ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 11/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. rozliczania podatku od towarów i usług VAT

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Podatków i Opłat

Data udostępnienia: 2018-02-12

Ogłoszono dnia: 2018-02-12 przez Lidia Matys

Termin składania dokumentów: 2018-02-26 17:00:00

Nr ogłoszenia: 11/2018

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.11.2018.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
• posiadanie obywatelstwa polskiego,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie:
- wyższe w zakresie ekonomii, finansów, lub administracyjnym;
- lub wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości;
• doświadczenie w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług – 3 lata pracy;
• znajomość ustaw: o podatku od towarów i usług, o rachunkowości , o finansach publicznych , o samorządzie gminnym, Ordynacja podatkowa,
• praktyczne umiejętności w rozliczaniu podatku od towarów i usług;
• znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
• znajomość obsługi urządzeń informatycznych, w tym znajomość programów Word, Excel,
• znajomość obsługi urządzeń biurowych,
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność,
• komunikatywność,
• wysoka kultura osobista, zdolność zapobiegania konfliktom,
• umiejętność pracy w zespole.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
• znajomość zasad funkcjonowania  jednostek samorządu terytorialnego, 
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności: 
• rozliczanie podatku od towarów i usług, w szczególności  prowadzonych Ewidencji zakupów , sprzedaży.
• kontrola dokumentów zewnętrznych ( faktur zakupowych i sprzedażowych  pod względem formalnym- sprawdzenie zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi VAT i pod względem rachunkowym,
• współpraca z wydziałami Urzędu Miasta w zakresie  VAT naliczonego i należnego,
• współpraca z jednostkami budżetowymi Miasta w zakresie VAT,
• sporządzanie skonsolidowanej deklaracji VAT -7.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4, parter. W budynku brak jest windy osobowej. Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę. Pierwsza umowa, zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych zawierana jest na okres do sześciu miesięcy.
 
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:

• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),
• kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe),
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)”.
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-02-26 17:00:00
b. Sposób:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw rozliczania podatku od towarów i usług ( VAT )” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 
c. Miejsce:

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko do spraw rozliczania podatku od towarów i usług ( VAT )” należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 26 lutego 2018 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Matys Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wiesław Sawicki Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 08:22:50
Wprowadził informację do BIP: Lidia Matys Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 08:32:37
Osoba, która zmieniła informację: Lidia Matys Data ostatniej zmiany: 2018-03-23 14:43:25
Artykuł był wyświetlony: 602 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu