ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 58116
Aktualne informacje 16
Narodowy Spis Powszechny 2021 1530
Rada Miasta 91484
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 83093
Materiały na sesję 59605
Projekty uchwał 70798
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 20154
Skład Rady Miasta 49377
Terminy sesji Rady Miasta 26472
Dyżury radnych 24815
Komisje 30801
Komisja Rewizyjna 2600
Skład 1790
Roczny plan pracy 2598
Bieżące posiedzenia 2397
Głosowania 1934
Komisja Budżetu i Finansów 3067
Skład 1918
Roczny plan pracy 1967
Bieżące posiedzenia 11355
Głosowania 4587
Komisja Gospodarki i Rozwoju 3087
Skład 2545
Roczny plan pracy 2216
Bieżące posiedzenia 10815
Głosowania 5918
Komisja Oświaty i Wychowania 2826
Skład 2071
Roczny plan pracy 1854
Bieżące posiedzenia 10001
Głosowania 3608
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2960
Skład 2434
Roczny plan pracy 2071
Bieżące posiedzenia 9481
Głosowania 3067
Komisja Spraw Społecznych 3146
Skład 2206
Roczny plan pracy 2187
Bieżące posiedzenia 10517
Głosowania 3043
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3565
Skład 1242
Roczny plan pracy 1433
Bieżące posiedzenia 3267
Głosowania 3028
Protokoły z sesji Rady Miasta 23297
Głosowania z sesji Rady Miasta 8482
2021 rok 548
2020 rok 2134
2019 rok 2203
2018 rok 705
Protokoły Komisji Rewizyjnej 16070
Interpelacje i zapytania 57475
2021 rok 3011
2020 rok 7301
2019 rok 16016
2018 rok 1273
Stanowiska Rady Miasta 14054
Zadania Rady Miasta 9614
Plan pracy Rady Miasta 10824
Uchwały Rady Miasta 18579
Statut Miasta 13211
Transmisje z Sesji Rady Miasta 1618
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 284051
Władze Miasta 59807
Regulamin organizacyjny 36751
Struktura organizacyjna 143686
Prezydent Miasta 10153
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 5723
Wydział Promocji i Informacji 13074
Stanowisko ds. BHP 3565
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1985
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 6852
Biuro Prezydenta Miasta 5013
Biuro Ochrony Danych 526
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 10533
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 37313
Wydział Zarządzania Funduszami UE 10201
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 5251
Wydział Dróg 17255
Wydział Inwestycji 7508
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 8787
Architekt Miejski 3601
Wydział Urbanistyki i Architektury 36410
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 33379
Wydział Geodezji i Katastru 32702
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 29819
Wydział Komunikacji 36997
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 10135
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 3925
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 8969
Wydział Edukacji 42585
Wydział Kultury 3976
Wydział Sportu 2618
Wydział Spraw Obywatelskich 52988
Wydział Spraw Społecznych 38945
Sekretarz Miasta 8339
Urząd Stanu Cywilnego 9287
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1004
Straż Miejska 9754
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1074
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 8839
Wydział Administracyjny 7007
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 7461
Wydział Organizacyjny 7460
Biuro Zamówień Publicznych 1338
Skarbnik Miasta 5877
Wydział Budżetu i Rachunkowości 9255
Wydział Podatków i Opłat 27712
Biuro Egzekucji Administracyjnej 9673
Kontrole 11818
Audyty wewnętrzne 16555
Kontrole wewnętrzne 65211
Kontrole zewnętrzne 3111
Kontrole zarządcze 1882
Budżet i finanse 59271
Budżet obywatelski 27784
Budżet obywatelski 2015 342
Podatki i opłaty lokalne 26966
Podatek od nieruchomości 53232
Podatek od środków transportowych 18991
Podatek rolny 11670
Podatek leśny 4628
Opłata od posiadania psów 10132
Opłata targowa 5012
Opłata skarbowa 11905
Zaświadczenia 9821
Interpretacje indywidualne 3980
Druki do pobrania 95254
Majątek Miasta 14599
Rachunki bankowe 62905
Opłata skarbowa 54538
Uchwała budżetowa i WPF 42180
Sprawozdania z wykonania budżetu 10131
2013 rok 4608
2014 rok 6486
2015 rok 5355
2016 rok 5050
2017 rok 3247
2018 rok 3671
2019 rok 3259
2020 rok 1092
2021 rok 143
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 7899
2013 rok 8142
2014 rok 13718
2015 rok 12262
2016 rok 8934
2017 rok 9059
2018 rok 6346
2019 rok 5283
2020 rok 2194
2021 rok 220
Sprawozdania finansowe 6914
2010 rok 2253
2011 rok 1191
2012 rok 1273
2013 rok 2602
2014 rok 2783
2015 rok 2360
2016 rok 1954
2017 rok 1718
2018 rok 1531
2019 rok 1175
2020 rok 659
2021 rok 107
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4584
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 3521
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 4510
Opinia o prognozie długu 3499
Opinia o projekcie WPF 2876
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 3631
Opinia o możliwości spłaty kredytu 3099
Ulgi i pomoc publiczna 15734
Oświadczenia majątkowe 1275214
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 161974
Rodzaje spraw 1523001
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 4641
Zamówienia publiczne 1100412
Aktualne 288000
W toku 295683
Wyniki 309031
Archiwalne 232794
Wyniki innych postępowań 157553
Plan postępowań o udzielenie zamówień 19570
Oferty pracy 1081167
Aktualne 232442
W toku 365057
Wyniki 510559
Jednostki Miasta 45238
Jednostki budżetowe 18657
Zakłady budżetowe 10331
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 5643
Spółki i fundacje 18912
Wykaz spółek i fundacji 28512
Słowianka 3916
Inneko 4472
PWiK 4043
GRH 3800
GTBS 5026
MZK 3158
LFZCG 3021
KSSSE 3217
GOT-PNP 3807
Sprawozdanie z działalności 5374
Informacje uzupełniające 1817
Zagospodarowanie przestrzenne 187526
Rewitalizacja Miasta 41372
Komitety Rewitalizacji 1970
Gospodarka nieruchomościami 723223
Przetargi | Rokowania | Licytacje 261210
Regulamin Przetargu 1083
Regulamin Rokowań 359
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 193358
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 11249
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 16807
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 7586
Tania działka budowlana 33123
Zamówienia do 130 000 zł 357690
Wyniki 73092
Ogłoszenia 4447
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 42918
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 205460
Inne ogłoszenia 576040
Konkursy 118707
Wyniki konkursów 39324
Sprawy spadkowe 5044
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 93262
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 6974
Ewidencje i rejestry 562
Działalność Gospodarcza 90
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Komunikacja 86
Ośrodki Szkolenia Kierowców 98
Rejestr 120
Statystyki zdawalności 120
Skargi 89
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 302
Kultura 109
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 95
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 102
Miejskie Instytucje Kultury 79
Rejestr Instytucji Kultury 66
Ochrona Środowiska 97
Rejestr form ochrony przyrody 84
Pomniki przyrody 110
Rezerwat przyrody 79
Użytek ekologiczny 114
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 70
Sprawy Obywatelskie 127
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 93
Centralny rejestr umów 47
Sprawy Społeczne 135
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 126
Wykaz dziennych opiekunów 66
Urbanistyka 49
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 127
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 180
Akty prawne 1605540
Monitor Miasta 20422
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 28691
Aktualności 25475
Program Współpracy 7271
Sprawozdanie z Programu Współpracy 5317
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 142972
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 56727
Tryb uproszczony 42953
Oferty i sprawozdania 45434
Konsultacje 7498
GRDPP 21290
Bank Danych o NGO 3687
Kontakt 4428
Wybory 79800
Referenda 5894
Ławnicy 23899
Zgromadzenia 60979
Petycje 59571
2021 rok 1
2020 rok 118
Zbiorcze informacje o petycjach 2740
Ochrona danych osobowych 5441
Inspektor Ochrony Danych 1886
Ogólna klauzula informacyjna 9299
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 3933
Lokalizacja kamer monitoringu 3101
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1700
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1751
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 1058
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Biuro rzeczy znalezionych 1749
Przepisy 142
Wykaz rzeczy znalezionych 388
Dostęp do informacji publicznej 24571
Podstawa prawna 2782
Zasady udostępniania informacji publicznej 4417
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 4083
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 2193
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 28140
2016 rok 15500
2017 rok 14425
2018 rok 10153
2019 rok 9589
2020 rok 7370
2021 rok 2078
Klauzula informacyjna 428
Rejestr umów 0
Edukacja 8948
Podstawowa kwota dotacji 10003
Dane o liczbie uczniów 4628
Geoportal Miasta 0
Rada Seniorów 4089
Nabór i skład rady 1642
Prezydium rady 1182
Plan pracy rady 1752
Uchwały 1533
Statut 944
Regulamin pracy rady 779
Sprawozdania 882
Ogłoszenia dla seniorów 1718
Kontakt 1178
Młodzieżowa Rada Miasta 2273
Kontakt 1009
Uchwały 906
Ogłoszenia 2376
Raport o stanie Miasta 3839
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 42
Za 2020 rok 0
Kwalifikacja Wojskowa 2409
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1099
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 3160
Edukacja prawna 942
Zapisy na porady 623
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 650
Deklaracja dostępności 1478
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 260

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1407032
Mapa serwisu 7822
Statystyki 6216
Kanały RSS 4409
« powrót do poprzedniej strony