ˆ

2018 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 Kopie umów zawartych przez Urząd Miasta w 2017 roku plik
2 Program dofinansowań indywidualnych dla oczyszczalni przydomowych plik
3 Udostępnianie informacji publicznej plik
4 Inwestycje miejskie w 2018 roku plik
5 Wynagrodzenie Prezydenta Miasta za 2016 rok plik
6 Wynagrodzenie Prezydenta Miasta za 2017 rok plik
7 Stosowanie klauzul i zasad zawartych w nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego plik
8 Kopie umów zawartych przez Urząd Miasta w 2017 roku plik
9 Oferty dot. przetargu na przebudowę ulicy Okrzei i ul. Małorolnych plik
10 Oferty dot. przetargu na przebudowę ulicy Okrzei i ul. Małorolnych plik
11 Informacje o działkach 1593/1 i 1593/2 w Gorzowie Wlkp. plik
12 Ryzyko wystąpienia powodzi we wskazanych lokalizacjach plik
13 Ilość zdarzeń na ulicy Kostrzyńskiej związanych ze stanem jej nawierzchni plik
14 Informacje o uchwałach Rady Miasta, budżecie obywatelskim, konsultacjach z mieszkańcami plik
15 Informacje dotyczące powiatowej geodezji plik
16 Operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Wełniany Rynek 18 plik
17 Remonty nawierzchni ulicy Kostrzyńskiej plik
18 Uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej plik
19 Informacje archiwalne o przedwojennym lotnisku na terenie miasta plik
20 prace utrzymaniowe na ulicy Wschodniej plik
21 opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie plik
22 polityka mieszkaniowa w latach 2000, 2005, 2010-2016 plik
23 Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego plik
24 realizacja zadania pn. Dziedzictwo Historia Miasto plik
25 inwestycja na działce 1593/1 plik
26 przebudowa ulicy Walczaka/Warszawskiej/Hejmanowskiej plik
27 przebudowa ulicy Kobylogórskiej plik
28 przebudowa ulicy Wróblewskiego plik
29 zakres obowiązków oraz wykaz reklam opiniowanych przez Architekta Miejskiego plik
30 udział Architekta Miejskiego w negocjacjach z inwestorami plik
31 koszty organizacji 25 i 26 finału WOŚP plik
32 lokale mieszkalne w budynkach na działce 2191/3 obręb 2 Górczyn plik
33 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 2191/3 obręb 2 Górczyn plik
34 koszt działania sygnalizacji świetlnej na odcinku od ul. Warszawskiej/Pomorskiej do ul. Walczaka 25 plik
35 przebudowa ulicy Dunikowskiego plik
36 ilość zdarzeń zgłoszonych do Państwowej Straży Pożarnej związanych z wystąpieniem silnego wiatru w dniu 05.10.2017 r. plik
37 dokumentacja dotycząca spółek miejskich plik
38 inwestycje miejskie plik
39 liczba urzędników z rozbiciem na wydziały i stanowiska plik
40 kopia decyzji o pozwoleniu na budowę sieci cieplnej przy ul. Szwoleżerów plik
41 catering w żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie miasta plik
42 przebudowa ulicy Wróblewskiego plik
43 decyzje w sprawie zmiany imienia i nazwiska w latach 2012-2017 plik
44 rozwiązania przyjęte odnośnie centralizacji rozliczeń VAT plik
45 zadania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2016-2023 plik
46 imprezy masowe w latach 2016 -2017 plik
47 budowa ścieżek żwirowo-piaskowych przy Filharmonii Gorzowskiej plik
48 dokumentacja w sprawie konkursu na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
49 dotacje dla szkół plik
50 ilość ławek w mieście plik
51 koszt oświetlenia windy plik
52 koszty organizacji 23 Finału WOŚP plik
53 kopia metryczki subwencji oświatowej na 2018 rok plik
54 obsługa dendrologiczna plik
55 realizacja zadań publicznych przy zaangażowaniu kapitału prywatnego plik
56 dokumentacja w sprawie tablic pamiątkowych plik
57 dokumentacja dotycząca ulicy Ostroroga plik
58 przebudowa ulicy Warszawskiej/Walczaka plik
59 czas wykonania zdjęć przebudowanych dróg plik
60 modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Krasińskiego plik
61 przebudowa ulicy Wróblewskiego plik
62 podstawa prawna pełnienia funkcji prezesa spółki komunalnej plik
63 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
64 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
65 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
66 dokumentacja fotograficzna ulicy Wróblewskiego plik
67 natężenie ruchu drogowego przy ulicy Chrobrego plik
68 dokumentacja w sprawie przebudowy ulicy Wróblewskiego plik
69 przebudowa ulicy Wróblewskiego plik
70 realizacja nadzoru inwestorskiego przy modernizacji DK Nr 22 plik
71 przebudowa układu komunikacyjnego pod halą sportową przy Słowiance plik
72 ankieta dotycząca partycypacji w miastach wojewódzkich plik
73 umowy z firmą PPU Znakbud plik
74 zezwolenia na usunięcie drzew na terenach spółdzielni mieszkaniowych plik
75 wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy plik
76 spółki z udziałem Miasta plik
77 decyzje o pozwoleniu na budowę dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych plik
78 zezwolenia na usunięcie drzew na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn plik
79 opłaty adiacenckie plik
80 opracowanie związane z komunikacją miejską plik
81 imiona nadawane w 2017 roku plik
82 licencje taxi od 2014 roku plik
83 oświadczenia o stanie kontroli zarządczej plik
84 wynagrodzenia na stanowiskach kierowniczych oraz nagrody w 2017 roku plik
85 organizacja pokazów sztucznych ogni plik
86 miejski plan zarządzania kryzysowego plik
87 współpraca z firmą iNCO Sp. z o.o. plik
88 nagranie z przebiegu obrad sesji Rady Miasta z dnia 24.06.2015 r. plik
89 nieruchomości, które gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy plik
90 informacje o Karcie Seniora i Karcie Dużej Rodziny plik
91 monitoring miejski plik
92 przebudowa ulicy Dunikowskiego plik
93 dokumenty studyjne plik
94 liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej, interpelacji, uchwał, petycji, konsultacji społecznych 2015 -2017 plik
95 remont ulicy Kobylogórskiej plik
96 węzeł intermodalny przy dworcu PKP plik
97 wynagrodzenia w 2017 roku plik
98 pozyskiwanie inwestorów, rozwój strefy ekonomicznej plik
99 obsługa bankowa Urzędu Miasta plik
100 funkcjonowanie Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie plik
101 funkcjonowanie Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie plik
102 sprzedaż lokali mieszkalnych plik
103 monitoring jakości powietrza plik
104 budowa hali piłkarsko-siatkarskiej na terenie Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego plik
105 przebudowa stadionu przy ul. Krasińskiego plik
106 oferty Fundacji Czysta Woda na realizację zadań publicznych plik
107 organizacja wydarzenia "Spotkania Kobiet Autentycznych" plik
108 liczba dzieci w przedszkolach publicznych w latach 2008-2016 plik
109 protokół z otwarcia ofert w postępowaniu na zakup tonerów plik
110 kosztorysy ofertowe dot. przebudowy ul.Stilonowej oraz przejścia dla pieszych i schodów przy ul.Reymonta plik
111 koszty kampanii #Stąd Jestem plik
112 Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego plik
113 liczba zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych plik
114 uroczystość z okazji rocznicy otwarcia Żłobka Miejskiego Nr 4 plik
115 informacje dotyczące ulic i ilości mieszkań plik
116 operator sieci komórkowej w urzędzie plik
117 umowy na doradztwo podatkowe plik
118 dziarżawa terenów na działalność rozrywkową plik
119 decyzja w sprawie lokalizacji hali sportowo-widowiskowej przy Słowiance plik
120 budowa placu zabaw przy ulicy Dunikowskiego plik
121 utworzenie ogrodu społecznego na terenie Parku Słowiańskiego plik
122 gospodarka odpadami komunalnymi plik
123 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu plik
124 postanowienie w sprawie budowy Filharmonii Gorzowskiej plik
125 dofinansowanie remontu "przemysłówki" plik
126 opłaty za użytkowanie pomieszczeń "przemysłówki" plik
127 plany i programy związane z ochroną środowiska plik
128 zakup urządzeń komputerowych plik
129 udziały Miasta w spółkach działających w sferze sportu plik
130 wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych plik
131 opłata reklamowa, uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych itp. plik
132 informacje dotyczące działki 299/2 plik
133 działania w ramach polityki zdrowotnej plik
134 budowa schodów przy ulicy Matejki/Fredry plik
135 umowy dotyczące kampanii #Stąd Jestem plik
136 dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie sekcji piłki nożnej plik
137 wykonanie humusowania i trawników przy ulicy Wróblewskiego plik
138 budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szczecińskiej plik
139 usuwanie azbestu w 2017 roku plik
140 rewaloryzacja Parku Siemiradzkiego plik
141 przebudowa ulicy Chrobrego plik
142 koszt reklamy dotyczącej projektu transportowego plik
143 bezpłatne porady prawne dla mieszkańców plik
144 lokalna uchwała krajobrazowa plik
145 organizacja Międzynarodowych Spotkań Orkiestr Dętych Alte Kameraden plik
146 dotacje dla szkół niepublicznych plik
147 zarządzanie długiem lokalnym plik
148 doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Plac Jana Pawła II plik
149 wykupy mieszkań komunalnych plik
150 znak na ul. Stary Rynek plik
151 nagrody, premie przedstawicieli administracji samorządowej plik
152 projekty budowlane skwerów przy dawnej Łaźni Miejskiej, Filharmonii Gorzowskiej i SP17 plik
153 roboty budowlane na "kwadracie" plik
154 windy i monitoring w przejściach podziemnych przy ul. Piłsudskiego oraz Górczyńskiej plik
155 usługa transportu osób niepełnosprawnych plik
156 wywiady środowiskowe plik
157 informacje o działkach 237/13, 237/15 i 237/16 plik
158 monitoring wizyjny w Gorzowie Wlkp. plik
159 remonty w UM i przeglądy placów zabaw plik
160 informacje o działkach 237/13, 237/15 i 237/16 plik
161 informacje o działkach 237/13, 237/15 i 237/16 plik
162 informacje o działkach 237/13, 237/15 i 237/16 plik
163 inofrmacje o działkach 237/13, 237/15 i 237/16 plik
164 metryczki subwencji oświatowej plik
165 oświetlenie na skwerze przy ul. Kostrzyńskiej i Dobrej plik
166 dokumentacja dotycząca remontu ulicy Sikorskiego plik
167 Willa Pauckscha, czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej plik
168 zapotrzebowanie na lokale socjalne, wysokość odszkodowań plik
169 postępowanie na obsługę prawną plik
170 wydatki inwestycyjne spółek komunalnych plik
171 środki na realizację programu "Tuptuś" plik
172 zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej plik
173 strategia zarządzania długiem lokalnym plik
174 podwykonawca projektu "System zrównoważonego  transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." plik
175 decyzje o warunkach zabudowy dla obiektów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 2017 roku plik
176 publiczne nośniki reklamowe plik
177 termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego plik
178 koszty kampanii #Stąd Jestem plik
179 inwestycja na terenie działki 715 plik
180 dotacje dla placówek oświatowych w 2017 roku plik
181 uchwała krajobrazowa plik
182 sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi plik
183 oferty na zadanie "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych" plik
184 ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszy na odcinku od bulwaru wschodniego do budynku PWSZ w ramach zadania "Szlak stolic" plik
185 informacje o przedszkolach publicznych w latach 2008-2017 plik
186 dotacje dla placówek oświatowych w 2018 roku plik
187 zezwolenia na wycinkę drzew w 2018 roku plik
188 decyzja o warunkach zabudowy dla działki nr 666, obręb 03 Wawrów plik
189 uporządkowanie przestrzeni ulicy Śląskiej plik
190 dotacje dla stowarzyszeń i fundacji w 2017 i 2018 roku plik
191 umowy na korzystanie z Generatora eNGO plik
192 torowiska w zadaniu "System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp." plik
193 oferty na zadanie "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych" plik
194 przychody i koszty związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej plik
195 publikacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej plik
196 monitoring wizyjny plik
197 wpływy z podatku od nieruchomości plik
198 ilość uczniów i oddziałów w szkołach publicznych w Gorzowie Wlkp. plik
199 tożsamość osób, które otrzymały licencje taxi plik
200 media społecznościowe wykorzystywane przez Urząd Miasta plik
201 dokumentacja związana z przebudową ulicy Sikorskiego plik
202 zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta plik
203 odwołania od decyzji w sprawie wycinki drzew dot. SM Górczyn plik
204 system obiegu dokumentów plik
205 mediacje w sprawach prowadzonych po 01.06.2017 r. plik
206 kary umowne naliczane wykonawcom plik
207 opłaty za zajęcie pasa drogowego plik
208 media prowadzone przez gminę plik
209 progi punktowe w trakcie naboru do szkół ponadgimnazjalnych w 2018 roku plik
210 remont ulic Staszica i Dunikowskiego plik
211 prace nad uchwałą krajobrazową plik
212 oferty na obsługę prawną urzędu miasta plik
213 prace w budynku przy ul. Łokietka plik
214 przebudowa boisk piłkarskich plik
215 naprawy murków i barierek uszkodzonych w wypadkach komunikacyjnych plik
216 uruchomienie punktów HotSpot w lokalizacjach urzędu plik
217 koszty organizacji Dni Gorzowa 2018 plik
218 koszty organizacji Zakończenia Lata plik
219 gospodarowanie odpadami plik
220 wynagrodzenie służby geodezyjnej i kartograficznej plik
221 zakresy tablic rejestracyjnych zmniejszonych i zmniejszonych tymczasowych plik
222 Program Powszechnej Nauki Pływania w Gorzowie Wlkp. plik
223 remont ulicy Dunikowskiego plik
224 przebudowa ulicy Myśliborskiej plik
225 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
226 decyzje o zezwoleniu na wycinkę drzew ograniczających dostęp światła plik
227 zakup systemów chłodzenia, zasilania, monitoringu plik
228 naprawa i modernizacja taboru szynowego plik
229 budowa lokalnych oczyszczalni plik
230 zajęcia pasa drogowego plik
231 pomoc finansowa dla Klubu Sportowego Warta plik
232 ubezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego plik
233 kserokopie wniosków SM Górczyn oraz mieszkańców plik
234 kontrole nośników reklamowych plik
235 ubezpieczenie gminy w zakresie odpowiedzialności cywilnej plik
236 poprawa efektywności energetycznej plik
237 dotacje dla stowarzyszeń sportowych plik
238 monitoring miejski plik
239 wynagrodzenia prezesów spółek z udziałem miasta plik
240 remont ulicy Staszica plik
241 postępowanie na utrzymanie jezdni masą mineralno-asfaltową na terenie miasta Gorzowa Wlkp. plik
242 działki przy ulicy Warszawskiej 144 plik
243 działki na terenie byłego ZPJ Silwana plik
244 rejestry wydatków plik
245 dzierżawa gruntów pod działalność rozrywkową plik
246 koszt występu Sławomira podczas Końca Lata Party plik
247 obszar rewitalizacji dla wskazanych działek plik
248 postępowania reprywatyzacyjne dotyczące wskazanych działek plik
249 przebudowa ulicy Warszawskiej oraz ulicy Wróblewskiego plik
250 dokumentacja projektowa programu "Mieszkać lepiej" plik
251 uchwała krajobrazowa plik
252 współpraca z Fundacją Gospodarki i Administracji Publicznej plik
253 działalność MOF GW podczas Grand Prix na Żużlu Gorzów 2018 plik
254 budowa farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych plik
255 działalność MOF GW podczas Końca Lata Party! plik
256 dofinansowanie Stowarzyszenia Wodniaków "Przystań Gorzów" plik
257 uproszczony plan urządzenia lasu dla wskazanych działek plik
258 postępowania reprywatyzacyjne dotyczące wskazanych działek plik
259 obszar rewitalizacji dla wskazanych działek plik
260 uproszczony plan urządzenia lasu dla wskazanych działek plik
261 torowiska tramwajowe plik
262 montaż furtek na cmentarzu komunalnym plik
263 ewaluacja działań w programach przeciwdziałania uzależnieniom za rok 2016 plik
264 protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 07.08.2018 r. plik
265 kluby sportowe zarejestrowane przy ul. Stanisławskiego 2 plik
266 umowa na realizację programu MOF GW plik
267 informacja dotycząca terenu przy ul. Wyczółkowskiego plik
268 inwestycje miejskie plik
269 montaż barierek przy ul.Pomorskiej plik
270 rozbudowa SP 20 plik
271 uszkodzenia nawierzchni ulicy Wróblewskiego plik
272 parking przy ulicy Łużyckiej plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
273 informacje dotyczące specustawy mieszkaniowej plik
274 handel przy ulicy Matejki plik
275 umowy z firmą iNCO Sp. z o.o. plik
276 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
277 remont ulicy Sulęcińskiej plik
278 modernizacja wschodniego wlotu DK nr 22 plik
279 przebudowa ulicy Kostrzyńskiej plik
280 przebudowa odcinka drogi DK nr 3 plik
281 informacje o cmentarzach plik
282 wyniki głosowań z IX Sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w dnia 10.04.2015 r. plik
283 nieodpłatna pomoc prawna plik
284 dokumentacja z realizacji inwestycji plik
285 realizacja Gorzowskiego Archipelagu Rozwoju plik
286 uchwała krajobrazowa plik
287 uchwała krajobrazowa plik
288 windykacja opłat komunikacyjnych plik
289 tworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach seniora plik
290 centrum przesiadkowe plik
291 wykup lokali mieszkalnych plik
292 opieka nad bezdomnymi zwierzętami plik
293 Program Powszechnej Nauki Pływania plik
294 przebudowa ulicy Walczaka plik
295 montaż furtek na cmentarzu komunalnym plik
296 fundusz sołecki plik
297 inwestycje na ul. Walczaka plik
298 informacje o działce 293/7 plik
299 postępowania dotyczące działki nr 1432 plik
300 postępowanie egzekucyjne dotyczące mienia Agro-Zboże Sp. z o.o. plik
301 remont Katedry plik
302 zasady sytuowania reklam plik
303 działania antysmogowe plik
304 wykorzystanie infrastruktury sportowej plik
305 dekoracje swiąteczne plik
306 specustawa mieszkaniowa plik
307 dokumentacja dotycząca wskazanych inwestycji plik
308 informacje o wskazanej działce plik
309 dokumentacja dotycząca CEZiB plik
310 informacje o osobach pobierających świadczenia socjalne plik
311 informacje o osobach oczekujących na mieszkania komunalne plik
312 nowo wybrani radni plik
313 sportowcy w mieście plik
314 miejski plan zarządzania kryzysowego plik
315 patrole Straży Miejskiej plik
316 dokumentacja przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
317 system obsługi wsparcia finansowego ze środków PFRON plik
318 badania natężenia ruchu kołowego plik
319 modernizacja wschodniego wylotu DK 22 plik
320 realizacja programu 500+ plik
321 dokumentacja w sprawie przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
322 montaż furtek na cmentarzu komunalnym plik
323 dokumentacja w sprawie przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
324 dokumentacja dotycząca CEZiB plik
325 elektronizacja zamówień publicznych plik
326 promocja prawa do informacji plik
327 nowe linie tramwajowe plik
328 przebudowa deptaka miejskiego plik
329 stosowanie glifostatu na terenie gminy plik
330 przebudowa ulicy Dunikowskiego plik
331 włączenie budynku Hotelu Mieszko do gminnej ewidencji zabytków plik
332 postępowania w ramach przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego plik
333 elektronizacja zamówień publicznych, BIP, ePUAP plik
334 funkcjonowanie e-dziennika plik
335 przebudowa ulicy Kostrzyńskiej plik
336 rozwiązywanie problemów wywozu odpadów wielkogabarytowych w gminie plik
337 przychody i wydatki miasta w walutach obcych plik
338 przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego plik
339 dane statystyczne z rejestru wyborców plik
340 liczba mieszkańców Gorzowa Wlkp. powyżej 60 roku życia plik
341 wynagrodzenia w 2018 roku plik
342 uchwała krajobrazowa plik
343 zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne plik
344 miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta gorzowa Wlkp. plik
345 doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Marcinkowskiego plik
346 wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne plik
347 informacje dotyczące zarządcy chodnika przy ul. Kosynierów Gdyńskich plik
348 informacje o wskazanej działce plik
349 utrzymywanie oznakowania poziomego ulic miasta gorzowa Wlkp. plik
350 modernizacja wschodniego wylotu DK 22 plik
351 przebudowa ulicy Ostroroga plik
352 liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018 plik
353 odstrzały dzików w 2018 roku plik
354 system transmisji sesji i głosowań imiennych plik
355 dotacja oświatowa dla przedszkoli niepublicznych, ilość dzieci w przedszkolach publicznych plik
356 wynagrodzenia pracowników przeprowadzających czynności kontrolne na stacjach kontroli pojazdów plik
357 wycinka drzew przy ul. Minerów/Kostrzyńskiej plik
358 projekty przebudowy ul. Brackiej, Sielskiej i ulic przyległych plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Pawlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-17 10:55:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-17 11:02:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 07:51:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5714 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »