ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 59427
Aktualne informacje 16
Narodowy Spis Powszechny 2021 3429
Rada Miasta 93595
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 88201
Materiały na sesję 64994
Projekty uchwał 77165
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 20702
Skład Rady Miasta 50777
Terminy sesji Rady Miasta 27830
Dyżury radnych 25917
Komisje 32180
Komisja Rewizyjna 2690
Skład 1950
Roczny plan pracy 2799
Bieżące posiedzenia 2664
Głosowania 2145
Komisja Budżetu i Finansów 3187
Skład 2065
Roczny plan pracy 2144
Bieżące posiedzenia 12898
Głosowania 5345
Komisja Gospodarki i Rozwoju 3231
Skład 2749
Roczny plan pracy 2503
Bieżące posiedzenia 12225
Głosowania 7078
Komisja Oświaty i Wychowania 2922
Skład 2207
Roczny plan pracy 2071
Bieżące posiedzenia 11416
Głosowania 4108
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 3083
Skład 2607
Roczny plan pracy 2254
Bieżące posiedzenia 10817
Głosowania 3552
Komisja Spraw Społecznych 3274
Skład 2342
Roczny plan pracy 2415
Bieżące posiedzenia 11867
Głosowania 3527
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3709
Skład 1350
Roczny plan pracy 1477
Bieżące posiedzenia 3781
Głosowania 3382
Protokoły z sesji Rady Miasta 25875
Głosowania z sesji Rady Miasta 9166
2021 rok 885
2020 rok 2621
2019 rok 2922
2018 rok 876
Protokoły Komisji Rewizyjnej 17523
Interpelacje i zapytania 62340
2021 rok 5884
2020 rok 8449
2019 rok 18610
2018 rok 1436
Stanowiska Rady Miasta 15145
Zadania Rady Miasta 10062
Plan pracy Rady Miasta 11328
Uchwały Rady Miasta 19112
Statut Miasta 13744
Transmisje z Sesji Rady Miasta 1910
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 288790
Władze Miasta 62037
Regulamin organizacyjny 37936
Struktura organizacyjna 147620
Prezydent Miasta 10473
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 6010
Wydział Promocji i Informacji 13980
Stanowisko ds. BHP 3824
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2162
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 7370
Biuro Prezydenta Miasta 5516
Biuro Ochrony Danych 632
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 10896
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 38279
Wydział Zarządzania Funduszami UE 10893
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 5620
Wydział Dróg 18242
Wydział Inwestycji 8089
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 9040
Architekt Miejski 3883
Wydział Urbanistyki i Architektury 38070
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 34462
Wydział Geodezji i Katastru 33967
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 30790
Wydział Komunikacji 38364
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 10581
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 4519
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 9178
Wydział Edukacji 43890
Wydział Kultury 4604
Wydział Sportu 2951
Wydział Spraw Obywatelskich 55762
Wydział Spraw Społecznych 40137
Sekretarz Miasta 8586
Urząd Stanu Cywilnego 9951
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1180
Straż Miejska 10171
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1235
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 9545
Wydział Administracyjny 7413
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 7961
Wydział Organizacyjny 7965
Biuro Zamówień Publicznych 1510
Skarbnik Miasta 6123
Wydział Budżetu i Rachunkowości 9631
Wydział Podatków i Opłat 28775
Biuro Egzekucji Administracyjnej 10030
Kontrole 12087
Audyty wewnętrzne 17235
Kontrole wewnętrzne 71325
Kontrole zewnętrzne 3991
Kontrole zarządcze 2078
Budżet i finanse 60193
Budżet obywatelski 28184
Budżet obywatelski 2015 362
Podatki i opłaty lokalne 27418
Podatek od nieruchomości 54441
Podatek od środków transportowych 19785
Podatek rolny 12019
Podatek leśny 4847
Opłata od posiadania psów 10479
Opłata targowa 5262
Opłata skarbowa 12570
Zaświadczenia 10321
Interpretacje indywidualne 4176
Druki do pobrania 100139
Majątek Miasta 15151
Rachunki bankowe 63977
Opłata skarbowa 57861
Uchwała budżetowa i WPF 43841
Sprawozdania z wykonania budżetu 10401
2013 rok 4763
2014 rok 6699
2015 rok 5560
2016 rok 5238
2017 rok 3383
2018 rok 3856
2019 rok 3669
2020 rok 1387
2021 rok 345
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 8166
2013 rok 8358
2014 rok 14122
2015 rok 12768
2016 rok 9392
2017 rok 9577
2018 rok 6763
2019 rok 5976
2020 rok 3003
2021 rok 689
Sprawozdania finansowe 7085
2010 rok 2388
2011 rok 1250
2012 rok 1341
2013 rok 2665
2014 rok 2840
2015 rok 2431
2016 rok 2024
2017 rok 1782
2018 rok 1612
2019 rok 1329
2020 rok 829
2021 rok 194
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4695
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 3649
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 4754
Opinia o prognozie długu 3661
Opinia o projekcie WPF 2991
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 3852
Opinia o możliwości spłaty kredytu 3200
Ulgi i pomoc publiczna 16600
Oświadczenia majątkowe 1348194
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 165581
Rodzaje spraw 1598448
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 5014
Zamówienia publiczne 1151118
Aktualne 317970
W toku 324592
Wyniki 339961
Archiwalne 261996
Wyniki innych postępowań 186228
Plan postępowań o udzielenie zamówień 20733
Oferty pracy 1120426
Aktualne 241542
W toku 379607
Wyniki 544105
Jednostki Miasta 45928
Jednostki budżetowe 19374
Zakłady budżetowe 10699
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 5977
Spółki i fundacje 19353
Wykaz spółek i fundacji 30158
Słowianka 4514
Inneko 4929
PWiK 4533
GRH 4125
GTBS 5714
MZK 3737
LFZCG 3306
KSSSE 3485
GOT-PNP 4115
Sprawozdanie z działalności 5643
Informacje uzupełniające 1890
Zagospodarowanie przestrzenne 198100
Rewitalizacja Miasta 42748
Komitety Rewitalizacji 2485
Gminny Program Rewitalizacji 471
Gospodarka nieruchomościami 760240
Przetargi | Rokowania | Licytacje 289320
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 691
Regulamin Przetargu 1254
Regulamin Rokowań 462
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 208847
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 11843
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 17263
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 7886
Tania działka budowlana 34307
Zamówienia do 130 000 zł 383987
Wyniki 80908
Ogłoszenia 4458
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 48163
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 219727
Inne ogłoszenia 608312
Konkursy 126130
Wyniki konkursów 39990
Sprawy spadkowe 5180
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 105389
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 9279
Ewidencje i rejestry 1029
Działalność Gospodarcza 162
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Komunikacja 177
Ośrodki Szkolenia Kierowców 187
Rejestr 208
Statystyki zdawalności 322
Skargi 144
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 555
Kultura 166
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 154
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 184
Miejskie Instytucje Kultury 132
Rejestr Instytucji Kultury 126
Ochrona Środowiska 156
Rejestr form ochrony przyrody 150
Pomniki przyrody 172
Rezerwat przyrody 137
Użytek ekologiczny 174
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 130
Sprawy Obywatelskie 207
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 147
Centralny rejestr umów 64
Sprawy Społeczne 193
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 230
Wykaz dziennych opiekunów 130
Urbanistyka 101
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 179
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 403
Akty prawne 1791599
Monitor Miasta 21121
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 29429
Aktualności 27483
Program Współpracy 7619
Sprawozdanie z Programu Współpracy 5652
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 154829
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 61819
Tryb uproszczony 47746
Oferty i sprawozdania 52242
Konsultacje 7955
GRDPP 22579
Bank Danych o NGO 4100
Kontakt 4541
Wybory 80448
Referenda 6002
Ławnicy 24370
Zgromadzenia 67646
Petycje 62895
2021 rok 1
2020 rok 124
Zbiorcze informacje o petycjach 3260
Ochrona danych osobowych 5703
Inspektor Ochrony Danych 2077
Ogólna klauzula informacyjna 9741
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 4120
Lokalizacja kamer monitoringu 3414
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1829
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1945
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 1239
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Biuro rzeczy znalezionych 1989
Przepisy 209
Wykaz rzeczy znalezionych 565
Dostęp do informacji publicznej 25429
Podstawa prawna 2940
Zasady udostępniania informacji publicznej 4654
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4327
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2286
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 28898
2016 rok 17399
2017 rok 15785
2018 rok 11405
2019 rok 11144
2020 rok 8868
2021 rok 3748
Klauzula informacyjna 514
Rejestr umów 0
Edukacja 9369
Podstawowa kwota dotacji 10592
Dane o liczbie uczniów 4981
Geoportal Miasta 0
Rada Seniorów 4332
Nabór i skład rady 1792
Prezydium rady 1304
Plan pracy rady 1886
Uchwały 1690
Statut 1013
Regulamin pracy rady 851
Sprawozdania 988
Ogłoszenia dla seniorów 1858
Kontakt 1279
Młodzieżowa Rada Miasta 2535
Kontakt 1112
Uchwały 1096
Ogłoszenia 2689
Raport o stanie Miasta 4250
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 48
Za 2020 rok 0
Kwalifikacja Wojskowa 2866
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1309
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 3741
Edukacja prawna 1209
Zapisy na porady 713
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 842
Deklaracja dostępności 1760
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 465

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1607863
Mapa serwisu 7999
Statystyki 6353
Kanały RSS 4516
« powrót do poprzedniej strony