ˆ

2017 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
1 dokumentacja dotycząca remontu Al. Konstytucji 3 Maja plik
2 ryzyko powodzi w lokalizacjach plik
3 opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie plik
4 Rada Seniorów plik
5 dokumentacja dotycząca wycinki drzew plik
6 opłaty pobierane przez zarządcę cmentarza plik
7 umowy z Klubem Jagiellońskim plik
8 konkurs na dyrektora MOS plik
9 możliwość wynajmu lokali z przeznaczeniem na punkty fotograficzne plik
10 wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości plik
11 zatrudnienie osób niepełnosprawnych w urzędzie plik
12 inwestycje drogowe związane z wycinką drzew plik
13 dokumentacja projektowa przebudowy ulicy Myśliborskiej plik
14 osoby pełniące funkcje publiczne plik
15 tworzenie siłowni zewnętrznych plik
16 konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017r. plik
17 informacje dotyczące radnych obecnej kadencji plik
18 wycinka i pielęgnacja drzew na terenie miasta plik
19 telefony komórkowe służbowe plik
20 działki 2142/8 i 2142/9 plik
21 obiekty budowlane służące prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej plik
22 drewno pochodzące z wycinki plik
23 sprawozdanie ze spotkania w sprawie miejskich drzew plik
24 wnioski o udostępnienie informacji publicznej w latach 2011-2016 plik
25 rozliczenie środków publicznych przez Stowarzyszenie Wodniaków Przystań Gorzów plik
26 Dom Historii Miasta plik
27 szkoły policealne kształcące w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia plik
28 oświetlenie ulicy Dobrej plik
29 dotacje dla przedszkoli plik
30 utworzenie obiektów sportowych przy ulicy Myśliborskiej plik
31 konkursy na dyrektorów MCK i Filharmonii plik
32 projekt budowlany na działkach 2140/1 i 2140/2 plik
33 zapytanie cenowe plik
34 delegacje zagraniczne, kodeks etyczny, BIP plik
35 konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 plik
36 dokumenty dotyczące poręczenia dla Stali plik
37 finansowanie imprez sportowych plik
38 zakup przewijaka i multipadów plik
39 postępowanie dotyczące opracowania Systemu Identyfikacji Wizualnej oraz utworzenia, wdrożenia i administrowania stroną internetową plik
40 nieruchomości przy ulicy Szwoleżerów plik
41 zakup samochodu Skoda Superb plik
42 oświetlenie stadionu Jancarza plik
43 zakup opony do samochodu Skoda Superb plik
44 skład komisji w konkursie na Dyrektora MOS plik
45 dochody miast na prawach powiatów w latach 2010-2015 plik
46 umowy zawarte przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej plik
47 uszkodzona opona w samochodzie służbowym plik
48 zakup wyrobów tekstylnych plik
49 roboty budowlane zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową Górczyn plik
50 konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Gorzow Wlkp. plik
51 Wieloletni Plan Inwestycyjny plik
52 konkurs na Dyrektora MOS plik
53 remonty w SP1 plik
54 realizacja zadań w zakresie opieki nad zwierzętami plik
55 realizacja programu "Gotowi do pracy - włączenie osób niepełnosprawnych w rynek pracy" plik
56 działki 216/17 i 216/22, obręb 0012 Siedlice plik
57 oględziny drzew przy ul.Kostrzyńskiej plik
58 konkurs na dyrektora Miejskiego Centrum Kultury plik
59 działka 1859 - obręb 3 Wawrów i okolice plik
60 oczyszczalnie przydomowe plik
61 kwalifikacje dyrektorów instytucji kultury plik
62 liczba wniosków o udzielenie informacji publicznej w latach 2014-2016 plik
63 wykształcenie dyrektorów wydziałów plik
64 nieodpłatna pomoc prawna w powiecie plik
65 wydatki na rozwiązania informatyczne w 2017 roku plik
66 projekt przebudowy ulicy Myśliborskiej  - etap I plik
67 działki 627/4, 627/5 i 627/6 przy ul. Włókienniczej plik
68 zestawienie niepublicznych przedszkoli w Gorzowie Wlkp. w latach 2008-2015 plik
69 drewno z wycinki przy ul. Kobylogórskiej plik
70 status konserwatorski obiektów na działkach 627/4, 627/5 i 627/6 plik
71 działki 627/4, 627/5 i 627/6 a strefa rewitalizacji plik
72 MPZP na działkach 627/4, 627/5 i 627/6 plik
73 działki 49/1 i 178/7 plik
74 naprawa kopiarki plik
75 mycie samochodu służbowego plik
76 zakup płynu do spryskiwaczy plik
77 naprawa telefonu służbowego plik
78 dokumentacja projektowa ulicy Kostrzyńskiej plik
79 inwentaryzacja azbestu w gminie plik
80 urlop Prezydenta Miasta plik
81 udostępnienie rysunku nieskompresowanego plik
82 przebudowa ulicy Warszawskiej i Walczaka plik
83 żłobki i dzienni opiekunowie plik
84 wykaz drzew przy ul. Kostrzyńskiej plik
85 liczba kamer i latarni w mieście plik
86 zasady udostępniania informacji publicznej plik
87 wydatki na szkoły i przedszkola w gminie, liczba dzieci w placówkach oświatowych plik
88 pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych plik
89 inwentaryzacja drzew przy ulicy Kostrzyńskiej plik
90 inwestycja związana z odprowadzaniem wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta plik
91 inwentaryzacja dendrologiczna w związku z przebudową ulicy Kostrzyńskiej plik
92 gminny program usuwania azbestu - ankieta online plik
93 rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu plik
94 wpływy z parkomatów plik
95 tereny inwestycyjne plik
96 podwykonawcy inwestycji drogowych plik
97 ilość drzew usuniętych w latach 2015 - 2016 plik
98 współpraca ze społecznością lokalną Kielc plik
99 dokumentacja przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
100 Lubuska Sieć Szerokopasmowa plik
101 działalność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej plik
102 wpływy i koszty utrzymania Strefy Płatnego Parkowania plik
103 wycinka drzew przy ulicy Ryskiej plik
104 wymiana pompy w budynku przy ulicy K.Wielkiego plik
105 naprawa instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach biurowych plik
106 zakup odkurzacza plik
107 samochody będące w dyspozycji Urzędu Miasta plik
108 dokumenty związane z przebudową ulicy Warszawskiej i Walczaka plik
109 interwencje w sprawie porzuconych aut plik
110 nadzór nad PWiK Sp. z o.o. plik
111 plan miasta plik
112 obsługa bankowa plik
113 wykonawca tablic rejestracyjnych plik
114 dotacje celowe na zakup podręczników plik
115 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej plik
116 budowa obiektu handlowo-usługowego w obrębie 7 Chróścik plik
117 mapa zasadnicza Gorzowa Wlkp. plik
118 doradcy prezydenta plik
119 wycinka drzew przy ul.Olimpijskiej plik
120 przynależność UM do Stowarzyszenia Lubuska Sieć Szerokopasmowa plik
121 współpraca gmin miejskich Gorzowa Wlkp. i Kielc plik
122 przebudowa odcinka ulicy Ostroroga plik
123 przebudowa odcinka ulicy Ostroroga plik
124 przebudowa odcinka ulicy Ostroroga plik
125 schody ruchome przy ul. Piłsudskiego plik
126 budżet obywatelski w latach 2014 - 2017 plik
127 umowa zawarta pomiędzy Miastem Gorzów Wlkp. a firmą Taumer plik
128 projekty rewitalizacyjne dotyczące zdegradowanych obszarów poprzemysłowych plik
129 udział radnych w sesjach Rady Miasta plik
130 umowa dzierżawy terenu przy ulicy Kwiatowej plik
131 stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe w 2016 roku plik
132 profil Prezydenta Miasta na Facebooku plik
133 konkursy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy plik
134 budynki poszpitalne przy ulicy Warszawskiej plik
135 wycinka drzew plik
136 usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy plik
137 zakup sprzętu komputerowego plik
138 zakup sprzętu komputerowego plik
139 subwencje oświatowe na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych plik
140 współpraca z organizacjami ds. partnerstwa publiczno-prywatnego plik
141 nadzór nad spółkami plik
142 logo związane z obchodami 760-lecia miasta plik
143 budynki mieszkalne przy ulicy Szwoleżerów i Wróblewskiego plik
144 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek w rejonie ulic Koniawskiej i Podgórnej plik
145 umowy dzierżawy na część dachu budynku przy ul.Sikorskego 3-4 plik
146 przebudowa ulicy Walczaka plik
147 nowoczesne formy komunikacji w urzędzie plik
148 rodzaj i liczba zakupionych urządzeń komputerowych plik
149 działki przy ulicy Złotego Smoka w obrębie 7-Chróścik plik
150 artykuł o współpracy międzynarodowej plik
151 chodnik przy ulicy Dunikowskiego plik
152 lokalizacja montażu skrzyneczek na woreczki na psie odchody plik
153 nasadzenia w miejskich kwietnikach plik
154 wymiana opon w samochodach służbowych plik
155 przebudowa ulicy Sybiraków plik
156 Dom Historii Miasta plik
157 przebudowa ulicy Walczaka plik
158 działki przy ulicy Złotego Smoka w obrębie 7-Chróścik plik
159 zakup sprzętu komputerowego plik
160 działki przy ulicy Podmiejskiej plik
161 praca konkursowa firmy DEDECO plik
162 dane statystyczne plik
163 współpraca z p. Adamem Piechowiczem plik
164 wpływy i koszty utrzymania Płatnej Strefy Parkowania w 2016 roku plik
165 pomoc dziko występującym zwierzętom plik
166 przebudowa odcinka ulicy Ostroroga plik
167 zabezpieczenie drzew na terenie budowy plik
168 ilość zdarzeń z zakresu BHP w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 plik
169 wydatkowanie środków komitetu rodzicielskiego w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 plik
170 protokół kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 w 2016 roku plik
171 warsztaty mydlarskie w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 plik
172 przedstawienie z udziałem Magika w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14 plik
173 korzystanie z pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej plik
174 roboty budowlane przy ulicy Chłopickiego plik
175 korzystanie z miejskich środków transportu plik
176 umowy darowizny nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego plik
177 cena wylicytowanej działki plik
178 dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Warszawskiej i Walczaka plik
179 dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Walczaka plik
180 powierzchnie pod punkty fotograficzne plik
181 stypendia kulturalne w 2017 roku plik
182 dzierżawa terenów miejskich dla podmiotów prowadzących dzialalność rozrywkową plik
183 sytuacja w społce INNEKO Sp. z o.o. plik
184 konkurs na dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie plik
185 decyzje dotyczące budowy farm wiatrowych plik
186 poprawki ścieżki rowerowej przy ulicy Fabrycznej i Towarowej plik
187 wnioski o dofinansowanie kierowane do organów administracji rządowej plik
188 wnioski o dofinansowanie złożone do marszałka województwa lubuskiego plik
189 korzystanie z OWP w Dziwnowie plik
190 infrastruktura techniczna miasta, informacje o własności gruntów plik
191 modernizacja infrastruktury tramwajowej plik
192 umowy na przebudowę ulicy Warszawskiej i Walczaka plik
193 prace wykonywane przez firmę Ivolt plik
194 prace wykonywane przez firmę Bejnar plik
195 wycinka drzew związana z przebudową ulicy Myśliborskiej plik
196 nieruchomość przy ulicy Złotego Smoka plik
197 joga jako sport plik
198 adresy e-mail jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Miasta plik
199 rejestr skarg i wniosków plik
200 koncepcja utworzenia Centrum Edukacji Zawodowej z 2014 roku plik
201 usuwanie pojazdów, stawki opłat plik
202 udostępnianie dokumentów planistycznych plik
203 innowacje w publicznym transporcie zbiorowym plik
204 wydatki związane z prezentacją Wieloletniego Planu Inwestycyjnego plik
205 dokumentacja związana z adaptacją budynku przy ul.Myśliborskiej na potrzeby Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. plik
206 wyniki ankiety dla organizacji pozarządowych plik
207 dokumentacja związana z przebudową Al. Konstytucji 3 Maja plik
208 wycinka drzew przy ulicy Chłopickiego plik
209 wycinka drzew przy ulicy Myśliborskiej plik
210 rysunek z planem zagospodarowania terenu z projektu budowlanego pn."Budowa Budynku Biurowego przy ul.Szpitalnej 2 w Gorzowie Wlkp." plik
211 działania w zakresie promocji plik
212 działania wspierające przedsiębiorczość plik
213 Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego plik
214 wylewanie warstwy ścieralnej na ulicy Warszawskiej i Walczaka plik
215 przebudowa ulicy Walczaka / Warszawskiej plik
216 puszczenie ruchu przez ulicę Warszawską plik
217 przebudowa ulicy Wróblewskiego plik
218 wycinka drzew przy ulicy Walczaka plik
219 wnioski do budżetu 2017 plik
220 zadania w ramach inicjatywy lokalnej plik
221 działki przy ulicy Przemysłowej plik
222 wzór umowy z wykonawcą remontu ulicy Kostrzyńskiej plik
223 remont ulicy Borowskiego plik
224 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką plik
225 kwoty pieniężne uzyskane przez Miasto Gorzów Wlkp. w drodze spadkobrania plik
226 nieopłacone przypadki parkowania samochodów osobowych z zagranicznym numerem rejestracyjnym plik
227 wnioski o udostępnienie treści ofert złożonych w otwartych konkursach plik
228 dokumentacja związana z przebudową Domu Kultury Małyszyn plik
229 dokumentacja związana z nadzorem inwestorskim remontu pomieszczeń przy ul. Łokietka plik
230 dokumenty związane z rewitalizacją obiektu WiMBP plik
231 projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 646/05 plik
232 zmiana kierownika budowy w związku z przebudową ulicy Walczaka i Warszawskiej plik
233 dokumentacja związana z przebudową Sali Obsługi Interesanta w Gmachu Ratusza Miasta Gorzowa Wlkp. plik
234 strefa rewitalizacji dla nieruchomości przy ul. Głowackiego plik
235 aktywizacja mieszkańców powyżej 60 roku życia plik
236 montaż krawężników przy ul. Walczaka plik
237 dokumentacja związana z budową żłobka przy ulicy Maczka plik
238 opłaty z tytułu wykorzystywania elewacji budynków do zainstalowania sieci trakcyjnej plik
239 funkcjonowanie placówek oświatowych plik
240 umowy na obsługę prawną, opinie prawne plik
241 utrzymanie nawierzchni drogi ul. Jastrzębia plik
242 uprawnienia kierownika budowy, zmiana lidera konsorcjum na budowie ul. Walczaka plik
243 postępowanie dotyczące projektu rewitalizacynego "Mieszkać lepiej" plik
244 dokumentacja dot. przebudowy ul. Kobylogórskiej, Kostrzyńskiej, rewitalizacji Placu Nieznanego Żołnierza plik
245 stan zatrudnienia plik
246 sieć ciepłownicza przy ul. Drzymały plik
247 przejazdy komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. w latach 2015-2016 plik
248 dokumentacja dotycząca Pomnika Niepodległości na Placu Grunwaldzkim plik
249 zamówienie publiczne dot. sprzątania i utrzymywania czystości w Urzędzie Miasta plik
250 ruchy kadrowe w Urzędzie Miasta w 2017 roku plik
251 wymiana krawężników kamiennych przy ul. Walczaka plik
252 chodniki i krawężniki przy ul.Walczaka plik
253 wycinka drzew związana z budową hali widowiskowo - sportowej przy Słowiance plik
254 nadzór inwestorski dot. przebudowy budynku Urzędu Miasta w zakresie budowy windy wewnętrznej plik
255 przewoźnicy, którym udzielono zezwolenia na przewozy osób w krajowym transporcie drogowym plik
256 rozliczenia finansowe z firmą Taumer plik
257 sprawy dotyczące Miasta - pytania od mieszkańców plik
258 fundusze dla OSP i PSP w Gorzowie Wlkp. plik
259 ilość sprzedanych biletów na koncerty plik
260 kwoty subwencji oświatowych w 2017 roku plik
261 wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy w 2015 i 2016 roku plik
262 nieruchomość przy ul. Chłopickiego plik
263 inwestycje związane z gospodarką ściekową plik
264 usunięcie drzew przy ul. Szwoleżerów plik
265 oznaczenie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych plik
266 prenumerata prasy w Urzędzie Miasta plik
267 dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Ostroroga plik
268 wymiana krawężników na ul. Walczaka plik
269 System Monitoringu Wizyjnego plik
270 stawki za usunięcie i przechowywanie statków i innych jednostek pływających - ankieta on-line plik
271 koszty związane z organizacją koncertów "Razem dla Katedry" plik
272 dokumentacja związana z modernizacją wschodniego wylotu drogi DK Nr 22 plik
273 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką plik
274 umowy na szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego plik
275 gminna ewidencja zabytków plik
276 mapa zasadnicza działki 2191/3 obręb 2-Górczyn plik
277 stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych plik
278 projekt uchwały w sprawie Gorzowskiej Karty Seniora plik
279 ankieta dotycząca wpływu instytucji formalnych na rozwój przedsiębiorczości plik
280 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej plik
281 powiadamianie o pożarze z budynku Katedry plik
282 koszty Dni Gorzowa 2017 plik
283 koszty koncertu w dniu 11.08.2017 r. plik
284 budżet za I półrocze 2017 r. plik
285 wnioski o dofinansowanie w ramach ZIT dotyczące rewitalizacji plik
286 wynagrodzenie asystenta Prezydenta Miasta plik
287 wydane decyzje o warunkach zabudowy i czas trwania postępowań administracyjnych plik
288 umowy ze spółką Inneko RCS Sp. z o.o. w trybie in house plik
289 granty kulturalne w 2017 roku plik
290 koszty przystosowania "przemysłówki" na potrzeby odprawiania mszy plik
291 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy ulicy Długosza plik
292 budynek przy ulicy Dworcowej 14 plik
293 procedura wydzierżawienia terenu Stali Gorzów S.A. plik
294 brak woreczków na psie odchody w zamontowanych skrzyneczkach plik
295 pozyskanie od PKP budynku przy ulicy Dworcowej 14 plik
296 projekt uchwały w sprawie Gorzowskiej Karty Seniora plik
297 budowa linii tramwajowej na Osiedle Europejskie plik
298 inwestycje miejskie plik
299 powierzchnia wynajęta w "przemysłówce" na potrzeby odprawiania mszy plik
300 stacje ładowania samochodów elektrycznych plik
301 oznakowanie poziome na drogach nadzorowanych przez UM w Gorzowie Wlkp. plik
302 protokoły z przeglądów kanalizacji deszczowej przy ulicy Borowskiego i Dąbrowskiego plik
303 Strategia rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku plik
304 przyciski i detektory na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów plik
305 mapa zasadnicza działki 2191/3 plik

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
Nr Przedmiot wniosku Wniosek wraz z odpowiedzią
306 ponowne wykorzystanie informacji o wydarzeniach i wykroczeniach plik
307 konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
308 dane o zmianach hydromorfologicznych i presjach antropogenicznych plik
309 odłowy zwierząt plik
310 budowa węzła przesiadkowego i modernizacja dworca PKP plik
311 sprawy dotyczące Miasta - pytania od mieszkańców plik
312 stypendia artystyczne plik
313 ankieta dotycząca wzajemnych relacji administracji publicznej z obywatelami plik
314 mapa zasadnicza działki 2191/3 plik
315 działania w ramach polityki zdrowotnej plik
316 budowa węzła przesiadkowego plik
317 dokumentacja w sprawie interwencji przy ulicy Świetlanej plik
318 aplikacja Footsteps plik
319 oświetlenie uliczne plik
320 organizacja wycieczek w placówkach oświatowych plik
321 działalność Rady Rodziców w placówkach oświatowych plik
322 odstąpienie od wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy plik
323 dokumentacja związana z przebudową ulicy Walczaka plik
324 lokalna polityka senioralna plik
325 obowiązki dyrektora placówki oświatowej plik
326 samochody elektryczne plik
327 szkolenia z udzielania informacji publicznej plik
328 dekomunizacja przestrzeni publicznej plik
329 opinie prawne i umowy na sporządzanie opinii prawnych w 2017 roku plik
330 dokumentacja związana z dzierżawą działki 1507 przy ul. Kwiatowej plik
331 obsługa prawna gminy plik
332 komunikacja miejska, podmioty świadczące usługi transportowe plik
333 placówki oświatowe plik
334 dotacje dla placówek oświatowych w latach 2008-2016 plik
335 dotacje dla KP Warta Gorzów plik
336 ankieta dot. wzajemnych relacji administracji publicznej z obywatelami plik
337 dokumentacja związana z zadaniem pn.: "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" plik
338 przebudowa chodnika przy ulicy Marcinkowskiego plik
339 przebudowa chodnika przy ulicy Dunikowskiego plik
340 tabor tramwajowy po remontach torowisk plik
341 umowa na sporządzanie opinii prawnych plik
342 umowa na sporządzanie opinii prawnych plik
343 umowa na sporządzanie opinii prawnych plik
344 informacja dotycząca ochrony konserwatorskiej nieruchomości przy ulicy Warszawskiej 6 plik
345 umowa na sporządzanie opinii prawnych plik
346 polityka antymobbingowa plik
347 informacje o gminie plik
348 doradztwo prawne i podatkowe plik
349 oświadczenie dyrektora placówki oświatowej plik
350 wycinka drzew i prace remontowe przy ulicy Myśliborskiej plik
351 wycinka drzew i prace remontowe przy ulicy Kostrzyńskiej plik
352 prace rewitalizacyjne przy rzece Kłodawce plik
353 prace rewitalizacyjne w Parku Siemiradzkiego plik
354 przebudowa ulicy Borowskiego plik
355 dzierżawa działki nr 1507 przy ulicy Kwiatowej plik
356 stawka podatku dla taksówkarza rozliczającego się w formie karty podatkowej plik
357 dokumentacja związana z zadaniem dot. utrzymania czystości i przejezdności dróg w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wlkp. plik
358 opieka nad bezdomnymi zwierzętami w gminie plik
359 usługa powiadamiania SMS plik
360 ratownictwo wodne - ankieta on-line plik
361 nieruchomości należące do SM Górczyn plik
362 bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej plik
363 dokumentacja w sprawie nieruchomości przy ulicy Wróblewskiego plik
364 konkurs na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
365 Budżet Obywatelski plik
366 dokumentacja dot. budowy stadionu przy ul. Krasińskiego plik
367 Młodzieżowa Rada Miasta plik
368 uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia cen maksymalnych za usługi przewozowe plik
369 dzierżawa działki 1507 przy ul. Kwiatowej plik
370 funkcjonowanie Domu Historii Miasta plik
371 przebudowa ulicy Ostroroga plik
372 dokumentacja związana z organizacją imprezy sportowej I Gorzowski Duathlon plik
373 remont ulicy Kostrzyńskiej plik
374 ilość licencjonowanych taksówkarzy w Gorzowie Wlkp. plik
375 projekt organizacji ruchu drogowego w pobliżu pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego plik
376 protokół ze spotkania z mieszkańcami posesji z obrębu pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego plik
377 uchwała dotycząca sytuowania obiektów małej architektury plik
378 naprawa mostku przy ul. Sikorskiego plik
379 Uchwała Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086 plik
380 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Warta" Gorzów plik
381 rola prasy samorządowej w procesie komunikacji ze społeczeństwem plik
382 zobowiązania finansowe klubów sportowych wobec Miasta plik
383 ścieżki rowerowe przy ul. Walczaka i Warszawskiej plik
384 dzierżawa działki 1507 przy ul. Kwiatowej plik
385 protokół kontroli uprzedniej Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
386 szkody wyrządzone przez orkan Ksawery plik
387 plan organizacji ruchu dla osiedla budynków wielorodzinnych przy ul. Słabońskiego plik
388 wykaz zwierząt zarejestrowanych w latach 2012-2017 na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 plik
389 pozwolenia budowlane wydane w Urzędzie Miasta plik
390 dzierżawa działki nr 1507 przy ul. Kwiatowej plik
391 liczba szkół, w których nauczany jest język francuski plik
392 wydatki miasta na współpracę z mediami w 2017 roku plik
393 efektywność energetyczna plik
394 uzgodnienia lokalizacji hali widowiskowo-sportowej przy Słowiance plik
395 badania natężenia ruchu na głównych ulicach miasta plik
396 dokumentacja związana z zadaniem "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych" plik
397 zamieszczanie dokumentów z kontroli wewnętrznych na BIP plik
398 dokumentacja dotycząca przebudowy ulicy Kostrzyńskiej plik
399 koszt komunikacji miejskiej podczas remontu ulicy Walczaka i Warszawskiej plik
400 oferty na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej plik
401 dokumentacja związana z budową kompostowni w Chróściku plik
402 źródła ciepła w gminie plik
403 faktury za przeniesienie mchu oraz pachnicy z ulicy Kostrzyńskiej plik
404 poprawa efektywności energetycznej plik
405 wykonawca programu funkcjonalno-użytkowego Arsenału Kultury plik
406 plany zagospodarowania przestrzennego plik
407 funkcjonowanie placówki oświatowej plik
408 projekt monitoringu miejskiego plik
409 dokumentacja dot. przebudowy ulicy Sikorskiego i Warszawskiej plik
410 inwestycje miejskie plik
411 inwestycje miejskie plik
412 dokumentacja dotycząca budowy stadionu przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. plik
413 dokumentacja dotycząca budowy stadionu przy ul. Krasińskiego w Gorzowie Wlkp. plik
414 budowa boisk treningowych przy ul. Myśliborskiej plik
415 numery ksiąg wieczystych działek w obrębie Zieleniec plik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Pawlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-08 14:00:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-08 14:01:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kinga Pawlikowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05 11:49:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »