ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 70/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 70/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. projektowania urbanistycznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Urbanistyki i Architektury

Data udostępnienia: 2023-11-07

Ogłoszono dnia: 2023-11-07

Termin składania dokumentów: 2023-11-17 14:30:00

Nr ogłoszenia: 70/2023

Id ogłoszenia: WKR-III.2110.69.2023.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (gospodarka przestrzenna, planowanie przestrzenne, architektura, architektura krajobrazu, geoinformacja, geodezja, informatyka);
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych;
 4. korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 8. znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o samorządzie powiatowym;
 9. znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 10. umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
 11. dobre umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem;
 12. łatwość nauki programów graficznych;
 13. umiejętność pracy w zespole;
 14. kreatywność i zaangażowanie;
 15. umiejętność myślenia analitycznego i przestrzennego.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość programów graficznych typu QGIS;

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
 1. sporządza miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany;
 2. uczestniczy w sporządzaniu Planu ogólnego miasta i jego zmianie;
 3. prowadzi rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych i planu ogólnego, przygotowuje projekty rozpatrzenia wniosków;
 4. prowadzi rejestr planów miejscowych, odpowiada za gromadzenie materiałów związanych z planami oraz przechowywanie oryginałów planów uchylonych i nieobowiązujących;
 5. sporządza analizy, studia, koncepcje, prezentacje i inne opracowania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 6. przygotowuje wnioski i opinie do projektów planów miejscowych i planów ogólnych gmin sąsiednich;
 7. przygotowuje wnioski i opinie do projektów planu województwa i innych opracowań z zakresu planowania przestrzennego,
 8. współpracuje przy tworzeniu i udostępnianiu danych przestrzennych dot. planów zagospodarowania przestrzennego i planu ogólnego;
 9. prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością;
 10. prowadzi sprawy związane z budżetem w zakresie realizacji zadań Pracowni urbanistycznej;
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym;
 2. praca częściowo w terenie;
 3. praca w budynku Urzędu przy ul. Myśliborskiej 34;
 4. praca w pokoju wieloosobowym;
 5. bezpośredni kontakt z klientami;
 6. wystąpienia publiczne.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem, zawierający nr telefonu kontaktowego/adres poczty elektronicznej;
2) życiorys zawodowy (cv);
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4) kopie dokumentów potwierdzających wykazywane doświadczenie zawodowe (jeśli jest wymagane), w tym świadectwa pracy dokumentujące wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy; (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów);
5) kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje;
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Wzory ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w lokalizacji: Oferty pracy>>>wzory oświadczeń).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-11-17 14:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds.  projektowania urbanistycznego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta
Wydział Kadr i Rozwoju Personalnego
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wielkopolski

VII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez okres co najmniej 3 miesięcy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony (nie dłuższy niż 6 miesięcy).
W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – dalej RODO, informujemy że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą przy ul. Sikorskiego 4, 66-400 w Gorzowie Wielkopolskim.
 2. W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych listownie: Inspektor Ochrony Danych ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl. lub platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego związanego z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z:
  1. art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2023 poz. 1465);
  2. art. 14 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530).
 4. Przekazanie innych danych tj. w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. wyrażonej przez Panią/Pana zgody). Wyrażoną zgodę może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
 5. Podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji.  
  Kontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej dokumenty aplikacyjne niezakwalifikowanych kandydatów zostają zniszczone.
 9. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  3. prawo do usunięcia danych, gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
   2. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
   1. kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu danych,
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
« powrót do poprzedniej strony