ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z państw Unii Europejskiej.Drukuj informacjęSprawa: Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z państw Unii Europejskiej.

Szczegóły informacji

Pierwsza rejestracja pojazdu sprowadzonego indywidualnie z państw Unii Europejskiej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: KOMUNIKACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW

Ogłoszono dnia: 2014-12-03 12:31:45

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Miejsce załatwienia

 1. Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34, nr tel. (95) 7355-723, I piętro hala obsługi rejestracji pojazdów lub
 2. punkt Wydziału Komunikacji na Sali Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Sikorskiego 3-4
 3. punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, parter lub kancelaria Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.

Telefon kontaktowy

95 7355 723; 95 7355 724

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul.Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o rejestrację pojazdu – pobierz druk
 2. Dowód własności pojazdu – więcej informacji
 3. Dotychczasowy dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany – wzory dowodów rejestracyjnych
 4. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju „samochodowy inny”, podrodzaj „czterokołowiec” (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj „czterokołowiec lekki” (kategoria homologacyjna L6e) jest rejestrowany po raz pierwszy – więcej informacji
 5. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu – więcej informacji
 6. Tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie – oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację – pobierz druk
 7. Dokumenty firmy, w przypadku nabycia pojazdu na firmę.
 8. Do wglądu: dokument/y tożsamości właściciela/wszystkich współwłaścicieli.

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Opłaty

 1. Samochód osobowy, ciężarowy, specjalny, ciągnik samochodowy, autobus, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: inny): opłata komunikacyjna: 253,50zł; opłata ewidencyjna: 2,50zł – pobierz druk opłaty
 2. Motocykl, pojazd samochodowy inny (podrodzaj: czterokołowiec, czterokołowiec lekki): opłata komunikacyjna: 195,00zł; opłata ewidencyjna: 2,00zł – pobierz druk opłaty
 3. Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy: opłata komunikacyjna: 120,00zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 4. Motorower: opłata komunikacyjna: 110,00 zł; opłata ewidencyjna: 1,50zł – pobierz druk opłaty
 5. Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania sprawy przez osobę upoważnioną – więcej informacji
Opłata za pełnomocnictwo: 17,00zł – pobierz druk opłaty

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

 1. Utrata dowodu rejestracyjnego – więcej informacji
 2. Jeżeli pojazd został odprawiony celnie w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska dokumentem wymaganym do rejestracji jest również dokument, o którym mowa w pkt 4 w rubryce WYMAGANE DOKUMENTY.
 3. Jeżeli pojazd został nabyty w Polsce od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami należy załączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub kopię KRS potwierdzającą prowadzenie przez zbywcę tej działalności.
 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula – wykaz tłumaczy przysięgłych
 5. W przypadku zgłoszenia do rejestracji nowego pojazdu (wcześniej nie rejestrowanego) sprowadzonego z zagranicy do wniosku o rejestrację zamiast dowodu rejestracyjnego dołącza się świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzję o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony