ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podatek od nieruchomości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Podatek od nieruchomości

Biuletyn Informacji Publicznej
 
 
PRZEDMIOT PODATKU
 
Art. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.) określa przedmiot podatku od nieruchomości.
1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1)   grunty;
2)   budynki lub ich części;
3)   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:
1)   pod warunkiem wzajemności - nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
2)  grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych;
2a)  grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
3)  nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
4)   grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle - z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż eksploatacja autostrad płatnych.
 
 
PODMIOT PODATKU
 
 
Art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości.
1. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
1)   właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;
2)   posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3)   użytkownikami wieczystymi gruntów;
4)   posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a)   wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
b)  jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
3. Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a-6.
4a. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego - garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności. Przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się.
5.  Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 oraz z 2017 r. poz. 1529) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
6.  Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.
 
 
 
STAWKI PODATKU
 
Na podstawie uchwały Nr XVI/320/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości określono następujące stawki podatku od nieruchomości:
 
 od budynków lub ich części:
- mieszkalnych 0,71 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 23,55 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,84 zł  od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
 
od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,92 zł od 1 m2 powierzchni;
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,75 zł od 1 ha powierzchni;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,48 zł od 1 m2 powierzchni;
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,10 zł od 1 m2 powierzchni.
 
WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH (telefon 95 7355-608 lub 622)
WYMIAR PODATKU OSÓB PRAWNYCH (telefon 95 7355-527)
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900) uchwała Nr XVI/320/2019 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych i załączników.
 
 
Inne informacje:
  1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
  2.  W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć skorygowaną deklarację na podatek od nieruchomości.
  3. Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, skorygowane deklaracje na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.
  4. Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miasta;
Obliczony podatek należy wpłacać bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia na indywidualny rachunek bankowy nadany podatnikowi. Podatnicy składający deklarację po raz pierwszy, wpłat mogą dokonać na rachunek bankowy w banku PKO BP S.A. 31 1020 5402 0000 0302 0325 6518.
  1.  W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 
 
 
ULGI W PODATKU OSÓB PRAWNYCH (Telefon 95 7355-577)
ULGI W PODATKU OSÓB FIZYCZNYCH (Telefon 95 7355-608)
 
Podstawa prawna
 
art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900), ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.)
 
Art. 67a §1 Ordynacji podatkowej stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:
1)  odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
2)  odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
3)   umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
§ 2. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.
 
Zgodnie z treścią art. 67b. § 1 organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:
1)   które nie stanowią pomocy publicznej;
2)   które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3)   które stanowią pomoc publiczną:
a)  udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b)  udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,
c)  udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,
d)  udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,
e)  będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,
f)  na szkolenia,
g)  na zatrudnienie,
h)  na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,
i)  na restrukturyzację,
j)  na ochronę środowiska,
k)  na prace badawczo-rozwojowe,
l)  regionalną,
m)  udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.
 
Definicja przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów wspólnotowych jest szersza niż określona w prawie polskim. Za przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów wspólnotowych uznaje się każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą tj. oferujący towary i/lub usługi na rynku, bez względu na jego formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, a także niezależnie od tego czy przepisy krajowe przyznają czy nie danemu podmiotowi status przedsiębiorstwa. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą. Prawo wspólnotowe nie wyłącza żadnego rodzaju podmiotów z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji z możliwości uznania za „przedsiębiorstwo”.
 
Przykładowo za przedsiębiorstwo w powyższym rozumieniu  możemy uznać:
  1. osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, bądź wspólników spółki cywilnej albo niepubliczną jednostkę oświatową w rodzaju przedszkola z akcesoryjną działalnością gospodarczą, prowadzoną przez osobę fizyczną, a także osobę świadczącą  najem prywatny,
  2. osobę prawną (w szczególności kapitałową spółkę handlową, fundację albo stowarzyszenie rejestrowe, które prowadzą działalność gospodarczą, Europejską Spółkę Akcyjną (SE), spółdzielnie prowadzące działalność gospodarczą i Spółdzielnię Europejską (SCE)
  3. podmiot określony w art. 331 k.c. (np. osobowe spółki handlowe bądź spółki kapitałowe w organizacji, Europejskie Zgrupowanie (Ugrupowanie) Interesów Gospodarczych.
 
Po wskazaniu o jakiego rodzaju ulgę podatnik wnioskuje tzn. podaniu czy wnioskowana pomoc ma być udzielona: w ramach zasady de minimis, o której mowa w treści art. 67b §1 pkt 2; na jeden z celi przeznaczenia określony w §1 pkt 3 art. 67b tj. na szkolenia, na zatrudnienie, na restrukturyzację itd., czy też jako ulga niestanowiąca pomocy publicznej zgodnie z art. 67b §1 pkt 1 zostanie on wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia złożonego wniosku. Wskazanie przez podatnika przeznaczenia wnioskowanej pomocy publicznej ma podstawowe znaczenie dla organu podatkowego, gdyż na podstawie tej informacji organ podatkowy będzie mógł ustalić jakie dalsze kroki podjąć w trakcie prowadzonego postępowania.
 
 
Tryb odwoławczy
 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE REGIONALNĄ POMOC INWESTYCYJNĄ
 
Uchwała NR XXVIII/352/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 czerwca 2016 r. została przygotowana w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną (Dz. U. z 2015 r. poz. 174). Rozporządzenie Rady Ministrów  to tzw. program ogólnokrajowy, w którym zostały określone ramowe warunki udzielania regionalnej pomocy w formie zwolnień podatkowych. Program ten nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej do udzielenia pomocy, dlatego też zachodziła w tym przypadku konieczność podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Gorzowa Wlkp. Podstawę do podjęcia uchwały stanowił art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.), który daje radzie gminy możliwość wprowadzania innych zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości. Przedmiotowa uchwała zwalnia z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług.
            Uchwała ma stanowić jeden z istotnych i skutecznych instrumentów w pozyskiwaniu nowych inwestorów w sposób zgony ze strategią Miasta, ma także poprawić atrakcyjność Gorzowa Wlkp. jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Zaproponowana pomoc ma służyć m.in. pobudzeniu dynamiki rozwoju gospodarczego oraz wsparciu rozwoju nowych i istniejących podmiotów gospodarczych inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp. lub na terenie specjalnych stref ekonomicznych usytuowanych w obrębie miasta Gorzowa Wlkp.   
            Akces przedsiębiorcy do przyjętego programu pomocy może nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 roku. Powyższa data wynika z faktu, iż Komisja Europejska przyjęła Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2014-2020 (Dz.Urz.UE.C 209 z 23.07.2013r.)
            Po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 stycznia 2015r. oraz dodatkowych warunków określonych w niniejszej uchwale przedsiębiorca, po zakończeniu inwestycji początkowej może ubiegać się o 5 letnie zwolnienie od podatku od nieruchomości.
 
Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ww. uchwale stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i może być udzielane na wspieranie inwestycji początkowej lub na tworzenie nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej.
Zwolnienie na wspieranie inwestycji początkowej przysługuje:
1) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 100 tys. euro;
2) małemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 250 tys. euro;
3) średniemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 500 tys. euro;
4) dużemu przedsiębiorcy, jeżeli wartość kosztów kwalifikowanych wyniesie co najmniej 1mln euro.
 
Zwolnienie na utworzenie nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej przysługuje:
1) mikroprzedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych zostanie co
najmniej 5 nowych miejsc pracy;
2) małemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych zostanie co najmniej 20 nowych miejsc pracy;
3) średniemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych zostanie co najmniej 50 nowych miejsc pracy;
4) dużemu przedsiębiorcy, jeżeli w związku z realizacją inwestycji początkowej utworzonych zostanie co najmniej 100 nowych miejsc pracy.
Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały może być obliczana w odniesieniu do:
1) kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne - w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej;
2) szacunkowych kosztów płacy wynikających z utworzenia nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej, obliczonych za okres 2 lat – w przypadku pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej albo
3) połączenia kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, nieprzekraczających kosztów określonych w pkt 1 lub 2, w zależności od tego, który z kosztów jest wyższy.
 
Niniejszej uchwała nie ma zastosowania:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 1 ust. 2-5 i art. 13 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U.UE.L. z 2014.187.1);
2) do przedsiębiorców, którzy na terenie miasta Gorzów Wlkp. zalegają z zapłatą podatków, innych
należności publicznoprawnych lub opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów;
3) w przypadku otrzymania przez przedsiębiorcę, od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., informacji o
negatywnej ocenie dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej.
4) do gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części:
a) związanych z działalnością handlową, których powierzchnia użytkowa przekracza 100 m2;
b) zajętych na staje paliw;
c) zajętych na banki;
d) związanych z działalnością w zakresie najmu lub dzierżawy;
e) zajętych na działalność finansową i ubezpieczeniową;
f) związanych z prowadzeniem gier losowych i hazardowych;
g) zajętych na salony samochodowe.
 
Warunkiem dopuszczalności udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej na podstawie niniejszej
uchwały jest:
1) złożenie przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji początkowej:
a) pisemnego zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy na druku stanowiącym załącznik Nr 1 (druk do pobrania) do uchwały wraz z dołączeniem wymaganych w nim załączników;
b) informacji, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.) wraz z wypełnionym formularzem informacji stanowiącym załącznik Nr 1 do tego rozporządzenia;
2) uzyskanie od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. pisemnej informacji dotyczącej pozytywnej oceny
dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
3) zgłoszenie i udokumentowanie rozpoczęcia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2 (druk do pobrania)  do uchwały;
4) rozpoczęcie realizacji inwestycji początkowej najpóźniej w terminie do 12 miesięcy po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. informacji, o której mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu;
5) wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu finansowego w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowanych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, z wyłączeniem publicznych środków finansowych;
6) w przypadku pomocy na wspieranie inwestycji początkowej – zakończenie realizacji inwestycji początkowej w terminie do 3 lat od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji dotyczącej pozytywnej oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
7) w przypadku pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy w następstwie realizacji inwestycji początkowej:
a) doprowadzenie wskutek realizacji inwestycji początkowej do wzrostu netto liczby pracowników w
danym zakładzie w porównaniu ze średnią z poprzednich 12 miesięcy i obsadzenie każdego stanowiska w ciągu 3 lat począwszy od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta informacji dotyczącej pozytywnej oceny dopuszczalności inwestycji początkowej do udzielenia pomocy regionalnej;
b) utrzymanie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. każdego nowo utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 5 lat, od dnia dokonania zgłoszenia o zakończeniu inwestycji;
8) zgłoszenie i udokumentowanie zakończenia inwestycji początkowej na druku stanowiącym załącznik Nr 2a (druk do pobrania) do uchwały;
9) utrzymanie inwestycji początkowej przez okres co najmniej 5 lat, od dnia następującego po dniu dokonania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu;
10) po zakończeniu inwestycji, złożenie deklaracji/informacji na podatek od nieruchomości na zasadach określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 
Pełen tekst uchwały dostępny jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2016 r. pod pozycją 1550 oraz w drukach do pobrania. 
 
 
UWAGA!
Wniosek (wraz z załącznikami) o zwolnienie od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, należy wypełniać na komputerze, wykorzystując druki zamieszczone na niniejszej stronie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Rój
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-24 10:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kryś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-24 13:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-30 09:06:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »