ˆ

2021 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 inwestycje miejskie plik
2 zaległości w płatnościach z tytułu wynajmu obiektów sportowych plik
3 informacje dot. Inspektora Ochrony Danych, komórki BHP, obowiązujących strategii, zakupu samochodu elektrycznego plik
4 rezygnacje uczniów z religii w szkołach, okienka katechetów plik
5 system biletowy w mieście plik
6 badanie elektromobilności w powiatach plik
7 konkursy na dyrektorów MOS i CEA FG plik
8 licencje taxi w roku 2019 i 2020 plik
9 roszczenia przedszkoli za zaniżoną dotację oświatową plik
10 budowa systemu informacji pasażerskiej i rozbudowa z przebudową monitoringu miejskiego plik
11 publiczny transport zbiorowy plik
12 budowa lokalnych lub przyobiektowych oczyszczalni ścieków plik
13 informacje dotyczące wskazanego lokalu plik
14 informacje dotyczące wskazanego lokalu plik
15 informacja dotycząca przekazania danych wyborców Poczcie Polskiej S.A. plik
16 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej i System Monitoringu Miejskiego plik
17 odpowiedzialność inwestora oraz UM za przygotowanie infrastruktury drogowej w rejonie ul. Sosabowskiego, Okulickiego, Starzyńskiego plik
18 podwykonawcy przebudowy budynku przy ul. Wełniany Rynek 18 plik
19 osoby świadczące nieodpłatną pomoc prawną plik
20 dostawa sprzętu komputerowego związanego z kształceniem zawodowym plik
21 realizacja zadań publicznych z własnej inicjatywy plik
22 szczepienia pracowników ZSO nr 1 plik
23 parkowanie pojazdu we wskazanym miejscu plik
24 wydatki związane z fotowoltaiką, pompami ciepła, remontami dachów plik
25 informacje dotyczące podatków plik
26 sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2020 rok plik
27 system obiegu dokumentów plik
28 wynagrodzenie katechetów i księży w placówkach oświatowych plik
29 realizacja inicjatywy lokalnej plik
30 naprawa ulicy Podgórnej plik
31 wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach plik
32 pozwolenia na użytkowanie torowisk przy ul. Kostrzyńskiej oraz Sikorskiego plik
33 informacje o uchwale krajobrazowej plik
34 dostawa paliw do pojazdów służbowych plik
35 wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim plik
36 wynagrodzenia nauczycieli religii w szkołach plik
37 dotacje dla KS Stal Gorzów plik
38 pomoc dla KS Warta plik
39 kanalizacja deszczowa w mieście plik
40 przebudowa ulicy Myśliborskiej plik
41 informacje z zakresu wydawanych pozwoleń na budowę plik
42 sieć szkół ponadpodstawowych w mieście plik
43 dane demograficzne w roku 2001, 2010, 2019 plik
44 konkurs na Dyrektora CEA Filharmonia Gorzowska plik
45 wsparcie Fundacji Czysta Woda w latach 2019-2020 plik
46 dowóz dzieci do szkół w ostatnich trzech latach plik
47 pomiary stężenia glifosatu w wodzie i glebie plik
48 liczba mieszkańców, zarejestrowanych pojazdów plik
49 tereny zielone w mieście plik
50 wykaz ulic plik
51 funkcjonowanie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów w czasie pandemii plik
52 oprogramowanie wspomagające w urzędzie plik
53 transkrypcja z nagrania oraz tworzenie napisów na nagrania z sesji Rady Miasta plik
54 liczba osób zameldowanych na terenie wskazanej parafii plik
55 punkty informacyjne/obsługi klientów plik
56 przebudowa budynku przy ul.Wełniany Rynek 18 plik
57 realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza plik
58 punktacja ofert w ramach konkursu z zakresu kultury plik
59 działanie fotopułapek plik
60 decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę plik
61 kontrola biletowa plik
62 ekologiczny transport plik
63 konkurs na Dyrektora CEA Filharmonia Gorzowska plik
64 selektywne zbieranie odpadów komunalnych plik
65 wypowiedzenia najmu lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy plik
66 sesje Rady Miasta w obecnej kadencji plik
67 szkoły ubiegające się o subwencję z rezerwy oświatowej plik
68 tereny inwestycyjne plik
69 informacje dot. wniosków o udzielenie informacji publicznej plik
70 sprzedaż nieruchomości przy ulicy Stalowej plik
71 informacje dot. wniosków o udzielenie informacji publicznej plik
72 odłów ryb w Parku Róż plik
73 Procedura wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych  plik
74 przebudowa ulicy Walczaka plik
75 oferty na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku plik
76 oferty na konkursy w 2020 i 2021 roku dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii plik
77 przebudowa ulicy Walczaka plik
78 zapotrzebowanie na paliwo, sprzęt, pojazdy związane z zarządzaniem kryzysowym plik
79 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanej nieruchomości plik
80 kontrole środowiskowe plik
81 miejski plan zarządzania kryzysowego plik
82 inwestycje w promieniu 1 km od wskazanych działek plik
83 komunikacja interpersonalna w Urzędzie Miasta plik
84 uchwała krajobrazowa plik
85 dokumentacja projektowa w zadaniu "System zrównoważonego transportu miejskiego…" plik
86 przebudowa ulicy Walczaka plik
87 przekształcenia użytkowania wieczystego plik
88 licencje taxi plik
89 dotacja na wykonanie prac przy wieży kościoła katedralnego plik
90 dotacje dla szkół plik
91 informacje o wynagrodzeniach plik
92 wniosek o dotację na prace konserwatorsko-budowlane w katedrze plik
93 wysokość stawki rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2019 i 2020 rok plik
94 budżet obywatelski zadania na 2020 rok plik
95 funkcjonowanie młodzieżowej rady plik
96 potencjał partnerstwa publiczno-prywatnego plik
97 realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej plik
98 dane dotyczące transportu miejskiego lata 2015 -2020 plik
99 pozwolenia na budowę dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych plik
100 dane dotyczące nauczycieli religii oraz uczniów uczęszczających na lekcje religii plik
101 ilość kontrolowanych osób w pojazdach komunikacji miejskiej plik
102 wykaz badań ewaluacyjnych zrealizowanych w latach 2010-2021 plik
103 dokumentacja projektowa dla ul. Małyszyńskiej plik
104 informacja o pracownikach urzędu w czasie pandemii plik
105 ilość wydanych dokumentów praw jazdy, decyzji administracyjnych o zatrzymaniu lub cofnięciu uprawnień plik
106 liczba samochodów wg norm emisji spalin, projekt "KAWKA", emisja gazów cieplarnianych plik
107 umowy z firmą CPW Sp. z o.o. plik
108 religia i etyka w szkołach w roku 2020/2021 plik
109 wycinka drzew plik
110 standardy dotyczące planowania i urządzania przestrzeni publicznych plik
111 organizacja PPK plik
112 licencje taxi plik
113 środki dla MKP Słowianka Gorzów Wielkopolski plik
114 wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury plik
115 rejestry aktów normatywnych plik
116 obsługa bankowa plik
117 statystyki wyświetleń strony w BIP plik
118 dokumentacja związana z postępowaniem administracyjnym plik
119 uchwała w sprawie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych plik
120 formy ochrony przyrody na wskazanych działkach plik
121 zabytki na wskazanych działkach plik
122 obiekty objęte ochroną konserwatorską na wskazanych działkach plik
123 finansowanie organizacji pozarządowych w 2020 i 2021 roku plik
124 usługi wykonywane za pomocą dronów plik
125 sposób rozliczania we wspólnotach mieszkaniowych plik
126 oświetlenie uliczne plik
127 protokoły Młodzieżowej Rady Miasta I i II kadencji plik
128 strefa rewitalizacji dla wskazanych działek plik
129 pochodzenie gleb na wskazanych działkach plik
130 plan urządzenia lasu dla wskazanych działek plik
131 formy ochrony przyrody na wskazanych działkach plik
132 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanych działek plik
133 dostęp do drogi publicznej wskazanych działek plik
134 objęcie wskazanych działek ochroną konserwatorską plik
135 przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
136 pozwolenia na budowę dotyczące wskazanych działek plik
137 prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt plik
138 przebudowa obiektu "przemysłówki" plik
139 oferty w postępowaniach na zadania oświatowe plik
140 konsultacje społeczne plik
141 koszty korespondencji w 2020 roku plik
142 koszty funkcjonowania urzędu plik
143 kontrole PIP oraz PSSE w Urzędzie Miasta plik
144 informacje dotyczące budynku przy ul. Łokietka 7 plik
145 informacje dotyczące wskazanych działek plik
146 urządzenia drukujące plik
147 inwestycja na terenie Parku Słowiańskiego plik
148 zwiększenie przejrzystości funkcjonowania urzędu plik
149 marketing internetowy plik
150 informacje dotyczące obywateli Ukrainy plik
151 zarządzanie drogami i zarządzanie ruchem plik
152 środki finansowe przeznaczone na ochronę zwierząt i pielęgnację roślin plik
153 badanie dotyczące zmów przetargowych plik
154 usługi administracyjne w okresie pandemii plik
155 Ścieżka nad Wartą plik
156 dotacje dla Stowarzyszenia Artystycznego Art Show plik
157 referenda lokalne, inicjatywy uchwałodawcze plik
158 dokumenty strategiczne, komórki odpowiedzialne za komunikację z mieszkańcami plik
159 organizacja ruchu w rejonie ulic Kossaka, Matejki, Marii Skłodowskiej-Curie plik
160 utrzymanie czystości wysepek rozjazdowych i międzyjezdniowych plik
161 dojazd do posesji przy ul. Sosnowej plik
162 informacje dotyczące zieleni w mieście plik
163 licencje taxi, ilość wypisów plik
164 neutralność klimatyczna, redukcja poziomu emisji CO2 plik
165 decyzje dot. inwestycji polegających na realizacji odnawialnych źródeł energii plik
166 przebudowa ulicy Kostrzyńskiej plik
167 oczyszczanie ulicy Działkowców plik
168 dokumentacja związana z zalewaniem nieruchomości przy ul.Warszawskiej plik
169 informacje dotyczące osiedla Ustronie plik
170 zmiana granic gminy w latach 2002-2020 plik
171 powoływanie dyrektorów instytucji kultury plik
172 schematy podatkowe plik
173 przebudowa torowiska przy ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
174 przebudowa schodów w Parku Słowiańskim plik
175 elektroniczne zarządzanie dokumentacją plik
176 opieka nad bezdomnymi zwierzętami plik
177 zatrudnienie w gminie plik
178 obiekty sportowe będące w zasobie jst plik
179 dokumenty potwierdzające wykształcenie radnego Rady Miasta plik
180 dokumenty potwierdzające wykształcenie Przewodniczącego Rady Miasta plik
181 informacje dotyczące Wartowni plik
182 przebudowa torowiska ul. Warszawska i Sikorskiego plik
183 przyuliczna kanalizacja deszczowa plik
184 przetargi na sprzedaż wskazanych nieruchomości plik
185 dane imisji hałasu plik
186 przetarg na sprzedaż wskazanej nieruchomości plik
187 usuwanie usterek na ulicy Sikorskiego plik
188 regulaminy organizacyjne plik
189 architekt krajobrazu podczas przebudowy ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
190 funkcjonowanie fotopułapek plik
191 inicjatywy uchwałodawcze mieszkańców plik
192 publiczny transport zbiorowy plik
193 elektroniczne zarządzanie dokumentacją plik
194 zagospodarowanie podwórka przy ul. Muśnickiego 32-38 plik
195 dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Przedszkolaki na Górczynie" plik
196 pracownicy mający upoważnienie do wydawania decyzji w zakresie pozwoleń na budowę plik
197 zmiana nazwiska w USC plik
198 karty oceny ofert w konkursie na realizację programu polityki zdrowotnej plik
199 uchwały w sprawie jednostek pomocniczych miasta plik
200 podjazdy dla wózków w parkach plik
201 rozwiązania oparte na zasobach przyrody - ankieta plik
202 organizacje, których wnioski o realizację zadania publicznego z własnej inicjatywy zakończyły się ogłoszeniem konkursu plik
203 pokaz fajerwerków na stadionie żużlowym plik
204 ustawienie znaku podczas oczyszczania ulic plik
205 ustawienie znaku podczas oczyszczania ulic plik
206 przebudowa ulicy Walczaka plik
207 najwyższe numery tablic rejestracyjnych plik
208 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatego poradnictwa obywatelskiego plik
209 profil miasta na Facebooku plik
210 informacje o konkursie na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej plik
211 informacje dotyczące aktów małżeństwa plik
212 umowa dot. prac projektowych oraz przeniesienia praw autorskich na stadion przy ul. Kwiatowej plik
213 nauczanie języka łacińskiego i kultury antycznej w szkołach plik
214 remont budynku "Przemysłówki" plik
215 bilans z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok plik
216 informacje na temat instalacji fotowoltaicznych plik
217 inwestycje na Osiedlu Europejskim plik
218 zamówienie na dostawę pomocy dydaktycznych plik
219 decyzje o warunkach zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych plik
220 zbiorniki retencyjne plik
221 oświetlenie LED w torowisku plik
222 uchwała krajobrazowa plik
223 oświadczenia majątkowe radnych plik
224 montaż urządzenia technicznego na budynku przy ul. Łokietka plik
225 informacje dotyczące wskazanej działki plik
226 Uchwała budżetowa, Wieloletnia Prognoza Finansowa, protokoły z sesji Rady Miasta w 2020 r. plik
227 prowadzenie robót budowlanych, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 plik
228 koszty delegacji, wynagrodzeń w 2020 roku, umowa na obsługę prawną plik
229 koszty zakupu artykułów żywnościowych plik
230 zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta plik
231 nabywca nieruchomości przy ul. Spiżowej plik
232 organizacja loterii promocyjnej plik
233 inspektor ochrony danych, cyberbezpieczeństwo plik
234 wsparcie finansowe podmiotów sportowych plik
235 uchwała w sprawie konsultacji społecznych przy sporządzaniu projektów planu miejscowego lub Studium plik
236 frekwencja w głosowaniu w ramach trzech ostatnich edycji Budżetu Obywatelskiego plik
237 wsparcie finansowe KS Stal Gorzów plik
238 spadki na rzecz gminy w latach 2015-2020 plik
239 interwencje uboczne w sprawach o eksmisje w latach 2020-2021 plik
240 obsługa prawna urzędu plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr
Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
241 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanych działek plik
242 działalność na terenie Parku Górczyńskiego plik
243 maszty sieci 5G plik
244 zatrudnienie w urzędzie w przeliczeniu na etaty plik
245 kary dla wykonawców za opóźnienia w remontach plik
246 chipowanie zwierząt plik
247 infrastruktura drogowa, ruch rowerowy plik
248 transport ciężarowy w mieście plik
249 wynagrodzenie prezesa podmiotu odpowiadającego za wodociąg plik
250 zatrudnienie w urzędzie, wakaty plik
251 drogi wewnętrzne na działce przy ul. Dowgielewiczowej plik
252 jednostki pomocnicze miasta plik
253 akty prawne dotyczące praw człowieka plik
254 formy wsparcia dla Stali Gorzów S.A. plik
255 uchwała w sprawie ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży plik
256 umowy na podstawie art.16 ust.1 i 2 ustawy o drogach publicznych plik
257 uwarunkowania środowiskowe w stosunku do LK363 Skwierzyna-Międzychód plik
258 Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju tras rowerowych miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego plik
259 badania dotyczące wyjazdów młodych ludzi z miasta po zakończonej nauce plik
260 budżet w ramach inicjatywy lokalnej plik
261 plany zagospodarowania przestrzennego, odszkodowania planistyczne plik
262 sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium plik
263 funkcjonowanie Straży Miejskiej plik
264 dokumentacja dotycząca budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki plik
265 dokumentacja dotycząca budynku mieszkalnego przy ul. Perłowej plik
266 nabywcy nieruchomości przy ul. Mazurkowej i Jedwabniczej plik
267 dokumentacja związana z zadaniem "Archipelag Skarbów" plik
268 obywatelska inicjatywa uchwałodawcza plik
269 infrastruktura rowerowa w mieście plik
270 zasób mieszkaniowy miasta plik
271 sprzedaż lokali mieszkalnych plik
272 remont ulicy Pograniczników plik
273 akty urodzeń i zgonów w pierwszym półroczu 2021 roku plik
274 lokal mieszkalny przy ulicy Orląt Lwowskich 13 plik
275 warunki zabudowy dla wskazanej działki plik
276 wsparcie finansowe klubu piłkarskiego Warta Gorzów Wielkopolski w 2021 roku plik
277 zgony z powodu COVID-19 w 2020 roku plik
278 inwentaryzacja źródeł ciepła plik
279 dokumentacja dotycząca budynku przy ul. Ossolińskich plik
280 pisma będące w kompetencji prezydenta plik
281 raport o stanie miasta za 2020 rok plik
282 mapa zasadnicza, bazy danych plik
283 opracowanie zestawu rekomendacji  i przeprowadzenie ewaluacji działań w 2016 roku w ramach programów przeciwdziałania uzależnieniom plik
284 zarządzanie dokumentami publicznymi plik
285 budowa drogi pożarowej do budynku wielorodzinnego przy ul. Szwoleżerów plik
286 dochody i wydatki budżetowe w 2020 roku plik
287 monitoring wizyjny i ochrona danych osobowych plik
288 audyt Krajowych Ram Interoperacyjności plik
289 drogi w zarządzie miasta plik
290 liczba zgonów, urodzeń oraz zawartych małżeństw konkordatowych w 2020 r. plik
291 interwencje uboczne w sprawach o eksmisje plik
292 koszt usługi głównej domeny urzędu i hostingu strony internetowej oraz poczty elektronicznej w okresie 2019-2021 r. plik
293 usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach urzędu miasta plik
294 usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach urzędu miasta plik
295 usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynkach urzędu miasta plik
296 podstawy prawne regulujące nieobecności podczas kwarantanny plik
297 strony tytułowe projektu zagospodarowania działki oraz projektu architektoniczno-budowlanego plik
298 umowy i rozliczenia z podmiotem realizującym zadanie pod nazwą "Archipelag Skarbów" plik
299 oferty złożone w ramach konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
300 modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego plik
301 dokumentacja związana z budową drogi pożarowej do budynku przy ul. Szwoleżerów plik
302 bezpłatne wejścia na basen dla weteranów plik
303 dokumentacja związana z zadaniem "Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego…" plik
304 wynagrodzenia w urzędzie, wysokość ryczałtów samochodowych, wynagrodzenia ambasadorów kampanii plik
305 decyzje środowiskowe i WZ dla farm fotowoltaicznych w 2020 i 2021 roku plik
306 dokumentacja związana z zadaniem "Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego…" plik
307 koszty organizacji Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych "Alte Kameraden" w latach 2017 - 2019 plik
308 dokumentacja dot. budynku handlowo-usługowego przy ul. Warszawskiej plik
309 budżet 2015-2020, informacje dotyczące ochrony środowiska, powietrza, wód gruntowych  plik
310 przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
311 przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
312 sprawozdanie dotyczące weteranów korzystających z basenu w CSR "Słowianka"  plik
313 przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
314 budowa farm fotowoltaicznych plik
315 decyzja o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
316 szczepienia w szkołach plik
317 podział miasta na rejony, pomiary ruchu, dane o przewozach plik
318 wybrane aspekty dotyczące sektora finansów publicznych w jst w latach 2019 - 2022 - ankieta plik
319 zimowe utrzymanie dróg plik
320 projekt budowy ulicy Ostroroga plik
321 parkowanie i usuwanie pojazdów z drogi plik
322 korespondencja w UM w latach 2018-2021 plik
323 decyzja o pozwoleniu na budowę i użytkowanie budunku przy ul. Akacjowej  plik
324 dofinansowanie klubu żużlowego plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 13:28:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 13:33:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-21 12:35:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3892 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »