ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 61332
Aktualne informacje 17
Narodowy Spis Powszechny 2021 4504
Rada Miasta 96811
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 94904
Materiały na sesję 72679
Projekty uchwał 85217
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 21580
Skład Rady Miasta 53038
Terminy sesji Rady Miasta 29769
Dyżury radnych 27887
Komisje 34149
Komisja Rewizyjna 2847
Skład 2133
Roczny plan pracy 3076
Bieżące posiedzenia 3047
Głosowania 2371
Komisja Budżetu i Finansów 3463
Skład 2268
Roczny plan pracy 2416
Bieżące posiedzenia 15048
Głosowania 6178
Komisja Gospodarki i Rozwoju 3487
Skład 3013
Roczny plan pracy 2834
Bieżące posiedzenia 14222
Głosowania 8448
Komisja Oświaty i Wychowania 3137
Skład 2424
Roczny plan pracy 2422
Bieżące posiedzenia 13413
Głosowania 4787
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 3299
Skład 2838
Roczny plan pracy 2546
Bieżące posiedzenia 12724
Głosowania 4050
Komisja Spraw Społecznych 3523
Skład 2571
Roczny plan pracy 2737
Bieżące posiedzenia 13827
Głosowania 4054
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3929
Skład 1467
Roczny plan pracy 1566
Bieżące posiedzenia 4543
Głosowania 3713
Protokoły z sesji Rady Miasta 28971
Głosowania z sesji Rady Miasta 10163
2022 rok 10
2021 rok 1562
2020 rok 3110
2019 rok 3586
2018 rok 1004
Protokoły Komisji Rewizyjnej 19107
Interpelacje i zapytania 68340
2022 rok 159
2021 rok 8838
2020 rok 9362
2019 rok 21223
2018 rok 1623
Stanowiska Rady Miasta 16530
Zadania Rady Miasta 10768
Plan pracy Rady Miasta 12213
Uchwały Rady Miasta 20095
Statut Miasta 14520
Transmisje z Sesji Rady Miasta 2520
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 294544
Władze Miasta 65290
Regulamin organizacyjny 39790
Struktura organizacyjna 152127
Prezydent Miasta 10927
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 6454
Wydział Promocji i Informacji 14979
Stanowisko ds. BHP 4164
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 2409
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 8015
Biuro Prezydenta Miasta 6132
Biuro Ochrony Danych 772
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 11457
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 39513
Wydział Zarządzania Funduszami UE 11661
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 6121
Wydział Dróg 19709
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 9505
Architekt Miejski 4253
Wydział Urbanistyki i Architektury 39821
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 35559
Wydział Geodezji i Katastru 35486
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 31932
Wydział Komunikacji 39776
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 11135
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 5243
Wydział Inwestycji 683
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 9521
Wydział Edukacji 45598
Wydział Kultury 5572
Wydział Sportu 3331
Wydział Spraw Obywatelskich 58348
Wydział Spraw Społecznych 42235
Sekretarz Miasta 8912
Urząd Stanu Cywilnego 10681
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1371
Straż Miejska 10858
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1456
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 10389
Wydział Administracyjny 7929
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 8557
Wydział Organizacyjny 8559
Biuro Zamówień Publicznych 1749
Skarbnik Miasta 6430
Wydział Budżetu i Rachunkowości 10221
Wydział Podatków i Opłat 30256
Biuro Egzekucji Administracyjnej 10662
Kontrole 12434
Audyty wewnętrzne 18399
Kontrole wewnętrzne 81772
Kontrole zewnętrzne 4675
Kontrole zarządcze 2318
Budżet i finanse 62384
Budżet obywatelski 28721
Budżet obywatelski 2015 396
Podatki i opłaty lokalne 28448
Podatek od nieruchomości 57688
Podatek od środków transportowych 21003
Podatek rolny 12666
Podatek leśny 5110
Opłata od posiadania psów 11025
Opłata targowa 5667
Opłata skarbowa 13449
Zaświadczenia 10922
Interpretacje indywidualne 4370
Druki do pobrania 108108
Majątek Miasta 15941
Rachunki bankowe 65480
Opłata skarbowa 62367
Uchwała budżetowa i WPF 48062
Sprawozdania z wykonania budżetu 10878
2013 rok 4967
2014 rok 6952
2015 rok 5870
2016 rok 5542
2017 rok 3625
2018 rok 4243
2019 rok 4196
2020 rok 1771
2021 rok 652
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 8530
2013 rok 8663
2014 rok 14682
2015 rok 13417
2016 rok 10051
2017 rok 10372
2018 rok 7423
2019 rok 6772
2020 rok 3850
2021 rok 1372
Sprawozdania finansowe 7412
2010 rok 2580
2011 rok 1343
2012 rok 1432
2013 rok 2748
2014 rok 2926
2015 rok 2536
2016 rok 2119
2017 rok 1886
2018 rok 1729
2019 rok 1485
2020 rok 1054
2021 rok 330
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4910
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 3887
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 5131
Opinia o prognozie długu 3880
Opinia o projekcie WPF 3165
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 4175
Opinia o możliwości spłaty kredytu 3400
Ulgi i pomoc publiczna 17681
Oświadczenia majątkowe 1454366
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 169768
Rodzaje spraw 1685287
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 5578
Zamówienia publiczne 1211057
Aktualne 352331
W toku 357430
Wyniki 375530
Archiwalne 296480
Wyniki innych postępowań 218124
Plan postępowań o udzielenie zamówień 22294
Oferty pracy 1165050
Aktualne 250635
W toku 397490
Wyniki 590314
Jednostki Miasta 46885
Jednostki budżetowe 20195
Zakłady budżetowe 11241
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 6408
Spółki i fundacje 20145
Wykaz spółek i fundacji 32118
Słowianka 5244
Inneko 5621
PWiK 5066
GRH 4681
GTBS 6461
MZK 4471
LFZCG 3824
KSSSE 3870
GOT-PNP 4575
GIM 240
Sprawozdanie z działalności 6067
Informacje uzupełniające 2027
Zagospodarowanie przestrzenne 209854
Rewitalizacja Miasta 44628
Komitety Rewitalizacji 3370
Gminny Program Rewitalizacji 974
Gospodarka nieruchomościami 804964
Przetargi | Rokowania | Licytacje 328310
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 4955
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 323
Informacje o sposobie rozpatrywania skargi 77
Regulamin Przetargu 1492
Regulamin Rokowań 588
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 228513
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 12706
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 17963
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 8543
Tania działka budowlana 35679
Zamówienia do 130 000 zł 410993
Wyniki 90098
Ogłoszenia 4459
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 52521
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 241648
Inne ogłoszenia 651763
Konkursy 132054
Wyniki konkursów 40795
Sprawy spadkowe 5341
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 122133
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 13229
Informacje o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 7
Ewidencje i rejestry 1717
Działalność Gospodarcza 277
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Komunikacja 280
Ośrodki Szkolenia Kierowców 336
Rejestr 341
Statystyki zdawalności 689
Skargi 221
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 1083
Kultura 266
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 241
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 328
Miejskie Instytucje Kultury 223
Rejestr Instytucji Kultury 232
Ochrona Środowiska 265
Rejestr form ochrony przyrody 265
Pomniki przyrody 368
Rezerwat przyrody 226
Użytek ekologiczny 271
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 310
Sprawy Obywatelskie 314
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 243
Centralny rejestr umów 97
Sprawy Społeczne 285
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 380
Wykaz dziennych opiekunów 237
Urbanistyka 183
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 287
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 822
Akty prawne 2042685
Monitor Miasta 22213
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 30931
Aktualności 30978
Program Współpracy 8277
Sprawozdanie z Programu Współpracy 6139
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 171060
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 68000
Tryb uproszczony 54128
Oferty i sprawozdania 59906
Konsultacje 8717
GRDPP 23859
Bank Danych o NGO 4675
Kontakt 4679
Wybory 81058
Referenda 6135
Ławnicy 24934
Zgromadzenia 77899
Petycje 67612
2021 rok 1
2020 rok 130
Zbiorcze informacje o petycjach 3655
Ochrona danych osobowych 6207
Inspektor Ochrony Danych 2318
Ogólna klauzula informacyjna 10405
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 4357
Lokalizacja kamer monitoringu 3925
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 2009
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 2115
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 1368
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Biuro rzeczy znalezionych 2301
Przepisy 299
Wykaz rzeczy znalezionych 975
Dostęp do informacji publicznej 26634
Podstawa prawna 3176
Zasady udostępniania informacji publicznej 4940
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4553
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2426
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 29942
2016 rok 19007
2017 rok 17244
2018 rok 12498
2019 rok 12389
2020 rok 10402
2021 rok 6219
2022 rok 95
Klauzula informacyjna 629
Rejestr umów 0
Edukacja 9829
Podstawowa kwota dotacji 11633
Dane o liczbie uczniów 5782
Geoportal Miasta 0
Rada Seniorów 4730
Nabór i skład rady 2035
Prezydium rady 1479
Plan pracy rady 2076
Uchwały 1932
Statut 1100
Regulamin pracy rady 931
Sprawozdania 1118
Ogłoszenia dla seniorów 2090
Kontakt 1445
Młodzieżowa Rada Miasta 3010
Kontakt 1266
Uchwały 1570
Ogłoszenia 3045
Raport o stanie Miasta 4835
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 53
Za 2020 rok 0
Kwalifikacja Wojskowa 3411
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1694
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 4705
Edukacja prawna 1722
Zapisy na porady 885
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 1123
Deklaracja dostępności 2294
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 708
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 174
Aktualności 47
Skład komisji 125
Zadania komisji 116
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 123
Kontakt 108

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1818801
Mapa serwisu 8182
Statystyki 6468
Kanały RSS 4639
« powrót do poprzedniej strony