ˆ

Uchwały Rady

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w 2006 r.

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-11 13:12:55 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Dotyczy
12. 29.12.2006 IV/12/06 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2007.
11. 29.12.2006 IV/11/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
10. 29.12.2006 IV/10/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
9. 29.12.2006 IV/9/06 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2006, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
8. 15.12.2006 III/8/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza.
7. 15.12.2006 III/7/06 zmieniająca uchwałę Rady Gminy i Miasta w sprawie prowadzenia handlu okrężnego na terenie miasta Krosno Odrzańskie oraz zasad i wysokości poboru opłaty targowej .
6. 15.12.2006 III/6/06 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych gminy Krosno Odrzańskie.
5. 05.12.2006 II/5/06 w sprawie odwołania Pani Jolanty Fedak ze stanowiska sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie.
4. 05.12.2006 II/4/06 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej.
3. 05.12.2006 II/3/06 w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
2. 27.11.2006 I/2/06 w sprawie stwierdzenia wyboru zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
1. 27.11.2006 I/1/06 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
302. 26.10.2006 XLV/302/06 w sprawie odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim na kadencję 2004-2007.
301. 26.10.2006 XLV/301/06 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
300. 26.10.2006 XLV/300/06 w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
299. 26.10.2006 XLV/299/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
298. 26.10.2006 XLV/298/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
297. 26.10.2006 XLV/297/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
296. 27.09.2006 XLIV/296/06 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego.
295. 27.09.2006 XLIV/295/06 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
294. 27.09.2006 XLIV/294/06 w sprawie wydania opinii o lokalizacji ośrodka gier na automatach.
293. 27.09.2006 XLIV/293/06 w sprawie współfinansowania przygotowania wymaganej dokumentacji do wniosku do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I” – wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności.
292. 27.09.2006 XLIV/292/06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum w Krośnie Odrzańskim oraz Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
291. 27.09.2006 XLIV/291/06 w sprawie wyemitowania obligacji przez Gminę Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
290. 27.09.2006 XLIV/290/06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 70.000,00 zł.
289. 27.09.2006 XLIV/289/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
288. 27.09.2006 XLIV/288/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
287. 27.09.2006 XLIV/287/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
286. 24.08.2006 XLIII/286/06 dotycząca porozumienia z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
285. 24.08.2006 XLIII/285/06 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie z siedzibą w Osiecznicy.
284. 24.08.2006 XLIII/284/06 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krosno Odrzańskie.
283. 24.08.2006 XLIII/283/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Krosno Odrzańskie”.
281. 24.08.2006 XLIII/281/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
280. 24.08.2006 XLIII/280/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
279. 28.06.2006 XLII/279/06 w sprawie stwierdzenia wyboru Pana Józefa Chorzalskiego na przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
278. 28.06.2006 XLII/278/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym gminy.
277. 28.06.2006 XLII/277/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
276. 28.06.2006 XLII/276/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
275. 28.06.2006 XLII/275/06 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
274. 28.06.2006 XLII/274/06 w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
273. 28.06.2006 XLII/273/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych, dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
272. 28.06.2006 XLII/272/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
271. 28.06.2006 XLII/271/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
270. 28.06.2006 XLII/270/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2006.
269. 18.05.2006 XLI/269/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
268. 18.05.2006 XLI/268/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.
267. 18.05.2006 XLI/267/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006.
266. 18.05.2006 XLI/266/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006.
265. 27.04.2006 XL/265/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006.
264. 27.04.2006 XL/264/06 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na dofinansowanie zadania pn. „Stacja Uzdatniania Wody dla miasta Krosno Odrzańskie ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu”.
263. 27.04.2006 XL/263/06 w sprawie nadania nazwy skwerowi w Krośnie Odrzańskim.
262. 27.04.2006 XL/262/06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2005.
261. 29.03.2006 XXXIX/261/06 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2006-2011.
260. 29.03.2006 XXXIX/260/06 w sprawie zmiany cechy w nazwie alei 1 Maja w Krośnie Odrzańskim.
259. 29.03.2006 XXXIX/259/06 w sprawie uznania za pomniki przyrody dębów szypułkowych i bezszypułkowych oraz sosny pospolitej rosnących na terenie Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie z siedzibą w Osiecznicy.
258. 29.03.2006 XXXIX/258/06 w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
257. 29.03.2006 XXXIX/257/06 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
256. 29.03.2006 XXXIX/256/06 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
255. 08.02.2006 XXXVIII/255/06 w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Odra-Warta”.
254. 08.02.2006 XXXVIII/254/06 w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
253. 08.02.2006 XXXVIII/253/06 w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
252. 08.02.2006 XXXVIII/252/06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie.
251. 08.02.2006 XXXVIII/251/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
250. 08.02.2006 XXXVIII/250/06 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Krosno Odrzańskie, stanowiących pomoc de minimis.
249. 08.02.2006 XXXVIII/249/06 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Krosno Odrzańskie, stanowiących pomoc de minimis.
248. 08.02.2006 XXXVIII/248/06 uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
247. 08.02.2006 XXXVIII/247/06 w sprawie zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie.
246. 08.02.2006 XXXVIII/246/06 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie.
245. 08.02.2006 XXXVIII/245/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006.
244. 18.01.2006 XXXVII/244/06 w sprawie zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2006.
243. 18.01.2006 XXXVII/243/06 w sprawie współfinansowania przygotowania wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Krosno Odrzańskie, Maszewo, Dąbie, Bytnica” wskazanego przez Ministra Środowiska do udzielenia dofinansowania ze środków pomocy technicznej Funduszu Spójności.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-11 12:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-11 13:12:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-14 11:33:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony