ˆ

2022 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 oferta w otwartym konkursie na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej plik
2 tablice rejestracyjne dla poszczególnych typów pojazdów plik
3 przebudowa drogi wraz z torowiskiem ul. Warszawskiej i Sikorskiego plik
4 podmioty świadczące usługi IOD, BHP, dokumenty strategiczne, zakup samochodu elektrycznego plik
5 oferty w postępowaniu na przebudowę ul. Dworcowej plik
6 roszczenia reprywatyzacyjne dla wskazanych działek plik
7 dostęp do drogi publicznej, numery porządkowe wskazanych nieruchomości plik
8 informacje o obiektach budowlanych znajdujących się na wskazanych działkach plik
9 obszar rewitalizacji dla wskazanych działek, warunki zabudowy, uchwała reklamowa plik
10 formy ochrony przyrody na wskazanych działkach plik
11 formy ochrony zabytków na wskazanych działkach plik
12 wycinka drzewa na ul. Walczaka i Piłsudskiego plik
13 przetarg na dostawę nowych autobusów w 2006 roku plik
14 zatrudnienie w urzędzie, szkolenia i nagrody plik
15 decyzje o pozwoleniu na budowę, pozwolenia na rozbiórkę na wskazanych działkach plik
16 ochrona konserwatorska na wskazanych działkach plik
17 postępowania administracyjne w stosunku do działek przy ul. Mironickiej plik
18 postępowania administracyjne w stosunku do działek przy ul. Mironickiej plik
19 postępowania administracyjne w stosunku do działek przy ul. Mironickiej plik
20 funkcjonowanie karty mieszkańca w gminie plik
21 komunikacja miejska plik
22 publiczny transport zbiorowy, projekty wykonawcze inwestycji plik
23 nagrody pracowników UM, kierowników jednostek miasta, kierowników spółek w 2021 r. plik
24 informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych plik
25 współpraca z miastami partnerskimi plik
26 nieodpłatna pomoc prawna plik
27 forma użyczenia terenu na wskazanej działce plik
28 Budżet Obywatelski 2021 plik
29 dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pracowni zawodowych CEZiB plik
30 wycena realizacji muralu na ścianie kamienicy plik
31 informacje dotyczące fotowoltaiki i pomp ciepła plik
32 decyzje o pozwoleniu na budowę  plik
33 rysunek elewacji budynku przy ul. Ossolińskich plik
34 wymiana urządzeń grzewczych na paliwa stałe w mieście plik
35 informacje dotyczące zatrudnienia w urzędzie plik
36 zmiana nazw miejsc w mieście na podstawie ustawy dezubekizacyjnej plik
37 publiczny transport zbiorowy, badania ruchu, polityka transportowa i rowerowa plik
38 informacje dotyczące mieszkania komunalnego plik
39 Informator Artystyczny ArtBook w 2021 r. plik
40 montaż lustra drogowego przy ul. Komeńskiego plik
41 katalog mebli miejskich plik
42 uprawnienia do kierownia pojazdami plik
43 pomoc dla przedsiębiorców  plik
44 pomoc dla klubu żużlowego, klubu koszykówki, klubu piłki ręcznej plik
45 sporządzanie testamentu allograficznego plik
46 informacje dotyczące wskazanej działki plik
47 linie tramwajowe w mieście plik
48 wynagrodzenie Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta plik
49 modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego plik
50 ścieżki rowerowe plik
51 badania kruszywa w związku z inwestycją "Modernizacja wschodniego wylotu DK-22" plik
52 testamenty allograficzne w latach 2015-2020 plik
53 program "Cyfrowa Gmina" plik
54 linia energetyczna napowietrzna przechodząca przez wskazaną działkę plik
55 roczne sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza za 2021 r. plik
56 dokumenty związane z herbem miasta plik
57 przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy  dworcu PKP w Gorzowie Wlkp. plik
58 środki na promocję miasta dla poszczególnych klubów sportowych lub sportowców plik
59 pomoc uchodźcom z Ukrainy plik
60 współpraca miasta z przedstawicielami sportu żużlowego plik
61 wnioski od rzeczoznawców majątkowych o transakcjach wolnorynkowych plik
62 decyzje dot. odpadów innych niż komunalne i medyczne plik
63 warunki zabudowy dla elektrowni fotowoltaicznych plik
64 program ochrony zwierząt na 2022 rok plik
65 organizacje społeczne biorące udział w postępowaniach, wywłaszczenia w latach 2015-2020 plik
66 raport o stanie technicznym torów tramwajowych za 2021 rok plik
67 rozbudowa DK nr 132, kierownik robót budowlanych plik
68 zmiana imion i nazwisk plik
69 obowiązujące przepisy dotyczące taksówek plik
70 budowa ul. Podgórnej i Krętej plik
71 informacje o budowlach ochronnych plik
72 dofinansowania dla Stali Gorzów S.A., umowy najmu użytkowania stadionu, budowa odwodnienia plik
73 protokół odbioru ul. Sikorskiego plik
74 funkcjonowanie "Zielonego telefonu" plik
75 system "Usterka" plik
76 dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach plik
77 długość tras tramwajowych plik
78 zasoby mieszkaniowe gminy, polityka mieszkaniowa, remontowa, czynszowa plik
79 Młodzieżowa Rada Miasta plik
80 informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych oraz cyberbezpieczeństwa plik
81 umowa z wykonawcą na zapewnienie dostępu do usług danych przestrzennych plik
82 szkoły podstawowe mogące ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywna Tablica plik
83 sesje Rady Miasta w 2022 roku plik
84 rewitalizacja Parku Wiosny Ludów plik
85 przebudowa ulicy Warszawskiej plik
86 naprawa nawierzchni dróg gruntowych plik
87 umowa z wykonawcą  na zapewnienie dostępu do usług sieciowych plik
88 wskaźniki usług miejskich i jakości życia mieszkańców plik
89 kary umowne plik
90 naprawa nawierzchni ul. Brauna plik
91 zarejestrowane samochody osobowe z napędem elektrycznym plik
92 środki z budżetu miasta na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w latach 2020-2022 plik
93 stawka rekompensaty za wozokilometr uzyskiwanej przez Operatora za 2020 r. i 2021 r.   plik
94 dekomunizacja przestrzeni publicznej plik
95 konkurs ofert z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego plik
96 modernizacja stadionu przy ul. Krasińskiego plik
97 wsparcie organizacji Grand Prix na Żużlu plik
98 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla odnawialnych źródeł energii plik
99 realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego plik
100 profilaktyka uzależnień plik
101 jednostki pomocnicze miasta plik
102 modernizacja stadionu lekkoatletycznego plik
103 budowa ulicy Komeńskiego plik
104 miejsce zamieszkania obecnego Prezydenta Miasta plik
105 parkowanie na placu obok Katedry plik
106 informacje dotyczące lokalu przy ul.Orląt Lwowskich  plik
107 uchwała krajobrazowa plik
108 oprogramowanie do prowadzenia miejskiej części zasobu geodezyjnego plik
109 wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne plik
110 pielęgnacja drzew przy ul. Ossolińskich plik
111 pomoc uchodźcom ukraińskim plik
112 decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę w 2021 roku plik
113 dokumentacja dot. zadania "Utrzymanie infrastruktury komunikacji publicznej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w latach 2020-2023" plik
114 dokumentacja dot. zadania "Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. lata 2020-2023" plik
115 uszkodzenie samochodów przy ul. Dzieci Wrzesińskich plik
116 uszkodzenie samochodów przy ul. Dzieci Wrzesińskich plik
117 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych działek plik
118 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanych działek plik
119 dostęp do drogi publicznej wskazanych działek plik
120 ochrona zabytków na wskazanych działkach plik
121 zanieczyszczenia wodno-gruntowe na wskazanych działkach plik
122 przeznaczenie wskazanych działek na cele świadczeń rzeczowych plik
123 położenie wskazanych działek w strefie rewitalizacji plik
124 realizacja inwestycji celu publicznego na wskazanych działkach plik
125 wpisanie wskazanych działek do rejestru obszarów górniczych i zamkniętych podziemnych składowisk dwutlenku węgla plik
126 kredyty zaciągnięte na inwestycje plik
127 informacje dotyczące wynagrodzeń plik
128 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Miasta Gorzowa Wlkp. do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  plik
129 wynagrodzenia osób pełniących funkcje publiczne plik
130 postępowania sądowe o zapłatę z tytułu niedofinansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plik
131 działania samorządu na rzecz czystego powietrza plik
132 drzewo przy ul. Dzieci Wrzesińskich plik
133 pomoc uchodźcom z Ukrainy plik
134 projekt organizacji ruchu w obrębie ul. Marcinkowskiego plik
135 zasady rozpatrywania skarg i wniosków  plik
136 funkcjonowanie Prezydenta Miasta plik
137 funkcjonowanie Prezydenta Miasta plik
138 umowa na organizację Grand Prix na żużlu plik
139 kopia zgłoszenia do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych plik
140 miejska polityka wodna plik
141 kierownik budowy na zadaniu dot. przebudowy ul. Fredry i modernizacji ul. Ogińskiego plik
142 inicjatywy lokalne plik
143 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla farm fotowoltaicznych i turbin wiatrowych plik
144 zgłoszenie zbioru danych przestrzennych plik
145 system informacji prawnej plik
146 mieszkańcy poszczególnych ulic plik
147 informacje dotyczące postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości plik
148 odtworzenie nawierzchni ulicy Komeńskiego plik
149 farmy fotowoltaiczne plik
150 zgłoszenie do ewidencji zbiorów i usług danych plik
151 decyzja o nałożeniu kary za uszkodzenie drzewa przy ulicy Walczaka plik
152 wynagrodzenie dla spółki Mirbud S.A. plik
153 plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe plik
154 zgoda na działalność "Wartowni" plik
155 opóźnienia w inwestycjach  plik
156 kierownik budowy przy realizacji inwestycji budowy CEA-Filharmonia Gorzowska plik
157 zgoda na działalność "Wartowni" plik
158 stawka rekompensaty za pociągo- i wozokilometr plik
159 informacje o kąpieliskach plik
160 decyzja o zajęciu pasa drogowego przez namiot na czas organizacji GP na żużlu plik
161 pracownicy w wykształceniem pedagogicznym plik
162 inwestycje nad Ruskim Stawkiem plik
163 koszt realizacji klipu reklamującego Gorzów plik
164 inwestycja "Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu" plik
165 przedsiębiorcy komunikacyjni, opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego, podatek od nieruchomości plik
166 wnioski materiałowe ws. zbiorników retencyjnych plik
167 taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków plik
168 elektroniczna ewidencja dróg plik
169 uprawnienia Pana Marcina Jabłońskiego do zasiadania w Radzie Nadzorczej PWiK Sp. z o.o. plik
170 badania marketingowe w komunikacji miejskiej plik
171 tłumacz języka migowego plik
172 audyt Krajowych Ram Interoperacyjności w latach 2020-2022 plik
173 umowa na dostawę wyposażenia pracowni stolarskich w CEZiB plik
174 polisa ubezpieczeniowa w sprawie szkody przy ul. Dzieci Wrzesińskich plik
175 Gorzowska Rada Seniorów plik
176 powierzchnia cmentarzy w mieście plik
177 operator sieci komórkowej obsługujący UM plik
178 diagnoza cyberbezpieczeństwa plik
179 dokumentacja w ramach zadania "Dostawa i montaż wyposażenia technologicznego pracowni zawodowych do CEZiB" plik
180 Młodzieżowa Rada Miasta plik
181 kwota wynagrodzenia Strażnika Miejskiego plik
182 przekazywanie danych do GUS w zakresie zieleni plik
183 uchwała Rady Miasta zatwierdzająca dla PWiK taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w 2013 r. plik
184 grafik Prezydenta Miasta plik
185 kwota zadłużenia miasta na dzień 26.07.2022 r. plik
186 informacje o zameldowaniach na osiedlach i ulicach plik
187 informacja o opóźnionych inwestycjach  plik
188 uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej plik
189 wycinka drzew w związku z przebudową ul. Srebrnej plik
190 liczba punktów uzyskana przez uczniów w naborze do szkół średnich 2022/2023 plik
191 informacja o działce na sprzedaż  plik
192 decyzja wraz z projektem uzbrojenia terenu dla budynków przy ul. Fiedlera plik
193 decyzja wraz z projektem uzbrojenia terenu dla budynków przy ul. Fiedlera plik
194 koty wolnożyjące plik
195 opieka nad zwierzętami plik
196 Konferencja w sprawie przyszłości Europy plik
197 dostęp do drogi publicznej dla wskazanych działek plik
198 obszar rewitalizacji dla wskazanych działek plik
199 plan urządzenia lasu dla wskazanych działek plik
200 pochodzenie gleb na wskazanych działkach plik
201 teren górniczy, złoża kopalin na wskazanych działkach plik
202 wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wskazanych działek plik
203 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanych działek plik
204 ochrona konserwatorska na wskazanych działkach plik
205 kolejowy teren zamknięty na wskazanych działek plik
206 projekt Wartownia plik
207 zmiana granic miasta plik
208 działania miasta dedykowane młodzieży plik
209 wizja lokalna przy ul. Warszawskiej  plik
210 Młodzieżowa Rada Miasta plik
211 dane zawarte w sprawozdaniu "PARPA-G1" plik
212 zrównoważony system żywnościowy plik
213 remonty schodów w parkach plik
214 decyzja o pozwoleniu na budowę budynku przy ul. Fiedlera plik
215 zbiorniki retencyjne  plik
216 audyty energetyczne szkół, przedszkoli i żłobków plik
217 wyposażenie pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu plik
218 pozwolenie na budowę obiektów przy ul. Złotego Smoka plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
219 systemy GIS w zarządzaniu kryzysowym plik
220 dostawa wyposażenia do pracowni CEZiB plik
221 pomoc prawna w sprawach podatkowych plik
222 urządzenia drukujące plik
223 protokół z kontroli przy ul. Warszawskiej w sprawie zalania działek plik
224 korespondencja w sprawie drzew przy Kłodawce plik
225 audyt wewnętrzny plik
226 koncepcja układu sieci komunikacji miejskiej plik
227 monitoring miejski plik
228 wykonawcy, którym naliczono kary umowne w okresie 01.02.2022 - 30.07.2022 plik
229 Centrum Usług Wspólnych plik
230 ekspertyza stanu technicznego Przemysłówki plik
231 instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, oświetlenie w budynkach i przestrzeniach publicznych plik
232 publiczny transport zbiorowy 2019-2022 plik
233 wykonywanie transportu krajowego taksówką plik
234 umowy najmu stadionu żużlowego, dofinansowania dla Stali Gorzów S.A. w 2022 r. plik
235 dokumentacja projektowa i wykonawcza sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Fiedlera plik
236 decyzje o pozwoleniu na budowę dla domów w zabudowie szeregowej przy ul. Fiedlera plik
237 miejsce parkingowe przy ul. Łokietka  plik
238 ankieta o wykorzystywaniu przez Urząd Miasta danych przestrzennych w swoich czynnościach plik
239 kierownik budowy zadania Przebudowa Trasy Nadwarciańskiej plik
240 inspektor ochrony danych, audyty KRI plik
241 zatrudnienie osób niepełnosprawnych plik
242 zatrudnienie w urzędzie, podwyżki wynagrodzeń plik
243 urządzenia filtrujące plik
244 uchwała w sprawie ograniczeń w sprzedaży alkoholu plik
246 rezygnacje z lekcji religii w gorzowskich szkołach plik
247 budżet, polityka mieszkaniowa, spółki i fundacje z udziałem miasta plik
248 edukacja domowa plik
249 lokalizowanie odnawialnych źródeł energii o mocy pow. 100 kW na terenie gminy plik
250 dokumentacja dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku mieszkalnym przy ul. Szwoleżerów plik
251 analiza zagrożeń dla osób wykorzystująch obszar wodny plik
252 kwoty netto wypłacone firmie wykonującej usługę sprawdzania dokumentów przewozowych w pojazdach komunikacji miejskiej plik
253 projekt organizacji ruchu w obszarze Parku Kopernika plik
254 dotacje dla Stali Gorzów S.A. plik
255 osoba pełniąca funkcję prezydenta na podst. przepisów ustawy o samorządzie gminnym (art. 28f-28h) plik
256 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla miejskiej elektrowni wiatrowej plik
257 opóźnienia w inwestycjach  plik
258 działki pozyskane przez miasto pod centrum przesiadkowe plik
259 wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkół średnich w roku szkolnym 2022/2023 plik
260 uchwały z lat 1990-2013 dot. przedsiębiorstw, które zostały skomunalizowane i stały się własnością miasta plik
261 uchwała krajobrazowa plik
262 teleopieka z wykorzystaniem opasek lub przycisków bezpieczeństwa plik
263 wydatki na jednego ucznia, edukacja domowa plik
264 pozwolenie na budowę budynku przy ul. Kombatantów 34 plik
265 realizacja wniosków o dodatek węglowy plik
266 umowa dot. pielęgnacji zieleni plik
267 roszczenia reprywatyzacyjne - dz. 362, 185/9 Chruścik plik
268 powierzchnia terenów miasta plik
269 mienie nabyte przez Skarb Państwa plik
270 konta zablokowane na profilu FB Prezydenta Miasta  plik
271 liczba zamówień udzielonych firmie Marcin Gromadzki Public Transport Consulting plik
272 usuwanie pojazdów z drogi plik
273 ogłoszenie w prasie w 2021 i 2022 roku plik
274 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, opinie plik
277 uszkodzenia drzew plik
278 zarządzanie dokumentacją plik
280 funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej plik
283 informacje o kąpieliskach plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wydział merytoryczny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-17 15:58:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-17 15:58:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 09:57:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3014 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »