
Skład 2319
Roczny plan pracy 1878
Bieżące posiedzenia 8898
Głosowania 4668
Komisja Oświaty i Wychowania 2630
Skład 1841
Roczny plan pracy 1530
Bieżące posiedzenia 8353
Głosowania 2851
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2700
Skład 2228
Roczny plan pracy 1822
Bieżące posiedzenia 7885
Głosowania 2625
Komisja Spraw Społecznych 2891
Skład 2011
Roczny plan pracy 1889
Bieżące posiedzenia 8430
Głosowania 2307
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3353
Skład 1098
Roczny plan pracy 1386
Bieżące posiedzenia 2604
Głosowania 2376
Protokoły z sesji Rady Miasta 20916
Głosowania z sesji Rady Miasta 7627
2021 rok 202
2020 rok 1674
2019 rok 1427
2018 rok 561
Protokoły Komisji Rewizyjnej 14491
Interpelacje i zapytania 53356
2021 rok 701
2020 rok 5980
2019 rok 11711
2018 rok 1025
Stanowiska Rady Miasta 12540
Zadania Rady Miasta 8978
Plan pracy Rady Miasta 10200
Uchwały Rady Miasta 17937
Statut Miasta 12418
Transmisje z Sesji Rady Miasta 1259
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 278079
Władze Miasta 57665
Regulamin organizacyjny 35270
Struktura organizacyjna 138794
Prezydent Miasta 9644
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 5331
Wydział Promocji i Informacji 12202
Stanowisko ds. BHP 3242
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1673
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 6288
Biuro Prezydenta Miasta 4451
Biuro Ochrony Danych 407
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 10011
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 35914
Wydział Zarządzania Funduszami UE 9452
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 4822
Wydział Dróg 15614
Wydział Inwestycji 6755
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 8443
Architekt Miejski 3105
Wydział Urbanistyki i Architektury 34115
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 31487
Wydział Geodezji i Katastru 30607
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 28470
Wydział Komunikacji 35016
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 9377
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 3132
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 8622
Wydział Edukacji 41055
Wydział Kultury 3228
Wydział Sportu 2217
Wydział Spraw Obywatelskich 50184
Wydział Spraw Społecznych 37086
Sekretarz Miasta 8023
Urząd Stanu Cywilnego 8493
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 813
Straż Miejska 9194
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 871
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7883
Wydział Administracyjny 6436
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 6769
Wydział Organizacyjny 6864
Biuro Zamówień Publicznych 1123
Skarbnik Miasta 5556
Wydział Budżetu i Rachunkowości 8710
Wydział Podatków i Opłat 25620
Biuro Egzekucji Administracyjnej 9126
Kontrole 11431
Audyty wewnętrzne 15494
Kontrole wewnętrzne 54867
Kontrole zewnętrzne 2724
Kontrole zarządcze 1688
Budżet i finanse 57649
Budżet obywatelski 27208
Budżet obywatelski 2015 301
Podatki i opłaty lokalne 26049
Podatek od nieruchomości 50571
Podatek od środków transportowych 17871
Podatek rolny 11133
Podatek leśny 4366
Opłata od posiadania psów 9642
Opłata targowa 4611
Opłata skarbowa 10856
Zaświadczenia 9033
Interpretacje indywidualne 3748
Druki do pobrania 87713
Majątek Miasta 13614
Rachunki bankowe 61206
Opłata skarbowa 49484
Uchwała budżetowa i WPF 39878
Sprawozdania z wykonania budżetu 9631
2013 rok 4421
2014 rok 6288
2015 rok 5089
2016 rok 4790
2017 rok 3058
2018 rok 3402
2019 rok 2799
2020 rok 745
2021 rok 28
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 7497
2013 rok 7776
2014 rok 13107
2015 rok 11682
2016 rok 8336
2017 rok 8403
2018 rok 5772
2019 rok 4422
2020 rok 1225
2021 rok 27
Sprawozdania finansowe 6595
2010 rok 2078
2011 rok 1106
2012 rok 1180
2013 rok 2512
2014 rok 2692
2015 rok 2243
2016 rok 1848
2017 rok 1616
2018 rok 1412
2019 rok 995
2020 rok 340
2021 rok 30
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4409
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 3332
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 4203
Opinia o prognozie długu 3320
Opinia o projekcie WPF 2753
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 3405
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2960
Ulgi i pomoc publiczna 14574
Oświadczenia majątkowe 1179228
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 156857
Rodzaje spraw 1413966
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 4084
Zamówienia publiczne 1032961
Aktualne 252008
W toku 259231
Wyniki 270132
Archiwalne 197722
Wyniki innych postępowań 124856
Plan postępowań o udzielenie zamówień 18044
Oferty pracy 1030803
Aktualne 221291
W toku 344983
Wyniki 467470
Jednostki Miasta 44238
Jednostki budżetowe 17802
Zakłady budżetowe 9866
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 5113
Spółki i fundacje 18429
Wykaz spółek i fundacji 26692
Słowianka 3264
Inneko 4025
PWiK 3522
GRH 3375
GTBS 4139
MZK 2803
LFZCG 2721
KSSSE 2937
GOT-PNP 3447
Sprawozdanie z działalności 4998
Informacje uzupełniające 1715
Zagospodarowanie przestrzenne 171687
Rewitalizacja Miasta 39234
Komitety Rewitalizacji 1685
Gospodarka nieruchomościami 679912
Przetargi | Rokowania | Licytacje 223159
Regulamin Przetargu 907
Regulamin Rokowań 266
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 172740
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 10137
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 16124
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 7019
Tania działka budowlana 31073
Zamówienia do 30 000 Euro 320685
Wyniki 64282
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 38586
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 185440
Inne ogłoszenia 533463
Konkursy 110844
Wyniki konkursów 38311
Sprawy spadkowe 4855
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 80442
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 4204
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 1388898
Monitor Miasta 19478
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 27641
Aktualności 22527
Program Współpracy 6719
Sprawozdanie z Programu Współpracy 4840
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 129501
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 51027
Tryb uproszczony 37651
Oferty i sprawozdania 35982
Konsultacje 6943
GRDPP 19788
Bank Danych o NGO 3265
Kontakt 4252
Wybory 78772
Referenda 5769
Ławnicy 23312
Zgromadzenia 52683
Petycje 54537
2021 rok 1
2020 rok 101
Zbiorcze informacje o petycjach 2337
Ochrona danych osobowych 5053
Inspektor Ochrony Danych 1627
Ogólna klauzula informacyjna 8847
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 3663
Lokalizacja kamer monitoringu 2697
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1496
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1563
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 879
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Biuro rzeczy znalezionych 1470
Przepisy 13
Wykaz rzeczy znalezionych 97
Dostęp do informacji publicznej 23516
Podstawa prawna 2556
Zasady udostępniania informacji publicznej 4101
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3822
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2065
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 27148
2016 rok 12495
2017 rok 12159
2018 rok 8437
2019 rok 7489
2020 rok 5245
2021 rok 501
Klauzula informacyjna 324
Rejestr umów 0
Edukacja 8448
Podstawowa kwota dotacji 9098
Dane o liczbie uczniów 4140
Geoportal Miasta 0
Rada Seniorów 3795
Nabór i skład rady 1452
Prezydium rady 1023
Plan pracy rady 1536
Uchwały 1364
Statut 850
Regulamin pracy rady 685
Sprawozdania 767
Ogłoszenia dla seniorów 1547
Kontakt 1063
Młodzieżowa Rada Miasta 1902
Kontakt 859
Uchwały 710
Ogłoszenia 1997
Raport o stanie Miasta 3154
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 37
Kwalifikacja Wojskowa 2016
Nieodpłatna Pomoc Prawna 820
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2261
Edukacja prawna 673
Zapisy na porady 488
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 448
Deklaracja dostępności 600

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1175367
Mapa serwisu 7584
Statystyki 6023
Kanały RSS 4294
« powrót do poprzedniej strony