ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik Wydziału: Anna Januszkiewicz, tel. 68 4109 740, pokój 27
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 25, 26, 28, 27
 
Pracownicy:
  • Agata Bodzoń - tel. 68 4109 742, pokój nr 25
  • Anna Jakubczak - tel. 68 4109 743, pokój 26,
  • Adam Sobolewski – tel. 68 4109 741, pokój 28
 
Telewizja "Krośnieńskie Wydarzenia" www.krosno24.tv
e-mail:
  • Sławomir Pawlak - redaktor naczelny,
  • Kacper Witlicki - dziennikarz
  • Dawid Gierczyński - realizator,
Nadawcą programu Krośnieńskie Wydarzenia jest Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Regon 970770267
www.krosno24.tv
Numer koncesji: 787/2020-TK
Dane kontaktowe:
Urząd Miasta
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. 684109700
e-mail:
 
Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
 
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.
Gmina Krosno Odrzańskie udostępnia usługę medialną pod nazwą Krośnieńskie Wydarzenia, platforma udostępniania wideo – www.krosno24.tv
 
Do zadań Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego należy:
1) prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora;
2) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem gminy do stowarzyszeń, związków  i porozumień międzygminnych oraz spraw związanych z przystąpieniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych, narodowych i regionalnych oraz wystąpieniem z ich struktur;
3) prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mediami i obsługi prasowej;
4) obsługa i prowadzenie spraw dotyczących lokalnego programu telewizyjnego i wydawnictw prasowych, których wydawcą jest gmina;
5) prowadzenie spraw z zakresu współpracy zagranicznej;
6) wykonywanie zadań z zakresu promocji gminy;
7) upowszechnianie informacji o zrealizowanych projektach w mediach, internecie, prasie;
8) promocja gospodarcza i współpraca z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
9) koordynacja prac i obsługa działalności rady przedsiębiorców w przypadku jej powołania;
10) przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie możliwości inwestowania na terenie gminy oraz prowadzenie ich promocji w kraju i za granicą;
11) pozyskiwanie inwestorów oraz ich kompleksowa obsługa;
12) organizacja i koordynacja współpracy gminy z przedsiębiorcami, organizowanie spotkań konsultacyjno – informacyjnych;
13) organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców, rolników, pracowników urzędu w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich;
14) kreowanie inicjatyw gospodarczych i rozwoju gospodarczego;
15) prowadzenie akcji informacyjnej o stosowanych ulgach i preferencjach wobec podmiotów gospodarczych;
16) gromadzenie informacji i danych ekonomicznych dotyczących  gminy;
17) organizowanie wystaw i targów promujących lokalny biznes;
18) uczestnictwo w misjach gospodarczych, targach i wystawach inwestycyjnych;
19) podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym pochodzących z funduszy unijnych, na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
20) realizacja zadań z zakresu integracji europejskiej;
21) inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich;
22) opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł na realizację projektów społecznych i inwestycyjnych;
23) dokonywanie analiz potrzeb gminy z punktu widzenia możliwości ich sfinansowania ze środków europejskich i innych programów;
24) tworzenie bazy danych dotyczącej rodzaju programów, ich kryteriów i procedur w zakresie możliwości wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych gminy środkami zewnętrznymi;
25) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji prac związanych z przygotowywaniem projektów wniosków współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych i funduszy unijnych;
26) poszukiwanie partnerów do realizacji projektów społecznych mających na celu w szczególności pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej oraz ograniczenie bezrobocia;
27) stały monitoringu funduszy pozabudżetowych kierowanych do gmin;
28) współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi (sołectw), organizacjami pozarządowymi o w zakresie informowania o dostępnych funduszach pomocowych i ogłaszanych konkursach naborów wniosków;
29) koordynacja opracowywania założeń i projektów programów społeczno – gospodarczych, w tym m.in.: Strategii Rozwoju Gminy, Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów programowych gminy;
30) prowadzenie spraw związanych z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zmianą wpisu, zawieszeniem lub wznowieniem oraz likwidacją działalności gospodarczej;
31) wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz ich cofanie i stwierdzanie wygaśnięcia zezwolenia;
32) wydawanie zezwoleń na transport osobowy (taksówki);
33) prowadzenie spraw z zakresu wydawania pozwoleń na prowadzenie regularnych i specjalnych przewozów osób i rzeczy w krajowym transporcie drogowym;
34) prowadzenie kart ewidencyjnych obiektów hotelarskich i innych;
35) prowadzenie kontroli ewidencji obiektów, w których prowadzone są usługi hotelarskie;
36) realizacja zadań wynikających z ustawy o grach i zakładach wzajemnych w zakresie przygotowywania projektów opinii rady w sprawie lokalizacji ośrodków gier;
37) stały monitoring funduszy pomocowych kierowanych do gmin i organizacji pozarządowych;
38) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia studia telewizji kablowej;
39) obsługa profilu gminy w mediach społecznościowych;
40) współorganizacja imprez i wydarzeń społeczno-kulturalnych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-10 10:34:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-10 10:41:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-19 12:45:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6658 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »