ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 26/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 26/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds rejestracji pojazdów oraz spraw dot. nakładania kar za naruszenie obowiązku związanego z rejestracją pojazdu

Miejsce pracy: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1 etat

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2020-03-23

Ogłoszono dnia: 2020-03-23 przez

Termin składania dokumentów: 2020-04-14 15:30:00

Nr ogłoszenia: 26/2020

Id ogłoszenia: WOR.I.2110.26.2020.LM

Zlecający: Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
I
 
Niezbędne kwalifikacje kandydata:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego;
•    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;
•    nieposzlakowania opinia;
•    wykształcenie wyższe;
•    minimum 12-miesęczny staż pracy w administracji państwowej lub samorządowej;
•    znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
•    znajomość przepisów prawa wynikających z zakresu zadań na stanowisku pracy;
•    znajomość obsługi urządzeń informatycznych i biurowych;
•    rzetelność, uczciwość, komunikatywność, systematyczność;
•    wysoka kultura osobista, komunikatywność;
•    umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 
Kwalifikacje dodatkowe kandydata:
    znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego lub ukraińskiego) w stopniu praktycznym.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zakresu działania, obowiązków i uprawnień  na stanowisku należy w szczególności:
    prowadzenie spraw i wydawanie decyzji dotyczących nakładania kar za
naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia
starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
    przyjmowanie zawiadomień właściciela/właścicieli pojazdu zarejestrowanego o zbyciu/nabyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
    weryfikacja przydzielonych wniosków składanych drogą elektroniczną
dotyczących rejestracji stałej, rejestracji czasowej i wyrejestrowania pojazdu,
opracowywanie tych dokumentów zgodnie z właściwą procedurą,
    rejestracja pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu,
pozwoleń czasowych oraz zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
    przyjmowanie wniosków składanych bezpośrednio, weryfikacja pod względem kompletności i poprawności oraz ich opracowywanie zgodnie z procedurą
ADSxP,
    prowadzenie postępowań administracyjnych, egzekucyjnych i opracowanie
stosownych decyzji,
    przyjmowanie wniosków o wydanie wtórników dokumentów komunikacyjnych i ich weryfikacja, co do zgodności z posiadaną ewidencją,
    wyrejestrowywanie pojazdów,
    umieszczanie zamówienia na spersonalizowany dowód rejestracyjny i kartę
pojazdu w katalogach systemu teleinformatycznego POJAZD,
    kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne,
    wyznaczanie następnego terminu badania technicznego pojazdu.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stanowisko mieści się w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Myśliborskiej 34, I piętro oraz zamiennie w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 3-4, parter. W obu budynkach jest winda  osobowa. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w systemie dwuzmianowym, poniedziałek, środa i czwartek w godzinach od 7.30 do godziny 16.00, we wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00 oraz w piątek w godzinach od 7.30 do godziny 14.30
Forma zatrudnienia: umowa o pracę. Pierwsza umowa zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych na czas określony, na okres do 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow. 6%

V. Wymagane dokumenty:

 
Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz życiorysu (CV) z następującymi dokumentami:
•    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
•    oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego);
•    kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni;
•    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu);
W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginału dokumentów.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata:
„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami:
•    Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso i oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
•    ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
•    ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów oraz spraw dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązku związanego z rejestracją pojazdu”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
Aplikacje które wpłyną do Urzędu Miasta niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-04-14 15:30:00
b. Sposób:
 
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów oraz spraw dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązku związanego z rejestracją pojazdu”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
c. Miejsce:
82)”.
Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko ds. rejestracji pojazdów oraz spraw dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązku związanego z rejestracją pojazdu”  składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta (kancelaria ogólna) lub drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Wydział Organizacyjny
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
w terminie do dnia 14 kwietnia 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

VII. Informacje dodatkowe:

 
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w Budynku Urzędu Miasta ul. Sikorskiego 3-4 (parter) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Informacja o wynikach naboru będzie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej odpowiedzi.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA POTRZEB REKRUTACJI
Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) w skrócie nazywanego RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.        z siedzibą  66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4.
2)    W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących a także przysługujących z tego tytułu praw, może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych:
a.    listownie: ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp.;
b.    telefonicznie: tel. 95 735 55 63;
c.    za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.gorzow.pl
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.Kodeks pracy
4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na stanowisko       ds. rejestracji pojazdów oraz spraw dotyczących nakładania kar za naruszenie obowiązku związanego z rejestracją pojazdu.   
5)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody.
6)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
7)    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
9)    Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-23 15:06:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Lidia Matys
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-23 15:32:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Lidia Matys
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-23 16:32:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
433 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony