ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-23 11:13:08 przez Aleksandra Ostojska

Akapit nr - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz uchwały nr LXVIII/1195/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r., poz. 2666),
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 23.11.2023 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
I. Rodzaj zadania:
 
Zadanie nr 1:
Prowadzenie Klubu Wsparcia Seniora dla 35 osób starszych w lokalizacji wskazanej przez oferenta.
 
Zadanie nr 2:
Prowadzenie Klubu Integracji Międzypokoleniowej dla 35 osób starszych zlokalizowanego przy ul. Puszkina 1.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2024 r. w ramach niniejszego konkursu wynosi:
  - dla zadania nr 1 – 90 000,00 zł;
  - dla zadania nr 2 – 90 000,00 zł.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadań z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 3. Wskazana w ogłoszeniu kwota dotacji na 2024 r. wynika z prowizorium budżetowego. Ostateczna wysokość środków zostanie określona po uchwaleniu budżetu miasta na 2024 r.
III. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Uprawniony podmiot może złożyć jedną lub dwie oferty, przy czym na każde zadanie odrębną ofertę.
 4. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
 5. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, powinno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 6. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty (odrębnie dla zadania nr 1 i nr 2), po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 7. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, przy czym oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
 8. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 9. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych.
 10. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 12. Podmiot uprawiony powinien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 13. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie powinno być zrealizowane w terminie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadania:
  1) adresaci zadania – wyłącznie osoby starsze (60+), będące mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, z tym, że pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby korzystające z oferty klubów w roku 2023;
  2) zapewnienie następujących form wsparcia:
  a) zapewnienie uczestnikom poczęstunku;
  b) organizacja czasu wolnego, w tym rozwój zainteresowań;
  c) organizowanie zajęć w ramach terapii służącej utrzymaniu aktywności fizycznej psychicznej i społecznej.
 4. Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostosowane do predyspozycji i potrzeb uczestników zajęć.
 5. Zleceniobiorca odpowiedzialny będzie za rekrutację uczestników do klubów od momentu rozpoczęcia działalności oraz w trakcie realizacji zadania w sytuacji rezygnacji uczestnika w zajęciach klubów.
 6. Oba kluby powinny świadczyć swoje usługi od poniedziałku do piątku, co najmniej 4 godziny dziennie (z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy). Godziny otwarcia klubów określa Zleceniobiorca biorąc pod uwagę preferencje uczestników zajęć.
 7. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o więcej niż 20%.
 9. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 10. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. 
  W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.
 11. Wyłoniony podmiot w konkursie zobowiązany będzie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
 12. Zleceniobiorca przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego zostanie zobowiązany do złożenia oświadczenia deklarującego, czy spełnia definicję instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 ze zm.).
V. Warunki i termin składania ofert:
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl, w terminie do 14.12.2023 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
 3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust. 7.
 4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
  1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
  2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
  3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
  4) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letnie doświadczenie oferenta w zakresie prowadzenia działań na rzecz osób starszych;
  5) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu / budynku / nieruchomości, w którym realizowane będzie zadanie związane z prowadzeniem Klubu Wsparcia Seniora.
  Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
 6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
 7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Prowadzenie klubów seniora” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 14.12.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 8. W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej lub z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
 9. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
 10. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
 11. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
 12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
 13. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 14. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 1. Wybór oferty zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały nr LXVIII/1195/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r., poz. 2666).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
  1) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;
  2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
  3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
  4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
  5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
 7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 25 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta (osobno dla zadania nr 1 i nr 2), która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 15 punktów.
 8. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
    VII. Postanowienia końcowe:
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
/-/
 
Gorzów Wielkopolski, 23.11.2023 r.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony