ˆ

2020 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowych na gaz płynny plik
2 inwestycje miejskie plik
3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dot. budowy farm fotowoltaicznych plik
4 decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych plik
5 prezydenci miasta w latach 1990 - 2002 plik
6 budowa drogi łączącej Os. Europejskie z ulicą Myśliborską plik
7 rezygnacja Pana Mariusza Wróbla z funkcji dyrektora Filharmonii Gorzowskiej plik
8 dokumentacja związana z budową wytwórni mas bitumicznych plik
9 użytkowanie samochodów służbowych plik
10 utworzenie Centrum Usług Wspólnych Oświaty plik
11 koszt organizacji Sylwestra miejskiego 2018 plik
12 placówki świadczące bezpłatne usługi dla weteranów plik
13 modernizacja wschodniego wylotu DK 22 w Gorzowie Wlkp. plik
14 zaświadczenia o zakazie polowania na nieruchomości plik
15 naprawa progu zwalniającego na ul. Dunikowskiego plik
16 gospodarowanie odpadami komunalnymi plik
17 pozwolenia na budowę dla wskazanej działki plik
18 informacje dotyczące centrum przesiadkowego plik
19 przeznaczenie wskazanej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
20 gospodarka leśna na wskazanej działce plik
21 pochodzenie gleb na wskazanej działce plik
22 ochrona konserwatorska dotycząca wskazanej działki plik
23 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej działki plik
24 kontrola wydatkowania środków przez klub sportowy plik
25 składki ZUS za pracowników Straży Miejskiej plik
26 sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2019 rok plik
27 urządzenia badające jakość powietrza plik
28 ubezpieczenia zawarte przez Miasto plik
29 strefa rewitalizacji na wskazanej działce plik
30 roszczenia reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanej działki plik
31 formy ochrony przyrody ustanowione na wskazanej działce plik
32 oferty dotyczące zadania "Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp." plik
33 kosze na psie odchody plik
34 dotacje dla KS Stal plik
35 podmiot odpowiedzialny za utrzymanie chodnika przy ul.Kasprowicza plik
36 oferty dotyczące zadania "Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp." plik
37 pozwolenia na budowę dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych plik
38 decyzje o warunkach zabudowy terenu i o pozwoleniu na budowę w 2019 roku plik
39 oferty na wskazane zadania plik
40 opinia do projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego plik
41 konkursy ofert w kulturze fizycznej w latach 2016-2020 plik
42 koszt przebudowy ulicy Ułanów plik
43 zbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie ulicy Dobrej plik
44 inicjatywa lokalna plik
45 pomiary natężenia ruchu w latach 2014 - 2019 plik
46 wycinka drzew przy ul. Niepodległości plik
47 opracowanie Strategii elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp. plik
48 usuwanie i unieszkodliwianie azbestu w roku 2019 plik
49 zakup nowych autobusów elektrycznych plik
50 inwestycje w promieniu 1 km od wskazanej nieruchomości plik
51 Strategia elektromobilności Miasta Gorzowa Wlkp. plik
52 informacje dotyczące Inspektora Ochrony Danych plik
53 kontrola w klubie sportowym plik
54 realizacja zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego plik
55 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
56 pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych plik
57 informacje o podatku od nieruchomości plik
58 modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Krasińskiego plik
59 naprawa progu zwalniającego przy ul. Dunikowskiego plik
60 postępowania na wykonanie prac projektowych związanych z budownictwem obiektów sportowych w latach 2007-2019 plik
61 możliwość połowu ryb w Ruskim Stawie plik
62 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
63 koszty funkcjonowania płatnej strefy parkowania w 2019 roku plik
64 koszt funkcjonowania komunikacji miejskiej w 2019 roku plik
65 powołanie dyrektora I LO oraz dyrektora Filharmonii Gorzowskiej plik
66 realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej plik
67 informacje dotyczące wskazanej działki plik
68 sprawozdania finansowe spółek plik
69 umowy dotyczące powierzchni reklamowych plik
70 opłata adiacencka dotycząca wskazanej działki plik
71 promocja miasta plik
72 zakup energii elektrycznej plik
73 dofinansowanie do komunikacji zbiorowej, wydatki na przebudowę, remonty dróg i parkingów plik
74 liczba punktów sprzedaży alkoholu i zezwolenia na sprzedaż plik
75 informacje o wskazanej działce plik
76 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków na wskazanej działce plik
77 formy ochrony przyrody na wskazanej działce plik
78 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej działki plik
79 informacje o wskazanej działce plik
80 obiekty objęte ochroną konserwatorską na wskazanej działce plik
81 współpraca gminy z innymi podmiotami (wniosek wycofany) plik
82 portale internetowe, intranetowe utrzymywane przez urząd plik
83 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 plik
84 system teleopieki w mieście plik
85 wyłapywanie bezdomnych zwierząt plik
86 uchwały regulujące obwody szkół publicznych plik
87 odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego plik
88 przeglądy pasów drogowych plik
89 praca zdalna plik
90 prace prowadzone przy ul. Niepodległości plik
91 kontrole palenisk w latach 2017 - 2019 plik
92 liczba mężczyzn zatrudnionych na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego plik
93 obsługa bankowa plik
94 oferta na realizację zadania "Złota Rączka dla Seniora" plik
95 informacje dotyczące budżetu obywatelskiego plik
96 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej nieruchomości plik
97 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej nieruchomości plik
98 ochrona konserwatorska dla wskazanej nieruchomości plik
99 ochrona konserwatorska dla wskazanej nieruchomości plik
100 przeznaczenie wskazanych działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  plik
101 przeznaczenie wskazanych działek w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego plik
102 przeznaczenie wskazanych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
103 przeznaczenie wskazanych działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
104 aktualizacja informacji w sprawie uchwały krajobrazowej plik
105 liczba zgonów w latach 2018-2020 plik
106 decyzja o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
107 wymiana urządzeń grzewczych w 2019 roku plik
108 oferty na opracowanie Strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030 plik
109 kopia Zarządzenia Prezydenta Miasta plik
110 procedury lekarza weterynarii w przypadkach kolizji z udziałem dzikich zwierząt plik
111 komunikacja w mieście plik
112 koszty oznakowania pionowego na drogach zarządzanych przez miasto plik
113 decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, elektrowni wodnych plik
114 decyzje o warunkach zabudowy dla wskazanej działki plik
115 rozliczenie konkursów w dziedzinie kultury i sportu plik
116 nabywanie nieruchomości pod drogi publiczne plik
117 stawka rekompensaty za wozokilometry w 2018 i 2019 roku plik
118 cyberbezpieczeństwo w urzędzie plik
119 strategia rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030 plik
120 wniosek o dofinansowanie projektu plik
121 głosowanie nad uchwałą o wynagrodzeniach radnych plik
122 nieobecności radnych obecnej kadencji plik
123 dokumentacja dotycząca trawy syntetycznej na boisku przy ul. Myśliborskiej plik
124 wykaz szkół korzystających z dofinansowania do wyposażenia w pomoce dydaktyczne plik
125 prace nad uchwałą krajobrazową plik
126 umowa najmu pod paczkomat plik
127 uwzględnienie przebiegu linii elektroenergetycznej w zasobach planistycznych miasta plik
128 zakup przyłbic ochronnych plik
129 modernizacja budynku SP 1 plik
130 budowa hali przy CSR Słowianka plik
131 wykaz udzielonych zamówień publicznych plik
132 przeznaczenie wskazanej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
133 przeznaczenie wskazanej działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego plik
134 przeznaczenie wskazanej działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  plik
135 przeznaczenie wskazanej działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  plik
136 ochrona konserwatorska dla wskazanej działki plik
137 ochrona konserwatorska dla wskazanej działki plik
138 trawa na skarpie przy ul. Kazimierza Wielkiego plik
139 wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego plik
140 przebudowa obiektu przy ul. Wełniany Rynek plik
141 modernizacja budynku SP nr 1 plik
142 modernizacja budynku SP nr 1 plik
143 modernizacja budynku SP nr 1 plik
144 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej działki plik
145 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej działki plik
146 szkoły podstawowe korzystające z dofinansowania do wyposażenia w pomoce dydaktyczne plik
147 wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej plik
148 liczba osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta na dzień 30 kwietnia 2020 r. plik
149 Zielony Budżet Obywatelski plik
150 przebudowa ulicy Walczaka plik
151 przebudowa ulicy Walczaka plik
152 wydatki związane z naliczaniem opłat adiacenckich plik
153 koszenie traw plik
154 zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta plik
155 rozbudowa i przebudowa kanalizacji deszczowej plik
156 Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna plik
157 statut Miejskiego Klubu Pływackiego "Słowianka" Gorzów Wlkp. plik
158 wykorzystanie technologii w rozwoju miasta plik
159 miejsca parkingowe przy ulicy Dowgielewiczowej plik
160 koszty mycia ulicy Sikorskiego plik
161 wydatki na promocję, reklamę i inne działania plik
162 budowa placu zabaw przy ulicy Kilińskiego plik
163 budowa boisk przy ul. Żwirowej plik
164 dokumentacja dotycząca samochodu będącego własnością miasta plik
165 usuwanie padłych zwierząt, transport i utylizacja w latach 2019-2020 plik
166 budowa drogi pożarowej i placu manewrowego przy ul. Szwoleżerów plik
167 przebudowa Bulwaru Nadwarciańskiego plik
168 konsultacje społeczne plik
169 uchwała Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie budynku przy ul. Sikorskiego i Jancarza plik
170 działania w zakresie elektromobilności plik
171 informacje w sprawie dwóch drzew przy ulicy Strzeleckiej plik
172 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
173 utrzymanie urządzeń ruchu drogowego oraz oznakowania pionowego na terenie miasta plik
174 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
175 Budżet Obywatelski plik
176 podatki lokalne plik
177 informacje o zgonach w latach 2013-2019 plik
178 materiały wyborcze w pasach drogowych plik
179 informacje dotyczące transportu publicznego plik
180 oferty na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej plik
181 jednostki pomocnicze gminy plik
182 decyzja o zajęciu pasa drogowego plik
183 akt notarialny zakupu lokalu mieszkalnego plik
184 decyzja Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie budynku przy ul. Sikorskiego i Jancarza plik
185 informacje w zakresie ubezpieczeń oraz szacowanych budżetów inwestycji plik
186 liczba etatów w Urzędzie Miasta na dzień 30.04.2020 r. plik
187 wynagrodzenia w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie plik
188 przebudowa obiektów mostowych w ulicy Borowskiego plik
189 decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych plik
190 decyzje o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych, turbin wiatrowych plik
191 aktualizacja informacji w sprawie uchwały krajobrazowej plik
192 utrzymanie boisk typu Orlik plik
193 modernizacja stadionu lekkoatletycznego plik
194 organizacja meczu żużlowego plik
195 utrzymanie czystości i przejezdności dróg w granicach miasta Gorzowa Wielkopolskiego plik
196 prace przy instalacji elektrycznej na stadionie żużlowym plik
197 przebudowa ulicy Sikorskiego plik
198 gospodarka obiegu zamkniętego plik
199 informacje dotyczące wynagrodzeń plik
200 zezwolenia na sprzedaż alkoholi plik
201 zakupy dla placówek oświatowych plik
202 wpływ epidemii na skuteczność administracji publicznej plik
203 instrumenty wspierania podmiotów gospodarczych i ludności w warunkach epidemii plik
204 kanalizacja deszczowa przy ul. Borowskiego plik
205 utrzymanie oznakowania poziomego ulic miasta plik
206 przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza plik
207 cmentarze żydowskie i miejsca pochówku osób narodowości żydowskiej plik
208 informacje o księdze wieczystej wskazanej nieruchomości plik
209 informacje o wynagrodzeniach plik
210 gminny program ochrony zabytków plik
211 Grand Prix na żużlu plik
212 bieżące kontrole stanu jezdni ulicy Gwiaździstej plik
213 bieżące kontrole stanu jezdni ulicy Gwiaździstej przeprowadzone w 2015 roku plik
214 okresowe kontrole stanu ulicy Gwiaździstej plik
215 zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad bezdomnymi zwierzętami plik
216 wydawanie licencji taxi plik
217 zagospodarowanie Parku Kopernika plik
218 informacje o wynagrodzeniach plik
219 zgłaszanie nieprawidłowości w urzędzie, systemy dla sygnalistów plik
220 zakup środków do dezynfekcji rąk plik
221 realizacja zadań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego plik
222 obiekty objęte ochroną konserwatorską na wskazanej nieruchomości plik
223 inwestycje w promieniu 1 km od wskazanej nieruchomości plik
224 liczba mieszkańców, która wzięła udział w debacie nad raportem o stanie miasta plik
225 prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego plik
226 opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie plik
227 opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej plik
228 utrzymanie zieleni miejskiej plik
229 interpretacja przepisów w sprawie prowadzenia stacji kontroli pojazdów plik
230 informacje dotyczące nagród i premii plik
231 ochrona żywopłotów przy Szpitalu Psychiatrycznym plik
232 wycinka drzew i krzewów w związku z realizacją pomysłów z Budżetu Obywatelskiego plik
233 Kolegium Prezydenta Miasta plik
234 budowa pomnika plik
235 stosowanie herbicydu Glifosat na terenie miasta plik
236 system informacji prawnej plik
237 nasadzenia zastępcze plik
238 zalecenia w sprawie nawierzchni stadionu przy ul. Krasińskiego plik
239 budowa centrum logistycznego wraz z terminalem przeładunkowym w Gorzowie Wielkopolskim plik
240 informacje dotyczące rejestru wyborców, wykazu mieszkańców, ewidencji ludności plik
241 dane z rejestru cen i wartości nieruchomości plik
242 informacje dotyczące miasta, rezerwatu Gorzowskie Murawy, parku Siemiradzkiego plik
243 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok plik
244 umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej plik
245 komunikacja miejska, utrzymanie, przebudowa i rozbudowa torowisk plik
246 dokumentacja związana z opracowaniem mpzp dla wskazanego obszaru plik
247 Dzień bez Samochodu plik
248 ilość wydanych kart wędkarskich plik
249 program retencji miejskiej plik
250 zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi własność lub współwłasność gminy plik
251 oferta na zagospodarowanie wód opadowych w zlewni ul. Olimpijskiej plik
252 dokumentacja związana z przebudową ulicy Kostrzyńskiej plik
253 informacje dotyczące inwestycji miejskich plik
254 działki, na których przewidziana jest instalacja farm fotowoltaicznych plik
255 rejestr zezwoleń na zajęcie pasa drogowego plik
256 aplikacja zgłaszania usterek plik
257 projekt przebudowu ulicy Marcinkowskiego plik
258 katalog mebli miejskich plik
259 system wykonywania czynności kancelaryjnych plik
260 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 plik
261 informacje w sprawie uchwały krajobrazowej plik
262 system komunikacji miejskiej plik
263 umowy na usługi telekomunikacyjne plik
264 organizacja nauki języka ukraińskiego plik
265 inwestycja na wskazanej działce plik
266 kontrola w Żłobku Miejskim nr 4 plik
267 miejsca postojowe przy ul. Dowgielewiczowej plik
268 strategia miasta w zakresie wód opadowych plik
269 działania podjęte w celu ograniczenia populacji dzików plik
270 Inspektor Ochrony Danych plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
271 punktacja w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych plik
272 kierownik robót elektrycznych na inwestycji przy ul. Kostrzyńskiej plik
273 podwykonawcy w ramach budowy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu plik
274 Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego plik
275 uwzględnienie przebiegu linii elektroenergetycznej w zasobach planistycznych miasta plik
276 podatek od nieruchomości zajętych na cele kolejowe plik
277 protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej plik
278 uprzątnięcie dzikiego wysypiska przy ul. Ryskiej plik
279 opóźnienie w przebudowie ulicy Myśliborskiej plik
280 opóźnienie w remoncie "przemysłówki" plik
281 prace na ulicy Wróblewskiego plik
282 dopłaty na dotacje dla mieszkańców na likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła plik
283 doradca energetyczny plik
284 kierownik robót elektrycznych na inwestycji przy ul. Kostrzyńskiej plik
285 informacje o jakości powietrza, uchwale antysmogowej na stronie internetowej miasta plik
286 uwzględnienie w zasobach planistycznych gminy trasy linii elektroenergetycznej Krajnik-Gorzów plik
287 symbole religijne plik
288 informacje w sprawie zbiorników asenizacyjnych plik
289 komunikacja publiczna w Gorzowie Wielkopolskim i okolicach plik
290 chodniki przy ulicy Gwiaździstej plik
291 praca zdalna w urzędzie plik
292 przebudowa ulicy Myśliborskiej plik
293 oferty w konkursie na świadczenie nieodpłatnych porad prawnych plik
294 informacje dotyczące urodzeń, zawartych małżeństw, zmian imion w latach 2018-2020 plik
295 wykaz firm asenizacyjnych plik
296 kluby sportowe zarejestrowane w 2020 roku plik
297 działki przy ul. Gwiaździstej plik
298 ekspertyza drzew przy ul. Puszkina plik
299 dokumenty związane z przebudową ul. Walczaka - DK22 plik
300 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej nieruchomości plik
301 dostęp do drogi publicznej dla wskazanej nieruchomości plik
302 postępowania reprywatyzacyjne w stosunku do wskazanej nieruchomości plik
303 ochrona konserwatorska dla wskazanej nieruchomości plik
304 formy ochrony przyrody na wskazanej nieruchomości plik
305 zanieczyszczenia wodno-gruntowe na wskazanej nieruchomości plik
306 plan urządzenia lasu dla wskazanej nieruchomości plik
307 przeznaczenie wskazanej nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych plik
308 strefa rewitalizacji dla wskazanej nieruchomości plik
309 obiekty małej architektury na wskazanych działkach plik
310 przeznaczenie wskazanej nieruchomości na cele publiczne plik
311 wpisanie wskazanej nieruchomości do rejestru obszarów górniczych plik
312 pochodzenie gleb na wskazanej nieruchomości plik
313 inwestycje skutkujące nałożeniem opłaty adiacenckiej na wskazanej nieruchomości plik
314 budowa pomnika Cudu nad Wisłą na Skwerze Wolności plik
315 nazwy ulic, skwerów w ostatnich 3 latach plik
316 roszczenia w stosunku do wskazanej nieruchomości plik
317 zasób mieszkaniowy gminy plik
318 tereny pod farmy fotowoltaiczne plik
319 wycinka drzew przy ulicy Matejki plik
320 koszt video mappingu plik
321 droga przy ulicy Dowgielewiczowej plik
322 stan zatrudnienia w urzędzie plik
323 informacje dotyczące wskazanej nieruchomości plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-07 08:26:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adrian Ejchsztat
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-07 08:30:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 12:33:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »