ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 08:21:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 08:14:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-14 08:07:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-11 09:16:38

Mieszkania komunalne do remontu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 07:53:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. podjął decyzję o przeznaczeniu 23 mieszkań do wykonania remontu przez przyszłego najemcę we własnym zakresie.
 
O mieszkania do remontu mogą ubiegać się osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia i umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony na rok 2018, jeżeli wyrażą one wolę wykonania prac remontowych.
 
Wykaz 23 mieszkań znajduje się na tablicy ogłoszeń w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 oraz Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (elektroniczna tablica ofłoszeń) oraz jest do pobrania poniżej.
 
Oferty można składać w terminie od dnia 10.05.2018 r. do dnia 24.05.2018 r.
 
Szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 957355756 lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Teatralnej 26 I piętro, pok. nr 11.
 
Prezydent Miasta podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń, wykaz lokali przeznaczonych do wykonania remontu przez przyszłego najemcę, określając: strukturę lokali, zakres prac remontowych, termin składania ofert. Informacja o lokalach przeznaczonych do remontu umieszczana jest przez okres 2 tygodni i jest to jednocześnie termin, w którym przyjmowane są oferty. Do oferty wnioskodawca winien załączyć zaświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie brutto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie oferty wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej.
Mieszkania komunalne przeznaczone decyzją Prezydenta Miasta do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę mogą być wynajmowane, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej osobom:
  1. oczekującym na lokale zamienne,
  2. umieszczonym na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony,
  3. oczekującym na zamianę z urzędu z uwagi na stan zdrowia.
Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta, po uprzednim zweryfikowaniu złożonych ofert, uwzględniając pozycję wniosku na liście przydziału.
Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta zobowiązana jest do przeprowadzenia remontu na warunkach określonych w umowie zawartej z wynajmującym w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy użyczenia.
W sytuacjach mających wpływ na wydłużenie terminu remontu, ale niezależnych od osoby, która uzyskała pozytywną decyzję Prezydenta Miasta, okres remontu ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na decyzje administracyjne. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania remontu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Artur Bogdanowicz Data wytworzenia informacji: 2018-05-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Artur Bogdanowicz Data wprowadzenia do BIP 2018-05-10 07:53:14
Wprowadził informację do BIP: Dominika Ślązak Data udostępnienia informacji: 2018-05-10 07:54:07
Osoba, która zmieniła informację: Dominika Ślązak Data ostatniej zmiany: 2018-05-10 07:54:06
Artykuł był wyświetlony: 1227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 09:30:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-09 09:16:27

Ogłoszenie Nr 47/I/2018 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 24 kwietnia 2018 roku o publikacji wykazu zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego 2019, harmonogramie spotkań dyskusyjnych i liczbie możliwych do uzyskania dodatkowych głosów.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-24 13:58:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Zaleska Data wytworzenia informacji: 2018-04-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Zaleska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-24 13:58:33
Wprowadził informację do BIP: Anna Zaleska Data udostępnienia informacji: 2018-04-24 14:06:20
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zaleska Data ostatniej zmiany: 2018-04-24 14:06:20
Artykuł był wyświetlony: 2452 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie ujawnienia danych objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków - jeziora Bielawa i Krzywe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-05 13:17:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Jacek Mikulski Data wytworzenia informacji: 2018-04-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jacek Mikulski Data wprowadzenia do BIP 2018-04-05 13:17:16
Wprowadził informację do BIP: Jacek Mikulski Data udostępnienia informacji: 2018-04-05 14:02:10
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Mikulski Data ostatniej zmiany: 2018-04-05 14:02:10
Artykuł był wyświetlony: 4001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ŚRÓDMIEŚCIU GORZOWA WLKP

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-15 15:00:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt dofinansowany z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA” oraz pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Projekt realizowany w partnerstwie, na podstawie porozumienia podpisanego 22 maja 2014 r., pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. – liderem projektu i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie Oddział Elektrociepłownia Gorzów – partnerem projektu. Operatorem – tj. jednostką organizacyjną, realizującą zadanie w imieniu Miasta
jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2017

Cel projektu:

Zmniejszenie i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez usunięcie wysokoemisyjnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną (piece kaflowe, c.o. etażowe -  węglowe) oraz włączenie odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego.

Obszar projektu:

Historyczny układ urbanistyczny tzw. Nowe Miasto (ograniczony ulicami: Łokietka, Kosynierów Gdyńskich, Roosevelta, Wyszyńskiego, Drzymały, Jagiełły) - obszar o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza.

Źródła finansowania przedsięwzięcia:

-        39,963 % - dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        44,054 % - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
-        15,983 % - wkład własny zapewniony przez partnera.

Wartość projektu:

-        całkowita wartość projektu  - 69.641.114,09 zł
-        wartość kosztów kwalifikowalnych - 60.991.129,17 zł

Wartość projektu po stronie Miasta:

-        dotacja NFOŚiGW –  24.374.141,88 zł
-        pożyczka WFOŚiGW – 7.049.216,03 zł

Wartość projektu po stronie PGE GiEK S.A.:

-        pożyczka WFOŚiGW – 19.819.575 zł
-        wkład własny – 9.748.196,26 zł
-        koszty niekwalifikowalne – 6.971.827,54 zł


Zakres projektu:

Działaniami projektu objętych zostało 236 budynków, usunięto 2.927 źródeł ciepła opalanych węglem. Łączna długość wybudowanej sieci ciepłowniczej i przyłączy wynosi 9.569 m.

 

Zakres prac / Miasto:

-        budowa instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody;
-        przygotowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych;
-        podłączenie węzłów cieplnych do instalacji wewnętrznych budynków;
-        likwidacja palenisk.


Zakres prac / PGE GiEK S.A.:

-        budowa sieci ciepłowniczych (magistrali) wraz z przyłączami;
-        zakup węzłów cieplnych, ich zainstalowanie;
-        podłączenie węzłów po stronie wysokoparametrowej (do wybudowanych przyłączy)
oraz ich uruchomienie.

W ramach projektu przeprowadzona została kampania edukacyjna, informująca
o korzyściach zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. Główny cel kampanii  to zapoznanie mieszkańców z problemem  niskiej emisji oraz istotą i celem projektu.

Ponadto w ramach projektu została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji odpowiedzialnych za przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Posłużła ona do stworzenia bazy danych źródeł emisji z obszaru występowania przekroczeń. Inwentaryzacją objęte zostały źródła takie jak: kotłownie lokalne zabudowy wielorodzinnej, kotłownie zakładowe, kotłownie obiektów użyteczności publicznej, kotły indywidualne w zabudowie wielorodzinnej, piece kaflowe i inne instalacje spalania paliw.
 
źródło:  Gorzów Przystań

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Góral Data wytworzenia informacji: 2018-03-15 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Góral Data wprowadzenia do BIP 2018-03-15 15:00:33
Wprowadził informację do BIP: Barbara Góral Data udostępnienia informacji: 2018-03-15 15:01:04
Osoba, która zmieniła informację: Barbara Góral Data ostatniej zmiany: 2018-03-19 09:56:39
Artykuł był wyświetlony: 4910 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu