ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012.01.19

IR.II.271.2.2011

Ogłoszenie o wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 us.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z dnia 8 czerwca 2010 r. ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie”

1. Zamawiający

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa nr 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,

telefon: 68-383-5017; faks: 68-383-51-22; e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

2. Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2011r.
pod numerem: 430154-2011, na stronie internetowej zamawiającego BIP/przetargi oraz tablicy ogłoszeń
w budynku „A” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania: 150 000 zł brutto

4. dane o ofertach:

 1. liczba złożonych ofert: 2

 2. liczba ofert wykluczonych: 0

 3. liczba ofert odrzuconych: 0

 

5. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma ) i adres Wykonawcy

Kryterium:

cena brutto

Liczba punktów

1

InterTIM” Pietrzak Ludmiła

Al. Stanów zjednoczonych 72 lok.180

04-036 WARSZAWA

 

134.070,00 zł

 

100

2

Biuro Planowania Przestrzennego i Usług
& MC Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21

65-426 Zielona Góra

 

184.377,00 zł

 

72,71

 

6. Wybór ofert:

 1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

InterTIM” Pietrzak Ludmiła, Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.180; Warszawa

cena wybranej oferty:

134.070,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt 00/100 złotych)

 1. uzasadnienie:

Na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęły 2 oferty. Cena oferty Nr 1 jest ceną najniższą.

7. Podpisanie umowy:

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4 upzp, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem potwierdzenia jego otrzymania faksem lub drogą elektroniczną. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 25 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

 

Krosno Odrzańskie: 2012.01.19

BURMISTRZ

MAREK CEBULA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-19 13:21:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-19 13:21:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-19 13:21:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012.01.12

IR.II.271.1.2011

Ogłoszenie o wyniku postępowania

O udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 us.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 113, poz. 759 z dnia 8 czerwca 2010 r. ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:

Sporządzenie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krosno Odrzańskie oraz sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki geodezyjnej Nr 493/3 w m. Osiecznica”.

1. Zamawiający

Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa nr 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,

telefon: 68-383-5017; faks: 68-383-51-22; e-mail: sekretariat@krosnoodrzanskie.pl

2. Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2011r.
pod numerem: 430200-2011, na stronie internetowej zamawiającego BIP/przetargi oraz tablicy ogłoszeń
w budynku „A” Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania: 70 000 zł brutto

4. dane o ofertach:

 1. liczba złożonych ofert: 1

 2. liczba ofert wykluczonych: 0

 3. liczba ofert odrzuconych: 0

 

5. Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma ) i adres Wykonawcy

Kryterium:

cena brutto

Liczba punktów

1

Biuro Planowania Przestrzennego i Usług
& MC Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21

65-426 Zielona Góra

55.350,00 zł

 

100

 

6. Wybór ofert:

 1. Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Biuro Planowania Przestrzennego i Usług & MC Sp. z o.o., ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra

 1. cena wybranej oferty:

55.350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych)

 1. uzasadnienie:

Na ogłoszone postępowanie przetargowe wpłynęła tylko jedna oferta. Cena złożonej oferty nie przekracza środków przeznaczonych na realizację tego zadania.

7. Podpisanie umowy:

Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 4 upzp, Zamawiający informuje, że może zawrzeć umowę
z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty pod warunkiem potwierdzenia jego otrzymania faksem lub drogą elektroniczną. Podpisanie umowy nastąpi w dniu 20 stycznia 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

                                            

 Z up. Burmistrza

Grzegorz Garczyński

Z-ca Burmistrza

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-12 15:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-12 15:31:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-12 15:34:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012 -01 - 03

O-V.272.1.2011
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim”

Umowę zawarto z P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami).Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP- 403.
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389062-2011 z dnia 21 listopada 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

ZAMAWIAJĄCY:
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
woj. lubuskie, e- mail: ,  tel. 68 383-50-17,
fax. 68 383-51-22.
2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.
ODBIORCA:
3. Nazwa i adres Odbiorcy:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
woj. lubuskie, e- mail: ,  tel. 068 383-50-17,
fax. 68 383-51-22.
4. Rodzaj Odbiorcy: administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Określenie przedmiotu zamówienia:
5. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
6. Rodzaj zamówienia: dostawa.
7. Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
8. Wspólny słownik zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe.
9. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 53468,89 zł
PROCEDURA:
10. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
11. Informacje administracyjne- zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: nie, projekt/ program: nie.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
12. Data udzielenia zamówienia 2 stycznia 2012 r.
13. Liczba otrzymanych ofert : 6.
14. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o., kraj Polska, ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz, woj. Lubuskie.
15. Informacja o cenie wybranej oferty oraz nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT): cena wybranej oferty 53468,89, oferta z najniższą ceną: 53468,89, oferta z najwyższą ceną: 64327,36, waluta: PLN.
16. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100% ceny), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to 65776,73 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, 73/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
17. Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Krysińska, tel. 68-383-50-17, fax. 68-383-51-22.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krysińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krysińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-01-03 15:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-01-03 15:32:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-03 15:32:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie gminy Krosno Odrzańskie w 2012 roku".

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Lewandowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-30 14:59:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-30 15:01:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-30 15:01:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16600 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

1) pełna nazwa Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

2) kod, miejscowość województwo:  66-600 Krosno Odrzańskie, lubuskie

3) ulica: Piastów 10 h

4) nr tel. 68 3833360 , fax.  68 3833361

 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

1) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż 193.000 euro na przygotowanie i dostarczenie posiłków w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” do szkół w gminie Krosno Odrzańskie

2) rodzaj zamówienia – usługi

3) dopuszczono oferty częściowe – tak, liczba części 3:

            - I część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krośnie Odrzańskim, Szkoła Podstawowa
w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy;

            - II część – posiłki dla uczniów szkół: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Krośnie Odrzańskim, Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim, Zespół Szkół Szkoła Specjalna w Krośnie Odrzańskim;

            - III część – posiłki dla uczniów Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Wężyskach, Szkoła Podstawowa w Radnicy;

           

 

3. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

·          I część zamówienia:

Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ulica, Krakowskie Przedmieście 25

cena wybranej oferty: 3,45 zł brutto (słownie: trzy złote 45/100);
ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert – cena 100,00 pkt.
łączna ilość punktów – cena 100,00 pkt.

 

·          II część zamówienia:

Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ulica, Krakowskie Przedmieście 25

cena wybranej oferty: 3,39 zł brutto (słownie: trzy złote 39/100);
ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert – cena 100,00 pkt.
łączna ilość punktów – cena 100,00 pkt.

 

·          III część zamówienia:

Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ulica, Krakowskie Przedmieście 25

cena wybranej oferty: 3,74 zł brutto (słownie: trzy złote 74/100);
ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert – cena 100,00 pkt.
łączna ilość punktów – cena 100,00 pkt.

 

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

·          I część zamówienia:

Oferent zaproponował najniższą cenę jednostkową posiłku oraz spełnił wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów (100,00) pkt.

 

·         II część zamówienia:

Oferent zaproponował najniższą cenę jednostkową posiłku oraz spełnił wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów (100,00) pkt.

 

·          III część zamówienia:

Oferent zaproponował najniższą cenę jednostkową posiłku oraz spełnił wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskał najwyższą liczbę punktów (100,00) pkt.

 

5. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty:

·          do części I zamówienia:

ü  oferta nr 1 złożona przez:
Zakład Produkcyjno-Handlowy „HALINA”, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 3
- cena oferty z VAT: 4,48 zł (słownie: cztery złote 48/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 77,00 pkt.;

ü  oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Gastronomiczne „OLEŃKA” Halina Gagat, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3
- cena oferty z VAT: 4,40 zł (słownie: cztery złote 40/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 78,40 pkt.;

ü  oferta nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „OMEGA” Robert Gwizdek, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Armii Czerwonej 11/5
- cena oferty z VAT: 4,32 zł (słownie: cztery złote 32/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykaz wykonanych usług niezgodny ze SIWZ, nie zawiera dat wykonania usług w okresie ostatnich trzech lat) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy.;

ü  oferta nr 4 złożona przez:
Golden House Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 19
- cena oferty z VAT: 3,89 zł (słownie: trzy złote 89/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (brak wykazu wykonanych usług, brak aktualnego zaświadczenia ZUS) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy

ü  oferta nr 5 złożona przez:
Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 25
- cena oferty z VAT: 3,45 zł (słownie: trzy złote 45/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 100,00 pkt.;

 

● do części II zamówienia:

ü  oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Gastronomiczne „OLEŃKA” Halina Gagat, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3
- cena oferty z VAT: 3,45 zł (słownie: cztery złote 45/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 98,26 pkt.;

ü  oferta nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „OMEGA” Robert Gwizdek, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Armii Czerwonej 11/5
- cena oferty z VAT: 4,32 zł (słownie: cztery złote 32/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykaz wykonanych usług niezgodny ze SIWZ, nie zawiera dat wykonania usług w okresie ostatnich trzech lat) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy.;

ü  oferta nr 4 złożona przez:
Golden House Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 19
- cena oferty z VAT: 3,89 zł (słownie: trzy złote 89/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (brak wykazu wykonanych usług, brak aktualnego zaświadczenia ZUS) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy

ü  oferta nr 5 złożona przez:
Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 25
- cena oferty z VAT: 3,39 zł (słownie: trzy złote 39/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 100,00 pkt.;

 

● do części III zamówienia:

ü  oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Gastronomiczne „OLEŃKA” Halina Gagat, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3
- cena oferty z VAT: 4,40 zł (słownie: cztery złote 40/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 85,00 pkt.;

ü  oferta nr 3 złożona przez:
Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe „OMEGA” Robert Gwizdek, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Armii Czerwonej 11/5
- cena oferty z VAT: 4,59 zł (słownie: cztery złote 59/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykaz wykonanych usług niezgodny ze SIWZ, nie zawiera dat wykonania usług w okresie ostatnich trzech lat) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy.;

ü  oferta nr 4 złożona przez:
Golden House Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 19
- cena oferty z VAT: 3,89 zł (słownie: trzy złote 89/100);
-oferta odrzucona: Art. 24 ust. 2, pkt. 4, nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu (brak wykazu wykonanych usług, brak aktualnego zaświadczenia ZUS) – art. 24, ust. 4 z powodu wykluczenia wykonawcy

ü  oferta nr 5 złożona przez:
Restauracja „Jaskółka” Wacław Ugrynowicz, 68-300 Lubsko, ul. Krakowskie Przedmieście 25
- cena oferty z VAT: 3,74 zł (słownie: trzy złote 74/100);
- ilość punktów przyznanych w oparciu o kryteria wyboru i oceny ofert: cena – 100,00 pkt.;

 

 6. Umowa może być zawarta po 10 dniach od przesłania pisemnie zawiadomienia zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Lewandowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Lewandowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-21 08:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Ostrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-21 08:25:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Ostrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-21 08:25:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16811 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku przetargu: "Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim do Kanału Kamień-Morsko w miejscowości Kamień, nowo projektowanym wylotem betonowym o średnicy 400mm, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym i osadniku".

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Krosno Odrzańskie, 2011.12.12

 IR.IX.271.2.2011

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZAWARCIU UMOWY

 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:

    Gmina Krosno Odrzańskie

    adres pocztowy:    66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1,

    woj. lubuskie,   pow. krośnieński,   tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,

     e-mail:

<e-mail>

2. Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony

     o wartości szacunkowej poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych 

3. Ogłoszeniu o zamówieniu  opublikowano w BZP:

    numer ogłoszenia: 362374-2011 z dnia 03.11.2011 r.

4. Adres strony internetowej: www.krosnoodrzanskie.pl

5. Nazwa zamówienia:  

ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH ZE STREFY PRZEMYSŁOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

6. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane

7. Określenie przedmiotu zamówienia: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim do Kanału Kamień-Morsko w miejscowości Kamień, nowo projektowanym wylotem betonowym o średnicy 400mm, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze lamelowym i osadniku.

8. Wspólny Słownik zamówień(CPV):  45.23.13.00-8;  45.11.12.00-0; 45.11.12.40-2

9. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

10. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie.

11. Data udzielenia zamówienia: 12 grudnia  2011 roku.

12. Liczba otrzymanych ofert: 9

12.  Liczba odrzuconych ofert: 0

13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu  udzielono zamówienia:   

       Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski

ul. Wiśniowa  2, 66-100 Sulechów

        kontakt telefoniczny:  068-385-83-91;  

14. Szacunkowa  wartość zamówienia  (bez Vat):  252 212,15 zł.

15. Informacja  o cenie wybranej oferty oraz o ofertach najniższą  i najwyższą ceną:

15.1. Cena wybranej oferty brutto:  181 546,86 zł,

15.2. Oferta o najwyższej cenie:   488 260,59 zł,    

15.3. Oferta  o najniższej cenie:   181 546,86  zł.

16.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / zawarciu umowy zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 grudnia 2011 r.

    Numer ogłoszenia:  327969- 2011.

17.  Osoba uprawniona do kontaktów: Jolanta Duziak,

       tel. (0-68) 383 50 17 wew. 313.

                                           

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 11:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 11:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 11:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16897 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wyniku postępowania: "Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim"

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

O-V.272.1.2011

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) na wykonanie zadania pn.:


„Zakup i dostawa materiałów biurowych

do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie
b) kod, miejscowość, województwo, powiat: 66 - 600, Krosno Odrzańskie, lubuskie, krośnieński
c) ulica, nr domu, nr lokalu: Parkowa, 1
d) numer kierunkowy: 68
e) telefon: 383 50 17, faks: 383 51 22


2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania.:
Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim


3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja
nr 389062 z dnia 21.11.2011 r.


4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 22368,83 euro.


5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 6
b) liczba ofert odrzuconych: 0.


6) Ceny ofert zgodnie z punktem 14 SIWZ:
a) BIUREX Renata Duś (oferta nr 1)

siedziba i adres: ul. Kolejowa 9A, 59-300 Lubin

cena brutto oferty nr 1: 67 163,72 zł

b) P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o. (oferta nr 2)

siedziba i adres: ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz

cena brutto oferty nr : 65 766,73 zł

c) BiuArt sp. z o.o. (oferta na 3)

siedziba i adres: ul. Myśliborska 25, 66-400 Gorzów Wlkp.

cena brutto oferty nr 3: 72 238,97 zł

d) Biuro Plus (oferta nr 4)

siedziba i adres: ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra

cena brutto oferty nr 4: 76 402,48 zł

e) P.H.U. PANZET  BIS Małgorzata Olejarz (oferta nr 5)

siedziba i adres: ul. Kręta 39B/6, 65-788 Zielona Góra

cena brutto oferty nr 5: 68 449,18 zł

f) P.W. BIUROSERWIS S.C. (oferta nr 6)

siedziba i adres: ul. Chemiczna 3, 65-713 Zielona Góra

cena brutto oferty: 79 122,55

 

 

7) Porównanie wybranych ofert:

a) oferta nr 1 - BIUREX Renata Duś - ocena jednostkowa 97,93 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 293,79 punktów,

b) oferta nr 2 – P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.  - ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów,

c) oferta nr 3 – BiuArt sp. z o.o. - ocena jednostkowa 91,05 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 273,15 punktów,

d) oferta nr 4 – BIURO PLUS - ocena jednostkowa 86,09 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 258,27 punktów,

e) oferta nr 5 – P.H.U. PANZET BIS Małgorzata Olejarz - ocena jednostkowa 96,09 pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 288,27 punktów,

f) oferta nr 6 – P.W. BIUROSERWIS S.C.- ocena jednostkowa 83,13 pomnożona razy 3 (trzy osoby
w Komisji) co daje łączną punktację 249,39 punktów.


7) Wybrano ofertę nr 2:
a) firma: P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o.,
ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz.
tel. 95 741 22 39
b) Cena wybranej oferty: 65 776,73 zł,
słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 73/100

 

8.) Uzasadnienie wybranej oferty:

Wybrana oferta jest ofertą o najkorzystniejszej – najniższej cenie. Spełnia warunki określone  w SIWZ,
a cena oferty mieści się w kwocie, jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krosno Odrzańskie, 2011-12-15

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Krysińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Krysińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-15 15:13:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-15 15:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-15 15:13:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17269 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IX.271.2.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  poniżej  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007r. ze zmianami] 
na wykonanie  zadania pn:
ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH ZE STREFY PRZEMYSŁOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
1)  Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 66 - 600, Krosno Odrzańskie,  województwo: lubuskie, powiat:   krośnieński;  tel. 068  383 50 17 faks  068 383 51 22;   e-mail:
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim do Kanału Kamień-Morsko w miejscowości Kamień, nowo projektowanym wylotem betonowym                  o średnicy 400mm, po uprzednim podczyszczeniu  w separatorze lamelowym i osadniku.
3) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano Biuletynie Zamówień Publicznych pozycja
     nr 362374-2011 z dnia 03.11.2011 r,
4) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT) 252 212,15 zł.
5) Dane o ofertach: 
     a) liczba złożonych ofert: 9;
     b) liczba ofert wykluczonych: 0; 
     c) liczba ofert odrzuconych: 0.
6) Zbiorcze zestawienie  oraz streszczenie  oceny i porównania ofert:
 
Nr
oferty
Nazwa (firma) i 
adres wykonawcy                                                  
Kryterium :             Cena brutto (zł) Liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „PRIniż” sp. z o.o.
 ul. Głowackiego 4a, 66-400 Gorzów Wlkp.
282 217,44 64,32
2 Zakład Inżynierii Budowlanej Waldemar Powchowicz
Radnica 122, 66-600 Krosno Odrzańskie
 
190 330,39 95,38
3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KUBIX” Jerzy Kubina
ul. Akademicka 3, 65-240 Zielona Góra
 
212 726,83 85,34
4 „SDB” AGRO-EKO sp. z o.o.
Karpicko ul. Wczasowa 50, 64-200 Wolsztyn
 
207 010,91 87,69
5 Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski,  ul. Wiśniowa 2, 66-100 Sulechów 181 546,86 100,00
6 PPU „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja Urządzeń  Wodnych,  Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50, 66-600 Krosno Odrzańskie 199 000,00 91,22
7
 
Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk
Święty Wojciech 31C, 66-300 Międzyrzecz
 
197 624,79 91,86
8 Budownictwo Hydro-Energetyka Dychów       sp. z   o.o.
66-626 Dychów 6a
 
488 260,59 37,18
9 Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlano –Usługowe „SZPAKOWSKI”,  ul. Jana Pawła II 33, 66100 Sulechów 195 025,58 93,08
 
 7) Wybrano następującą ofertę Nr 5:
   a)  Firma/adres:  Zakład Melioracyjno-Budowlany „MEL-BUD” Ryszard Tarnowski
                                  ul. Wiśniowa  2, 66-100 Sulechów
                                  tel/fax: 068-385-83-91; 383-37-12
b) Cena wybranej oferty: 181 546,86 zł,    
        słownie:  sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści  sześć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy.                  

Krosno Odrzańskie, 2011.11.
                                                                                                                                            Burmistrz 
                                                                                                                                        Marek Cebula
         
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-24 09:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-24 02:49:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-24 09:50:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynkach A oraz B Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Krosno Odrzańskie, 2011-11-18 

IR-IV.271.02.11 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Remont pomieszczeń sanitarnych w budynkach A oraz B  

 

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim


I. Wybrano następującą ofertę nr 7:
„AMS-BUD” Michał Sobierajski, ul. Zamkowa 5A/10A, 65-086 Zielona Góra
tel/fax. 600 414 454; REGON 080438292; NIP 598-148-85-92

Cena wybranej oferty (z VAT): 107 010,00 (słownie: sto siedem tysięcy dziesięć złotych 00/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
107 010,00 brutto, i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

 
UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:


Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Kryterium/ Cena (zł)

 

Liczba pkt.


1


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DGA”

ul. Malczewskiego 65

65-140 Zielona Góra


Netto: 92 644,40

Brutto: 113 952,61

94,00

 

 

2

 


Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Mazur

Chocicz 53a

68-300 Lubsko


Netto: 94 952,95

Brutto: 116 732,13


92,00

 

3

 


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kazimierz Musz

ul. Wschodnia 6

66-100 Sulechów


Netto: 90 100,2

Brutto: 110 823,30

97,00


 

 

4

 

Zakład Produkcyjno-Budowlany KARBUD Krzysztof Karoń

ul. Gubińska 31

66-600 Krosno Odrzańskie


Netto: 88 120,58

Brutto: 108 388,31


99,00

 

5

 

F.U.R.B.H. „MALARZ” Robert Gabarkiewicz

Murzynowo, ul. Nowa 16

66-440 Skwierzyna

 

Netto: 109 954,80

Brutto: 135 244,40

 

 79,00

 

6


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jerzy Kmito

ul. Piaskowa 36 A

66-100 Sulechów

 

Netto: 91 919,78

Brutto: 113 061,33

 

 95,00

 

7

 


„AMS-BUD” Michał Sobierajski

ul. Zamkowa 5A/10A

65-086 Zielona Góra

Netto: 87 000,00 

Brutto: 107 010,00


100,00

 

BURMISTRZ


MAREK CEBULA

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-18 10:18:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-18 10:37:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-18 10:37:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17846 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługi edukacyjne w ramach projektu „Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-08-25

IR.IV-042/2/2011

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

Usługi edukacyjne w ramach projektu

Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych

uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego”


I. Wybrano następującą ofertę nr 1:
Englich Language School

ul. Piaskowa 3C, 65-204 Zielona Góra
tel/fax. 68 325 44 01; REGON 970653917; NIP 973-05-15-247

Cena wybranej oferty (z VAT): 5 040,00 (słownie: pięć tysięcy czterdzieści złotych 00/100) 45,00 zł/h.
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła
5 040,00 brutto, 45,00 zł/h i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.


UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium/ Cena (zł)/za godz.

1

Englich Language School

ul. Piaskowa 3C, 65-204 Zielona Góra

5 040,00 (brutto)

45,00 zł/h

2

Kamila Kuligowska

67-131 Długie 81

6 720,00 (brutto)

60,00 zł/h

3

Małgorzata Stępień

ul. Kazimierza Odnowiciela 8, 66-600 Krosno Odrzańskie

11 088,00 (brutto)

99,00 zł/h

 BURMISTRZ

Marek Cebula

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-25 13:51:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-08-25 14:59:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-08-25 14:59:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18893 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji