ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o wyniku przetargu: „Zakup samochodu osobowego w wersji Combi”

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-03-28
SM.271.2.2011
 
Ogłoszenie w BZP nr 74525 – 2011
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
„Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Safety Camera Systems Sp. z o.o
ul. Jeżewskiego 5B/30
02-796 Warszawa
 
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 64,944,00 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
 
UZASADNIENIE
 
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena Liczba punktów
1 Zakład Urządzeń Radiolokacyjnych ZURAD Sp. z o.o. ul. Stacyjna 14, 07-300 Ostrów Mazowiecka 84.870,00zł 229,56
2 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Maciej Grot ul. Naftowa 17, 41-200 Sosnowiec 116.062,80zł 167,85
3 Safety Camera Systems Sp. z o.o. ul. Jeżewskiego 5B/30, 02-796 Warszawa 64.944,00zł 300
4 Lifor Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 49, 41-902 Bytom 135.300,00zł 144
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
BURMISTRZ
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wudarzewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wudarzewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-28 10:51:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-28 10:51:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-28 10:51:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania „Na zakup samochodu osobowego w wersji Combi”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-03 -18
SM.271.3.2011
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Na zakup samochodu osobowego w wersji Combi”
 
 
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
 
 
Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego „Na zakup samochodu osobowego w wersji Combi”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
UZASADNIENIE
 
Oferta z najniższą ceną w przetargu nieograniczonym „Na zakup samochodu osobowego w wersji Combi” przewyższyła kwotę, którą zabezpieczyła Gmina Krosno Odrzańskie na sfinansowanie zamówienia.
 
BURMISTRZ
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wudarzewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wudarzewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-18 14:34:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-18 14:35:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-18 14:35:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13607 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-02-18

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Numer ogłoszenie w BZP: 57317 –2011, data zamieszczenia 18.02.2011
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, standard II o średniej grubości 5 cm z utrwaleniem powierzchniowym emulsją asfaltową
i grysem kamiennym obrzeży naprawionych wyrw na powierzchni 700 m2.
2. Remont cząstkowy nawierzchni bit. przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno - 2 tony
3. Renowacja nawierzchni bitumicznych przez powierzchniowe utrwalenie spękań emulsją asfaltową i grysem kamiennym o frakcji 8-12 na powierzchni 200,00 m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane Wiesław Balcer, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Krośnieńska 5, 66-600 Osiecznica, woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110.000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O OFERTACH
Cena wybranej oferty: 87453,00
Oferta z najniższą ceną: 87453,00
Oferta z najwyższą ceną: 91635,00
Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-18 14:35:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-18 14:35:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-18 14:35:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13627 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2011-02-02
IR.-VII.341.1.2011
Ogłoszenie w BZP nr 18605 – 2011
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:
 
                        Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer, Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
66-600 Krosno Odrzańskie
 

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 87.453,00brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 500 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
 
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer, Osiecznica
ul. Krośnieńska 5
66-600 Krosno Odrzańskie
87.453,00
500,00
2
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
91.635,00
477,20
 
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
B U R M I S T R Z
 
Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-02 10:26:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-02 10:26:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-02-02 10:26:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13845 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 1141-2011 z dnia 2011-01-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg. Skład gazu płynnego powinien odpowiadać PN-82/C-96 000. Butle do gazu płynnego winny być zbiornikami stalowymi ciśnieniowymi - przeznaczonymi do...
Termin składania ofert: 2011-01-17

Krosno Odrzańskie: Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg
Numer ogłoszenia: 32033 - 2011; data zamieszczenia: 28.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1141 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa gazu płynnego propan-butan w butlach 11 kg.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan -butan w butlach 11 kg. Ilość - 3700 szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 5, 84-230 Rumia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 137170,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 168720,00
·         Oferta z najniższą ceną: 168720,00 / Oferta z najwyższą ceną: 168720,00
·         Waluta: PLN.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-28 10:35:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-28 10:35:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-28 10:35:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14257 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 17 stycznia 2011 r.
 
 
 
DK – IV /07/2011
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
 
 
            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity – DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu płynnego propan – butan w butlach 11 kg, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano – ofertę najkorzystniejszą – złożoną /jako ofertę Nr 1/ przez BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. 84 -230 Rumia, ul. Sobieskiego 5 z oferowaną ceną wykonania zamówienia 168720,00 PLN.
 
Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:
 
Numer
oferty
Wykonawca
Liczba punktów
 w kryterium
CENA
Punktacja łączna
1.
BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 5
100
300
 
Wykonawcy wykluczeni : brak
Oferty odrzucone : brak
 
            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta niezwłocznie.
 
Sygnatura postępowania : DK – IV /1-1/2011
 
 
 
Kazimierz Stuczyński 
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Mieszkaniowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-17 12:53:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-17 12:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-17 12:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14034 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 390694-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krosno Odrzańskie
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących paliw płynnych: a) benzyn bezołowiowa Pb 95 - około 2.800 litrów b) olej napędowy ON - około 85.000 litrów
Termin składania ofert: 2010-12-20

Krosno Odrzańskie: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Numer ogłoszenia: 424028 - 2010; data zamieszczenia: 30.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390694 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących paliw płynnych: a) benzyn bezołowiowa Pb 95 - około 2.800 litrów b) olej napędowy ON - około 85.000 litrów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.10.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o., ul. Jana z Kolna 2a, 65-014 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313245,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·         Cena wybranej oferty: 332086,18
·         Oferta z najniższą ceną: 332086,18 / Oferta z najwyższą ceną: 332086,18
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-30 12:04:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-30 12:05:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-30 12:05:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14131 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyborze oferty na "Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 23.12.2010r.

 O. V – 342/01/10

 

         Na podstawie art. 92 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) Gmina Krosno Odrzańskie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

firmy BiuArt sp. z o.o. (oferta nr 1)

siedziba i adres- ul. Żwirowa 41, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Cena oferty nr 1 wynosi:

cena netto: 54 636,34

cena brutto: 66 656,35


            Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100%), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to- 66656,35 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych, 35/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim.

 

         W w/w postępowaniu oferty złożyli również następujący Wykonawcy:

- P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o. (oferta nr 2)

siedziba i adres: ul. Poznańska 106. 66- 300 Międzyrzecz

cena brutto oferty nr 2: 74 307,75 zł

 

            Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert w kryterium oceny jakim jest 100% ceny:

- oferta nr 1- BiuArt sp. z o.o.- ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów,

- oferta nr 2- P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.- ocena jednostkowa 89,70 pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 269,10 punktów.

 

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

 

W postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony.

 

W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych niniejszym pismem zawiadamiam wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosno Odrzańskie i zostanie wysłane wszystkim Wykonawcom w dniu 23 grudnia 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krysińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krysińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-23 10:10:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-23 10:11:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-23 10:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 22 grudnia 2010 r.
 
DK – IV /1-79/2010
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
  
 
            Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity – DZ.U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zkup paliw płynnych do pojazdów służbowych i urządzeń Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano – ofertę najkorzystniejszą – złożoną /jako ofertę Nr 1/ przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze Spółka ZO.O. ul. Jana z Kolna 2a, 65 – 014 Zielona Góra z oferowaną ceną wykonania zamówienia 408.466,00 PLN.
 
Punktacja przyznana poszczególnym ofertom:
 
Numer
oferty
Wykonawca
Liczba punktów
 w kryterium
CENA
Punktacja łączna
1.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zielonej Górze Spółka ZO.O.
ul. Jana z Kolna 2 a
65 – 014 Zielona Góra
100
300
 
Wykonawcy wykluczeni : brak
Oferty odrzucone : brak
 
            Jednocześnie Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia może zostać zawarta niezwłocznie.
 
Sygnatura postępowania : DK – IV /1-72/2010
 
 
 
Waldemar Rojek
DYREKTOR ZGKiM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-22 12:06:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-22 12:06:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-22 12:06:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji