ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Tryb uproszczony

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do składania uwag do oferty Stowarzyszenia Fantastyki Stosowanej

Wysokość środków przeznaczonych na zlecanie zadań w trybie uproszczonym w 2024 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Rok 2024 - tryb uproszczony
Lp. Rodzaj zadania publicznego Planowane środki Uwagi
1. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 30 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
2. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – organizacja VII Gorzowskiego Tygodnia Seniora 10 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
3. Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym/ na rzecz osób niepełnosprawnych 30 000,00 zł Pozostało
23 400,00 zł
4. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 30 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
5. Przeciwdziałanie narkomanii 20 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 50 000,00 zł Pula środków została wyczerpana
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-01-12 12:11:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-01-12 12:11:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 14:05:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1081 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Składanie ofert w trybie uproszczonym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Składanie ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert następuje na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 571 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty (załącznik nr 1) i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (załącznik nr 2) (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 
Charakterystyka projektów składanych w ramach procedury Trybu małych zleceń:
  1. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
  2. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej, w trybie uproszczonym, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
  4. Zadanie publiczne musi mieć charakter lokalny lub regionalny i wpisywać się w priorytetowe zadania publiczne Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi i/lub inne strategiczne dokumenty Miasta.
  5. O przyznaniu środków finansowych w ramach trybu uproszczonego decyduje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.
Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w budżecie zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.
 
Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym
 
1. Organizacja składa ofertę w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4. Ze względów organizacyjnych prosimy o składanie ofert minimum miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania.
2. Następnie oferta jest oceniana na postawie Formularza oceny oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie pozakonkursowym - załącznik nr 3.
3. Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty na okres 7 dni w BIP-e, na stronie internetowej Miasta i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty.
4. Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania zawierana jest umowa o przyznaniu dotacji na jego realizację.
5. W przypadku, gdy zadanie zostanie ocenione negatywnie lub brak jest środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, podmiot składający ofertę w trybie uproszczonym zostanie o tym poinformowany pisemnie.
6. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego organizacja zostanie zobowiązana do złożenia pisemnego oświadczenia o dotychczasowym wsparciu finansowym, udzielonym w danym roku kalendarzowym, w trybie uproszczonym - załącznik nr 4.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-07-06 10:47:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-07-06 11:18:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-06 11:18:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »