ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 66746
Aktualne informacje 17
Narodowy Spis Powszechny 2021 6015
Rada Miasta 105132
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 111250
Materiały na sesję 90471
Projekty uchwał 107598
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 23549
Skład Rady Miasta 59701
Terminy sesji Rady Miasta 34580
Dyżury radnych 34068
Komisje 39657
Komisja Rewizyjna 3296
Skład 2720
Roczny plan pracy 4018
Bieżące posiedzenia 4329
Głosowania 3464
Komisja Budżetu i Finansów 4191
Skład 2993
Roczny plan pracy 3434
Bieżące posiedzenia 22383
Głosowania 10385
Komisja Gospodarki i Rozwoju 4140
Skład 3894
Roczny plan pracy 3848
Bieżące posiedzenia 20604
Głosowania 14191
Komisja Oświaty i Wychowania 3673
Skład 3230
Roczny plan pracy 3422
Bieżące posiedzenia 19995
Głosowania 7557
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 3923
Skład 3775
Roczny plan pracy 3357
Bieżące posiedzenia 18351
Głosowania 6259
Komisja Spraw Społecznych 4171
Skład 3397
Roczny plan pracy 3749
Bieżące posiedzenia 19819
Głosowania 6567
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4574
Skład 1850
Roczny plan pracy 1848
Bieżące posiedzenia 7635
Głosowania 5382
Protokoły z sesji Rady Miasta 37356
Głosowania z sesji Rady Miasta 13251
2022 rok 1284
2021 rok 3288
2020 rok 4835
2019 rok 6151
2018 rok 1735
Protokoły Komisji Rewizyjnej 23975
Interpelacje i zapytania 80582
2022 rok 6519
2021 rok 14700
2020 rok 14231
2019 rok 33724
2018 rok 2431
Stanowiska Rady Miasta 20791
Zadania Rady Miasta 12349
Plan pracy Rady Miasta 14343
Uchwały Rady Miasta 22667
Statut Miasta 16742
Transmisje z Sesji Rady Miasta 4133
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 311570
Władze Miasta 76977
Regulamin organizacyjny 44135
Struktura organizacyjna 165857
Prezydent Miasta 12336
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 7810
Wydział Promocji i Informacji 17773
Stanowisko ds. BHP 5224
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 3200
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 10358
Biuro Prezydenta Miasta 8186
Biuro Ochrony Danych 1287
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1507
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 12930
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 43354
Wydział Zarządzania Funduszami UE 14398
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 7373
Wydział Dróg 23562
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 10807
Architekt Miejski 5492
Wydział Urbanistyki i Architektury 44038
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 39136
Wydział Geodezji i Katastru 40404
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 35763
Wydział Komunikacji 45496
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 13017
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 7965
Wydział Inwestycji 2366
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 10623
Wydział Edukacji 53515
Wydział Kultury 9298
Wydział Sportu 4957
Wydział Spraw Obywatelskich 66636
Wydział Spraw Społecznych 47690
Sekretarz Miasta 10297
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego 486
Urząd Stanu Cywilnego 13047
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2060
Straż Miejska 14407
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2205
Wydział Administracyjny 9619
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 10668
Wydział Organizacyjny 11289
Biuro Zamówień Publicznych 2451
Skarbnik Miasta 7307
Wydział Budżetu i Rachunkowości 12073
Wydział Podatków i Opłat 34502
Biuro Egzekucji Administracyjnej 12687
Kontrole 13571
Audyty wewnętrzne 21478
Kontrole wewnętrzne 107926
Kontrole zewnętrzne 7341
Kontrole zarządcze 3129
Budżet i finanse 66913
Budżet obywatelski 29854
Budżet obywatelski 2015 491
Podatki i opłaty lokalne 30613
Podatek od nieruchomości 64033
Podatek od środków transportowych 24161
Podatek rolny 14579
Podatek leśny 6031
Opłata od posiadania psów 12484
Opłata targowa 7048
Opłata skarbowa 15656
Zaświadczenia 12693
Interpretacje indywidualne 5093
Druki do pobrania 125350
Majątek Miasta 18357
Rachunki bankowe 69488
Opłata skarbowa 73542
Uchwała budżetowa i WPF 56247
Sprawozdania z wykonania budżetu 12277
2013 rok 5660
2014 rok 7819
2015 rok 7000
2016 rok 6456
2017 rok 4445
2018 rok 5366
2019 rok 5685
2020 rok 2859
2021 rok 1800
2022 rok 705
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 9832
2013 rok 9721
2014 rok 16631
2015 rok 15337
2016 rok 11994
2017 rok 12857
2018 rok 9405
2019 rok 9108
2020 rok 6215
2021 rok 4273
2022 rok 1024
Sprawozdania finansowe 8557
2010 rok 3295
2011 rok 1701
2012 rok 1816
2013 rok 3082
2014 rok 3302
2015 rok 2887
2016 rok 2476
2017 rok 2238
2018 rok 2138
2019 rok 1938
2020 rok 1555
2021 rok 1004
2022 rok 281
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5558
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 4675
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 6612
Opinia o prognozie długu 4654
Opinia o projekcie WPF 3834
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 5254
Opinia o możliwości spłaty kredytu 4085
Ulgi i pomoc publiczna 21162
Oświadczenia majątkowe 1768040
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 177682
Rodzaje spraw 1912671
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 7086
Zamówienia publiczne 1368368
Aktualne 454028
W toku 453848
Wyniki 480483
Archiwalne 400533
Wyniki innych postępowań 314639
Plan postępowań o udzielenie zamówień 27916
Oferty pracy 1279733
Regulamin naboru 151
Wzory oświadczeń do naboru 187
Aktualne 276387
W toku 446154
Wyniki 736101
Jednostki Miasta 49538
Jednostki budżetowe 22901
Zakłady budżetowe 12648
Instytucje kultury 2
Sprawozdania instytucji kultury 8087
Spółki i fundacje 21652
Wykaz spółek i fundacji 38175
Słowianka 7685
Inneko 7679
PWiK 7415
GRH 6428
GTBS 8998
MZK 6265
LFZCG 5105
KSSSE 5111
GOT-PNP 6085
GIM 2414
Sprawozdanie z działalności 7258
Informacje uzupełniające 2340
Zagospodarowanie przestrzenne 257603
MPZP - OBOWIĄZUJĄCE 9589
MPZP - w trakcie opracowania 3858
MPZP - ARCHIWALNE 117
Studium 1763
Studium - w trakcie opracowania 455
Zbiory danych przestrzennych 358
Rewitalizacja Miasta 49263
Komitety Rewitalizacji 4776
Gminny Program Rewitalizacji 2321
Gospodarka nieruchomościami 897653
Przetargi | Rokowania | Licytacje 416524
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 13606
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 1262
Informacje o sposobie rozpatrywania skargi 248
Regulamin Przetargu 2005
Regulamin Rokowań 898
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 280776
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 15254
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 19741
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 9790
Tania działka budowlana 38873
Zamówienia do 130 000 zł 483427
Wyniki 115505
Ogłoszenia 4469
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 65098
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 296414
Inne ogłoszenia 755347
Konkursy 147033
Wyniki konkursów 42835
Sprawy spadkowe 5819
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 166850
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 25065
Informacje o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 486
Ewidencje i rejestry 3541
Działalność Gospodarcza 613
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Edukacja 346
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych 0
Komunikacja 595
Ośrodki Szkolenia Kierowców 803
Rejestr 924
Statystyki zdawalności 1969
Skargi 553
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 4378
Kultura 597
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 522
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 793
Miejskie Instytucje Kultury 536
Rejestr Instytucji Kultury 583
Ochrona Środowiska 560
Rejestr form ochrony przyrody 562
Pomniki przyrody 960
Rezerwat przyrody 507
Użytek ekologiczny 567
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1408
Sprawy Obywatelskie 643
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 528
Centralny rejestr umów 253
Sprawy Społeczne 590
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 804
Wykaz dziennych opiekunów 615
Urbanistyka 501
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 674
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 2526
Akty prawne 2818753
Monitor Miasta 25175
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 34552
Aktualności 40760
Program Współpracy 9933
Sprawozdanie z Programu Współpracy 7356
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 201727
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 87287
Tryb uproszczony 75256
Oferty i sprawozdania 84232
Konsultacje 10786
GRDPP 27696
Bank Danych o NGO 6397
Kontakt 5022
Wybory 82629
Referenda 6559
Ławnicy 26720
Zgromadzenia 109323
Petycje 86513
2022 rok 4
2021 rok 1
2020 rok 154
Zbiorcze informacje o petycjach 4972
Ochrona danych osobowych 7771
Administrator Danych Osobowych 411
Inspektor Ochrony Danych 3196
Ogólna klauzula informacyjna 13343
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 5295
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 2562
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 2633
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 2017
Klauzula informacyjna w związku z realizacją pomocy lokalowej obywatelom Ukrainy w mieście Gorzowie Wielkopolskim 415
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy 553
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 222
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) – po polsku 214
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) 238
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o dodatek węglowy 424
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w zakup i przewóz węgla 109
Biuro rzeczy znalezionych 3306
Przepisy 631
Wykaz rzeczy znalezionych 3618
Dostęp do informacji publicznej 30271
Podstawa prawna 4281
Zasady udostępniania informacji publicznej 5905
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5635
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2922
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 33123
2016 rok 25680
2017 rok 22104
2018 rok 16914
2019 rok 17188
2020 rok 16256
2021 rok 12460
2022 rok 4935
Klauzula informacyjna 1051
Rejestr umów 0
Edukacja 12417
Podstawowa kwota dotacji 15181
Dane o liczbie uczniów 8330
Geoportal Miasta 0
Geoportal geodezyjny 0
Gorzowska Rada Seniorów 6029
Nabór i skład rady 4395
Prezydium rady 2302
Plan pracy rady 2917
Uchwały 2747
Statut 1538
Regulamin pracy rady 1300
Sprawozdania 1587
Ogłoszenia dla seniorów 2700
Kontakt 2114
Młodzieżowa Rada Miasta 4090
Kontakt 1764
Uchwały 3768
Ogłoszenia 4041
Raport o stanie Miasta 6925
Za 2021 rok 2907
Za 2020 rok 0
Za 2019 rok 75
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 5175
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2663
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 10097
Edukacja prawna 3160
Zapisy na porady 1546
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2431
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 1375
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1287
Aktualności 719
Skład komisji 610
Zadania komisji 485
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 521
Kontakt 660
Placówki wsparcia dziennego 61
Deklaracja dostępności 3791

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2720895
Mapa serwisu 8724
Statystyki 6905
Kanały RSS 5029
« powrót do poprzedniej strony