ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: O.2110.1.2024.NGDrukuj informację Ogłoszenie numer: O.2110.1.2024.NG

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent

Miejsce pracy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Straż Miejska w Krośnie Odrzańskim

Data udostępnienia: 2024-02-09

Ogłoszono dnia: 2024-02-09

Termin składania dokumentów: 2024-02-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: O.2110.1.2024.NG

Id ogłoszenia: O.2110.1.2024.NG

Zlecający: Burmistrz Krosna Odrzańskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na stanowisko
Referenta w Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
 
 
 1. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:
 1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 pkt 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 4. Posiada wykształcenie średnie.
 5. Posiada umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), poczty elektronicznej, Internetu oraz urządzeń biurowych.
 6. Zna przepisy prawa z zakresu ustaw:
 • samorządzie gminnym,
 • pracownikach samorządowych,
 • strażach gminnych.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Wykształcenie (preferowane): wyższe administracyjne bądź pokrewne.
 2. Doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych w administracji publicznej lub w pracy na stanowisku o podobnym lub równoważnym zakresie czynności.
 3. Staranność, samodzielność, rzetelność, dokładność, dobra organizacja pracy, komunikatywność.
 4. Umiejętność analitycznego myślenia, zorientowania na rezultaty pracy, wysoki poziom komunikacji werbalnej i pisemnej, umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku Referenta.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U.2021 r. poz. 1763) zgodnie z wytycznymi Komendanta Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
 2. Realizacja zadań związanych z obsługą programu e-Mandat, w tym:
- wprowadzanie danych osobowych sprawców wykroczeń,
- wypełnianie kart MRD - 5,
- wypełnianie upomnień i tytułów wykonawczych,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy strażników miejskich,
- prowadzenie ewidencji sortów mundurowych.
 1. Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń przy wykorzystaniu monitoringu miejskiego na terenie Krosna Odrzańskiego.
 2. Współpraca z policją w zakresie przekazywania informacji z monitoringu miejskiego.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń i interwencji od mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie.
 4. Przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań Straży Miejskiej.
 5. Przygotowywanie sprawozdań finansowych z zakresu działalności Straży Miejskiej.
 6. Pobieranie pism wychodzących i wysyłanie korespondencji.
 7. Archiwizacja dokumentacji Straży Miejskiej.
 8. Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań służbowych.
 9. Udział w organizowanych szkoleniach.
 10. Przestrzeganie dyscypliny pracy i przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie informacji niejawnej i ochronie danych osobowych.
 11. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno-biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści:
"Wyrażam na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosna Odrzańskiego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 533), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, s. 1)".
 
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List Motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-02-20 15:30:00
b. Sposób:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim lub drogą pocztową do dnia 20 lutego 2024 r. do godziny 15:30. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Referenta w Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.
Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 533) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.
c. Miejsce:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VII. Informacje dodatkowe:

Kadry – 68 4109710,
Komendant Straży Miejskiej - 68 4109790.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Gałązka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-09 18:32:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Gałązka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-09 18:35:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Gałązka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-09 18:36:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony