ˆ

Uchwały Rady

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Uchwał Rady Miejskiej 2002-2006

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp. Data Numer Dotyczy
1. 19.11.2002 I/1/2002 Wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej
2. 19.11.2002 I/2/2002 Wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej
3. 19.11.2002 I/3/2002 Powołania doraźnej komisji statutowej
4. 19.11.2002 I/4/2002 Dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza
5. 19.11.2002 I/5/2002 Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
6. 17.12.2002 II/6/2002 Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
7. 17.12.2002 II/7/2002 Wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowych przewodniczącego RM
8. 17.12.2002 II/8/2002 Określenia wzorów formularzy dot. przedmiotu i podmiotu opodatkowania podatkiem nieruchomości, rolnego i leśnego
9. 17.12.2002 II/9/2002 Trybu i warunków zwolnień z podatku rolnego
10. 17.12.2002 II/10/2002 Określenia wysokości stawek i zasad poboru podatków od nieruchomości, psów, opłaty miejscowej i administracyjnej
11. 17.12.2002 II/11/2002 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
12. 17.12.2002 II/12/2002 Zmiany uchwały w sprawie prowadzenia handlu okrężnego oraz zasad
13. 17.12.2002 II/13/2002 Zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków
14. 17.12.2002 II/14/2002 Rezygnacja z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiCW
15. 17.12.2002 II/15/2002 Zmian w budżecie Gminy
16. 30.12.2002 III/16/2002 Zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
17. 30.12.2002 III/17/2002 Zmian w budżecie Gminy
18. 30.12.2002 III/18/2002 Wydatków budżetu Gminy, które w roku 2002 nie wygasają z upływem roku budżetowego
19. 30.12.2002 III/19/2002 Zmian w budżecie Gminy
20. 16.01.2003 IV/20/2003 Stwierdzenia przewodniczących komisji
21. 16.01.2003 IV/21/2003 Powołania stałych komisji
22. 16.01.2003 IV/22/2003 Ustalenia składów osobowych
23. 16.01.2003 IV/23/2003  
24. 16.01.2003 IV/24/2003  
25. 16.01.2003 IV/25/2003 Powołania zespołu ds. opiniowania wniosków o nadanie Medalu Honorowego Obywatela Miasta
26. 16.01.2003 IV/26/2003 Powołania kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody kulturalnej
27. 16.01.2003 IV/27/2003 Powołania zespołu redakcyjnego, lokalnego serwisu telewizyjnego „Krośnieńskie Wydarzenia”
28. 16.01.2003 IV/28/2003 Zmian o statutach sołectw
29. 27.02.2003 V/29/2003 Budżetu Gminy na 2003 r.
30. 27.02.2003 V/30/2003 Nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta - Bolesław Borek
31. 27.02.2003 V/31/2003 Zmian w statutach osiedli
32. 27.02.2003 V/32/2003 Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003
33. 27.02.2003 V/33/2003 Utworzenia ośrodka specjalnego
34. 27.02.2003 V/34/2003 Diet radnych i Przewodniczących organów pomocniczych Gminy
35. 26.03.2003 VI/35/2003 Odwołania ze stanowiska Sekretarza Gminy Pana Bogdana Szczepaniaka
36. 26.03.2003 VI/36/2003 O zamiarze utworzenia przedszkola samorządowego w Krośnie Odrzańskim
37. 26.03.2003 VI/37/2003 Ustalenia zasad obrotu nieruchomościami z zasobów Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp
38. 26.03.2003 VII/38/2003 Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę nieruchomości
39. 26.03.2003 VII/39/2002 Siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w województwie lubuskim
40. 26.03.2003 VII/40/2003 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tyt. Rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2002
41. 26.04.2003 VII/41/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
42. 26.04.2003 VII/42/2003 Utworzenie odrębnego obwodu głosowania
43. 26.04.2003 VIII/43/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
44. 26.06.2003 VIII/44/2003 Zmiany statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi
45. 26.06.2003 VIII/45/2002 Ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrz.
46. 26.06.2003 VIII/46/2003 Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krosno Odrz.
47. 26.06.2003 VIII/47/2003 Zaciągnięcie pożyczki na dofinansowanie zadania pt. ”Rozbudowa systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni miejskiej w Krośnie Odrz.” ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze
48. 26.06.2003 VIII/48/2003 Zmian w budżecie Gminy Krosno Odrz. na rok 2003
49. 26.06.2003 VIII/49/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrz.
50. 26.06.2003 VIII/50/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrz. na rok 2003
51. 26.06.2003 VIII/51/2003 Likwidacji Żłobka Samorządowego w Krośnie Odrz.
52. 26.06.2003 VIII/52/2003 Utworzenia jednostki budżetowej – przedszkole Nr 4 w Krośnie Odrz.
53. 12.09.2003 IX/53/2003 Powołania Sekretarz Gminy Panią Jolantę Fedak.
54. 12.09.2003 IX/54/2003 Przystąpienia gminy do Celowego Związku Gmin CZG-12.
55. 12.09.2003 IX/55/2003 Zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
56. 12.09.2003 IX/56/2003 Zmian w budżecie na rok 2003.
57. 12.09.2003 IX/57/2003 Powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
58. 12.09.2003 IX/58/2003 Zawarcia porozumienia międzygminnego.
59. 29.10.2003 X/59/2003 Bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
60. 29.10.2003 X/60/2003 Wyborów ławników sądowych na kadencję 2004 - 2007.
61. 29.10.2003 X/61/2003 Bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w Starym Raduszcu dla parafii.
62. 29.10.2003 X/62/2003 Przystąpienia do związku ODRA-WARTA.
63. 29.10.2003 X/63/2003 Zmian w budżecie na rok 2003.
64. 29.10.2003 X/64/2003 Porozumienia dotyczącego pomocy finansowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego.
65. 29.10.2003 X/65/2003 Zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizację zadań inwestycyjnych.
66. 29.10.2003 X/66/2003 Nadania nazwy terenu przy porcie „Bulwar Jana Pawła II”.
67. 27.11.2003 XI/67/2003 Wysokości stawek i zasad poboru podatków od nieruchomości, posiadania psów, opłaty miejscowej i administracyjnej za rok 2004.
68. 27.11.2003 XI/68/2003 Zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzenie ścieków na rok 2004.
69. 27.11.2003 XI/69/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
70. 27.11.2003 XI/70/2003 Obchodów 1000 – lecia Krosna Odrzańskiego.
71. 27.11.2003 XI/71/2003 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrz.
72. 27.11.2003 XI/72/2003 Zmieniająca uchwałę nr X/64/03 dotyczącą wyrażenia zgody na pomoc finansową na budowę ciągu pieszo – rowerowego.
73. 27.11.2003 XI/73/2003 Zmian do statutu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”.
74. 12.12.2003 XII/74/2003 Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
75. 12.12.2003 XII/75/2003 Zmian w budżecie gminy na rok 2003.
76. 12.12.2003 XII/76/2003 Przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „ODRA – WARTA”.
77. 12.12.2003 XII/77/2003 Uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych na lata 2003-2005.
78. 30.12.2003 XII/78/2003 Zmian w budżecie na rok 2003.
79. 30.12.2003 XII/79/2003 Niewygasających wydatków budżetu gminy.
80. 30.12.2003 XII/80/2003 Nieodpłatnego nabycia na własność gminy niezabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa.
81. 05.02.2004 XIV/81/04 Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie. Załącznik do Uchwały
82. 05.02.2004 XIV/82/04 Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2004.
Załącznik do Uchwały
83. 05.02.2004 XIV/83/04 Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załącznik do Uchwały
84. 05.02.2004 XIV/84/04 Zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2004.
85. 05.02.2004 XIV/85/04 Uchylenia uchwały w sprawie powołania zespołu redakcyjnego lokalnego serwisu telewizyjnego "Krośnieńskie Wydarzenia".
86. 31.03.2004 XVI/86/04 Budżetu gminy na rok 2004.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Załącznik Nr 10 do Uchwały
87. 31.03.2004 XVI/87/04 Trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Krosno Odrzańskie innych niż okreśłone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
88. 31.03.2004 XVI/88/2004 Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Krosno Odrz. nieruchomości Skarbu Państwa od Agencji Nieruchomości Rolnych.
89. 28.04.2004 XVII/89/04 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2003.
90. 28.04.2004 XVII/90/04 Utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
91. 28.04.2004 XVII/91/04 Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
92. 28.04.2004 XVII/92/04 Wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Krosno Odrzańskie nieruchomości pod przepompownię ścieków.
93. 28.04.2004 XVII/93/04 Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
94. 28.04.2004 XVII/94/04 zatwierdzenia wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
95. 28.04.2004 XVII/95/04 Zatwierdzenia wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.
96. 28.04.2004 XVII/96/2004 Zamiany uchwały w sprawie budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
97. 26.05.2004 XVIII/97/04 Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
Załącznik do Uchwały
98. 26.05.2004 XVIII/98/04 Ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
99. 26.05.2004 XVIII/99/2004 Zmieniająca budżet Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
100. 26.05.2004 XVIII/100/2004 Zmieniająca Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004.
101. 31.08.2004 XIX/101/2004 W sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Krosno Odrzańskie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
102. 31.08.2004 XIX/102/2004 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" z siedzibą w Gubinie.
103. 31.08.2004 XIX/103/2004 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza umowy na dofinansowanie oraz wystawienie weksla "in blanco".
104. 31.08.2004 XIX/104/2004 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
105. 31.08.2004 XIX/105/04 Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2004.
106. 31.08.2004 XIX/106/2004 W sprawie ustanowienia flagi Gminy Krosno Odrzańskie i zasad jej używania.
Załącznik do Uchwały
107. 31.08.2004 XIX/107/2004 W sprawie zmiany statutu Gminy Krosno Odrzańskie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
108. 31.08.2004 XIX/108/2004 W sprawie przyjęcia do realizacji programu pt. "Bezpieczna Gmina" na lata 2004-2007.
Załącznik do Uchwały
109. 31.08.2004 XIX/109/2004 W sprawie ustalenia wartości jednego punktu i najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
110. 31.08.2004 XIX/110/04 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Krosno Odrzańskie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim.
111. 31.08.2004 XIX/111/04 W sprawie przyjęcia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem" związanych z odbudową pomostów i urzadzeniem plaży w miejscowości Łochowice nad jeziorem "Glibiel".
112. 31.08.2004 XIX/112/04 W sprawie przyjęcia "Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem związanych z budową ciągu rowerowo-pieszego Osiecznica - jezioro Moczydło, budową pomostów, urządzeniem plaży i parkingów i pola namiotowego".
113. 31.08.2004 XIX/113/04 Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego pragramu inwestycyjnego w zakresie modernizacji i budowy dróg gminnych na lata 2003-2005.
114. 30.09.2004 XX/114/04 W sprawie zaopiniowania koncepcji programowej inwestycji na zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.
115. 30.09.2004 XX/115/04 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie.
116. 30.09.2004 XX/116/04 W sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie.
117. 30.09.2004 XX/117/2004 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
118. 30.09.2004 XX/118/2004 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
119. 30.09.2004 XX/119/2004 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
120. 30.09.2004 XX/120/2004 W sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" z siedzibą w Gubinie.
121. 30.09.2004 XX/121/2004 W sprawie zmiany uchwały Nr XIX/105/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2004 roku oraz uchwały Nr XVI/86/2004 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskimz dnia 31 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004.
122. 30.09.2004 XX/122/04 W sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Krosno Odrzańskie.
Załącznik do Uchwały
123. 30.09.2004 XX/123/04 W sprawie "Planu gospodarki odpadami dla gminy Krosno Odrzańskie na lata 2004-2011".
Załącznik do Uchwały
124. 30.09.2004 XX/124/2004 W sprawie "Ochrony środowiska dla gminy Krosno Odrzańskie na lata 2004-2011".
Załącznik do Uchwały
125. 30.09.2004 XX/125/04 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.
126. 28.10.2004 XXI/126/2004 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
127. 28.10.2004 XXI/127/04 W sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych gminy Krosno Odrzańskie.
Załącznik do Uchwały
128. 28.10.2004 XXI/128/04 W sprawie utworzenia Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR" i przyjęcia statutu.
129. 28.10.2004 XXI/129/2004 W sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych na własność Gminy Krosno Odrzańskie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
130. 28.10.2004 XXI/130/04 W sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny przez Gminę Krosno Odrzańskie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim.
131. 28.10.2004 XXI/131/04 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie.
132. 28.10.2004 XXI/132/04 W sprawie odwołania Pana Marka Cebuli z funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krośnie odrzańskim.
133. 28.10.2004 XXI/133/04 W sprawie stawierdzenia wyboru Pana Jana Nowakowskiego na przewodniczącego Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
134. 26.11.2004 XXII/134/04 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
135. 26.11.2004 XXII/135/04 W sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Załącznik Nr 10 do Uchwały
Załącznik Nr 11 do Uchwały
Załącznik Nr 12 do Uchwały
136. 26.11.2004 XXII/136/04 W sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krośnie Odrzańskim i Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecznicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w kościele.
Załącznik do Uchwały
137. 21.12.2004 XXIII/137/04 W sprawie budżetu gminy na rok 2005.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Załącznik Nr 10 do Uchwały
Załącznik Nr 11 do Uchwały
138. 21.12.2004 XXIII/138/04 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
139. 21.12.2004 XXIII/139/04 W sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy.
140. 21.12.2004 XXIII/140/04 W sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załącznik do Uchwały
141. 21.12.2004 XXIII/141/04 W sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie.
142. 21.12.2004 XXIII/142/04 W sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji gminy Krosno Odrzańskie.
143. 21.12.2004 XXIII/143/04 W sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
Załącznik do Uchwały
144. 30.12.2004 XXIV/144/04 Zmieniająca budżet Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2004.
145. 30.12.2004 XXIV/145/04 W sprawie zmian w budżecie na rok 2004.
146. 30.12.2004 XXIV/146/04 W sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2004, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
147. 30.12.2004 XXIV/147/04 W sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2005.
Załącznik Nr 1 do Uchwały
Załącznik Nr 2 do Uchwały
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Załącznik Nr 4 do Uchwały
148. 27.01.2005 XXV/148/2005 W sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2005.
149. 27.01.2005 XXV/149/05 W sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze oraz w zakresie realizacji innych zadań statusowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród.
Załącznik do Uchwały
150. 27.01.2005 XXV/150/05 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie.
151. 27.01.2005 XXV/151/05 W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
152. 27.01.2005 XXV/152/05 W sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie.
153. 27.01.2005 XXV/153/05 W sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Krosno Odrzańskie z innymi gminami Województwa Lubuskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. Subregionalna Infrastruktura usług publicznych on line Województwa Lubuskiego - eŁużyckie.
154. 30.03.2005 XXVI/154/05 W sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
Załącznik do Uchwały.
155. 30.03.2005 XXVI/155/05 W sprawie budżetu gminy na rok 2005.
156. 30.03.2005 XXVI/156/05 W sprawie zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie.
157. 30.03.2005 XXVI/157/05 W sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
158. 30.03.2005 XXVI/158/05 W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
159. 30.03.2005 XXVI/159/05 W sprawie przystąpienia do Związku Międzygminnego pod nazwą "Odra-Wa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-11-25 11:15:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-11-25 14:17:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-24 15:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »