ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 07:54:17

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 07:49:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-15 07:45:07

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiego koronera

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:02:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
 2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
 3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
 5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
 
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:02:25
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:05:09
Artykuł był wyświetlony: 272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 08:29:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-11 09:48:39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Gorzów Wielkopolski, 10 stycznia 2019 r.
 
WSR-III.6131.1.147.2018.MW
 
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1614)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
obwieszcza, że w dniu 9 stycznia 2019 r., została wydana decyzja dotycząca zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: Topola włoska 2 szt. o obw.: 182 cm i 178 cm, z działki nr ew. 2198/4 w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wróblewskiego 40-42 oraz Świerk pospolity 1 szt. o obw. 52 cm, z działki nr ew. 2165/3 położonej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Witosa 19 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn z dnia  6 listopada 2018 r.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji z dnia 9 stycznia 2019 r., znak: WSR-III.6131.1.147.2018.MW oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski, pok. nr 15 w godzinach urzędowania.
 
Ponadto stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniu 11 stycznia 2018 r.
 
Sprawę prowadzi:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Tel. 95 73 55 702, 95 73 55 986
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Edyta Wyborska Data wytworzenia informacji: 2019-01-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Antonowicz-Walczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-11 09:48:39
Wprowadził informację do BIP: Edyta Wyborska Data udostępnienia informacji: 2019-01-11 09:48:45
Osoba, która zmieniła informację: Edyta Wyborska Data ostatniej zmiany: 2019-01-11 09:48:45
Artykuł był wyświetlony: 489 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-09 08:16:39

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 14:50:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 14:50:06
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2019-01-03 14:51:05
Artykuł był wyświetlony: 1143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w Gorzowie Wlkp. w 2019 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-02 13:14:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 2030 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. (poz. 2492)
 
Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy:
 
Każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (należy złożyć oświadczenie).
 
Zapisy na porady:
pod nr telefonu: 95 73 55 801 (poniedziałek – piątek 08.00-14.00)
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
 
 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sadowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczący się postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postepowaniu sądowoadministracyjnym;
 4.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
  w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 5. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
 
 
Punkt nr 1
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Adwokat Katarzyna Bereda;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Radca prawny Nikola Modzelewska;
 • Adwokat Iwona Szczepaniak
 
 
poniedziałek   08:00 -12:00
wtorek             08:00 -12:00
środa               08:00 -12:00
czwartek         08:00 -12:00
piątek              08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek „LAMUS”
Gorzów Wlkp.
ul. Sikorskiego 5
pokój nr 1
 • Radca prawny Agnieszka Koprowska;
 • Adwokat Magdalena Piasecka;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
Adwokat Kinga McCarthy
 
poniedziałek   14:00 -18:00
wtorek             14:00 -18:00
środa               14:00 -18:00
czwartek          14:00 -18:00
piątek               14:00 -18:00
 
 
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych  Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
1 piętro, pokój nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek   08:00 -12:00
wtorek             08:00 -12:00
środa               08:00 -12:00
czwartek          08:00 -12:00
piątek               08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
3 piętro, pokój nr 28
Radca prawny Karolina Berdowska
Zastępcy:
 • Radca prawny Ada Rój;
 • mgr prawa Dagmara Kotlarska
 
poniedziałek   13:00 -17:00
wtorek             13:00 -17:00
środa               13:00 -17:00
czwartek          08:00 -12:00
piątek               08:00 -12:00
 
 
 
Punkt nr 5
 
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
1 piętro, pokój nr 16
(wejście od boiska)
 
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 
poniedziałek    13:00 – 17:00
wtorek              13:00 – 17:00
środa                13:00 – 17:00
czwartek          13:00 – 17:00
piątek               13:00 – 17:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkty 1 i 2 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych
w Zielonej Górze.
Punkty od 3 do 5 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-02 13:14:02
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2019-01-02 13:14:17
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 11:55:45
Artykuł był wyświetlony: 1245 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-28 10:52:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2018-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Zaleska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-28 10:52:12
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2018-11-28 10:53:36
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2018-11-28 10:53:36
Artykuł był wyświetlony: 3463 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu