ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 57/II/2021
Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
z dnia 24.08.2021 r.
 
Działając na podstawie: art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), uchwały nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, ogłaszam:
 
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 
Przedmiot zgłaszanych projektów:
 1. W konkursie będą rozpatrywane wyłącznie oferty o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięć, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wspierania rozwoju systemu szkolenia w sporcie dzieci i młodzieży oraz wzrostu jego długofalowej efektywności, jak również poziomu wykorzystania sportu na rzecz budowy kapitału społecznego w Gorzowie Wielkopolskim, złożone przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku i niezaliczane do sektora finansów publicznych,
1) poprzez:
a) poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego,
b) zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
c) pobudzanie kreatywności i wpływu społeczeństwa na rozwój sportu na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
2) tak, aby:
a) wzrosła liczba osób uczestniczących w sposób zorganizowany w stałym systemie szkolenia i współzawodnictwa sportowego na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,
b) sportowcy reprezentujący kluby sportowe działające na obszarze Gorzowa Wielkopolskiego osiągali wysokie wyniki sportowe w drodze rywalizacji na wszelkich poziomach krajowych i międzynarodowych,
c) osiągnięta została synergia pomiędzy sportem młodzieżowym, a sportem seniorskim w Gorzowie Wielkopolskim,
d) uniwersalne wartości związane z systematycznym udziałem w zorganizowanej rywalizacji sportowej utrwalały się powszechnie jako wzorce społeczne wśród mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego,
e) wzmocnić rolę Gorzowa Wielkopolskiego jako ważnego polskiego ośrodka sportu.
 1. Zgodnie z uchwałą nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku, zakres konkursu obejmuje następujące zadanie:
 
 
 
NAZWA ZADANIA
OPIS ZADANIA
 1.  
Udział gorzowskich drużyn piłki nożnej kobiet w rozgrywkach centralnych
 
Wspieranie szkolenia sportowego kobiet w piłce nożnej poprzez prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodniczek w kategorii wiekowej senior, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla poziomu centralnego, organizowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej w celu osiągnięcia optymalnego wyniku sportowego. (karta oceny oferty stanowi załącznik nr 1)
 
Termin, miejsce i warunki składania ofert
 1. Termin składania ofert upływa w dniu 16.09.2021 r.
 2. Oferty winny być złożone poprzez generator do obsługi konkursów w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego witkac.pl do dnia 16.09.2021 r. do godziny 1530 Złożenie oferty za pomocą generatora nie zwalnia organizacji od złożenia oferty w formie papierowej.
 3. Do oferty należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta – w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru;
 • w przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami należy załączyć dokument potwierdzający współpracę.
 1. Oferty w formie elektronicznej winny być złożone za pomocą generatora witkac.pl.
Oferty w formie papierowej należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w kopertach opatrzonych wizytówką stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w terminie do 16.09.2021 r.
 1. Druk oferty realizacji zadania będzie generowany przez generator witkac.pl, po złożeniu jej w formie elektronicznej.
 
Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotacje w ramach ogłoszonego konkursu
 1.  
Udział gorzowskich drużyn piłki nożnej kobiet w rozgrywkach centralnych
20.000,00 zł
 
Wskazana kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz termin dokonania wyboru projektów
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie, oraz za pomocą spersonalizowanego konta w generatorze witkac.pl.
5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 • niezłożenie oferty w formie papierowej;
 • brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 • brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 • brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 • brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczne rozstrzygnięcie. Przyjęte przez Prezydenta Miasta rozstrzygnięcie jest ostateczne i nie podlega odwołaniu.
 
Zasady przyznawania dotacji
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. O dotację mogą wnioskować organizację pozarządowe, których rejestracja nastąpiła przed 01.06.2020 r. 
 3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta (środki własne i/lub środki z innych źródeł) powinien wynosić nie mniej niż 5% całości kosztów realizowanego zadania.
 4. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 5. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 7. Wyniki konkursu, zostaną opublikowane:
 8. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
 9. na tablicy ogłoszeń Urzędu,
 10. na stronie gorzow.pl w zakładce SPORT.
  1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
  2. W przypadku, gdy beneficjentowi przyznano dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, osoby upoważnione składają aktualizację zadania publicznego w którym dostosowują składowe oferty do wysokości dotacji.
  3. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
  4. Dotację na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta, na warunkach określonych w umowie.
  5. Beneficjent, któremu udzielono dotacji na realizację projektu jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizacje umowy oraz wydatków dokonanych z tych środków.
  6. Beneficjent, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązuje się do:
 1. informowania o źródłach finansowania projektu we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych;
 2. umieszczenia Herbu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego na materiałach w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego projektu oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność;
 3. w przypadku posiadania własnej strony internetowej - do zamieszczenia w ciągu siedmiu dni aktywnego odnośnika do miejskiej platformy internetowej.
  1. W terminie określonym w umowie beneficjent rozlicza się z wykorzystanej dotacji, w tym z wykonania projektu.
  2. Przedmiotem rozliczenia dotacji nie mogą być wydatki, które beneficjent poniósł na realizację projektu przed zawarciem umowy.
  3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami. Zmiany powyżej 20% wymagają aneksu do umowy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych w ogłoszeniu rezultatów.
  5. Wraz ze sprawozdaniem oferent będzie zobligowany do złożenia zestawienia faktur.
  6. Oferent zobowiązany jest do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
Terminy i warunki realizacji przedsięwzięć określonych w projektach:
Udział gorzowskich drużyn piłki nożnej kobiet w rozgrywkach centralnych 01.10.2021 r. – 31.12.2021 r.
ZAKRES PROJEKTU
Prowadzenie cyklicznego szkolenia sportowego zawodniczek w kategorii wiekowej senior, związanego z udziałem w systemie współzawodnictwa właściwego dla piłki nożnej kobiet.
Realizacja celu projektu związana z:
 • poprawą warunków uprawiania sportu przez członków klubów sportowych działających w Gorzowie Wielkopolskim,
 • zwiększeniem dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 • wspieraniem szkolenia sportowego w Kluczowych Dyscyplinach Sportu i pozostałych dyscyplinach,
MOŻLIWE FORMY REALIZACJI
 • Program szkolenia sportowego (zajęcia treningowe indywidualne/ zespołowe realizowane w ramach cykli szkoleniowych, w tym obozy przygotowawcze – zgrupowania sportowe),
 • udział w cyklu zawodów sportowych (ligi, turnieje, zawody mistrzowskie), realizowanych zgodnie z kalendarzem związków sportowych (zgodne ze specyfiką danej dyscypliny sportu) w określonej kategorii wiekowej (cykl szkoleniowy i startów w roku realizacji projektu, tj. 2021).
OCZEKIWANE REZULTATY ZADANIA I PROPONOWANY SPOSÓB MONITOROWANIA REZULTATU
Rezultat
Planowany poziom osiągniętych rezultatów
Rekomendowany sposób monitoringu
Organizacja treningów dla zawodniczek
Co najmniej 8 jednostek treningowych w miesiącu
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
Konspekt zajęć;
Objęcie szkoleniem sportowym zawodniczek klubu
Co najmniej 8 osób
Dziennik zajęć;
Lista obecności;
 
Informacja dodatkowe
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2018 roku przekazano 0.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2019 roku przekazano 0.000,00 zł.
Na realizację zadań tego samego rodzaju w 2020 roku przekazano 0.000,00 zł.
 
Podstawy prawne:
 • art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057),
 • uchwały nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021,
 • uchwały nr XXIII/291/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie Strategii rozwoju sportu i turystyki Gorzowa Wielkopolskiego do 2026 roku,
Postanowienia końcowe
Wyłoniony pod rygorem rozwiązania umowy podmiot będzie zobowiązany do:
 1. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta dokumentacji dotyczącej ewidencji uczestników realizowanych przedsięwzięć (dzienniki zajęć, listy obecności itp.);
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
 3. kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-24 15:39:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-24 15:40:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-24 15:40:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1076 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1810, z 2013 r. poz. 2320, z 2016 r. poz. 1554 oraz z 2019 r. poz. 2614), Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior;
 
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20.08.2021 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS i US,
 2. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 3. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-12 08:49:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-12 08:50:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12 08:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
588 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały nr XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wlkp. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r. poz. 1810, z 2013 r. poz. 2320, z 2016 r. poz. 1554 oraz z 2019 r. poz. 2614), Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Postawienie kontenerów szatniowych przy boisku piłkarskim na ul. Czereśniowej.
 
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 20.07.2021 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS i US,
 2. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 3. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-15 14:07:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-15 14:07:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-15 14:07:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji