ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)  
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 26 sierpnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej
 
 
I.    Rodzaj zadania
 
    Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.
 
II.    Wysokość dotacji na realizację zadania

1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 367 800,00 zł, w tym w okresie od 01 października do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 39 000,00 zł, a w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 328 800,00 zł.
2.    W ramach realizacji zadania przewidziane jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 7500 godzin w okresie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wspomagających zaburzone funkcje organizmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 1920 godzin w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
3.    Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania (jego zwiększenie lub zmniejszenie) z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, np.: zmniejszenie lub zwiększenie liczby świadczeniobiorców. Ostateczna kwota dotacji będzie uzależniona od  liczby świadczeniobiorców  oraz wysokości dotacji przekazywanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego.
 
III.      Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania
 
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057).
2.    Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
4.    Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich rodzajów usług.
5.    Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji.
6.    Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.
7.    W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację zadania.
8.    Umowa między Oferentami powinna zawierać:
1)    dane dotyczące oferty (m.in. tytuł zadania, okres realizacji),
2)    dane Oferentów (dane teleadresowe, numery KRS, NIP, regon, reprezentacja),
3)    opis współpracy między Oferentami, w tym podział zadań,
4)    sposób zarządzania zadaniem.
9.    Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego zadania.
10.    Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.
11.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
12.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
13.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
14.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
15.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
16.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
17.    Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
19.    Opłata za usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie pobierana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz.1598 ze zm.). Wpłaty będą dokonywane na rachunek Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
IV.    Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01.10.2020 roku do 31.12.2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Usługi Oferenta mają być realizowane w dni robocze,  w godzinach 7.00- 19.00.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, usługi mogą być świadczone: w dni wolne od pracy,
w niedziele i święta, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00- 19.00, a także w razie konieczności  dwa razy dziennie.
4.    Warunki realizacji zadania:            
1)    adresaci - mieszkańcy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – osoby dorosłe, które posiadają udokumentowane rozpoznanie zaburzeń psychicznych oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli nie mają one dostępu do zajęć z innych systemów, wskazane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR);
2)    odpowiednia kadra:
a)    osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu:
 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 •  pedagoga,
 • logopedy,
 • terapeuty zajęciowego,
 •  pielęgniarki,
 •  asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 •  fizjoterapeuty;
b)    osoby, o których mowa powyżej, muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c)    osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych;
d)    osoby świadczące usługi powinny być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane;
e)    muszą biegle posługiwać się językiem polskim (co rozumiane jest jako sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej),
f)    ponadto osoby świadczące usługi powinny posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji w języku polskim;
g)    dopuszcza się na etapie realizacji umowy zmianę osób, przy pomocy których Oferent realizuje  zadanie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami oraz zmianę osób, od których wymagano określonego doświadczenia, na inne legitymujące się wymaganym doświadczeniem;
3)    świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w szczególności:
a)    kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
b)    interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej,
c)    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
d)    wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
e)    pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
f)    pomoc w uzyskaniu mieszkania oraz w organizacji drobnych remontów, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
g)    pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
h)    pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych,
i)    pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
j)    pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
k)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
l)    świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć z  rehabilitantem i masaży zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
5.    Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi:
1)    usługi opiekuńcze na każdym etapie realizacji umowy muszą być wykonywane w sposób stały i systematyczny przez osoby skierowane przez Oferenta do świadczenia usług,
2)    realizację usług na rzecz konkretnego świadczeniobiorcy Oferent będzie wykonywał zgodnie z niżej opisanymi procedurami:
a)    informacja o przyznaniu usług, ich terminie i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie, faksem lub e-mailem przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR) tzn. Koordynatora usług na podstawie wydanej przez GCPR decyzji administracyjnej adresowanej  do  świadczeniobiorcy, a  w  przypadkach  nagłych na  podstawie  wniosku o wydanie decyzji,
b)    oferent zobowiązany będzie do odbioru kopii decyzji od GCPR, po otrzymaniu informacji od koordynatora GCPR,
c)    w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż  wskazany w decyzji, Oferent  poinformuje o tym GCPR  telefonicznie, faksem lub e    mailem,
3)    przekazana Oferentowi kopia decyzji administracyjnej będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
a)    imię i nazwisko oraz adres osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
b)    rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem,
c)    wymiar dzienny świadczonych usług,
d)    okres, przez który usługi maja być świadczone,
e)    procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę,
4)    czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług (godzina zegarowa = 60 min), oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług na rzecz strony decyzji również poza jego miejscem zamieszkania, w szczególności polegających na realizacji recept, zakupów, umawianiu i odbywaniu wizyt lekarskich, towarzyszenia w drodze do i ze szpitala. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
5)    częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z określonymi w decyzji,
6)    w sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnej osoby nie może ich wykonać
w określonym w decyzji terminie, np. z powodu choroby, ustania zatrudnienia, urlopu lub z innych uzasadnionych Oferent zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
6. Oferent zobowiązany będzie:
1)    podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w decyzji, a  w  przypadkach nagłych w  ciągu  24  godzin  od  powiadomienia  faksem, telefonicznie lub  e-mailem przez koordynatora usług GCPR,
2)    poinformować świadczeniobiorców drogą telefoniczną oraz koordynatora usług GCPR drogą telefoniczną i e-mailem o rozpoczęciu realizacji świadczenia usług, podając jednocześnie dane osoby świadczącej usługi w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Oferent poinformuje niezwłocznie (nie później niż bezpośrednio przed realizacją usługi w dniu, w którym nastąpiła zmiana osobowa) o tym świadczeniobiorców, koordynatora usług GCPR, podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, a koordynatora usług GCPR dodatkowo o kwalifikacjach tej osoby. Powyższe informacje mogą być przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem, a następnie potwierdzone na piśmie. Osoby świadczące usługi winny być wprowadzane w środowisko przez koordynatora usług Oferenta. Na żądanie koordynatora usług GCPR wprowadzenie usług w nowym środowisku winno odbyć z  udziałem wskazanych przez niego pracowników Sekcji ds. Usług i Wsparcia,
3)    zapewnić osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.) oraz pokryć wszelkie koszty niezbędne do wykonywania czynności obejmujących zakres zadania,
4)    wyposażyć osoby świadczące usługi w legitymację służbową, uprawniająca do obsługi spraw świadczeniobiorców, w tym w szczególności w urzędach, przychodniach lekarskich, aptekach i na poczcie,
5)    informować GCPR o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki, w tym w szczególności w zakresie zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej, zmiany stanu zdrowia, braku zgody ze strony osoby korzystającej z usług na ich wykonanie,
6)    zapewnić świadczeniobiorcom niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności takich jak: odniesienie poważnych obrażeń, ciężki stan zdrowia, zatrucie pokarmowe lub choroba zakaźna, zniszczenie domu w wyniku wandalizmu lub pożaru, kradzież na szkodę świadczeniobiorcy,
7)    powiadomić w razie potrzeby odpowiednie służby np. pogotowie, straż miejską, straż pożarną, policję itp.,
8)    współpracować na bieżąco z przedstawicielami GCPR upoważnionymi do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy tj. z koordynatorem usług GCPR lub inną osobą upoważnioną przez GCPR,
9)    zapewnić stały kontakt telefoniczny, faksowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy GCPR,
10)    dokonywać bieżącej kontroli, jakości, terminowości, zakresu świadczonych usług i sporządzać z niej protokół, z częstotliwością nie mniejszą, niż raz w miesiącu jedna kontrola u każdej opiekunki świadczącej usługi. Jeżeli opiekunka świadczy usługi dla nie więcej niż 2 osób, kontrola może nastąpić, co drugi miesiąc,
