ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 21/20222Drukuj informację Ogłoszenie numer: 21/20222

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego

Data udostępnienia: 2022-03-31

Ogłoszono dnia: 2022-03-31

Termin składania dokumentów: 2022-04-12 16:30:00

Nr ogłoszenia: 21/20222

Id ogłoszenia: WOR.III.2110.21.2022.KP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie średnie ogólnobudowlane, technik inżynierii środowiska, melioracje wodne oraz pokrewne, bądź ukończone studia wyższe (preferowane na kierunku inżynieria środowiska, ochrona środowiska, budownictwo ogólne, melioracje wodne lub pokrewne),
• umiejętność analizy i interpretacji danych obejmujących informacje przestrzenne oraz rysunków technicznych;
• umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;
• umiejętność działania pod presją czasu;
• wysoka kultura osobista, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz zdolność zapobiegania konfliktom;
• dyspozycyjność;
• obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność;
• znajomość obsługi urządzeń biurowych i informatycznych.
b. Wymagania dodatkowe:
• znajomość obsługi programów biurowych (pakiet Office);
• mile widziana znajomość przepisów następujących ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym;
• mile widziane doświadczenie w zakresie pracy w jednostkach samorządowych przy realizacji inwestycji lub remontów.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Naliczanie i odprowadzanie opłat za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonej o trwałej nawierzchni, ujęte w systemy kanalizacyjne;
2) Prowadzenie spraw dotyczących miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie podczyszczania wód opadowych przed wprowadzeniem ich do wód lub do ziemi:
a) prowadzenie ewidencji zlewni i separatorów,
b) utrzymanie i bieżące remonty istniejących separatorów,
c) udział w odbiorach separatorów na kanalizacji deszczowej włączanej do sieci miejskiej realizowanych przez inwestorów;
3) Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zbiorników retencyjnych;
4) Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania przepompowni melioracyjnej dzielnicy Zawarcie;
5) Prowadzenie spraw w zakresie ochrony przeciwpowodziowej – utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych będących własnością Miasta;
6) Prowadzenie spraw dotyczących utrzymania wód powierzchniowych w zakresie:
a) konserwacji i utrzymania rzeki Kłodawki i Srebrnej w zakresie określonym w wydanych decyzjach – pozwoleniach wodnoprawnych,
b) konserwacji i utrzymania stawów: w Parku Wiosny Ludów, Czechówek, Emilii Plater, przy ul. Błotnej, Dąbrowskiego;
7) Prowadzenie spraw w zakresie studni publicznych oraz zdrojów ulicznych;
8) Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania zbiornika przeciwpożarowego w ul. Skłodowskiej-Curie;
9) Przygotowywanie zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, materiałów przetargowych w zakresie prowadzonych spraw;
10) Wykonywanie czynności związanych ze zlecaniem, zawieraniem umów, nadzorowaniem   i dokonywaniem odbioru prac utrzymaniowych oraz robót remontowych i inwestycyjnych;
11) Współudział w opracowywaniu rocznego planu finansowo – rzeczowego na wydatkowanie środków oraz jego rozliczanie w zakresie spraw związanych ze stanowiskiem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, II piętro.
W budynku jest winda osobowa.
Praca o charakterze administracyjno-biurowym.
Bezpośredni kontakt z klientami.
Forma nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę.
Pierwsza umowa o pracę zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na okres do 6 miesięcy.
Zatrudnienie niezwłocznie.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe).
 
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
List motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
 
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.
 
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-04-12 16:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej ”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko ds. remontów i inwestycji infrastruktury komunalnej.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-01 12:22:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jaworska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-01 12:23:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-27 13:49:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1473 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony