ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-21 12:57:02 przez Aleksandra Adach, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r., poz. 2170)

 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza w dniu 21 listopada 2022 r.
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
 
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych oraz ogrzewalni.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1.Wysokość środków przeznaczonych łącznie na realizację zadania  w latach 2023-2024 wynosi 1 650 000 zł, w tym: w 2023 – 825.000, 00 zł, w 2024 r. – 825 000,00 zł, pod warunkiem zapisania na ten cel środków finansowych w budżecie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
2.Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem oraz w przypadku zapisania w budżecie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego innej kwoty niż przewidziane w niniejszym konkursie na realizację przedmiotowego działania.
3.Wskazana w ogłoszeniu kwota na 2023 rok wynika z prowizorium budżetowego.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, przy czym oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
4.Podmiot uprawniony winien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju.
5.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6.Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7.Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Miastem Gorzów Wielkopolski.
9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10.Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11.Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12.Realizacja zadania może odbywać się w budynkach oferenta lub w obiekcie przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia.
13.Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
 IV. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3.Prowadzenie całodobowej placówki zapewniającej łącznie minimum 25 miejsc wg następującego wyszczególnienia:
  • w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia zapewnienie 15 miejsc dla osób nietrzeźwych oraz 10 miejsc w ogrzewalni,
  • w okresie od 01 maja  – do 30 września zapewnienie 25 miejsc dla osób nietrzeźwych
4. Zapewnienie całodobowego dyżuru ratownika medycznego.
5. Prowadzenie ogrzewalni m.in. dla 10 osób w okresie od 01 października  – do 30 kwietnia. Standard ogrzewalni musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz.U. 2018 poz. 896).
6.Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń higieniczno-sanitarnych w szczególności  prowadzenie odwszawiania i dezynfekcji, w tym zapewnienie środków dezynfekujących i czystości oraz odzieży zastępczej na czas przebywania w placówce.
7.Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.                 
8.Prowadzenie ewidencji osób doprowadzonych do placówki, oraz gromadzenie i przekazywanie danych statystycznych.
9.Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówkami lecznictwa odwykowego, innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom.
10.Współpraca z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz streetworkerami, organizacjami i instytucjami udzielającym pomocy osobom bezdomnym.
11.Dopuszcza się przesunięcia kosztów finansowych z dotacji między pozycjami kosztorysu o nie więcej niż 20%.
12.Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
13. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
14. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informacje o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.
 
V. Termin i warunki składania ofert
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
2.Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym www.witkac.pl w terminie do 12.12.2022 r. w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia wygenerowanej oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7.
4.Oferta i załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku, jedynie zaleca się jego dołączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4)referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w  zakresie realizacji zadania podobnego rodzaju;
5) informację o przeprowadzonej ewaluacji zadania – w przypadku jego realizowania w latach ubiegłych;
6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
7) koncepcję funkcjonowania całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych;
8) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu/budynku/nieruchomości, w którym będzie realizowane zadanie (w przypadku prowadzenia zadania we własnym lokalu/budynku /nieruchomości) lub oświadczenie o zamiarze korzystania z lokalu przy ul. Walczaka 27, który wraz z wyposażeniem stanowi własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i zostanie udostępniony w zakresie objętym protokołem zdawczo – odbiorczym na zasadzie umowy użyczenia;
9) regulamin organizacyjny placówki;
10) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami.
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii.
6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane.
7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 4, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu pomocy społecznej – Placówka całodobowa dla osób nietrzeźwych” – osobiście, pocztą tradycyjną lub z wykorzystaniem opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow w terminie do 12.12.2022 r. (decyduje data wpływu). Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta.
8. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
9. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
11. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
12. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów oferta, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
1.Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2.Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 uchwały LVI/972/2022 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.
3.Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty  oceny ofert będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Wezwanie będzie dostarczone pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w ofercie. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5.Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl;
2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Merytorycznej oceny dokona komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
7. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania będzie jedna oferta, która otrzyma największą liczbę punktów, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów.
8. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
 
Nazwa zadania
Podmiot
Wysokość dotacji w zł
2018
2019
2020
2021
2022
Prowadzenie całodobowej placówki dla osób nietrzeźwych
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
600.000,00
600.000,00
699.380,00
699.380,00
699.380,00
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1.zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania logo Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Miasto Gorzów Wielkopolski;
2.dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
                                                                                                                                           Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                            (-)
                                                                                                                                            Małgorzata Domagała
                                                                                                                                        Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                                                                          Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
 
Gorzów Wielkopolski, 21 listopada 2022 r.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-21 12:46:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Adach
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-21 12:57:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Adach
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 12:57:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony