ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podatek od środków transportowych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Druki deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Urzędzie Miasta (parter - pokój nr 116) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta: 
 
PRZEDMIOT PODATKU

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1.  samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,

2.  samochody ciężarowego dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

3.  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4.  ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7.  autobusy.
 

PODMIOT PODATKU
Podstawa prawna

art. 9 ust. 1, 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

Podatnikami podatku od środków transportowych są:
- osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone podmiotowi polskiemu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

STAWKI PODATKU

Wysokość stawek podatku od śr. transportowych określa Rada Gminy w drodze uchwały. W 2018 r. obowiązują stawki z uchwały Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr XXXV/423/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 poz.2652).
 
W związku z powyższym w 2018 r. stawki podatku od środków transportowych są następujące:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 504 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 600 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 708 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stosuje się stawki podatkowe określone w załączniku Nr 1 do uchwały z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 600 zł.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, wg stawek podatkowych określonych w  załączniku Nr 2 do uchwały z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 168 zł.

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, wg stawek podatkowych określonych w załączniku Nr 3 do uchwały z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

7. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) mniejszej niż 22 miejsc 600 zł
b) od równej lub wyższej niż 22 miejsca 990 zł
 
Pełna treść uchwały znajduje się w zakładce "Druki do pobrania".
 

OBOWIĄZEK PODATKOWY I WYMIAR PODATKU
Podstawa prawna

art. 9 ust. 4, ust. 4a, ust. 4b, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).

Obowiązek podatkowy, w podatku od środków transportowych, powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
Natomiast obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.
W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Podatnicy podatku od środków transportowych są ustawowo zobowiązani:

 1) składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

 2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy.
Nr rachunku bankowego na który należy wpłacać podatek od środków  transportowych: PKO BP 73 1020 5402 0000 0102 0327 1962 lub na rachunek indywidualny ustalony tylko dla podatnika podatku od środków transportowych.
W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji, podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji wraz z załączonym pismem uzasadniającym przyczynę korekty.

Druki deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Urzędzie Miasta (parter -pokój nr 116) lub na stronie internetowej Urzędu Miasta  http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/179/druki_do_pobrania/ oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

INNE INFORMACJE
Zgodnie z art. 8 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych nie podlegają przyczepy i naczepy,  związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w  rozumieniu art. 17a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. u. z 2017 r. poz. 1892.). Podkreślić należy, że jedynie wyłączne wykorzystywanie przez podatnika podatku rolnego do działalności rolniczej skutkuje tym, że nie podlegają one opodatkowaniu. W związku z tym, jeżeli w danym miesiącu przyczepa była wykorzystywana w innych celach, to podatnik powinien złożyć deklarację i za ten miesiąc zapłacić podatek od środków transportowych.  
Podatnicy podatku rolnego wykorzystujący przyczepy lub naczepy do działalności rolniczej składają pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że są podatnikami podatku rolnego w  rozumieniu art. 17a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) oraz wykazują przyczepy (naczepy), które są związane wyłącznie z działalnością rolniczą. 
(Wzór oświadczenia do pobrania w zakładce: druki do pobrania )

TERMIN PŁATNOŚCI PODATKU
Podstawa prawna

art. 11 ust. 1,ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.)
Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

1)  po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
b) do dnia 15 września danego roku - II rata;

2)  od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Ponadto, jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. W przypadku pojazdów pozostających we współwłasności uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z zapłaty pozostałych.
 
UWAGA! ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW od 2016 R.!
 
Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
 
Obecnie pełnomocnictwa składane w postaci papierowej należy sporządzać na formularzach określonych przez Ministra Finansów:
 
- do podpisywania deklaracji, składać należy na druku UPL-1P; (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/UPL_1P-01024.pdf ),

- zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, składać należy na druku OPL-1P (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/OPL_1P-01025.pdf ),
 
- szczególne, składać należy na druku PPS-1 (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/PPS_1-01029.pdf )
 
- zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego, składać należy na druku OPS-1 (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/OPS_1-01025.pdf )
 
- do doręczeń, składać należy na druku PPD-1 (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/PPD_1-1028.pdf )
 
- zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń, składać należy na druku OPD-1 (ścieżka dostępu: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/4836276/OPD_1-01022.pdf ).
 
W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.
 
Ponadto 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo ogólne mocodawca zgłasza do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych, co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą Portalu Podatkowego http://www.finanse.mf.gov.pl/pp. Pełnomocnictwo ogólne można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie podlega opłacie skarbowej.

ULGI W PODATKU - OSOBY FIZYCZNE
Podstawa prawna

art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  ( Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.).

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
W złożonym wniosku należy określić rodzaj ulgi o którą ubiega się wnioskodawca oraz wykazać istnienie przesłanek ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, które należy poprzeć odpowiednimi dowodami. W trakcie postępowania organ podatkowy wezwie podatnika do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym oraz do złożenia dokumentów o dochodach i wydatkach wnioskodawcy i osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym.
 
Druki do wypełnienia dostępne są na stronie Urzędu Miasta w zakładce "Jak załatwić sprawę".
 
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wnioskodawcy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 

ULGI W PODATKU - OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Podstawa prawna

art. 67a  i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa   ( Dz. U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 1808      z późn. zm.).

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych:
1)  które nie stanowią pomocy publicznej;
2)  które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3)  które stanowią pomoc publiczną:
a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f) na szkolenia,
g) na zatrudnienie,
h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i) na restrukturyzację,
j) na ochronę środowiska,
k) na prace badawczo-rozwojowe,
l) regionalną,
ł) udzieloną na inne przeznaczenie określone przez Radę Ministrów.
W złożonym wniosku należy określić rodzaj ulgi o którą ubiega się podatnik oraz wykazać istnienie przesłanki ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, które należy poprzeć odpowiednimi dowodami.
 
Druki do wypełnienia dostępne są na stronie Urzędu Miasta w zakładce "Jak załatwić sprawę".
 
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wnioskodawcy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 

OPŁATA PROLONGACYJNA 

Wprowadzono Uchwałę Nr LVII/646/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 października 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych, w podatku rolnym i leśnym, w podatku od spadków i darowizn, w podatku od czynności cywilnoprawnych, w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej lub opłacie targowej.
 
Stawka opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Miasta Gorzowa Wlkp. wynosi 30% ogłaszanej na podstawie art. 56 § 3 ustawy Ordynacja Podatkowa stawki odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. 
 
 
ZWOLNIENIE OD PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH STANOWIĄCYCH REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ.
 
Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną została przygotowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174). Rozporządzenie Rady Ministrów to tzw. program ogólnokrajowy, w którym zostały określone ramowe warunki udzielania regionalnej pomocy w formie zwolnień podatkowych. Podstawę do podjęcia uchwały stanowił art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), który daje radzie gminy możliwość wprowadzania innych zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od środków transportowych. Zaproponowana pomoc ma służyć m.in. pobudzeniu dynamiki rozwoju gospodarczego oraz wsparciu rozwoju nowych i istniejących podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp., ma także poprawić atrakcyjność Gorzowa Wlkp. jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Akces przedsiębiorcy do projektowanego programu pomocy może nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku. Powyższa data wynika z faktu, iż Komisja Europejska przyjęła Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014 - 2020 (Dz.Urz.UE.C 209 z 23.07.2013 r.). Po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. oraz dodatkowych warunków określonych w niniejszej uchwale przedsiębiorca, po zakończeniu inwestycji początkowej może ubiegać się o maksymalnie 5 letnie zwolnienie od podatku od środków transportowych.
 
Zgodnie z podjętą  uchwałą - na okres do 60 m-cy - zwolnieniu podlegają następujące pojazdy:
1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego,
4) autobusy
– zakupione po dokonaniu zgłoszenia, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.
Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 12 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 1 nowe miejsce pracy;
2) 24 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 2 nowe miejsca pracy;
3) 36 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
4) 48 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy;
5) 60 m-cy – jeżeli w wyniku realizacji inwestycji początkowej utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy
- przy czym miesięczne wynagrodzenie za 1 nowo utworzone miejsce pracy musi wynosić co najmniej 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę, określanego na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
 
Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie niniejszej uchwały jest:
1) złożenie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:
a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały (pobierz druk) wraz z dołączeniem wymaganych w nim załączników. Za datę dokonania zgłoszenia uważa się datę wpływu formularza do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.;
b) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) wraz z wypełnionym formularzem informacji stanowiącym załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia;
2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej oceny
dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
3) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w pkt 2;
4) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
5) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji do wzrostu netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy i obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat począwszy od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji, o której mowa w pkt 2;
6) utrzymanie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. każdego miejsca pracy przez co najmniej okres 5 lat, od dnia zakończenia inwestycji;
7) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały; (pobierz druk)
8) zgłoszenie i udokumentowanie zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2a do uchwały; (pobierz druk)
9) po zakończeniu inwestycji, złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych, na zasadach
określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Przedsiębiorca, który otrzymał od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemną informację, dotyczącą pozytywnej oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej, jest zobowiązany do złożenia w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania:
1) oświadczenia, o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa na druku stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały; (pobierz druk)
2) oświadczenia o niezaleganiu na terenie miasta Gorzowa Wlkp. z zapłatą podatków, innych należności publicznoprawnych oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały; (pobierz druk)
3) informacji dotyczącej otrzymanej pomocy, przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną lub oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały; (pobierz druk)
 
W przypadku utworzenia nowych miejsc pracy przedsiębiorca zobowiązany jest (w terminie 30 dni od dnia ich utworzenia) do przedłożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o wysokości przewidywanych/poniesionych dwuletnich kosztach płacy nowo zatrudnionych pracowników w związku z inwestycją, obliczonych zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia, na druku stanowiącym załącznik Nr 6; (pobierz druk)
2) oświadczenia o utworzeniu nowych miejsc pracy związanych z inwestycją – na formularzu stanowiącym załącznik Nr 7; (pobierz druk)
3) oświadczenia o wzroście netto liczby pracowników – na formularzu stanowiącym załącznik Nr 8. (pobierz druk)
 
Ponadto przedsiębiorca korzystający z pomocy, zobowiązany jest do dnia 15 lutego, przedstawić oświadczenie o wysokości zatrudnienia w przedsiębiorstwie, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym minęło 5 lat od dnia otrzymania pomocy – na druku stanowiącym załącznik Nr 9 do uchwały (pobierz druk).
 
Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku od środków transportowych jest zobowiązany poza dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w § 10 ust. 1 do złożenia do dnia 15 lutego każdego roku oświadczenia o utrzymaniu inwestycji początkowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na druku stanowiącym załącznik Nr 10 do uchwały. (pobierz druk)
 
Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. o utracie prawa do zwolnienia od podatku od środków transportowych lub o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących taką utratę bądź zmianę, na druku stanowiącym załącznik Nr 11 do uchwały. (pobierz druk)
 
W okresie korzystania ze zwolnienia podatkowego uzyskanego na podstawie uchwały, przedsiębiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej ze środków budżetu miasta Gorzowa Wlkp. poprzez umieszczenie bannera graficznego z logotypem miasta Gorzowa Wlkp. zawierającego hasło "Gorzów Wlkp. wspiera inwestorów" na stronie internetowej przedsiębiorcy (o ile taką posiada) wraz z linkowaniem do strony www.gorzow.pl oraz na tabliczce informacyjnej zamieszczonej w widocznym miejscu na inwestycji, przy czym wymiary tabliczki nie mogą być mniejsze niż 42 cm (wysokość) na 29,7 cm (szerokość). Logotyp miasta Gorzowa Wlkp. w formie pliku grafiki wektorowej wraz z określonymi wymogami, zostanie przekazany przedsiębiorcy przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pracownika Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Pełen tekst uchwały dostępny jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 r. pod pozycją 1551 oraz w drukach do pobrania. 
 
UWAGA!
Wniosek (wraz z załącznikami) o zwolnienie od podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, należy wypełniać na komputerze, wykorzystując druki zamieszczonych na niniejszej stronie.
 

 
Informacje w zakresie podatku od środków transportowych oraz ulg można uzyskać pod numerem telefonu:  95 7 355 676.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Kryś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Rój
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-14 12:35:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kryś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-17 08:27:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-16 11:56:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »