ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ruszają konsultacje dotyczące Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych. Wyłącznie za pośrednictwem załączonego formularza uwag od dnia 17 września do 8 października br. zgłosić można z swoje uwagi, wnioski i opinie do opracowanej Analizy. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy transport@invcon.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła „Konsultacje społeczne”. Uwagi zostaną uwzględnione tylko w tych formularzach, które posiadają wypełniony punkt nr 1 (podmiot zgłaszający uwagę).

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-17 15:04:55

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Mikołajko Data wytworzenia informacji: 2018-09-17 14:50:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Świst Data wprowadzenia do BIP 2018-09-17 15:04:55
Wprowadził informację do BIP: Joanna Mikołajko Data udostępnienia informacji: 2018-09-17 15:17:36
Osoba, która zmieniła informację: Joanna Mikołajko Data ostatniej zmiany: 2018-09-17 15:31:07
Artykuł był wyświetlony: 519 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 09:43:12

Raport z konsultacji społecznych dotyczących zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-02 07:47:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 14 czerwca do 5 lipca 2018r. można było zgłosić swoje uwagi, wnioski i opinie do propozycji zmiany Uchwały nr XVII/171/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
 W ramach konsultacji odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami oraz dyżur konsultacyjny. Przez cały czas trwania konsultacji mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mieli również możliwość zgłosić swoje wnioski i uwagi na specjalnym formularzu.
 
Małgorzata Tillmann
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Tillmann Data wytworzenia informacji: 2018-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Tillman Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 07:47:29
Wprowadził informację do BIP: Marta Piekarska Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 07:52:40
Osoba, która zmieniła informację: Marta Piekarska Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 07:52:40
Artykuł był wyświetlony: 4054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-27 13:27:53

OBWIESZCZENIE NR 86/I/2018 PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 lipca 2018 r. informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta

OBWIESZCZENIe Nr 86/I/2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 27 lipca 2018 r.
informujące o wynikach konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy Miasta
 
          Zgodnie z § 6 uchwały nr LX/751/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski oraz przeprowadzenia konsultacji (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 921)podaję do publicznej wiadomości wyniki przeprowadzonych konsultacji.
 
         Konsultacje dotyczyły zamiaru zmiany granicy Miasta Gorzów Wielkopolski, polegającej na włączeniu do Miasta Gorzowa Wielkopolskiego części obszaru gminy Santok, obejmującej działki ewidencyjne: 165/12, 166/10, 174/1, 175/1, 176/3 i 176/5 z miejscowości Wawrów, które stanowią część pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 158 - ulicy Podmiejskiej.
 
          Konsultacje przeprowadzono w formie: publicznego spotkania konsultacyjnego z mieszkań­cami, ankiety on-line i dyżuru konsultacyjnego w Urzędzie Miasta.
          Do udziału w konsultacjach zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Miasta.
          Informacja o terminie i formie przeprowadzenia konsultacji została podana w prasie, Wiadomościach Samorządowych i na stronie internetowej Miasta.
          Do udziału w publicznym spotkaniu konsultacyjnym oraz w dyżurze konsultacyjnym w Urzędzie Miasta nie zgłosił się żaden mieszkaniec Miasta.
           Wypełnionych zostało 14 ankiet on-line. Z przyczyn formalnych uznano, że 7 ankiet jest nieprawidłowych (ankiety wypełniły osoby niebędące mieszkańcami Gorzowa Wlkp. lub były to ankiety anonimowe). Zgodnie z wytycznymi uchwały Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego nr LX/751/2018 wypełnionych zostało 7 ankiet.
             We wszystkich ankietach wypełniające je osoby zgodziły się na zmianę granicy Miasta Gorzów Wielkopolski.
z up. PREZYDENTA MIASTA
(…)
Jacek Szymankiewicz
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Mikulski Data wytworzenia informacji: 2018-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Mikulski Data wprowadzenia do BIP 2018-07-27 13:27:53
Wprowadził informację do BIP: Jacek Mikulski Data udostępnienia informacji: 2018-07-27 13:31:46
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Mikulski Data ostatniej zmiany: 2018-07-27 13:31:46
Artykuł był wyświetlony: 4414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta Miasta - nabór ofert - miejski koroner

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-14 09:06:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie Nr 66 / I / 2018
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 12 czerwca 2018 r.
 
Ogłaszam nabór ofert od podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 160 ze zm.), dysponujących osobami uprawnionymi do wykonania czynności związanych ze stwierdzaniem zgonów i ich przyczyn oraz wystawianiem kart zgonu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961.39.202), osobom zmarłym na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  
 
Podstawa prawna: art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2018 poz. 995 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 912 ze zm.)
 
Ogłoszenie dotyczy stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu w przypadku, gdy nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza leczącego zmarłego w ostatniej chorobie, a zgon nie został stwierdzony przez lekarza wezwanego do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.
 
Oferty należy składać zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Lekarz koroner”. Zgłoszenia od podmiotów zainteresowanych podpisaniem umowy na świadczenie tego typu usług, przyjmowane są bezpośrednio w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski lub drogą pocztową na adres:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
Wydział Spraw Społecznych
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
 
Wyżej opisane czynności będą wykonywane w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą z podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 
Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
 1. kserokopię aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny podmiotu wykonującego działalność leczniczą i umocowanie osób go reprezentujących – jeżeli dotyczy;
 2. pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu leczniczego, o ile umocowanie do działania w jego imieniu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz ze zgłoszeniem – jeżeli dotyczy;
 3. informację o kwalifikacjach osób (lekarzy) uprawnionych do wykonywania ww. czynności, którymi dysponuje podmiot wykonujący działalność leczniczą;
 4. oświadczenie podmiotu wykonującego działalność leczniczą o możliwości świadczenia ww. usług całodobowo we wszystkie dni w roku;
 5. proponowaną cenę jednostkową wykonania usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu, zgodnie z ogłoszeniem.
Wszystkie załączniki należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie z rejestrem lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (imienna pieczątka bądź czytelny podpis oraz data, z jaką dokonuje potwierdzenia).
 
Decyzję o wyborze podmiotu wykonującego działalność leczniczą podejmuje Prezydent Miasta. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszenia bez podania przyczyny.
 
 
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela:
 
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
Wydział Spraw Społecznych
ul. Teatralna 26, I piętro, pok. nr 6
tel. 95 73555 971.
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Radosław Sujak
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
Gorzów Wlkp., 12 czerwca 2018 r.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Dominika Ślązak Data wytworzenia informacji: 2018-06-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dominika Ślązak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-14 09:06:58
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2018-06-14 09:08:18
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 09:08:18
Artykuł był wyświetlony: 6709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego do zadania "Przebudowa ul. Śląskiej"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-28 13:32:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kłak Data wytworzenia informacji: 2018-05-28 13:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sawczuk Data wprowadzenia do BIP 2018-05-28 13:32:11
Wprowadził informację do BIP: Zdzisław Badora Data udostępnienia informacji: 2018-05-28 13:36:31
Osoba, która zmieniła informację: Zdzisław Badora Data ostatniej zmiany: 2018-05-28 13:36:31
Artykuł był wyświetlony: 7617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Nr 47/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2018 roku o publikacji wykazu zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2019, harmonogramie spotkań dyskusyjnych i liczbie możliwych do uzyskania dodatkowych głosów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 13:58:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Zaleska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 13:58:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 14:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 14:06:20
Artykuł był wyświetlony: 9373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŚRÓDMIEŚCIU GORZOWA WLKP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 15:00:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt dofinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Projekt realizowany w partnerstwie, na podstawie porozumienia podpisanego 22 maja 2014 r., pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – liderem projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Gorzów – partnerem projektu. Operatorem – tj. jednostką organizacyjną, realizującą zadanie w imieniu Miasta
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2017

Cel projektu:

Zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez usunięcie wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe -  węglowe) oraz włączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Obszar projektu:

Historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowe Miasto (ograniczony ulicami: Łokietka, Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyńskiego, Drzymały, Jagiełły) - obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

-        39,963 % - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        44,054 % - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        15,983 % - wkład własny zapewniony przez partnera.

Wartość projektu:

-        całkowita wartość projektu  - 69.641.114,09 zł
-        wartość kosztów kwalifikowalnych - 60.991.129,17 zł

Wartość projektu po stronie Miasta:

-        dotacja NFOŚiGW –  24.374.141,88 zł
-        pożyczka WFOŚiGW – 7.049.216,03 zł

Wartość projektu po stronie PGE GiEK S.A.:

-        pożyczka WFOŚiGW – 19.819.575 zł
-        wkład własny – 9.748.196,26 zł
-        koszty niekwalifikowalne – 6.971.827,54 zł


Zakres projektu:

Działaniami projektu objętych zostało 236 budynków, usunięto 2.927 źródeł ciepła opalanych węglem. Łączna długość wybudowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 9.569 m.

 

Zakres prac / Miasto:

-        budowa instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
-        przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych;
-        podłączenie węzłów cieplnych do instalacji wewnętrznych budynków;
-        likwidacja palenisk.


Zakres prac / PGE GiEK S.A.:

-        budowa sieci ciepłowniczych (magistrali) wraz z przyłączami;
-        zakup węzłów cieplnych, ich zainstalowanie;
-        podłączenie węzłów po stronie wysokoparametrowej (do wybudowanych przyłączy)
oraz ich uruchomienie.

W ramach projektu przeprowadzona została kampania edukacyjna, informująca
o korzyściach zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Główny cel kampanii  to zapoznanie mieszkańców z problemem  niskiej emisji oraz istotą i celem projektu.

Ponadto w ramach projektu została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Posłużła ona do stworzenia bazy danych źródeł emisji z obszaru występowania przekroczeń. Inwentaryzacją objęte zostały źródła takie jak: kotłownie lokalne zabudowy wielorodzinnej, kotłownie zakładowe, kotłownie obiektów użyteczności publicznej, kotły indywidualne w zabudowie wielorodzinnej, piece kaflowe i inne instalacje spalania paliw.
 
źródło:  Gorzów Przystań

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Góral Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Góral Data wprowadzenia do BIP 2018-03-15 15:00:33
Wprowadził informację do BIP: Barbara Góral Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 15:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Góral Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 09:56:39
Artykuł był wyświetlony: 11139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-02 13:01:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2030).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 ze zm.)
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom uprawnionym:
 • które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • które nie ukończyły 26 lat;
 • które ukończyły 65 lat;
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • która jest w ciąży
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Miasto Gorzów Wlkp.  prowadzi 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach :
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      13:00  - 17:00
wtorek              13:00 - 17:00
środa               13:00 - 17:00
czwartek          13:00 - 17:00
piątek               13:00 - 17:00
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28
 
Adwokat Maciej Szcześniak
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              07:30 - 11:30
środa                07:30 - 11:30
czwartek            07:30 - 11:30
piątek               07:30 - 11:30
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Karolina Olechnowicz;
 • Adwokat Szymon Prawucki
 
poniedziałek      08:00  - 12:00
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
Punkt nr 5
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Magdalena Gudzowska-Kolczyńska;
 • Radca prawny Sabina Ekiert;
 • Adwokat Aleksander Przybył;
 • Adwokat Iga Rój;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski
poniedziałek      14:00  - 18:00
wtorek              14:00 - 18:00
środa                14:00 - 18:00
czwartek           14:00 - 18:00
piątek               14:00 - 18:00
 
 
Punkty od 1 do 3 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
Punkty 4 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
 
 
 
 
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE DLA WSZYSTKICH OSÓB
 
 
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 11:30-12:30
 
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 17:00-18:00
 
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28
 
Adwokat Maciej Szcześniak
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 11:30-12:30
 
 
Organizowane w ramach podpisanej umowy z Fundacją Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp
 
 
 
Dodatkowo bezpłatne porady prawne oraz otwarte spotkania z prawnikami organizowane są w kancelarii adwokackiej DJKS Adwokaci przy ul. Chopina 52 blok 4 w jedną sobotę miesiąca. Szczegółowy harmonogram dostepny na stronie Miasta www.gorzow.pl w zakładcę sprawy społeczne /nieodpłatna pomoc prawna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Wioleta Szymczak Data wytworzenia informacji: 2018-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioleta Szymczak Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 13:01:41
Wprowadził informację do BIP: Wioleta Szymczak Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 13:02:58
Osoba, która zmieniła informację: Wioleta Szymczak Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 13:19:07
Artykuł był wyświetlony: 14232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zamiarze przebudowy Ul. Spichrzowej i możliwości udostępnienia kanału technologicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-19 09:01:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Węglarz Data wytworzenia informacji: 2017-12-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sawczuk - WIR Data wprowadzenia do BIP 2017-12-19 09:01:13
Wprowadził informację do BIP: Łukasz Węglarz Data udostępnienia informacji: 2017-12-19 09:02:31
Osoba, która zmieniła informację: Łukasz Węglarz Data ostatniej zmiany: 2017-12-19 10:15:51
Artykuł był wyświetlony: 12116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu