ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 ze zm.)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 23 października 2020 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w 2021 roku.
 
 
I.    Rodzaj zadania:
 
1.    Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 4.
2.    Prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Wawrzyniaka 4.
 
II.    Zasady przyznawania dotacji:
 
1.    Zlecenie realizacji zadania ma formę powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
2.    Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które:
1)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
2)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wpisane są na listę prowadzoną przez Wojewodę Lubuskiego organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
III.    Adresaci zadania:

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 
IV.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania:

1.    Na realizację zadania w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości 190.080,00 zł (w tym 9.900,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej).
2.    Kwota przeznaczona na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku wynosi 63.360,00 zł (w tym 3.300,00 zł na zadania z zakresu edukacji prawnej):
 
Punkty
Lokalizacja - adres
Harmonogram przyjęć
Planowane wydatki w roku 2021
Prowadzenie punktu nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
poniedziałek       07:30 – 11:30
wtorek                07:30 – 11:30
środa                  07:30 – 11:30
czwartek             07:30 – 11:30
piątek                 07:30 – 11:30
 
 
63.360,00 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
poniedziałek       11:30 – 15:30
wtorek                11:30 – 15:30
środa                  11:30 – 15:30
czwartek             11:30 – 15:30
piątek                 11:30 – 15:30
 
 
63.360,00 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
Gorzów Wielkopolski
ul. Wawrzyniaka 4
poniedziałek       15:30 – 19:30
wtorek                15:30 – 19:30
środa                  15:30 – 19:30
czwartek             15:30 – 19:30
piątek                  15:30 – 19:30
 
 
63.360,00 zł
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.    Zasady przyznania dotacji - zlecenia wykonania zadania:
 
1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
3.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
4.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
5.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.    Podmiot ubiegający się o prowadzenie punktu jest zobowiązany złożyć na każdy wybrany punkt odrębną ofertę, przy czym może złożyć więcej niż jedną ofertę.
7.    W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów.
8.    W przypadku nieotrzymania środków finansowych z budżetu Państwa konkurs zostanie unieważniony.  
9.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
VI.    Zakres zadania:
 
Zadanie polega na prowadzeniu 2 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
Zakres świadczeń w przypadku nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określony jest w art. 3a ustawy, a w przypadku nieodpłatnego poradnictwa prawnego w art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej.
W przypadku nieodpłatnej mediacji zakłada się, że przeprowadzenie mediacji będzie realizowane w zależności od bieżącego zapotrzebowana, czyli zgłoszonych przez osoby uprawnione potrzeb. Nieodpłatna mediacja ma być przeprowadzana w razie potrzeby w każdym z punktów.  Organizacja powinna  zagwarantować współpracę w każdym z punktów z mediatorem w razie potrzeby. Jedno spotkanie z mediatorem  poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru.
 
VII.    Termin i warunki realizacji zadania:

1.    Zadanie winno być realizowane w terminie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 90 ze zm.), w lokalach wskazanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski.
2.    W przypadku gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w Gorzowie Wielkopolskim. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
3.    Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z wyjątkiem o którym mowa w art. 8 ust. 4 ustawy o  nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4.    Umożliwienie przez Organizację udzielania porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
5.    Zapewnienie przez Organizację możliwości udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. i o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
6.    Prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych, w tym elektronicznej formy dokumentacji usług nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
7.    W ramach umowy, Organizacji pozarządowej powierzy się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy. W umowie mogą zostać określone preferowane formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej.
8.    Jeżeli organizacja pozarządowa przewiduje dyżury o określonej specjalizacji, zobowiązana jest do określenia tego w ofercie.
9.    Organizacja zapewnia materiały biurowe i odpowiednie druki oświadczenia do obsługi zadania.
10.    Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
11.    Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe w okresie realizacji zadania, tj. od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
12.    Wymagania kadrowe:
1)    Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela:
a)   osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski;
b)   może udzielać także:
 • doradca podatkowy – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 •  osoba która:
        - ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
     - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
        - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
        - nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c)     mediator w zakresie nieodpłatnej mediacji.
2)    Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba (zwana doradcą), która:
a)    posiada wykształcenie wyższe;
b)    ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej „szkoleniem”, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy; 
c)    korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
d)    nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
13.    W ramach realizacji zadania Miasto zapewnia:
1)    dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej i teleinformatycznej;
2)    niezbędne wyposażenie biurowe, w tym urządzenia techniczne.
14.    Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
1)  zapewnienia udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego świadczenia poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w tym do prowadzenia niezbędnej dokumentacji określonej w ustawie,
2)    przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
15.    Wydatki kwalifikowane związane z realizacją zadania:
1)   koszty wynagrodzenia osób udzielających nieodpłatnych porad prawnych lub świadczących porad obywatelskich nie mogą być niższe niż 80% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 80% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł (80% miesięcznego dofinansowania z kwoty 5.005,00 zł);
2)  koszty obsługi zadania publicznego w tym koszty administracyjne nie mogą być wyższe niż 20% środków przyznanych na prowadzenie 1 punktu, tj. 20% rocznego dofinansowania z kwoty 60.060,00 zł (20% miesięcznego dofinansowania z kwoty 5.005,00 zł) i powinny być przeznaczone między innymi na:
      •    koszty obsługi administracyjno-biurowej,
      •    koszty obsługi księgowej,
      •    opłaty pocztowe,
      •    koszty promocji zadania,
      •    zakup drobnego wyposażenia pomieszczeń (tylko w uzasadnionych przypadkach) lub innych wynikających ze specyfiki zadania.
3)    koszty związane z realizacją zadania z zakresu edukacji prawnej – 3.300,00 zł rocznie na jeden punkt.
16.  Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów.  Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieniła się o więcej niż 20% lub nie wzrosła o więcej niż o 20%.
17.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
VIII.    Warunki i termin składania ofert:

1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Oferta winna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 13.11.2020 r. do godz. 14:30 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 6.
4.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4)    w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
a)    kopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie  województwa lubuskiego
w zakresie  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
b)    zawarte umowy z osobami o których mowa w rozdz. VII pkt 12 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia - na podstawie których Organizacja będzie świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w okresie od 02.01.2021 r. – 31.12.2021 r. na terenie Gorzowa Wielkopolskiego wraz z oświadczeniami tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu;
c)    oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania przez osoby o których mowa w rozdz. VII pkt 12 ppkt 1 niniejszego ogłoszenia wraz z zawartymi umowami z osobami zastępującymi;
d)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ppkt 4b i 4c;
e)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
5)    w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
a)    kopie decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa lubuskiego w zakresie  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
b)    zawarte umowy z osobami o których mowa w rozdz. VII pkt 12 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia – na podstawie których Organizacja będzie świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w okresie od 02.01.2021 r. – 31.12.2021 r. na terenie Gorzowa Wielkopolskiego wraz z oświadczeniami tych osób, że w przypadku podpisania umowy z organizacją pozarządową na realizację zadania przedłożą oświadczenia, że nie zawarli i nie zawrą umowy na świadczenie takich usług w innym miejscu w terminie kolidującym z terminami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu;
c)    oświadczenie o zapewnieniu zastępstwa w przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji zadania przez osoby o których mowa w rozdz. VII pkt 12 ppkt 2 niniejszego ogłoszenia wraz z zawartymi umowami z osobami zastępującymi;
d)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ppkt 5b i 5c;
e)    dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
6)    oświadczenie, iż w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie miała miejsca sytuacja, w której Organizacja nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również sytuacją, w której starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy;
7)    Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o którym mowa w art. 11 ust. 6b ustawy, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych;
8)    zawarte umowy z mediatorami wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje mediatora, o których mowa w art. 4a ust. 6 ustawy, którzy w zależności od zapotrzebowania będą przeprowadzali mediację.
6.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać w zamkniętej kopercie wraz z napisem „Otwarty konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego” na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.
7.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
8.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
9.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od …. do ….”, bądź na każdej ze stron.
10.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
11.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
12.    W przypadku składania więcej niż jednej oferty w konkursie do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
13.  W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty, oferta  zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
IX. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1)    niezłożenie oferty w formie papierowej;
2)    brak podpisu/ podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
5.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W skład komisji konkursowej może wchodzić dodatkowo przedstawiciel wojewody.
6.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 21 punktów.
7.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
X.    Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w 2018, 2019 i 2020 roku oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
                                                         ROK 2018
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim
60.725,88 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim
60.725,88 zł
 
                                                            ROK 2019
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim
63.360,00 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim
63.360,00 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2019 roku w Gorzowie Wielkopolskim
63.360,00 zł
 
                                                       ROK 2020
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych
Prowadzenie  punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim
63.360,00 zł
Prowadzenie punktu nieodpłatnej  pomocy prawnej w 2020 roku w Gorzowie Wielkopolskim
63.360,00 zł
 
XI.    Postanowienia końcowe

1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1)    zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych
z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3.    Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
                                                                                                                                                     z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                    (-)
                                                                                                                                                      Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                  Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 23 października 2020 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bartosz Rosiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-23 14:21:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Rosiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-23 14:48:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-18 10:08:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
952 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 24.09.2020 r.
otwarty konkurs ofert na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej
 
I. Rodzaj zadania:
Obsługa klientów poradni specjalistycznej utworzonej w ramach projektu „Pokoleniowy Most – czyli od juniora do seniora” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 49 500,00 zł, w tym:
1)    w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 6 000,00 zł
(40 godzin x 2 miesiące x 75 zł);
2)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
3)    w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. kwotę w wysokości 18 000,00 zł
(20 godzin x 12 miesięcy x 75 zł);
4)    w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 kwotę w wysokości 7 500,00 zł
(25 godzin x 4 miesiące x 75 zł).
2.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
1.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
4.    Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
5.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9.    Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.    Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
1.    Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Adresatami zadania są mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego, w tym osoby powyżej 60 roku życia oraz rodzice/opiekunowie wychowanków i podopiecznych gorzowskich placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych, borykających się z wieloma problemami (m.in. wychowawczymi, biedą, bezrobociem, uzależnieniem).
4.    Obsługa klientów odbywać się będzie w poradni specjalistycznej utworzonej w ramach projektu „Pokoleniowy Most – czyli od juniora do seniora” w ramach RPO Lubuskie 2020, zlokalizowanej w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wielkopolskim, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.    Do czasu zakończenia remontu i wyposażenia pomieszczeń przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wielkopolskim, możliwa będzie realizacja zadania w zasobach lokalowych oferenta, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Miasta.
6.    Dotacja przeznaczona jest w całości na sfinansowanie wynagrodzenia doradców. Koszt pracy doradców: 75 zł/godzina. Pozostałe koszty funkcjonowania poradni zlokalizowanej w budynku przy ul. Puszkina 1 w Gorzowie Wielkopolskiej ponoszone będą przez Miasto w ramach projektu, o którym mowa w ust. 4. Pozostałe koszty funkcjonowania poradni zlokalizowanej w zasobach lokalowych oferenta ponoszone będą przez oferenta.
7.    W ramach zadania realizator zapewni doradców pierwszego kontaktu, odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, które będą korzystały ze wsparcia poradni.
8.    Do zadań doradcy, o którym mowa w ust. 7, należeć będzie:
1)    pierwsza rozmowa z klientem, określenie jego potrzeb i zaplanowanie wsparcia, umówienie na konkretny termin z psychologiem, terapeutą czy mediatorem oraz skierowanie do odpowiedniej grupy warsztatów;
2)    prowadzenie kart wsparcia zgłaszających się do poradni klientów.
9.    Szczegółowy zakres realizowanego wsparcia, założonych do osiągnięcia wskaźników oraz celów określa wniosek o dofinansowanie projektu „Pokoleniowy most – czyli od juniora do seniora” w ramach RPO Lubuskie 2020, który jest do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
10.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do:
1)    realizacji zadania i prowadzenia przedmiotowej dokumentacji zgodnie z zasadami i wytycznymi RPO Lubuskie 2020,
2)    utrzymywania stałego kontaktu z zespołem sterującym projektem, o którym mowa w ust. 4.
11.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
12.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
 
V. Termin i warunki składania ofert
1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.    Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 15.10.2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony
w ust. 6.
4.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3)    pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4)    referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
5)    informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania).
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
6.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert – obsługa klientów w poradni specjalistycznej” na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.
7.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
8.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
9.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
10.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
11.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 5, będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1)    niezłożenie oferty w formie papierowej;
2)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
Zadanie tego rodzaju zlecane jest po raz pierwszy.

VIII. Postanowienia końcowe
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1)    zamieszczania logo i informacji, że realizowany projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, we wszystkich drukach i materiałach związanych z realizacją zadania;
2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
                                                                                                                                              z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                             (-)
                                                                                                                                                  Agnieszka Surmacz
                                                                                                                                           Zastępca Prezydenta Miasta

.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-24 08:56:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-24 08:59:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24 09:20:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1056 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948)  
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 26 sierpnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania
 z zakresu pomocy społecznej
 
 
I.    Rodzaj zadania
 
    Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi.
 
II.    Wysokość dotacji na realizację zadania

1.    Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 367 800,00 zł, w tym w okresie od 01 października do 31 grudnia 2020 r.  kwotę w wysokości 39 000,00 zł, a w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r. kwotę w wysokości 328 800,00 zł.
2.    W ramach realizacji zadania przewidziane jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 7500 godzin w okresie od 01 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wspomagających zaburzone funkcje organizmu dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ilości 1920 godzin w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  
3.    Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania (jego zwiększenie lub zmniejszenie) z ważnych przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu, np.: zmniejszenie lub zwiększenie liczby świadczeniobiorców. Ostateczna kwota dotacji będzie uzależniona od  liczby świadczeniobiorców  oraz wysokości dotacji przekazywanej corocznie przez Wojewodę Lubuskiego.
 
III.      Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania
 
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1057).
2.    Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
3.    Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
4.    Składanie ofert wspólnych jest dopuszczalne w ramach wszystkich rodzajów usług.
5.    Niedopuszczalne jest składanie ofert wspólnych, w których Oferentami są oddziały terenowe tej samej organizacji.
6.    Oferta wspólna powinna zawierać następujące informacje dodatkowe: sposób reprezentacji podmiotów wobec administracji publicznej oraz określenie, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego wykonywać będą poszczególne podmioty.
7.    W przypadku oferty wspólnej podmioty składające ofertę mają obowiązek zawrzeć między sobą umowę o wspólną realizację zadania.
8.    Umowa między Oferentami powinna zawierać:
1)    dane dotyczące oferty (m.in. tytuł zadania, okres realizacji),
2)    dane Oferentów (dane teleadresowe, numery KRS, NIP, regon, reprezentacja),
3)    opis współpracy między Oferentami, w tym podział zadań,
4)    sposób zarządzania zadaniem.
9.    Złożenie oferty wspólnej wyklucza możliwość złożenia oferty indywidualnej przez podmiot, który bierze udział w ofercie wspólnej w ramach tego samego zadania.
10.    Niedozwolone są przepływy finansowe między Oferentami realizującymi zadanie w ramach oferty wspólnej.
11.    Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
12.    Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
13.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie powierzenia zadania. Oferent może zadeklarować wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
14.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
15.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
16.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
17.    Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
18.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
19.    Opłata za usługi specjalistyczne usługi opiekuńcze będzie pobierana zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz.1598 ze zm.). Wpłaty będą dokonywane na rachunek Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 
IV.    Termin i warunki realizacji zadania
 
1.    Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01.10.2020 roku do 31.12.2021 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową
oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Usługi Oferenta mają być realizowane w dni robocze,  w godzinach 7.00- 19.00.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, usługi mogą być świadczone: w dni wolne od pracy,
w niedziele i święta, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach 7.00- 19.00, a także w razie konieczności  dwa razy dziennie.
4.    Warunki realizacji zadania:            
1)    adresaci - mieszkańcy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – osoby dorosłe, które posiadają udokumentowane rozpoznanie zaburzeń psychicznych oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami psychicznymi, jeżeli nie mają one dostępu do zajęć z innych systemów, wskazane na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR);
2)    odpowiednia kadra:
a)    osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu:
 • pracownika socjalnego,
 • psychologa,
 •  pedagoga,
 • logopedy,
 • terapeuty zajęciowego,
 •  pielęgniarki,
 •  asystenta osoby niepełnosprawnej,
 •  opiekunki środowiskowej,
 • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
 •  fizjoterapeuty;
b)    osoby, o których mowa powyżej, muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż wymienione wyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
c)    osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 • kształtowania nawyków celowej aktywności,
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych;
d)    osoby świadczące usługi powinny być sprawne fizycznie i intelektualnie, dyspozycyjne, kulturalne, posiadać umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych, nie mogą być karane;
e)    muszą biegle posługiwać się językiem polskim (co rozumiane jest jako sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług, z osobami z ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej),
f)    ponadto osoby świadczące usługi powinny posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji w języku polskim;
g)    dopuszcza się na etapie realizacji umowy zmianę osób, przy pomocy których Oferent realizuje  zadanie na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami oraz zmianę osób, od których wymagano określonego doświadczenia, na inne legitymujące się wymaganym doświadczeniem;
3)    świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w szczególności:
a)    kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
b)    interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej,
c)    pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
d)    wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
e)    pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
f)    pomoc w uzyskaniu mieszkania oraz w organizacji drobnych remontów, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
g)    pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
h)    pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych,
i)    pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
j)    pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
k)    w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
l)    świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć z  rehabilitantem i masaży zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii
5.    Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi:
1)    usługi opiekuńcze na każdym etapie realizacji umowy muszą być wykonywane w sposób stały i systematyczny przez osoby skierowane przez Oferenta do świadczenia usług,
2)    realizację usług na rzecz konkretnego świadczeniobiorcy Oferent będzie wykonywał zgodnie z niżej opisanymi procedurami:
a)    informacja o przyznaniu usług, ich terminie i wymiarze będzie przekazywana telefonicznie, faksem lub e-mailem przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR) tzn. Koordynatora usług na podstawie wydanej przez GCPR decyzji administracyjnej adresowanej  do  świadczeniobiorcy, a  w  przypadkach  nagłych na  podstawie  wniosku o wydanie decyzji,
b)    oferent zobowiązany będzie do odbioru kopii decyzji od GCPR, po otrzymaniu informacji od koordynatora GCPR,
c)    w sytuacji, gdy zakończenie świadczenia usług nastąpi w terminie wcześniejszym niż  wskazany w decyzji, Oferent  poinformuje o tym GCPR  telefonicznie, faksem lub e    mailem,
3)    przekazana Oferentowi kopia decyzji administracyjnej będzie zawierała informacje niezbędne do świadczenia usług takie jak:
a)    imię i nazwisko oraz adres osoby zakwalifikowanej do świadczenia usług,
b)    rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem,
c)    wymiar dzienny świadczonych usług,
d)    okres, przez który usługi maja być świadczone,
e)    procentową odpłatność ponoszoną przez świadczeniobiorcę,
4)    czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług (godzina zegarowa = 60 min), oznacza czas realizacji zleconego zakresu usług na rzecz strony decyzji również poza jego miejscem zamieszkania, w szczególności polegających na realizacji recept, zakupów, umawianiu i odbywaniu wizyt lekarskich, towarzyszenia w drodze do i ze szpitala. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
5)    częstotliwość świadczonych usług oraz ich zakres muszą być zgodne z określonymi w decyzji,
6)    w sytuacji, kiedy osoba świadcząca usługi na rzecz konkretnej osoby nie może ich wykonać
w określonym w decyzji terminie, np. z powodu choroby, ustania zatrudnienia, urlopu lub z innych uzasadnionych Oferent zobowiązany jest zapewnić każdorazowo zastępstwo.
6. Oferent zobowiązany będzie:
1)    podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w decyzji, a  w  przypadkach nagłych w  ciągu  24  godzin  od  powiadomienia  faksem, telefonicznie lub  e-mailem przez koordynatora usług GCPR,
2)    poinformować świadczeniobiorców drogą telefoniczną oraz koordynatora usług GCPR drogą telefoniczną i e-mailem o rozpoczęciu realizacji świadczenia usług, podając jednocześnie dane osoby świadczącej usługi w danym środowisku nie później niż w dniu ich rozpoczęcia. W przypadku zmiany osoby świadczącej usługi Oferent poinformuje niezwłocznie (nie później niż bezpośrednio przed realizacją usługi w dniu, w którym nastąpiła zmiana osobowa) o tym świadczeniobiorców, koordynatora usług GCPR, podając dane osoby aktualnie świadczącej usługi, a koordynatora usług GCPR dodatkowo o kwalifikacjach tej osoby. Powyższe informacje mogą być przekazane telefonicznie, faksem lub e-mailem, a następnie potwierdzone na piśmie. Osoby świadczące usługi winny być wprowadzane w środowisko przez koordynatora usług Oferenta. Na żądanie koordynatora usług GCPR wprowadzenie usług w nowym środowisku winno odbyć z  udziałem wskazanych przez niego pracowników Sekcji ds. Usług i Wsparcia,
3)    zapewnić osobom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.) oraz pokryć wszelkie koszty niezbędne do wykonywania czynności obejmujących zakres zadania,
4)    wyposażyć osoby świadczące usługi w legitymację służbową, uprawniająca do obsługi spraw świadczeniobiorców, w tym w szczególności w urzędach, przychodniach lekarskich, aptekach i na poczcie,
5)    informować GCPR o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki, w tym w szczególności w zakresie zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej, zmiany stanu zdrowia, braku zgody ze strony osoby korzystającej z usług na ich wykonanie,
6)    zapewnić świadczeniobiorcom niezbędną pomoc w sytuacjach nagłych, w szczególności takich jak: odniesienie poważnych obrażeń, ciężki stan zdrowia, zatrucie pokarmowe lub choroba zakaźna, zniszczenie domu w wyniku wandalizmu lub pożaru, kradzież na szkodę świadczeniobiorcy,
7)    powiadomić w razie potrzeby odpowiednie służby np. pogotowie, straż miejską, straż pożarną, policję itp.,
8)    współpracować na bieżąco z przedstawicielami GCPR upoważnionymi do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy tj. z koordynatorem usług GCPR lub inną osobą upoważnioną przez GCPR,
9)    zapewnić stały kontakt telefoniczny, faksowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w godzinach pracy GCPR,
10)    dokonywać bieżącej kontroli, jakości, terminowości, zakresu świadczonych usług i sporządzać z niej protokół, z częstotliwością nie mniejszą, niż raz w miesiącu jedna kontrola u każdej opiekunki świadczącej usługi. Jeżeli opiekunka świadczy usługi dla nie więcej niż 2 osób, kontrola może nastąpić, co drugi miesiąc,
11)    do prowadzenia dla każdego podopiecznego karty realizacji usług, z zaznaczeniem daty, przedziału godzinowego i ilościowego zrealizowanych usług, dla każdego miesiąca oddzielnie. Po każdej wizycie pracownika Oferenta, podopieczny poświadcza wykonanie usługi podpisem w karcie usług. Kserokopie kart usług potwierdzone za zgodność z oryginałem Oferent przekazuje do GCPR, wraz z zestawieniem  wykonanych usług na następny dzień roboczy przypadający po zakończonym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż do 5 każdego miesiąca. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc.
7.    Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane są do:
1)    wykonywania czynności opiekuńczych z należytą starannością,
2)    wspomagania osoby korzystającej z usług,
3)    uwzględniania woli osoby korzystającej z usług w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności opiekuńczych jeśli nie koliduje ona z ogólnie przyjętymi normami i obecnymi standardami życia,
4)    rzetelnego i terminowego dokumentowania wykonanych usług,
5)    zachowania tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskają w trakcie pełnienia obowiązków, a w szczególności nieujawniania osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,
6)    posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacji służbowej oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość,
7)    dbania o dobro świadczeniobiorcy, w tym o jego bezpieczeństwo oraz mienie,
8)    niewprowadzania do mieszkania świadczeniobiorcy osób nieupoważnionych oraz własnych zwierząt domowych,
9)    w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy niepalenia tytoniu, nieużywania narkotyków ani niespożywania alkoholu,
10)    nieobarczania własnymi problemami osób objętych usługami,
11)    w kontakcie z osobą, której świadczone są usługi do stosowania zwrotów grzecznościowych oraz wykonywania usług z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych,
12)     utrzymywania stałego kontaktu i współpracy z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz współpracy z pracownikiem socjalnym GCPR tj. przekazywania, w sytuacjach tego wymagających, na bieżąco informacji dotyczących funkcjonowania osoby, której świadczone są usługi,
13)    niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
    a) braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług np. z powodu choroby,
    b) braku możliwości wejścia do mieszkania świadczeniobiorcy,
    c) wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących świadczeniobiorcy,
    d) zauważonych usterkach oraz awariach urządzeń i instalacji domowych,
14)    przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
15)    rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od świadczeniobiorcy z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacanie rachunków (rozliczenie w tym samym dniu na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty).
8.    Oferent zobowiązany jest zapoznać osoby wykonujące usługi z powyżej określonymi zasadami,a osoby wykonujące usługi przed przystąpieniem do ich realizacji zobowiązane są potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami w formie oświadczenia złożonego na piśmie pod rygorem uznania braku złożenia takiego oświadczenia. Oferent zobowiązany jest przechowywać ww. oświadczenia i udostępniać do wglądu GCPR.
9.    Oferent zobowiązany jest do zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz samokontroli prawidłowości wykonywania usług u klientów GCPR. W tym celu Oferent winien opracować system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług. Oferent winien przedstawić narzędzia przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług. W sytuacji powtarzających się skarg na danego opiekuna, GCPR będzie mógł żądać, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i uznania zasadności skarg, odsunięcia danego opiekuna od świadczenia usług na rzecz klientów.
10.    Oferent zobowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o wysokości odpłatności z tytułu wykonywanych usług.
11.    Oferent lub opiekun są  zobowiązani do niezwłocznego informowania  koordynatora usług po stronie GCPR telefonicznie, a następnie w formie pisemnej (osobiście, faxem, e-mail) najpóźniej w terminie 3 dni o:
1)    zgonie Klienta,
2)    umieszczeniu w domu pomocy społecznej,
3)    pobycie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub szpitalu,
4)    nieobecności i/lub stałym opuszczeniu miejsca zamieszkania,
5)    braku kontaktu z klientem lub braku współpracy z Klientem,
6)    zmianie stanu zdrowia/ pogorszeniu się stanu zdrowia Klienta,
7)    pisemnej rezygnacji z usług,
8)    zaistnieniu innych okoliczności, wskutek których świadczenie usług Klientowi nie jest konieczne lub możliwe.
12.    GCPR zastrzega sobie prawo do:
1)    sprawdzania, jakości i terminowości wykonywanych usług w miejscu ich świadczenia,
2)    oceny zgodności świadczonych usług z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
3)    weryfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje, doświadczenie osób świadczących usługi,
4)    weryfikacji kart świadczenia usług,
5)    korekty ilości godzin usług świadczonych u osób zakwalifikowanych do korzystania z usług,
6)    indywidualnej rozmowy z pracownikami Oferenta świadczącymi usługi,
7)    wystąpienia z wnioskiem do Oferenta o zmianę osoby świadczącej usługi.
13.    Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 10%.
14.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V.     Warunki i termin składania ofert
 
1.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
2.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 16 września 2020 r. do godz. 15:00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
3.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez Oferenta.
4.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną
niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem/ oświadczenie Oferenta potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie osób świadczących usługi lub dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie tych osób;
5) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
6) informację o procedurze wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia, która umożliwi Oferentowi bieżący monitoring świadczonych usług wraz z narzędziami, przy pomocy których będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – usługi opiekuńcze”,  na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres Oferenta.
6.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji Oferenta.
7.    Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11.    W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
12.    Dodatkowych informacji udziela:
1)     w zakresie merytorycznym konkursu Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu: 785 054 742,
2)    w zakresie procedury konkursowej Wydział Spraw Społecznych pod numerem telefonu: 95 7 355 971.

VI.    Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone
w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948).
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5.    Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania Oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
6.    Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
a)    niezłożenie oferty w formie papierowej,
b)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą,
c)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu Oferenta,
d)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
e)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.    Informacja o zrealizowanych w latach 2018 – 2020  zadaniach publicznych tego samego rodzaju oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ogłaszany jest po raz pierwszy. W roku bieżącym i latach poprzednich Miasto nie udzielało dotacji na realizację ww. zadania publicznego.

VIII.     Postanowienia końcowe
 
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia    właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3.    Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
    
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 26 sierpnia 2020 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Bronka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-26 12:33:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Sylwia Bronka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-26 12:41:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Sylwia Bronka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-26 12:47:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1232 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu profesjonalnego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie uchwały XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zmienionej uchwałą nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XX VIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XIII/236/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 12.06.2020 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

z up. Prezydenta Miasta 
(-)               
Agnieszka Surmacz      
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-08 13:06:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-08 13:07:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-08 13:07:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1507 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 688 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019 r., poz. 2948) 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 17 kwietnia 2020 r.
otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań
 z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców
 
I. Rodzaj zadań:
 
Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla cudzoziemców zamieszkałych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
 
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania:
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. wynosi: 20.000,00 zł
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu zadania z ważnych przyczyn trudnych do  przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji – zlecenie wykonania zadania:
 
 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz.U.  2019  r.,  poz.  688  ze  zm.).
 2. Podmioty uprawnione do złożenia oferty to organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 może złożyć ofertę wspólną.
 4. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
 5. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 6. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny finansowy oferenta powinien wynosić minimum 5% łącznej kwoty realizacji zadania. Oferent może zadeklarować także wkład niefinansowy (rzeczowy lub osobowy).
 7. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
 8. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
 10. Podmiot uprawiony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Warunki realizacji zadań:
  1) Adresatami zadania są cudzoziemcy zamieszkali na terenie Gorzowa Wielkopolskiego;
  2) Oferent powinien dysponować odpowiednią kadrą, zdolną do wykonania zadania. Osoby zaangażowane w bezpośrednią obsługę interesantów muszą posługiwać się językiem polskim oraz językami: angielskim lub niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim;
  3) Oferent powinien dysponować odpowiednią baza lokalową na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, bez barier architektonicznych uniemożliwiających skorzystanie z punktu przez osoby niepełnosprawne, wyposażoną w podstawowy sprzęt biurowy (komputer, drukarka, scaner) z  dostępem do internetu;
  4) zakres działalności Punktu Informacyjnego będzie obejmować: udzielanie informacji i prowadzenie doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem cudzoziemców w społeczności lokalnej, w szczególności:
a) w obszarze społecznym, w zakresie:
 • dostępu do edukacji, w tym szkoleń językowych;
 • dostępu do służby zdrowia;
 • dostępu do kultury;
 • pomocy społecznej oraz dostępu do świadczeń oferowanych przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
 • pomocy dla ofiar przestępstw, w tym dyskryminacji i przemocy;
 • polityki mieszkaniowej Miasta Gorzów Wielkopolski, wynajmu lokali mieszkalnych;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych,
 • uzyskania Karty Polaka, meldunku, obywatelstwa,
poprzez:
 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.;
 • informowanie na temat organizacji i instytucji działających na rzecz cudzoziemców;
 
b) w obszarze zawodowym, w zakresie:
 • zatrudniania cudzoziemców, mechanizmów funkcjonowania lokalnego rynku pracy;
 • obowiązujących procedur w sprawach urzędowych związanych, między innymi z legalnością zatrudnienia
poprzez:
 • udzielanie informacji w ramach konsultacji indywidualnych (ewentualnie zajęć grupowych),
 • pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych, zapoznawanie z realiami polskiego rynku pracy i obowiązujących przepisów prawa pracy;
 • udzielanie informacji oraz wsparcie w bieżących trudnościach, takich jak załatwianie spraw urzędowych, kontakty z urzędami i instytucjami, pomoc w wypełnianiu wniosków, itp.
 
4. Punkt Informacyjny powinien być czynny przez co najmniej 3 dni w tygodniu po min. 2 godziny, przez czym raz w tygodniu powinien być czynny w godzinach popołudniowych, po godzinie 15.
5. Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
6. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
 
V.  Warunki i termin składania ofert 
 
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku z dnia 24  października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r., poz. 2057).
 2. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 13.00 w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt.5.
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
 4. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego załączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami;
5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta w zakresie realizacji zadań na rzecz integracji cudzoziemców.;
6) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie;
7) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
5. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz integracji cudzoziemców”,  na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do UM). W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej tuż za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
6. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
7. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
8. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
9. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
10. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
11. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
 2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Uchwały Nr XV/249/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2019r., poz. 2948).
 3. Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia) będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z  przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 6. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
 1. niezłożenie oferty w formie papierowej;
 2. brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
 3. brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
 4. brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
 5. brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
  7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
  8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII.  Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2018 - 2019 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację.
 
W latach 2018-2019 zadania publiczne w tym zakresie nie były realizowane.
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
 1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
 2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
  1) zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania wizualnych znaków graficznych symbolizujących Miasto, uzgodnionych z Wydziałem Promocji i Informacji UM Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
  2) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
   
 
                                                                                                                                                                             z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                                          (-)
                                                                                                                                                                              Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                                          Zastępca Prezydenta Miasta
 
Gorzów Wielkopolski, 17.04.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Bilewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-17 08:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-17 08:52:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-17 08:52:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1438 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji