ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 68450
Aktualne informacje 17
Narodowy Spis Powszechny 2021 6496
Rada Miasta 107881
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 116846
Materiały na sesję 97395
Projekty uchwał 114772
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 24259
Skład Rady Miasta 62036
Terminy sesji Rady Miasta 36080
Dyżury radnych 35527
Komisje 41244
Komisja Rewizyjna 3498
Skład 2857
Roczny plan pracy 4421
Bieżące posiedzenia 4840
Głosowania 3719
Komisja Budżetu i Finansów 4405
Skład 3168
Roczny plan pracy 3817
Bieżące posiedzenia 24719
Głosowania 11405
Komisja Gospodarki i Rozwoju 4358
Skład 4130
Roczny plan pracy 4245
Bieżące posiedzenia 22750
Głosowania 15708
Komisja Oświaty i Wychowania 3843
Skład 3428
Roczny plan pracy 3834
Bieżące posiedzenia 22137
Głosowania 8546
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 4131
Skład 3990
Roczny plan pracy 3661
Bieżące posiedzenia 20616
Głosowania 7003
Komisja Spraw Społecznych 4398
Skład 3603
Roczny plan pracy 4121
Bieżące posiedzenia 22096
Głosowania 7321
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4741
Skład 1958
Roczny plan pracy 1928
Bieżące posiedzenia 8653
Głosowania 6007
Protokoły z sesji Rady Miasta 40245
Głosowania z sesji Rady Miasta 14062
2023 rok 183
2022 rok 1657
2021 rok 3695
2020 rok 5444
2019 rok 6842
2018 rok 1903
Protokoły Komisji Rewizyjnej 25580
Interpelacje i zapytania 84462
2023 rok 1049
2022 rok 8252
2021 rok 16250
2020 rok 15461
2019 rok 36685
2018 rok 2674
Stanowiska Rady Miasta 22016
Zadania Rady Miasta 12897
Plan pracy Rady Miasta 15141
Uchwały Rady Miasta 23542
Statut Miasta 17356
Transmisje z Sesji Rady Miasta 4602
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 317206
Władze Miasta 80667
Regulamin organizacyjny 45764
Struktura organizacyjna 170386
Prezydent Miasta 12728
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 8282
Wydział Promocji i Informacji 18651
Stanowisko ds. BHP 5467
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 3456
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 11207
Biuro Prezydenta Miasta 8815
Biuro Ochrony Danych 1520
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2136
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 13376
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 44607
Wydział Zarządzania Funduszami UE 15403
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 7759
Wydział Dróg 24932
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 11133
Architekt Miejski 5839
Wydział Urbanistyki i Architektury 45394
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 40230
Wydział Geodezji i Katastru 42030
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 36875
Wydział Komunikacji 47877
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 13512
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 8825
Wydział Inwestycji 2804
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 10974
Wydział Edukacji 55975
Wydział Kultury 10263
Wydział Sportu 5355
Wydział Spraw Obywatelskich 68578
Wydział Spraw Społecznych 49347
Sekretarz Miasta 10752
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego 821
Urząd Stanu Cywilnego 13740
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2301
Straż Miejska 15474
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 2395
Wydział Administracyjny 10077
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 11350
Wydział Organizacyjny 11952
Biuro Zamówień Publicznych 2675
Skarbnik Miasta 7623
Wydział Budżetu i Rachunkowości 12645
Wydział Podatków i Opłat 36371
Biuro Egzekucji Administracyjnej 13224
Kontrole 13919
Kontrole wewnętrzne 117180
Kontrole zewnętrzne 8485
Kontrole zarządcze 3456
Budżet i finanse 68851
Budżet obywatelski 30149
Budżet obywatelski 2015 509
Podatki i opłaty lokalne 31837
Podatek od nieruchomości 68478
Podatek od środków transportowych 25599
Podatek rolny 15097
Podatek leśny 6273
Opłata od posiadania psów 13131
Opłata targowa 7399
Opłata skarbowa 16128
Zaświadczenia 13232
Interpretacje indywidualne 5288
Druki do pobrania 132769
Majątek Miasta 19091
Rachunki bankowe 70773
Opłata skarbowa 77629
Uchwała budżetowa i WPF 58866
Sprawozdania z wykonania budżetu 12660
2013 rok 5838
2014 rok 8086
2015 rok 7315
2016 rok 6692
2017 rok 4612
2018 rok 5710
2019 rok 6112
2020 rok 3145
2021 rok 2053
2022 rok 1058
2023 rok 45
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 10136
2013 rok 10009
2014 rok 17082
2015 rok 15946
2016 rok 12469
2017 rok 13436
2018 rok 9941
2019 rok 9724
2020 rok 6880
2021 rok 4947
2022 rok 1495
2023 rok 47
Sprawozdania finansowe 8801
2010 rok 3463
2011 rok 1775
2012 rok 1921
2013 rok 3159
2014 rok 3378
2015 rok 2966
2016 rok 2555
2017 rok 2310
2018 rok 2240
2019 rok 2076
2020 rok 1698
2021 rok 1191
2022 rok 375
2023 rok 48
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 5689
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 4939
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 6932
Opinia o prognozie długu 4835
Opinia o projekcie WPF 4004
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 5518
Opinia o możliwości spłaty kredytu 4214
Ulgi i pomoc publiczna 22173
Oświadczenia majątkowe 1867778
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 180191
Rodzaje spraw 1992715
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 7484
Zamówienia publiczne 1425363
Aktualne 487966
W toku 486322
Wyniki 515095
Archiwalne 434463
Wyniki innych postępowań 345853
Plan postępowań o udzielenie zamówień 30523
Oferty pracy 1335207
Regulamin naboru 344
Wzory oświadczeń do naboru 630
Aktualne 285844
W toku 462607
Wyniki 796696
Jednostki Miasta 50397
Jednostki budżetowe 23768
Zakłady budżetowe 13044
Instytucje kultury 2
Sprawozdania instytucji kultury 8548
Spółki i fundacje 22304
Wykaz spółek i fundacji 39375
Słowianka 8564
Inneko 8350
PWiK 8236
GRH 6940
GTBS 9956
MZK 7129
LFZCG 5561
KSSSE 5469
GOT-PNP 6659
GIM 3337
Sprawozdanie z działalności 7604
Informacje uzupełniające 2405
Informacja w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 177
Zagospodarowanie przestrzenne 267986
MPZP - OBOWIĄZUJĄCE 15193
MPZP - w trakcie opracowania 5880
MPZP - ARCHIWALNE 267
Studium 2576
Studium - w trakcie opracowania 661
Zbiory danych przestrzennych 724
Rewitalizacja Miasta 50701
Komitety Rewitalizacji 5182
Gminny Program Rewitalizacji 2768
Gospodarka nieruchomościami 922797
Przetargi | Rokowania | Licytacje 454842
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 17301
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 1754
Informacje o sposobie rozpatrywania skargi 362
Regulamin Przetargu 2159
Regulamin Rokowań 1000
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 300356
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 15944
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 20391
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 10166
Tania działka budowlana 39895
Zamówienia do 130 000 zł 509328
Wyniki 124343
Ogłoszenia 4476
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 69668
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 316210
Inne ogłoszenia 793541
Konkursy 151839
Wyniki konkursów 43545
Sprawy spadkowe 5961
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 185403
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 30670
Informacje o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 630
Ewidencje i rejestry 4381
Działalność Gospodarcza 690
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Edukacja 434
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych 0
Komunikacja 691
Ośrodki Szkolenia Kierowców 1112
Rejestr 1144
Statystyki zdawalności 2795
Skargi 663
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 6222
Kultura 693
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 644
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 1025
Miejskie Instytucje Kultury 649
Rejestr Instytucji Kultury 719
Ochrona Środowiska 656
Rejestr form ochrony przyrody 632
Pomniki przyrody 1155
Rezerwat przyrody 588
Użytek ekologiczny 638
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1809
Sprawy Obywatelskie 738
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 606
Centralny rejestr umów 376
Sprawy Społeczne 678
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 958
Wykaz dziennych opiekunów 713
Urbanistyka 599
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 767
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 3128
Akty prawne 3042539
Monitor Miasta 26151
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 37627
Aktualności 44423
Program Współpracy 10531
Sprawozdanie z Programu Współpracy 7697
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 214524
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 97780
Tryb uproszczony 83566
Oferty i sprawozdania 94129
Konsultacje 11456
GRDPP 28795
Bank Danych o NGO 6944
Kontakt 5109
Wybory 83148
Referenda 6666
Ławnicy 27221
Zgromadzenia 119369
Petycje 92093
2023 rok 1
2022 rok 4
2021 rok 1
2020 rok 165
Zbiorcze informacje o petycjach 5302
Ochrona danych osobowych 8144
Administrator Danych Osobowych 519
Inspektor Ochrony Danych 3443
Ogólna klauzula informacyjna 14085
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 5556
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 2733
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 2793
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 2283
Klauzula informacyjna w związku z realizacją pomocy lokalowej obywatelom Ukrainy w mieście Gorzowie Wielkopolskim 500
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy 678
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 302
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) – po polsku 276
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) 325
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o dodatek węglowy 569
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w zakup i przewóz węgla 223
Biuro rzeczy znalezionych 3859
Przepisy 747
Wykaz rzeczy znalezionych 5013
Dostęp do informacji publicznej 31531
Podstawa prawna 4497
Zasady udostępniania informacji publicznej 6162
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 5941
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3050
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 34249
2016 rok 27400
2017 rok 23300
2018 rok 18038
2019 rok 18457
2020 rok 17703
2021 rok 13858
2022 rok 6563
2023 rok 829
Klauzula informacyjna 1167
Rejestr umów 0
Edukacja 12848
Podstawowa kwota dotacji 16645
Dane o liczbie uczniów 9004
Geoportal Miasta 0
Geoportal geodezyjny 0
Gorzowska Rada Seniorów 6506
Nabór i skład rady 5061
Prezydium rady 2650
Plan pracy rady 3163
Uchwały 2958
Statut 1674
Regulamin pracy rady 1399
Sprawozdania 1703
Ogłoszenia dla seniorów 2935
Kontakt 2279
Młodzieżowa Rada Miasta 4646
Kontakt 1969
Uchwały 4529
Ogłoszenia 4512
Raport o stanie Miasta 7586
Za 2021 rok 3615
Za 2020 rok 0
Za 2019 rok 77
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 5630
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3039
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 13046
Edukacja prawna 3792
Zapisy na porady 1717
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2960
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 1666
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1677
Aktualności 896
Skład komisji 760
Zadania komisji 584
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 626
Kontakt 787
Placówki wsparcia dziennego 249
Deklaracja dostępności 4190

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2948629
Mapa serwisu 8855
Statystyki 7115
Kanały RSS 5160
« powrót do poprzedniej strony