11)    do prowadzenia dla każdego podopiecznego karty realizacji usług, z zaznaczeniem daty, przedziału godzinowego i ilościowego zrealizowanych usług, dla każdego miesiąca oddzielnie. Po każdej wizycie pracownika Oferenta, podopieczny poświadcza wykonanie usługi podpisem w karcie usług. Kserokopie kart usług potwierdzone za zgodność z oryginałem Oferent przekazuje do GCPR, wraz z zestawieniem  wykonanych usług na następny dzień roboczy przypadający po zakończonym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż do 5 każdego miesiąca. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc.
7.    Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane są do:
1)    wykonywania czynności opiekuńczych z należytą starannością,
2)    wspomagania osoby korzystającej z usług,
3)    uwzględniania woli osoby korzystającej z usług w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności opiekuńczych jeśli nie koliduje ona z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi standardami życia,
4)    rzetelnego i terminowego dokumentowania wykonanych usług,
5)    zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nieujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
6)    posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacji służbowej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość,
7)    dbania o dobro świadczeniobiorcy, w tym o jego bezpieczeństwo oraz mienie,
8)    niewprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
9)    w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy niepalenia tytoniu, nieużywania narkotyków ani niespożywania alkoholu,
10)    nieobarczania własnymi problemami osób objętych usługami,
11)    w kontakcie z osobą, której świadczone są usługi do stosowania zwrotów grzecznościowych oraz wykonywania usług z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych,
12)     utrzymywania stałego kontaktu i współpracy z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz współpracy z pracownikiem socjalnym GCPR tj. przekazywania, w sytuacjach tego wymagających, na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania osoby, której świadczone są usługi,
13)    niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
    a) braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług np. z powodu choroby,
    b) braku możliwości wejścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
    c) wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących świadczeniobiorcy,
    d) zauważonych usterkach oraz awariach urządzeń i instalacji domowych,
14)    przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
15)    rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od świadczeniobiorcy z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacanie rachunków (rozliczenie w tym samym dniu na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty).
8.    Oferent zobowiązany jest zapoznać osoby wykonujące usługi z powyżej określonymi zasadami,a osoby wykonujące usługi przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązane są potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami w formie oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem uznania braku złożenia takiego oświadczenia. Oferent zobowiązany jest przechowywać ww. oświadczenia i udostępniać do wglądu GCPR.
9.    Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania usług u klientów GCPR. W tym celu Oferent winien opracować system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług. Oferent winien przedstawić narzędzia przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług. W sytuacji powtarzających się skarg na danego opiekuna, GCPR będzie mógł żądać, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uznania zasadności skarg, odsunięcia danego opiekuna od świadczenia usług na rzecz klientów.
10.    Oferent zobowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o wysokości odpłatności z tytułu wykonywanych usług.
11.    Oferent lub opiekun są  zobowiązani do niezwłocznego informowania  koordynatora usług po stronie GCPR telefonicznie, a następnie w formie pisemnej (osobiście, faxem, e-mail) najpóźniej w terminie 3 dni o:
1)    zgonie Klienta,
2)    umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
3)    pobycie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub szpitalu,
4)    nieobecności i/lub stałym opuszczeniu miejsca zamieszkania,
5)    braku kontaktu z klientem lub braku współpracy z Klientem,
6)    zmianie stanu zdrowia/ pogorszeniu się stanu zdrowia Klienta,
7)    pisemnej rezygnacji z usług,
8)    zaistnieniu innych okoliczności, wskutek których świadczenie usług Klientowi nie jest konieczne lub możliwe.
12.    GCPR zastrzega sobie prawo do:
1)    sprawdzania, jakości i terminowości wykonywanych usług w miejscu ich świadczenia,
2)    oceny zgodności świadczonych usług z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
3)    weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie osób świadczących usługi,
4)    weryfikacji kart świadczenia usług,
5)    korekty ilości godzin usług świadczonych u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług,
6)    indywidualnej rozmowy z pracownikami Oferenta świadczącymi usługi,
7)    wystąpienia z wnioskiem do Oferenta o zmianę osoby świadczącej usługi.
13.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 10%.
14.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V.     Warunki i termin składania ofert
 
1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 16 września 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
3.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta.
4.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem/ oświadczenie Oferenta potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób świadczących usługi lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie tych osób;
5) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
6) informację o procedurze wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia, która umożliwi Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług wraz z narzędziami, przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze”,  na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.
6.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji Oferenta.
7.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11.    W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12.    Dodatkowych informacji udziela:
1)     w zakresie merytorycznym konkursu Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu: 785 054 742,
2)    w zakresie procedury konkursowej Wydział Spraw Społecznych pod numerem telefonu: 95 7 355 971.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948).
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania Oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
a)    niezłożenie oferty w formie papierowej,
b)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
c)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta,
d)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
e)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.    Informacja o zrealizowanych w latach 2018 – 2020  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłaszany jest po raz pierwszy. W roku bieżącym i latach poprzednich Miasto nie udzielało dotacji na realizację ww. zadania publicznego.

VIII.     Postanowienia końcowe
 
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia    właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3.    Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
    
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 26 sierpnia 2020 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-26 12:33:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-26 12:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bronka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 12:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1015 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu profesjonalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zmienionej uchwałą nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XX VIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XIII/236/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 12.06.2020 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

z up. Prezydenta Miasta 
(-)               
Agnieszka Surmacz      
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-08 13:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-08 13:07:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08 13:07:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 17 kwietnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
 z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców
 
I. Rodzaj zadań:
 
Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi: 20.000,00 zł
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do  przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania:
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U.  2019  r.,  poz.  688  ze  zm.).
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 10. Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadań:
  1) Adresatami zadania są cudzoziemcy zamieszkali na terenie Gorzowa Wielkopolskiego;
  2) Oferent powinien dysponować odpowiednią kadrą, zdolną do wykonania zadania. Osoby zaangażowane w bezpośrednią obsługę interesantów muszą posługiwać się językiem polskim oraz językami: angielskim lub niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim;
  3) Oferent powinien dysponować odpowiednią baza lokalową na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, bez barier architektonicznych uniemożliwiających skorzystanie z punktu przez osoby niepełnosprawne, wyposażoną w podstawowy sprzęt biurowy (komputer, drukarka, scaner) z  dostępem do internetu;
  4) zakres działalności Punktu Informacyjnego będzie obejmować: udzielanie informacji i prowadzenie doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem cudzoziemców w społeczności lokalnej, w szczególności:
a) w obszarze społecznym, w zakresie:
 • dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych;
 • dostępu do służby zdrowia;
 • dostępu do kultury;
 • pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
 • pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;
 • polityki mieszkaniowej Miasta Gorzów Wielkopolski, wynajmu lokali mieszkalnych;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,
 • uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa,
poprzez:
 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.;
 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców;
 
b) w obszarze zawodowym, w zakresie:
 • zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi z legalnością zatrudnienia
poprzez:
 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych (ewentualnie zajęć grupowych),
 • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;
 • udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.
 
4. Punkt Informacyjny powinien być czynny przez co najmniej 3 dni w tygodniu po min. 2 godziny, przez czym raz w tygodniu powinien być czynny w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.
5. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
6. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
 
V.  Warunki i termin składania ofert 
 
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 13.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań na rzecz integracji cudzoziemców.;
6) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
7) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców”,  na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 2948).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z  przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
  7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
  8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2018 - 2019 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
 
W latach 2018-2019 zadania publiczne w tym zakresie nie były realizowane.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania wizualnych znaków graficznych symbolizujących Miasto, uzgodnionych z Wydziałem Promocji i Informacji UM Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
   
 
                                                                                                                                                                             z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                          (-)
                                                                                                                                                                              Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 17.04.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Bilewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-17 08:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-17 08:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-17 08:52:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku, ogłoszonego w dniu 17 lutego 2020 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie pkt. VIII ogłoszenia konkursowego Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przedłuża termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w związku z pandemią koronawirusa.
Termin rozstrzygnięcia konkursu ustala się na dzień 30 kwietnia 2020 r. Jednocześnie  Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo dalszego przedłużenia terminu podania wyników konkursu, w zależności od sytuacji epidemicznej.
 
 
                                        z up. Prezydenta Miasta
                                                      (-)
                                         Małgorzata Domagała
                                     Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski,  31 marca 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-06 11:17:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-06 11:18:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-06 13:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 01 kwietnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
 z zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj zadań:
 
Zadanie nr 1
Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
 
Zadanie nr 2
Dofinansowanie kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony w placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w 2020 r. wynosi:
  1) 27.700,00 zł dla zadania nr 1.
  2) 160.000,00 zł dla zadania nr 2.
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania:
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 688 ze zm.).
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5% kwoty wnioskowanej dotacji (środki własne lub/i środki z innych źródeł). Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy), ale nie jest on wymagany.
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 10. Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
VI. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 1 maja 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadań:
             Dla zadania nr 1:
1) adresaci – mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego;
2) odpowiednia kadra;
3) odpowiednia baza lokalowa wyposażona w podstawowy sprzęt do przechowywania i wydawania żywności. Magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami BHP i obowiązującymi przepisami sanitarno – epidemiologicznymi.
 
             Dla zadania nr 2:
1) adresaci – mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego;
2) odpowiednia kadra, w tym medyczna i psychologiczna;
3) odpowiednia baza lokalowa i sprzęt;
4) podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi.
 
4. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
5. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V.  Warunki i termin składania ofer
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 22 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
5)   referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 3-letnie doświadczenie oferenta w zakresie sprawowania opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi (dotyczy tylko Zadania nr 2);
6)   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
7) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
8) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – Zadanie nr ……” – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6.Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 2948).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8.Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2018 - 2019 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
Zadanie nr 1: Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.
 
2018
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
30 000,00 zł
Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
2019
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Prowadzenie Banku Żywności dla potrzebujących mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego
30 000,00 zł
Fundacja Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim
 
Zadanie nr 2: Dofinansowanie kosztów udzielania pomocy osobom z chorobą nowotworową i sprawowania nad nimi opieki, w tym całodobowej, w prowadzonych przez podmiot uprawniony placówkach pielęgnacyjno – opiekuńczych.
 
2018
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Udzielenie pomocy osobom
z chorobą nowotworową
i sprawowanie nad nimi opieki
140 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
ul. Stilonowa 21
Gorzów Wielkopolski
2019
Nazwa zadania
Kwota
Podmiot realizujący
Udzielenie pomocy osobom
z chorobą nowotworową
i sprawowanie nad nimi opieki
160 000,00 zł
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
ul. Stilonowa 21
Gorzów Wielkopolski
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
   
 
                                        z up. Prezydenta Miasta
                                                      (-)
                                         Małgorzata Domagała
                                     Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski,  27 marca 2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-01 10:50:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-01 11:02:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-01 18:54:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku
 
Na podstawie art. 14  w związku z art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) oraz uchwały Nr XV/250/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pod nazwą Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2020, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zdrowiu publicznym(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w następujących obszarach:
 
I. Rodzaj zadania: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym:
 
 1. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
 
A1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji - 20.000,00 zł
 
Rekomendowane jest upowszechnianie i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania alkoholu, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
 
A2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów - 5.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu, lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu,w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających alkoholu w sposób okazjonalny.
 
A3 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a także prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości alkoholu, w tym: zorganizowanie konferencji nt. zagrożenia uzależnieniem od alkoholu - 20.000,00 zł.
 
Rekomendowana jest aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu. Należy zadbać o budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu oraz nagłaśnianie tych poczynań przy okazji różnych wydarzeń w mieście.
 
A4 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) - 5.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
 
A5- Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych - 15.000,00 zł
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci  (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych). Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
A6 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny - 45.000,00 zł.
 
Zadanie powinno być ewaluowane przez kluby i stowarzyszenia pod kątem reguł postępowania zawartych w „standardach działań stowarzyszeń abstynenckich”. Rekomendowane są działania prowadzone w formie całorocznej. Obozy terapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy.
 
A7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc - 10.000,00 zł.
 
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
2. Przeciwdziałanie narkomanii:
 
N1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji - 30.000,00 zł
 
Rekomendowane jest upowszechnianie i wdrażanie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności adresowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, które biorą pod uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania narkotyków, w szczególności zalecanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
 
N2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów - 20.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie programów o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, adresowanych do środowisk, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od  narkotyków, w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób używających i narkotyków w sposób okazjonalny.
 
N3 - Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży - 25.000,00 zł.
 
Należy zadbać, aby projekt był szczegółowo opisany i zaplanowany oraz by jego skuteczność była poddawana ocenie. Rekomendowane jest finansowanie działań długofalowych i systematycznych, kierowanych w szczególności do dzieci ze środowisk zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, w tym zwłaszcza z terenów objętych programem rewitalizacji, np. programy animatorów podwórkowych, pedagogów ulicy, kluby młodzieżowe. Rekomendowana jest realizacja profilaktyki środowiskowej w postaci programów liderów rówieśniczych na terenie gorzowskich szkół.
 
N4 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych narkotyków oraz ich rodzin, a także  prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości narkotyków, w tym przygotowanie i emisja spotu edukacyjnego – zagrożenie uzależnieniem od narkotyków - 25.000,00 zł
 
Rekomendowana jest aktywna współpraca z lokalnymi i regionalnymi mediami w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków. Należy zadbać o budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków oraz nagłaśnianie tych poczynań przy okazji różnych wydarzeń w mieście.
 
N5 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód) - 30.000,00 zł
 
Rekomendowane jest poszerzanie i udoskonalanie oferty i wspieranie realizacji programów profilaktyki wskazującej o naukowych podstawach lub potwierdzonej skuteczności, w tym w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego.
 
N6 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków, lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych- 30.000,00 zł
 
Programy powinny opierać się na pisemnych konspektach do poszczególnych, zaplanowanych do realizacji zajęć. W ich ramach możliwe jest prowadzenie różnorodnych programów rozwojowych dla dzieci (np. teatralnych, komputerowych, tanecznych, sportowych). Obozy socjoterapeutyczne powinny być integralnym elementem i stanowić uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą.
 
N7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków - 20.000,00 zł
 
Bardzo ważne jest, aby zadanie realizowane było przez doświadczoną kadrę, przeszkoloną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, posiadającą m.in. umiejętności w obszarze nawiązywania kontaktu, przeprowadzania interwencji kryzysowej, udzielenia wsparcia, motywowania i poradnictwa.
 
II. Adresaci konkursu
Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z  dziedziną powierzanego zadania.
 
III. Sposób wykorzystania dotacji, kwalifikowalność i rodzaje kosztów
1. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:
1) niezbędne dla realizacji zadania objętego konkursem,
2) racjonalne i efektywne oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat),
3) faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,
4) odpowiednio udokumentowane,
5) zgodne z zatwierdzonym harmonogramem i kosztorysem realizacji zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na:
1) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
2) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy,
3) prowadzenie działalności politycznej.
3. Rodzaje kosztów:
1) koszty merytoryczne – bezpośrednio związanie z realizacją zadania,
2) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne – pośrednio związane z realizacją zadania - do 10% całości kosztów realizacji zadania,
3) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji koszty promocji zadania
(np. przygotowanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych, druki materiałów, usługi poligraficzne) - do 10% całości kosztów realizacji zadania.
 
IV. Termin realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie między 01 kwietnia a 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 
V. Warunki realizacji zadania
1. Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.
2. Oferent powinien dysponować odpowiednio doświadczoną, wykwalifikowaną  kadrą do wykonania zadania.
3. Adresatami zadań są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego.
4. Podstawą realizacji zadania będzie umowa  z wybranymi oferentami.
5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie  
 
VI. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach konkursu
1. Na realizację wyżej wymienionych zadań w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę: 300.000,00 zł, w tym:
 1. na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych – 120.000,00 zł;
 2. na przeciwdziałanie  narkomanii –180.000,00 zł;
pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu. 
 
VII. Zasady powierzenia zadań i przekazania dotacji
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz złożenie go wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do oferty dołącza się:
1)   aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;
2)   oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
3)   oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)   oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
5)   oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł;
3. W przypadku realizacji zadania we współpracy z innymi podmiotami można załączyć dokument potwierdzający współpracę.
4. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5. Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
6. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
7. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
8. W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
9. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
10. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
11. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.
12. Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.
13. Wymagany minimalny wkład finansowy oferenta (rozumiany jako środki finansowe własne lub środki pochodzące z innych źródeł przyznane na realizację zadania publicznego będącego przedmiotem ogłaszanego konkursu ofert) wynosi 10% kwoty wnioskowanych środków finansowych. Oferty niezawierające wymaganego wkładu finansowego nie będą rozpatrywane.
14. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna kwota na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
15.  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
16.  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.
17. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
18.  Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
19.  Od wyników konkursu można odwołać się do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Prezydent w wyniku rozpatrzenia odwołania może:
1) powierzyć realizację zadania;
2) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta, powierzy mu realizację zadania;
3) podtrzymać decyzję o niepowierzaniu zadania oferentowi.
20.  Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty oraz przyznaniu środków finansowych na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,  ul. Sikorskiego 3-4.
21. Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
22. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 21.
23. Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.
24. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, podmiot realizujący sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 
VIII. Termin i miejsce składania ofert:
Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 09 marca 2020 r. o godz. 14.00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz numeru (np. A1) i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
IX. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu maksymalnie 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
3. Oceny formalnej ofert dokonuje pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, z zastrzeżeniem art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.).
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w pkt. 6, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie.
5. Oferty nieuzupełnione w terminie określonym w ust. 4, będą odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
2) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
3) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
4) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, złożona z przedstawicieli Prezydenta Miasta i organizacji pozarządowych.
8. Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez Prezydenta Miasta.
9. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
10. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.
11. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Oferty, które uzyskają mniej niż 18 punktów nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do dofinansowania. Oferty, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane do dofinansowania w pierwszej kolejności, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań, zgodnie z limitami wskazanymi w pkt I.
12. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
13. Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacyjne – zasoby rzeczowe i kadrowe, współpraca z innymi podmiotami;
2) sposób realizacji zadania – uzasadnienie potrzeby realizacji zadania publicznego, zasięg oddziaływania i dostępność dla odbiorców, adekwatność działań względem potrzeb lokalnych, trwałość i ciągłość rezultatów realizacji zadania, wartość społeczna projektu i efektywność wykorzystania dotacji, atrakcyjność, innowacyjność i oryginalność projektu;
3) finansowe – rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość  wnioskowanej dotacji, udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, wkład osobowy – świadczenie wolontariuszy i praca społeczna członków;
4) dotychczasowa realizacja zadań publicznych, zleconych przez Miasto (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji.
14. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
15. Środki finansowe udzielone z budżetu Miasta wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
 
X. Postanowienia końcowe
Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną;
3) kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 17 lutego 2020 r.
 
 
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Krasińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-17 11:05:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Krasińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-17 11:09:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Krasińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-17 12:09:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1322 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji