ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 52/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 52/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Strażnik Straży Miejskiej

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 2 etaty

Wydział: Straż Miejska

Data udostępnienia: 2022-08-05

Ogłoszono dnia: 2022-08-05

Termin składania dokumentów: 2022-08-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 52/2022

Id ogłoszenia: WOR.III.2110.52.2022.BKP

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• posiadanie obywatelstwa polskiego;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie co  najmniej średnie (preferowane wyższe);
• ukończone 21 lat życia;
• uregulowany stosunek do służby wojskowej; 
• nienaganna opinia;
• posiadanie prawa jazdy kat. B. W przypadku braku uprawnień, oświadczenie kandydata o uzyskaniu uprawnień do kierowania pojazdami kat. B najpóźniej, w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia;
• znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu postępowania w sprawach o  wykroczenia;
• wymaga sprawność pod względem fizycznym i psychicznym określona w art. 24 a ustawy o strażach gminnych;
• gotowość poddania się badaniom psychologicznym;
• komunikatywność, umiejętność prowadzenia dialogu;
• zdolność zapobiegania konfliktom;
• umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność przejawiania własnej inicjatywy;
• znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego;
• biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych.
b. Wymagania dodatkowe:
•  doświadczenie w pracy związanej z ochroną porządku i bezpieczeństwa publicznego lub z ochroną osób i mienia.
•  znajomość ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dbanie o stan porządku i spokoju publicznego w przydzielonym rejonie. 
2. Analizowanie zagrożeń porządku i spokoju publicznego,  oraz podejmowanie niezbędnych działań prewencyjno-represyjne w celu ich wyeliminowania.
3. Podejmowanie interwencji zgłoszonych przez obywateli. 
4. Prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia. 
5. Współdziałanie z osobami i instytucjami z terenu swojego działania,  które mogą oddziaływać na poprawę spokoju i porządku publicznego. 
6. Opracowywanie i realizowanie własnych projektów na rzecz poprawy spokoju i porządku publicznego.
7. Dokumentowanie wykonywanych zadań w notatnikach służbowych, karcie pracy i systemie informatycznym E—mandat.
8. Dbanie o powierzony sprzęt służbowy, środki przymusu bezpośredniego, dokumentacje służbową i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Łokietka 22, parter.
Praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym.
Praca na terenie miasta Gorzowa Wlkp., praca dwuzmianowa, również w sobotę, niedziele i święta.  
Zgodnie z ustawą o strażach gminnych strażnika po raz pierwszy zatrudnia się na stanowisku Aplikanta w Straży Miejskiej  na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego Aplikant odbywa szkolenie podstawowe. 
Kilkutygodniowe szkolenie odbywa się poza miejscem stałej  pracy – możliwy udział w szkoleniu w Gdańsku. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem.
Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego, Aplikanta w Straży Miejskiej można zatrudnić na czas określony nie dłuższy niż 3 lata albo na czas nieokreślony.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

• oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
• dokumenty potwierdzające wykształcenie: kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej;
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
• kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone studia podyplomowe, kursy, certyfikaty umiejętności lub certyfikaty językowe);
• w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów;
• list motywacyjny powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530)”.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-18 15:30:00
b. Sposób:
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko strażnika miejskiego”  należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową.
c. Miejsce:
Urząd Miasta 
Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 18.08.2022 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
 

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
 
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 4.
2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a. listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b. telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c. za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko strażnika miejskiego
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  do cofnięcia zgody.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2018 roku o pracownikach samorządowych.
9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-05 14:21:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jaworska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-05 14:22:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-05 14:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
73 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony