ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Informacja ogłoszona dnia 2020-11-20 12:00:22 przez Monika Józwa, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz na podstawie uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510).
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza
dnia 20 listopada 2020 r.
 
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
I. Rodzaj zadania:
Podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zleca się realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pod nazwą:
PROWADZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZEJ I SPECJALISTYCZNEJ W LATACH 2021-2023.
1.    Zakres przedmiotowy realizowanego zadania obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym:
1)    w rejonie osiedla Manhattan – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
2)    w rejonie osiedla Sady – 1 placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej;
3)    w rejonie Centrum Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – 2 placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
4)    w rejonie osiedla Piaski – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
5)    w rejonie osiedla Staszica – 1 placówka wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
6)    w rejonie hotelu „Metalowiec” – 1 placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego;
7)    w rejonie osiedla Słonecznego – 1 placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego;
8)    w rejonie Zawarcia i Zakanala – 2 placówki wsparcia dziennego typu opiekuńczego.
9)    oraz w innych rejonach niż wymienione, w zależności od wysokości nierozdysponowanych środków finansowych.
2.    Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:
1)    opiekę i wychowanie;
2)    pomoc w nauce;
3)    organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.
3.    Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:
1)    organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne;
2)    realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny,
3)    w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.
4.    Jedna oferta może dotyczyć wyłącznie prowadzenia jednej placówki.
5.    Koszty kwalifikowane, m.in.:
1)    wynagrodzenie kierownika/wychowawcy placówki wsparcia dziennego – wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25-26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2)    materiały/pomoce dydaktyczne;
3)    materiały piśmienniczo-papiernicze i plastyczne;
4)    bilety wstępu do obiektów/na imprezy kulturalno-sportowe;
5)    drobny sprzęt sportowy (np. piłki, skakanki, paletki);
6)    wycieczki (np. transport, ubezpieczenie uczestników);
7)    paczki świąteczne;
8)    środki czystości, higieniczne oraz środki służące do ochronie osobistej (środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowego użytku);
9)    koszty administracyjne (m.in. czynsz, energia, woda, obsługa księgowa, itp.) – nie więcej niż 10% dotacji;
10)    wynagrodzenie realizatorów zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych w przypadku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej;
11)    zakup artykułów żywnościowych.
6.    Koszty kwalifikowane powinny być:
1)    bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji;
2)    racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1.    Na realizację wyżej wymienionego zadania w latach 2021-2023 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 1.350.000,00 zł, z czego:
⦁    w 2021 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2022 r. – 450.000,00 zł;
⦁    w 2023 r. – 450.000,00 zł.
2.    Wysokość dotacji na poszczególną placówkę będzie uzależniona od formy placówki – specjalistycznej lub opiekuńczej.
3.    Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
4.    Kwota może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, jej ostateczna wielkość uzależniona będzie od uchwalonych budżetów Miasta na rok 2021, 2022 i 2023.
 
III. Zasady przyznawania dotacji:
1.    Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Dotacja z budżetu Miasta może być przyznana podmiotom uprawnionym, zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3.    Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wspierania zadania, przy czym wkład własny oferenta powinien wynosić, co najmniej 10% łącznej kwoty realizacji zadania, w tym, co najmniej 5% wkładu finansowego (środki własne i/lub środki z innych źródeł).
4.    Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
5.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
6.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
7.    Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1.    Zadanie powinno być zrealizowane w latach 2021-2023 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2.    Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.    Warunki realizacji zadania:
1)    adresaci – dzieci, będące mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego, w szczególności wywodzące się z rodzin objętych pomocą Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie;
2)    kwalifikacje kadry – zgodnie z art. 25-27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3)    lokal – w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, co powinno być potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, z wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadania;
4)    stała współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków, z placówkami oświatowymi, Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz innymi podmiotami znaczącymi dla wychowanka;
5)    placówka powinna funkcjonować w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, przez minimum 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców/opiekunów;
6)    w sytuacji zawieszenia działalności stacjonarnej placówki, z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i/lub w mieście oraz z uwagi na inne sytuacje, nieprzewidziane podczas ogłaszania konkursu, placówka zobowiązana jest do zapewnienia wsparcia swoim podopiecznym z wykorzystaniem alternatywnych form dotarcia do podopiecznych poza siedzibą placówki (tzw. praca zdalna), z zastrzeżeniem ust. 5.
4.    Kontroli realizacji zadania publicznego dokonywać będą upoważnieni pracownicy przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
5.    W trakcie realizacji zadania, w ciągu jednego roku kalendarzowego, organizacja będzie miała prawo zawiesić działalność placówki, po uprzednim powiadomieniu zleceniodawcy, jednorazowo lub kilkukrotnie, na łączny okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, w czasie dni wolnych od nauki szkolnej (ferie, wakacje, przerwy świąteczne).
6.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
 
V. Warunki i termin składania ofert:
1.    W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 190 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.    Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
3.    Oferta powinna być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 14 grudnia r. do godz. 15:00, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
4.    Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w ust 8.
5.    Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
6.    Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma takiego obowiązku, jedynie zaleca się jego dołączenie);
2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3)    wykaz imienny osób, przy udziale, których podmiot uprawniony zamierza realizować zadanie publiczne wraz z potwierdzeniem ich kwalifikacji;
4)    dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości lub potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, w której realizowane ma być zadanie;
5)    pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
6)    statut, regulamin placówki wsparcia dziennego;
7)    program pracy placówki wsparcia dziennego na lata 2021-2023, uwzględniający okres wakacyjny;
8)    kopię aktualnego zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydanego przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
9)    program współpracy placówki wsparcia dziennego z rodziną dziecka oraz środowiskiem lokalnym (m.in. Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie – GCPR, szkołami, organizacjami pozarządowymi);
10)    informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
11)    informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób prowadzenia ewaluacji zadania).
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
7.    Do oferty można dołączyć:
1)    rekomendacje, opinie i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą;
2)    podpisane umowy partnerskie świadczące o współpracy placówki wsparcia dziennego z innymi podmiotami.
8.    Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej w latach 2021-2023, rejon: ……..” (należy podać rejon Gorzowa Wielkopolskiego, w którym usytuowana jest placówka, zgodnie z pkt. I.1 lub wpisać „inny”, gdy oferta dotyczy innego rejonu niż wymienione w pkt. I.1 – osobiście lub drogą pocztową w terminie do 14 grudnia 2020 r. Na kopercie należy podać nazwę i adres oferenta.
9.    W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej, skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow lub wrzucić w zaadresowanej kopercie do urny umieszczonej za drzwiami głównego wejścia do urzędu przy ul. Sikorskiego 3-4.
10.    Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
11.    Dokumenty powinny być podpisane czytelnie z podaniem funkcji osoby/osób podpisującej/podpisujących ( np. wraz z imienną pieczątką osoby/osób podpisujących).
12.    W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Potwierdza się za zgodność z oryginałem strony od …do…”, bądź na każdej ze stron.
13.    W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisane przez osoby w nim wskazane.
14.    W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument, (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
15.    W przypadku składania więcej niż jednej oferty do każdej należy dołączyć komplet załączników, o których mowa powyżej.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.    Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.    Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały Nr XXIX/487/2020 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2020 r., poz. 2510).
3.    Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4.    Oferty niespełniające wymogów formalnych będą mogły być uzupełnione w terminie 7 dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5.    Uzupełnieniu podlegają następujące braki i uchybienia formalne:
1)    niezłożenie oferty w formie papierowej;
2)    brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3)    brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4)    brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5)    brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6.    Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7.    Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 35 punktów. Oferty, które otrzymają najwyższą liczbę punktów, zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową do dofinansowania, przy czym wymagane jest uzyskanie, co najmniej 21 punktów.
8.    Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w latach 2018, 2019 i 2020 oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację
 
Rodzaj zadania
Kwota dotacji
Rok
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
320 000,00 zł
2018
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
399 989,52 zł
2019
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
398 000,00 zł
2020
 
VIII. Postanowienia końcowe
1.    Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu
z podaniem przyczyny jego odwołania.
2.    Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1)    zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3.    Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
                                                                                                                                                     z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                   (-)
                                                                                                                                                       Małgorzata Domagała
                                                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-20 11:56:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-20 12:00:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 12:36:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1877 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony