ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 4

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wersja archiwalna BIP 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Prezydent 73815
Aktualne informacje 17
Narodowy Spis Powszechny 2021 7794
Rada Miasta 116478
Porządek obrad najbliższej sesji Rady Miasta 134177
Materiały na sesję 116454
Projekty uchwał 137172
Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady 25851
Skład Rady Miasta 69547
Terminy sesji Rady Miasta 40914
Dyżury radnych 40656
Komisje 46802
Komisja Rewizyjna 3964
Skład 3327
Roczny plan pracy 5567
Bieżące posiedzenia 6232
Głosowania 4716
Komisja Budżetu i Finansów 4994
Skład 3729
Roczny plan pracy 4936
Bieżące posiedzenia 32621
Głosowania 15266
Komisja Gospodarki i Rozwoju 4932
Skład 4866
Roczny plan pracy 5295
Bieżące posiedzenia 29776
Głosowania 21178
Komisja Oświaty i Wychowania 4403
Skład 4126
Roczny plan pracy 4978
Bieżące posiedzenia 29417
Głosowania 11753
Komisja Kultury, Sportu i Promocji 4678
Skład 4691
Roczny plan pracy 4561
Bieżące posiedzenia 27382
Głosowania 9567
Komisja Spraw Społecznych 5243
Skład 4391
Roczny plan pracy 5199
Bieżące posiedzenia 28561
Głosowania 10456
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 5610
Skład 2349
Roczny plan pracy 2200
Bieżące posiedzenia 12951
Głosowania 9461
Protokoły z sesji Rady Miasta 47683
Głosowania z sesji Rady Miasta 16733
2024 rok 98
2023 rok 1397
2022 rok 2875
2021 rok 5099
2020 rok 6739
2019 rok 8971
2018 rok 2383
Protokoły Komisji Rewizyjnej 29985
Interpelacje i zapytania 96333
2024 rok 395
2023 rok 5097
2022 rok 11934
2021 rok 21650
2020 rok 19538
2018 rok 3374
2019 rok 47568
Stanowiska Rady Miasta 25602
Zadania Rady Miasta 14523
Plan pracy Rady Miasta 17210
Uchwały Rady Miasta 26622
Statut Miasta 19402
Transmisje z Sesji Rady Miasta 6527
Transmisje z Sesji Rady Miasta 0
Archiwum transmisji z Sesji Rady Miasta 0
Urząd Miasta 335638
Władze Miasta 91560
Regulamin organizacyjny 50458
Struktura organizacyjna 182587
Prezydent Miasta 13962
Wydział Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz 9619
Wydział Promocji i Informacji 20949
Stanowisko ds. BHP 6286
Biuro Nadzoru Właścicielskiego 4112
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów 13628
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 261
Biuro Prezydenta Miasta 10569
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 4282
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki 14859
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego 48077
Wydział Zarządzania Funduszami UE 18129
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego 8864
Wydział Dróg 28234
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju 12366
Architekt Miejski 6927
Wydział Urbanistyki i Architektury 49445
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku 43331
Wydział Geodezji i Katastru 46829
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 39856
Wydział Komunikacji 53766
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 14966
Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu 11747
Wydział Inwestycji 4111
Z-ca Prezydenta Miasta ds. Społecznych 12031
Wydział Edukacji 64033
Wydział Kultury 13402
Wydział Sportu 6735
Wydział Spraw Obywatelskich 74370
Wydział Spraw Społecznych 54183
Wydział Promocji i Informacji 207
Sekretarz Miasta 11972
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego 1627
Urząd Stanu Cywilnego 16714
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3193
Straż Miejska 19435
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 3270
Wydział Administracyjny 11638
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi 13632
Wydział Organizacyjny 14223
Biuro Zamówień Publicznych 3335
Skarbnik Miasta 8455
Wydział Budżetu i Rachunkowości 14123
Wydział Podatków i Opłat 39714
Biuro Egzekucji Administracyjnej 14930
Kontrole 15067
Kontrole wewnętrzne 141390
Kontrole zewnętrzne 12477
Kontrole zarządcze 4193
Budżet i finanse 73325
Budżet obywatelski 31264
Budżet obywatelski 2015 573
Podatki i opłaty lokalne 33741
Podatek od nieruchomości 76052
Podatek od środków transportowych 29596
Podatek rolny 16682
Podatek leśny 7083
Opłata od posiadania psów 14694
Opłata targowa 8922
Opłata skarbowa 17606
Zaświadczenia 14939
Interpretacje indywidualne 5937
Druki do pobrania 149660
Majątek Miasta 21372
Rachunki bankowe 73994
Opłata skarbowa 87674
Uchwała budżetowa i WPF 66750
Sprawozdania z wykonania budżetu 14107
2013 rok 6480
2014 rok 8757
2015 rok 8194
2016 rok 7575
2017 rok 5284
2018 rok 6732
2019 rok 7454
2020 rok 3934
2021 rok 2683
2022 rok 2202
2023 rok 1009
Informacje o przebiegu wykonania budżetu 11165
2013 rok 10928
2014 rok 18698
2015 rok 17647
2016 rok 14126
2017 rok 15294
2018 rok 11711
2019 rok 11650
2020 rok 9020
2021 rok 7080
2022 rok 4164
2023 rok 1193
Sprawozdania finansowe 9824
2010 rok 4053
2011 rok 2042
2012 rok 2202
2013 rok 3437
2014 rok 3665
2015 rok 3241
2016 rok 2935
2017 rok 2578
2018 rok 2560
2019 rok 2484
2020 rok 2077
2021 rok 1544
2022 rok 857
2023 rok 208
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 6310
Opinia o projekcie uchwały budżetowej 5676
Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta 8122
Opinia o prognozie długu 5527
Opinia o projekcie WPF 4696
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu 6404
Opinia o możliwości spłaty kredytu 4711
Ulgi i pomoc publiczna 25514
Oświadczenia majątkowe 2168756
Archiwum 0
Jak załatwić sprawę 186845
Rodzaje spraw 2235772
Załatwianie spraw drogą elektroniczną 1
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP 9217
Zamówienia publiczne 1590800
Aktualne 599553
W toku 591204
Wyniki 627760
Archiwalne 546304
Wyniki innych postępowań 451287
Plan postępowań o udzielenie zamówień 37543
Oferty pracy 1493781
Regulamin naboru 926
Wzory oświadczeń do naboru 1842
Aktualne 322955
W toku 511682
Wyniki 989634
Jednostki Miasta 52813
Jednostki budżetowe 26621
Zakłady budżetowe 14560
Instytucje kultury 2
Sprawozdania instytucji kultury 10019
Spółki i fundacje 24291
Wykaz spółek i fundacji 43077
Słowianka 11498
Inneko 9994
PWiK 10209
GRH 8481
GTBS 12403
MZK 9550
LFZCG 6779
KSSSE 6500
GOT-PNP 8453
GIM 5140
Sprawozdanie z działalności 9026
Informacje uzupełniające 2674
Informacja w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 586
Zagospodarowanie przestrzenne 295767
MPZP - OBOWIĄZUJĄCE 35151
MPZP - w trakcie opracowania 14843
Informacje szczegółowe 861
MPZP - ARCHIWALNE 643
Studium 5118
Studium - w trakcie opracowania 1255
Zbiory danych przestrzennych 1626
Rewitalizacja Miasta 55196
Komitety Rewitalizacji 6526
Gminny Program Rewitalizacji 4514
Gospodarka nieruchomościami 995119
Przetargi | Rokowania | Licytacje 566696
Informacje o wynikach przetargów / rokowań 29586
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu 3365
Informacje o sposobie rozpatrywania skargi 611
Regulamin Przetargu 2643
Regulamin Rokowań 1298
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie 360099
Regulacje określające tryb i szczegółowe warunki najmu lokali użytkowych 18255
Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia 22015
Zasady organizowania i przeprowadzania licytacji stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych 11247
Tania działka budowlana 42870
Zamówienia do 130 000 zł 580563
Wyniki 149215
Ogłoszenia 4488
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 83836
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego 373082
Inne ogłoszenia 896018
Konkursy 164050
Wyniki konkursów 45482
Sprawy spadkowe 6424
Pozwolenia i zgłoszenia budowlane 251096
Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia 50053
Informacje o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej 1069
Ewidencje i rejestry 6468
Działalność Gospodarcza 1014
Ewidencja Działalności Gospodarczej 0
Edukacja 811
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych 0
Komunikacja 1021
Ośrodki Szkolenia Kierowców 1724
Rejestr 2056
Statystyki zdawalności 4445
Skargi 971
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów 13361
Kultura 1009
Zespoły i Grupy Amatorskiego Ruchu Artystycznego 893
Gorzowskie Stowarzyszenia Kulturalne 1541
Miejskie Instytucje Kultury 1032
Rejestr Instytucji Kultury 1172
Ochrona Środowiska 955
Rejestr form ochrony przyrody 880
Pomniki przyrody 2040
Rezerwat przyrody 839
Użytek ekologiczny 950
System Informacji o Środowisku (nowa wyszukiwarka kart informacyjnych) 1
System Informacji o Środowisku (wersja sprzed zmiany przepisów prawnych) 0
Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 3168
Sprawy Obywatelskie 1071
Wykaz fundacji 1
Wykaz stowarzyszeń rejestrowych, posiadających osobowość prawną 0
Wykaz stowarzyszeń zwykłych 0
Sprawy Organizacyjne 890
Centralny rejestr umów 649
Sprawy Społeczne 1012
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 1353
Wykaz dziennych opiekunów 1031
Urbanistyka 924
Zagospodarowanie przestrzenne 0
Zabytki 1117
Wykaz obiektów wpisanych do rejestru zabytków 4986
Akty prawne 3778610
Monitor Miasta 28934
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Organizacje pozarządowe 42004
Aktualności 54670
Program Współpracy 12199
Sprawozdanie z Programu Współpracy 8979
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 246984
Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert 118039
Tryb uproszczony 109115
Oferty i sprawozdania 120106
Konsultacje 14029
GRDPP 32303
Bank Danych o NGO 8745
Kontakt 5430
Wybory 94143
Referenda 7529
Ławnicy 31687
Zgromadzenia 153221
Petycje 109519
2024 rok 12
2023 rok 1
2022 rok 4
2021 rok 1
2020 rok 185
Zbiorcze informacje o petycjach 6695
Ochrona danych osobowych 9674
Administrator Danych Osobowych 926
Inspektor Ochrony Danych 4433
Ogólna klauzula informacyjna 17082
Klauzula informacyjna dla prowadzenia windykacji należności dot. Strefy Płatnego Parkowania 156
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego miasta 6556
Klauzula informacyjna dotycząca transmisji obrad Rady Miasta 3361
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta 3435
Klauzula informacyjna w związku z udostępnieniem informacji publicznej 3166
Klauzula informacyjna w związku z realizacją pomocy lokalowej obywatelom Ukrainy w mieście Gorzowie Wielkopolskim 792
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru PESEL oraz prowadzeniem przez ministra właściwego ds. informatyzacji rejestru obywateli Ukrainy 1060
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України 519
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych obywateli Ukrainy w związku z rejestrem danych kontaktowych (RDK) oraz profilem zaufanym (PZ) – po polsku 518
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з реєстром контактних даних (РКД) та довіреним профілем (ДП) 554
Straż Miejska - ochrona danych osobowych 0
Urząd Stanu Cywilnego - ochrona danych osobowych 0
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o dodatek węglowy 947
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zaangażowanych w zakup i przewóz węgla 576
Biuro rzeczy znalezionych 5548
Przepisy 1097
Wykaz rzeczy znalezionych 9497
Dostęp do informacji publicznej 34055
Podstawa prawna 5298
Zasady udostępniania informacji publicznej 7029
Wniosek o udostępnienienie informacji publicznej 6885
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 3470
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami 36403
2016 rok 34129
2017 rok 28334
2018 rok 22202
2019 rok 23705
2020 rok 23640
2021 rok 19660
2022 rok 11337
2023 rok 4663
2024 rok 372
Klauzula informacyjna 1571
Rejestr umów 0
Edukacja 14582
Podstawowa kwota dotacji 20766
Dane o liczbie uczniów 10560
Geoportal Miasta 0
Geoportal geodezyjny 0
Gorzowska Rada Seniorów 7769
Nabór i skład rady 7225
Prezydium rady 3703
Plan pracy rady 4054
Uchwały 3803
Statut 2172
Regulamin pracy rady 1762
Sprawozdania 2169
Ogłoszenia dla seniorów 3578
Kontakt 2893
Młodzieżowa Rada Miasta 5695
Kontakt 2617
Uchwały 6907
Ogłoszenia 5593
Raport o stanie Miasta 9643
Za 2022 rok 1640
Za 2021 rok 5981
Za 2020 rok 0
Za 2019 rok 88
Za 2018 rok 18
Kwalifikacja Wojskowa 7902
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4161
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 21085
Edukacja prawna 5294
Zapisy na porady 2332
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 4535
Obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze 2512
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3047
Aktualności 1620
Skład komisji 1338
Zadania komisji 1030
Wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego 1031
Kontakt 1377
Placówki wsparcia dziennego 856
Deklaracja dostępności 5546
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji 619

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3742178
Mapa serwisu 9403
Statystyki 33902
Kanały RSS 5636
« powrót do poprzedniej strony