ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 55360
Aktualne informacje 16
Rada Miasta 86477
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 71936
Materiały na sesję 48311
Projekty uchwał 56632
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 18722
Skład Rady Miasta 45430
Terminy sesji Rady Miasta 23669
Dyżury radnych 21823
Komisje 27069
Komisja Rewizyjna 2274
Skład 1447
Roczny plan pracy 2025
Bieżące posiedzenia 1682
Głosowania 1459
Komisja Budżetu i Finansów 2600
Skład 1557
Roczny plan pracy 1362
Bieżące posiedzenia 7937
Głosowania 3125
Komisja Gospodarki i Rozwoju 2660
Skład 2105
Roczny plan pracy 1534
Bieżące posiedzenia 7378
Głosowania 3740
Komisja Oświaty i Wychowania 2454
Skład 1670
Roczny plan pracy 1245
Bieżące posiedzenia 7005
Głosowania 2386
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 2511
Skład 2032
Roczny plan pracy 1544
Bieżące posiedzenia 6262
Głosowania 2191
Komisja Spraw Społecznych 2735
Skład 1833
Roczny plan pracy 1606
Bieżące posiedzenia 6854
Głosowania 1852
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3107
Skład 975
Roczny plan pracy 1329
Bieżące posiedzenia 1971
Głosowania 1935
Protokoły z sesji Rady Miasta 18670
Głosowania z sesji Rady Miasta 6925
2020 rok 1215
2019 rok 936
2018 rok 434
Protokoły Komisji Rewizyjnej 13070
Interpelacje i zapytania 50405
2020 rok 4465
2019 rok 9448
2018 rok 847
Stanowiska Rady Miasta 11311
Zadania Rady Miasta 8144
Plan pracy Rady Miasta 9481
Uchwały Rady Miasta 17018
Statut Miasta 11603
Transmisje z Sesji Rady Miasta 883
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 270624
Władze Miasta 55409
Regulamin organizacyjny 33797
Struktura organizacyjna 134320
Prezydent Miasta 9221
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 4972
Wydział Promocji i Informacji 11439
Stanowisko ds. BHP 2974
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1393
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 5737
Biuro Prezydenta Miasta 4008
Biuro Ochrony Danych 277
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 9589
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 34672
Wydział Zarządzania Funduszami UE 8822
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 4421
Wydział Dróg 14040
Wydział Inwestycji 6023
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 8090
Architekt Miejski 2763
Wydział Urbanistyki i Architektury 32176
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 29710
Wydział Geodezji i Katastru 28652
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 27199
Wydział Komunikacji 33183
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 8807
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 2362
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 8340
Wydział Edukacji 39679
Wydział Kultury 2540
Wydział Sportu 1740
Wydział Spraw Obywatelskich 47814
Wydział Spraw Społecznych 35194
Sekretarz Miasta 7802
Urząd Stanu Cywilnego 7665
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 599
Straż Miejska 8684
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 657
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 7139
Wydział Administracyjny 5996
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 6230
Wydział Organizacyjny 6331
Biuro Zamówień Publicznych 911
Skarbnik Miasta 5302
Wydział Budżetu i Rachunkowości 8243
Wydział Podatków i Opłat 23044
Biuro Egzekucji Administracyjnej 8616
Kontrole 11059
Audyty wewnętrzne 14481
Kontrole wewnętrzne 47660
Kontrole zewnętrzne 2401
Kontrole zarządcze 1487
Budżet i finanse 55460
Budżet obywatelski 26756
Budżet obywatelski 2015 280
Podatki i opłaty lokalne 24641
Podatek od nieruchomości 46113
Podatek od środków transportowych 16310
Podatek rolny 10355
Podatek leśny 4146
Opłata od posiadania psów 8967
Opłata targowa 4263
Opłata skarbowa 9873
Zaświadczenia 8413
Interpretacje indywidualne 3545
Druki do pobrania 78399
Majątek Miasta 12874
Rachunki bankowe 58089
Opłata skarbowa 45043
Uchwała budżetowa i WPF 36879
Sprawozdania z wykonania budżetu 9183
2013 rok 4213
2014 rok 6059
2015 rok 4746
2016 rok 4485
2017 rok 2866
2018 rok 3123
2019 rok 2330
2020 rok 475
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 7267
2013 rok 7410
2014 rok 12506
2015 rok 10984
2016 rok 7611
2017 rok 7757
2018 rok 5159
2019 rok 3585
2020 rok 752
Sprawozdania finansowe 6304
2010 rok 1860
2011 rok 1002
2012 rok 1095
2013 rok 2417
2014 rok 2608
2015 rok 2138
2016 rok 1736
2017 rok 1513
2018 rok 1300
2019 rok 806
2020 rok 238
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 4222
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 3132
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 3894
Opinia o prognozie długu 3135
Opinia o projekcie WPF 2592
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 3167
Opinia o możliwości spłaty kredytu 2820
Ulgi i pomoc publiczna 13358
Oświadczenia majątkowe 1091733
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 148620
Rodzaje spraw 1313145
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 3627
Zamówienia publiczne 960903
Aktualne 219877
W toku 230744
Wyniki 237554
Archiwalne 164719
Wyniki innych postępowań 102758
Plan postępowań o udzielenie zamówień 16369
Oferty pracy 983516
Aktualne 212649
W toku 328834
Wyniki 429436
Jednostki Miasta 43251
Jednostki budżetowe 16943
Zakłady budżetowe 9500
Instytucje kultury 0
Sprawozdania instytucji kultury 4721
Spółki i fundacje 18028
Wykaz spółek i fundacji 25091
Słowianka 2784
Inneko 3588
PWiK 3083
GRH 3023
GTBS 3193
MZK 2513
LFZCG 2428
KSSSE 2644
GOT-PNP 3102
Sprawozdanie z działalności 4781
Informacje uzupełniające 1660
Zagospodarowanie przestrzenne 161775
Rewitalizacja Miasta 37721
Komitety Rewitalizacji 1301
Gospodarka nieruchomościami 635820
Przetargi | Rokowania | Licytacje 191854
Regulamin Przetargu 719
Regulamin Rokowań 212
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 154512
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 9223
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 15102
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 6515
Tania działka budowlana 28840
Zamówienia do 30 000 Euro 294269
Wyniki 56711
Ogłoszenia 4435
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 35408
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 167522
Inne ogłoszenia 500704
Konkursy 105630
Wyniki konkursów 37201
Sprawy spadkowe 4701
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 69592
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 2179
Ewidencje i rejestry 0
Akty prawne 1200319
Monitor Miasta 18427
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 24962
Aktualności 19990
Program Współpracy 6193
Sprawozdanie z Programu Współpracy 4409
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 115419
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 43064
Tryb uproszczony 32645
Oferty i sprawozdania 28288
Konsultacje 6476
GRDPP 18171
Bank Danych o NGO 2867
Kontakt 4096
Wybory 77635
Referenda 5660
Ławnicy 22717
Zgromadzenia 44394
Petycje 49779
2020 rok 81
Zbiorcze informacje o petycjach 1943
Ochrona danych osobowych 4583
Inspektor Ochrony Danych 1361
Ogólna klauzula informacyjna 8321
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 3386
Lokalizacja kamer monitoringu 2364
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 1311
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 1327
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 695
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Wykaz rzeczy znalezionych 1346
Dostęp do informacji publicznej 22493
Podstawa prawna 2351
Zasady udostępniania informacji publicznej 3819
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 3550
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 1941
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 26193
2016 rok 11061
2017 rok 10294
2018 rok 6787
2019 rok 6197
2020 rok 3265
Klauzula informacyjna 226
Rejestr umów 0
Geoportal Miasta 0
Edukacja 7975
Podstawowa kwota dotacji 8133
Dane o liczbie uczniów 3661
Rada Seniorów 3410
Nabór i skład rady 1236
Prezydium rady 882
Plan pracy rady 1395
Uchwały 1220
Statut 777
Regulamin pracy rady 603
Sprawozdania 673
Ogłoszenia dla seniorów 1323
Kontakt 956
Młodzieżowa Rada Miasta 1603
Kontakt 672
Uchwały 592
Ogłoszenia 1681
Raport o stanie Miasta 2680
Za 2018 rok 18
Za 2019 rok 33
Kwalifikacja Wojskowa 1675
Nieodpłatna Pomoc Prawna 566
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 1199
Edukacja prawna 403
Zapisy na porady 295
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 232
Deklaracja dostępności 323

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1008113
Mapa serwisu 7379
Statystyki 5914
Kanały RSS 4202
« powrót do poprzedniej strony