ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-23 08:16:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-22 09:26:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-20 08:30:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-20 08:12:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-20 08:08:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-16 08:26:34

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-05-14 10:18:17

Ogłoszenie Nr 39/II/2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 23 kwietnia 2019 roku o publikacji wykazu zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2020 oraz harmonogramie spotkań dyskusyjnych.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-04-24 12:25:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Pełen wykaz wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią Zespołu Opiniującego w składzie: Jacek Szymankiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju – Przewodniczący; Agnieszka Surmacz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Gospodarki – Zastępca Przewodniczącego; Anna Bonus-Mackiewicz, Dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji;  Agnieszka Kuźba, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego; Alicja Kajder-Pussty, p.o. Dyrektora Wydziału Inwestycji; Zdzisław Plis, Dyrektor Wydziału Dróg; Iwona Olek, Dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego; Jarosława Drąg, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku; Renata Pliżga, Dyrektor Wydziału Edukacji; Jerzy Oleksiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru; Marta Liberkowska, Dyrektor Wydziału Promocji i Informacji; Ewa Hornik, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu; Monika Józwa, Kierownik Referatu Społecznego, Nadzoru i Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych; Małgorzata Stróżewska, Dyrektor Wydziału Urbanistykii Architektury; Dariusz Górny, Architekt Miejski; Andrzej Kuźba, Dyrektor Wydziału Zarządzania Systemami Informatycznymi; Natalia Chyża, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa; Agnieszka Słabisz, Kierownik Sekcji Koordynacji Projektami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz informacją o ustalonej szacunkowej wartości zadania znajduje się na stronie internetowej miasta Gorzowa Wielkopolskiego – www.gorzow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2020 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (załączniki poniżej).
 
2. Harmonogram zawierający terminy i miejsca spotkań dyskusyjnych
dla poszczególnych kategorii:
1) Zamoście - 21.05.2019 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21
2) Wieprzyce – 23.05.2019 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
3) Górczyn – 28.05.2019 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2
4) Zakanale – 30.05.2019 r. g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110
5) Manhattan – 04.06.2019 r., g. 17.30, Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
6) Dolinki – 06.06.2019 r., g. 17.30, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7
7) Osiedle Słoneczne – 11.06.2019 r., g. 17.30, Klub Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a
8) Śródmieście/Centrum – 13.06.2019 r., g. 17.30, Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7
9) Piaski – 17.06.2019 r., g. 17.30, Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1
10) Staszica – 18.06.2019 r., g. 17.30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,
11) kategoria oświatowa – 06.06.2019 r., g. 10.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2,
ul. Przemysłowa 22
12) kategoria ogólnomiejska – 19.06.2019 r., g. 17.30, Przystań Sportów Wodnych,
ul. Fabryczna 3.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2019-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Zaleska Data wprowadzenia do BIP 2019-04-24 12:25:31
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2019-04-24 12:31:41
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2019-04-24 12:31:41
Artykuł był wyświetlony: 2831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiego koronera

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-14 10:02:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 1 / II / 2019
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 09 stycznia 2019 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
  1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
  2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
  3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
  4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
  5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
 
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 10:02:25
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 10:05:09
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 10:05:09
Artykuł był wyświetlony: 9315 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-03 14:50:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z art. 8a ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu.
W załączeniu lista nieodpłatnego poradnictwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2019-01-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2019-01-03 14:50:06
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2019-01-03 14:51:05
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2019-02-07 13:08:24
Artykuł był wyświetlony: 9105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu