ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Informacja ogłoszona dnia 2012-06-21 14:19:06 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012-06-21
O-II.2110.4.2012
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym kierowniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim
 
 
I. Miejsce zatrudnienia:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
 
II. Forma zatrudnienia:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu na kierowniczym stanowisku urzędniczym.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
 
A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:
1.       Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 oraz ust 4 ustawy o pracownikach samorządowych.
2.       Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3.       Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane: prawo, geodezja, gospodarka nieruchomościami, administracja, ochrona środowiska, rolnictwo.
4.       Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
5.       Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.
6.       Zna przepisy prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o ochronie środowiska, ustawie o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.
 
B. Wymagania dodatkowe:
1.       Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
2.       Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy w zespole.
3.       Min 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
4.       Min. 2 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
5.       Prawo jazdy kat. B.
6.       Uprawnienia specjalistyczne (np. uprawnienia geodezyjne, wyceny nieruchomości).
 
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1.       Kierowanie działalnością Wydziału zgodnie z wytycznymi Burmistrza i zadaniami stojącymi przed Wydziałem.
2.       Prawidłowe organizowanie pracy Wydziału i podziału pracy pomiędzy pracowników w tym:
1)       ustalanie zakresów czynności dla pracowników,
2)       opracowanie oraz podział obowiązującego rzeczowego wykazu akt w Wydziale.
3.       Przestrzeganie procedur wynikających z prawa o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zamówień dokonywanych w Wydziale.
4.       Przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady Rady, oraz Komisji z zakresu działania Wydziału.
5.       Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników Wydziału dyscypliny pracy, przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
6.       Przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Wydziału.
7.       Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowywania projektu budżetu.
8.       Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacji posłów, senatorów, radnych, komisji Rady, wojewody, organów samorządu województwa i powiatu.
9.       Nadzór nad realizacją zadań Wydziału, w tym w szczególności:
1)       gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy,
2)       prowadzenie rejestru mienia komunalnego,
3)       sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, użyczenie, dzierżawę lub najem nieruchomości gminnych oraz organizowania przetargów w tym zakresie,
4)       sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
5)       przekazywania w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnych,
6)       prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywania gruntów na rzecz gminy do realizacji celów publicznych,
7)       prowadzenia spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nieodpłatnego przejmowania gruntów będących w użytkowaniu wieczystym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umów,
8)       rolnictwa, w tym: prowadzenie kontroli w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (OC rolników) oraz ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (ubezpieczenia budynków rolniczych),
9)       sporządzania sprawozdań do Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,
10)    prowadzenie merytorycznego nadzoru nad działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
11)   prowadzenia spraw z zakresu utrzymania i eksploatacji oświetlenia publicznego,
12)   targowisk, ich regulaminów, propozycji stawek opłat i sposobu poboru,
13)   spraw mieszkaniowych,
14)    gospodarki komunalnej,
15)   opiniowania wniosków o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, i zbiorowego odprowadzania ścieków,
16)   nadzoru nad cmentarzami komunalnymi, wojennymi i wyznaniowymi,
17)   zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
18)   zadań wynikających z Ustawy – Prawo Ochrony Środowiska i Ustawy o Ochronie Przyrody,
19)   spraw wynikających z Ustawy o Ochronie Zwierząt,
20)   zadań w zakresie gospodarowania wodami, ochrony wód i ich zasobów,
21)   zadań dotyczących zwalczania klęsk żywiołowych, w tym prowadzenia spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i realizacji programu przeciwpowodziowych,
22)   tworzenie programów zmierzających do podnoszenia aktywizacji gospodarczej i przeciwdziałania bezrobociu,
23)   spraw współpracy z sołectwami,
24)   nadzoru właścicielskiego nad Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo – Kanalizacyjnym Sp. z o.o.,
25)   prowadzenia postępowań w sprawie ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć.
10.    Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych przy obsłudze i przetwarzaniu bazy danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji w Urzędu.
11.    Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko kierownicze, administracyjno – biurowe,  praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
 
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;
 
VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.       Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2.       List motywacyjny.
3.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4.       Kserokopia dowodu osobistego.
5.       Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
6.       Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wymagany staż pracy (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
7.       Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenia o szkoleniach, prawo jazdy – kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
8.       Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9.       Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
10.    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
VIII. Sposób i termin składania ofert:
1.       Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 3 lipca 2012 r.  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.       Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”
 
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
 
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458
ze zm.).
 
Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest: Sekretarz Gminy – Agnieszka Czarnolewska. Telefon kontaktowy: 68 383 50 17.
 
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                                                                                                             Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Pobiedzińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Pobiedzińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-21 14:18:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-21 14:19:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-21 14:19:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1095 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony