ˆ

Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 901.); art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 571) oraz uchwały Nr LXVIII/1195/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r., poz. 2666). 
 
 
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ogłasza 
dnia 27.02.2023 r.
 
otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania 
z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 
 
 
I. Rodzaj zadania
 
Świadczenie usługi asystenta osobistego dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z Programem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 
1. Na realizację zadania w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości  2 136 000,00 zł, w tym: 
⦁ maksymalnie  2 112 000,00 zł – w kategorii koszt usług godzin asystenckich;
⦁ maksymalnie 8 000,00 zł – w kategorii koszt ubezpieczenia OC lub NNW dla asystentów (maksymalnie dla 40 osób); 
⦁ maksymalnie 6 000,00 zł - koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/sportowe/społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu dla asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby z niepełnosprawnością) 
⦁ maksymalnie 10 000,00 zł - koszt zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/sportowe/społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi oraz koszt przejazdów asystentów własnym/udostępnionym przez osobę trzecią/innym środkiem transportu np. taksówką w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu dla asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby z niepełnosprawnością).
 
2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można realizować mniejszym kosztem. 
3. Zadanie jest finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 
III. Zasady przyznawania dotacji
 
1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje z zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie otwartego konkursu ofert w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty/najkorzystniejszych ofert po podjęciu decyzji przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
3. Zadanie w ramach konkursu zlecane jest w formie wsparcia lub powierzenia zadania, oferent może wykazać wkład własny finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy i/lub osobowy).
4. Podmiot uprawniony powinien posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej.
5. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjacji zmniejszenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z jego realizacji.
6. Zadanie, którego realizacja zostanie zlecona, winno być przedmiotem statutowej działalności podmiotu uprawnionego.
7. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
8. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Miastem Gorzowem Wielkopolskim.
9. Podmiot uprawniony winien zamieścić w ofercie informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
10. Oferta może być złożona przez organizację pozarządową lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Dwie lub więcej współpracujących organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może złożyć wspólną ofertę.
12. Oferent jest zobowiązany do wypełnienia pkt 5 i pkt 6 oferty, dotyczącego zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Niedotrzymanie tego obowiązku spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ponadto w ofercie należy wskazać jasno definiowalne, policzalne rezultaty, tzw. rezultaty twarde (ilościowe).
 
 IV. Termin i warunki realizacji zadania
 
1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od 1 kwietnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadania określone zostaną w umowie.
2. Zadanie powinno być realizowane na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
3. Adresatami zadania powinni być mieszkańcy Gorzowa Wielkopolskiego:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 44) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
4. W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a także usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.
5. Planowana liczba adresatów zadania – 60 osób (maksymalnie 42 240 h usług asystenckich), w tym: 
⦁ 25 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (maksymalnie 21 000 h usług asystenckich x 50 zł = 1 050 000,00  zł);
⦁ 24 osób dorosłych z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, (maksymalnie 17 280 h usług asystenckich x 50 zł = 864 000,00 zł);
⦁ 11 dzieci (maksymalnie 3960 h x 50 zł = 198 000,00 zł).
6. Pod opieką asystenta w tym samym czasie może pozostawać tylko 1 uczestnik programu.
7. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie, w szczególności zgodnie z:
⦁ ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
⦁ rządowym Programem Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
8. Zadanie powinno być realizowane przez osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem, posiadające odpowiednie kwalifikacje. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub 
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie);
4) w przypadku, gdy usługa asystenta świadczona będzie na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności, pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym, pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
9. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
⦁ wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
⦁ wsparcia w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
⦁ wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
⦁ wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,
⦁ zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej; usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 
10. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę potrzeb i preferencji:
⦁ uczestnika programu lub opiekuna prawnego;
⦁ opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności.
11. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług asystenta nie może przekroczyć 50 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy.
12. Koszt świadczenia usług asystenta może dotyczyć wszystkich kosztów związanych z ich świadczeniem, w szczególności takich jak:
a) wynagrodzenie asystentów;
b) koszty zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług asystenckich;
c) koszty zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu;
d) koszty ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usług asystenta, w wysokości nie większej niż 200 zł rocznie.
Koszty, o których mowa w pkt b) i c), mogą być wydatkowane w wysokości nie większej niż 300 zł miesięcznie na asystenta wykonującego usługę asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej oraz nie większej niż 500 zł miesięcznie na asystenta pod warunkiem, że wykonuje on usługę asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej oraz gdy, koszty te związane są ze świadczeniem usług asystencji osobistej dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej.
13. Usługę asystenta przyznaje Miasto Gorzów Wielkopolski na podstawie Karty zgłoszenia.
14. Oferent zobowiązany jest do każdorazowego uzupełniania po wykonanej usłudze Karty realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” stanowiącej załącznik nr 9 do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.
15. Szczegółowe warunki realizacji usługi osobistej asystencji osoby niepełnosprawnej zostały określone w Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 
16. Podmiot wyłoniony w konkursie zobowiązany zostanie do przeprowadzenia ewaluacji realizowanego zadania.
17. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany załączyć do sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia, datę zapłaty, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, a w jakiej ze środków własnych oferenta oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi.
18. Zleceniobiorca przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego zostanie zobowiązany do złożenia oświadczenia deklarującego, czy spełnia definicję instytucji obowiązanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124, ze zm.). 
 
V. Termin i warunki składania ofert
 
1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2052).
2. Oferta może być sporządzona w dedykowanym narzędziu elektronicznym  www.witkac.pl w terminie do dnia 19.03.2024 r.  w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs.
3. Wersję elektroniczną oferty można wygenerować i złożyć za pomocą platformy witkac.pl, co nie zwalnia oferenta z obowiązku złożenia oferty w wersji papierowej w sposób określony w pkt. 7. 
4. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta.
5. Do opieczętowanej i podpisanej oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku jedynie zaleca się jego dołączenie);
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów);
3) pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta, w przypadku jego udzielenia;
4) wykaz osób, przy pomocy których realizowane będzie zadanie wraz z posiadanymi kwalifikacjami; 
5) referencje, zaświadczenia, ewentualnie inne dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji zadań na rzecz osób z niepełnosprawnością w formie ciągłej; 
6) informację o planowanej ewaluacji zadania (forma, sposób przeprowadzenia ewaluacji zadania);
Wymienione załączniki należy złożyć w postaci oryginalnych dokumentów lub uwierzytelnionych kopii. 
6. Do oferty można również dołączyć kserokopie umów partnerskich na potwierdzenie współpracy z innymi podmiotami, co jest dodatkowo punktowane. 
7. Ofertę w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przesłać, w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – asystent osobisty”, na adres Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski w terminie do dnia 18.03.2024 r.  W celu dostarczenia dokumentów można skorzystać z poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego), skorzystać z opcji przesyłki za pomocą paczkomatu urzad24.inpost.pl/Gorzow. Na kopercie należy również podać nazwę i adres oferenta. 
8. Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.
9. Dokumenty powinny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).
10. W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność z oryginałem strony od … do …”, bądź na każdej ze stron.
11. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.
12. W przypadku braku w odpisie z KRS, w odpisie z innego rejestru lub ewidencji, danych dotyczących statutowej działalności, należy przedłożyć aktualny statut podmiotu lub inny równoważny dokument (jeśli przepisy dotyczące podmiotu nie nakładają obowiązku posiadania statutu).
13. W przypadku niespełnienia jednego z obligatoryjnych wymogów, o których mowa w I części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 
14. Organizacja składająca ofertę w konkursie zobowiązana jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w jednym z zakresów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
15. W sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (…) należy zawrzeć informację o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jako dostępność dla różnorodnych grup odbiorców w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co będzie dodatkowo punktowane. W przypadku braku informacji w ofercie, wyłoniony podmiot zostanie zobowiązany do jej uzupełnienia przed zawarciem umowy.
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
 
1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 40 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o zasady i kryteria określone w rozdziale 6 Nr LXVIII/1195/2023 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2023 r., poz. 2666). Ocena formalna i merytoryczna dokonywana będzie na podstawie karty oceny ofert, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3. Merytorycznej oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
4. Oferty niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w II części oceny formalnej karty oceny oferty (załącznik do niniejszego ogłoszenia), będą mogły być uzupełnione w terminie siedmiu dni od dnia wezwania oferenta do uzupełnienia. Oferty nieuzupełnione w określonym terminie będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
5. Uzupełnieniu podlegać będą wyłącznie następujące braki i uchybienia formalne:
1) niezłożenie oferty w formie papierowej, w przypadku jej złożenia za pomocą platformy Witkac.pl; 
2) brak podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych pod ofertą;
3) brak lub niepoprawne pełnomocnictwo do składania oświadczenia woli w imieniu oferenta;
4) brak wymaganych załączników do oferty, wskazanych w ogłoszeniu konkursowym;
5) brak poświadczenia kopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”.
6. Maksymalna liczba punktów, jaką można w sumie uzyskać po dokonaniu oceny merytorycznej wynosi 30 punktów. Rekomendowana do dofinansowania może być więcej  niż jedna oferta, przy czym wymagane jest uzyskanie co najmniej 18 punktów. 
7. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji zostanie przekazana Prezydentowi Miasta, który podejmie ostateczną decyzję. Od tej decyzji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 
VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach tego samego rodzaju w ubiegłych latach oraz wysokości dotacji przekazanej na ich realizację:
2020
Nazwa zadania Kwota Podmiot realizujący
 
Jesteśmy sobie potrzebni
854 250,00 zł Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski
 
2021
Nazwa zadania Kwota Podmiot realizujący
 
Jesteśmy sobie potrzebni
1 237 200,00 zł Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski
 
2022
Nazwa zadania Kwota Podmiot realizujący
 
Wsparcie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych w Gorzowie
1 656 850,00 zł Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski
 
2023
Nazwa zadania Kwota Podmiot realizujący
 
Asystent 2023 w Gorzowie
1 671 900,00 zł Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski
ul. Walczaka 25, Gorzów Wielkopolski
 
 
VIII. Postanowienia końcowe
 
1. Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z podaniem przyczyny jego odwołania.
2. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do:
1) informowania, że przedmiot umowy zakłada wsparcie finansowe ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Informacja na ten temat powinna znaleźć się we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania;
2) stosowania „Wytycznych w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”  dostępnych na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/promocja;
3) umieszczania logo Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na wszystkich  materiałach promocyjnych i informacyjnych, do których nie mają zastosowania „Wytyczne w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych”, dotyczących realizowanego zadania w sposób zapewniający jego dobrą widoczność; projekty wszystkich materiałów muszą uzyskać każdorazowo akceptację Miasta;
4) dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związaną; kontrola ta nie ogranicza praw Miasta do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
3. Wyniki konkursu przedstawione będą na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta.
 
 
 
z up. Prezydenta Miasta
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
/podpisano elektronicznie/
 
 
Gorzów Wielkopolski, 27.02.2024 r.
data

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Król
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-27 15:22:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-27 15:29:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-27 15:54:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego