ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Krosna Odrzańskiego - 2005 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Przedmiot zarządzenia Uwagi
1. 03.01.2005 1/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
2. 03.01.2005 2/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
3. 07.01.2005 3/05 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Krosno Odrzańskie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2005.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Wydz. FN
4. 17.01.2005 4/2005 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrz. Wydz. GN
5. 17.01.2005 5/05 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
6. 18.01.2005 6/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
7. 18.01.2005 7/05 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Wydz. OK
8. 24.01.2005 8/05 W związku z Załącznikiem nr 9 pod nazwą Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydz. FN
9. 24.01.2005 9/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Regulamin Działania Komisji Przetargowej.
Wydz. IR
10. 24.01.2005 10/05 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
11. 24.01.2005 11/05 w sprawie sprostowania zarządzenia Nr 204/04 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 4 października 2004 r. Wydz. GN
12. 26.01.2005 12/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
13. 26.01.2005 13/2005 w sprawie ustalenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2005 rok.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. GN
14. 26.01.2005 14/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawców na prowadzenie robót drogowych oraz wykonanie dokumentacji drogowych w 2005 r. Wydz. IR
15. 26.01.2005 15/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu w kwocie 59.535,00 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 3% w stosunku rocznym przez Panią Lucynę Szeląg-Wilken. Wydz. GN
16. 26.01.2005 16/05 w sprawie częściowego zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Radnica nr 87. Wydz. GN
17. 26.01.2005 17/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
18. 26.01.2005 18/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeporwadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
19. 26.01.2005 19/05 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
20. 27.01.2005 20/05 w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. OPS
21. 27.01.2005 2105 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia. Wydz. O
22. 07.02.2005 22/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny Wydz. GN
23. 07.02.2005 23/05 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
24. 07.02.2005 24/2005 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki Wydz. GN
25. 07.02.2005 25/05 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. GN
26. 07.02.2005 26/05 w sprawie dodania nowego symbolu i hasła klasyfikacyjnego w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie Miasta Krosno Odrzańskie Wydz. IR
27. 09.02.2005 27/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. GN
28. 10.02.2005 28/05 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. GN
29. 15.02.2005 29/05 w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy Krosno Odrzańskie Wydz. GN
30. 21.02.2005 30/05 w sprawie planu dofinansowania forum doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
31. 23.02.2005 31/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części nalezności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
32. 23.02.2005 32/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
33. 23.02.2005 33/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
34. 28.02.2005 34/05 zmieniająca Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. OPS
35. 28.02.2005 35/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinnego domu mieszklanego w drodze publicznego przetargu ustnego, położonej w Gostchorzu. Wydz. GN
36. 28.02.2005 36/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości garażowej przy ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 25 przy ul. Świerczewskiego i najemcy garażu. Wydz. GN
37. 28.02.2005 37/05 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
38. 28.02.2005 38/05 w sprawie sprzedaży gruntów rolnych w drodze przetargu. Wydz. GN
39. 01.03.2005 39/05 w sprawie polityki informacyjnej Gminy Krosno Odrzańskie.
Załącznik do Zarządzenia - Polityka Informacyjna Gminy Krosno Odrzańskie
Załącznik Nr 1 do Polityki Informacyjnej Gminy Krosno Odrzańskie
Wydz. O
40. 04.03.2005 40/05 w sprawie regulaminu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim.
Regulamin Warsztatów Terapii Zajęciowej
 
Wydz. OK
42. 04.03.2005 42/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
Załącznik do Zarządzenia
 
Wydz. O
43. 04.03.2005 43/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przprowadzenia postępowania przetargowego.. Wydz. IR
44. 04.03.2005 44/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego. Wydz. IR
45. 09.03.2005 45/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przprowadzenia postępowania przetargowego. Wydz. IR
46. 14.03.2005 46/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części nalezności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
47. 14.03.2005 47/05 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
48. 14.03.2005 48/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Pułaskiego-Poznańskiej w Krośnie Odrzańskim. Wydz. GN
49. 14.03.2005 49/05 w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Wydz. OK
50. 15.03.2005 50/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
Regulamin Działania Komisji Przetargowej.
Wydz. O
51. 16.03.2005 51/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
52. 18.03.2005 52/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
53. 21.03.2005 53/05 w sprawie wyznaczenia terenu na czasową działalność handlową. Wydz. IR
54. 24.03.2005 54/05 w sprawie ustalenia regulaminu Konkursu pod nazwą:
"Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie".

Regulami Konkursu - "Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy Krosno Odrzańskie".
Regulamin konkursu - "Najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym oraz balkon na terenie miasta Krosno Odrzańskie".
Wydz. GN
55. 31.03.2005 55/05 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz.Gn
56. 31.03.2005 56/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
57. 31.03.2005 57/2005 zmieniająca zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Krosno Odrzańskie oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2005. Wydz. FN
58. 31.03.2005 58/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. Wydz. IR
59. 06.04.2005 59/05 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
60. 06.04.2005 60/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
Regulamin Działania Komisji Przetargowej.
Wydz. O
61. 07.04.2005 61/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciele mianowanego. Wydz. OK
62. 07.04.2005 62/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
63. 11.04.2005 63/05 w sprawie wprowadzenia przewodnika po organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. O
64. 15.04.2005 64/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
65. 15.04.2005 65/05 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
66. 15.04.2005 66/05 w sprawie nabycia na własność nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
67. 18.04.2005 67/05 w sprawie sprzedaży gruntu przyległego na powiększenie już posiadanej działki. Wydz. GN
68. 18.04.2005 68/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
69. 20.04.2005 69/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
70. 20.04.2005 70/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Radnicy. Wydz. GN
71. 21.04.2005 71/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
72. 26.04.2005 72/05 w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
73. 27.04.2005 73/05 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od stycznia do czerwca roku szkolnego 2004/2005. Wydz. OK
74. 28.04.2005 74/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
75. 10.05.2005 75/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na terenie miasta Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
76. 12.05.2005 76/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu. Wydz. IR
77. 12.05.2005 77/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. IR
78. 16.05.2005 78/05 w sprawie przydzielenia środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie w roku 2005.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
 
Wydz. FN
79. 20.05.2005 79/05 w sprawie organizacji Stałego Dyżuru Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Wydz. SO
80. 20.05.2005 80/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
81. 20.05.2005 81/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik do Zarządzenia.
Wydz. IR
82. 23.05.2005 82/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
83. 27.05.2005 83/05 w sprawie oddania w najem budynku gospodarczego w Starym Raduszcu. Wydz. GN
84. 27.05.2005 84/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. GN
85. 01.06.2005 85/05 w sprawie wydzierżawienia gruntów stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
86. 01.06.2005 86/05 w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów zwanego "urzędnikiem wyborczym". Wydz. O
87. 02.06.2005 87/05 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu w kwocie 639,00 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 3% w stosunku rocznym przez Państwo Grzegorza i Teresę małżonków Podsiadło. Wydz. GN
88. 02.06.2005 88/05 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005. Wydz. FN
90. 03.06.2005 90/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. GN
92. 03.06.2005 92/05 w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2005. Wydz. FN
93. 03.06.2005 93/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy na zadanie inwestycyjne. Wydz. IR
94. 03.06.2005 94/05 w sprawie przedłużenia dzierżawy na grunty stanowiące własność Gminy Krosno Odrzańskie. Wydz. GN
95. 07.06.2005 95/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
96. 06.06.2005 96/2005 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu. Wydz. IR
97. 08.06.2005 97/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. O
98. 10.06.2005 98/05 w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości. Wydz. GN
99. 10.06.2005 99/05 w sprawie sprzedaży lokali w budynkach wielomieszkaniowych z równoczesną sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
100. 14.06.2005 100/05 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, położonego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Grobla nr 61/2. Wydz. GN
101. 14.06.2005 101/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyte lokale mieszkalne. Wydz. GN
102. 14.06.2005 102/05 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydz. O
103. 15.06.2005 103/05 w sprawie ustalenia dodatkowej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na lokale mieszkalne i socjalne na 2005 rok.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. GN
104. 20.06.2005 104/05 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
105. 21.06.2005 105/05 w sprawie zamiany nieruchomości. Wydz. GN
106. 21.06.2005 106/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
107. 22.06.2005 107/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu pn: "Najestetyczniejsza wieś, zagroda rolna i mieszkalna na terenie gminy oraz najestetyczniejszy ogród przydomowy, ogród przy bloku mieszkalnym i balkon na terenie Miasta Krosno Odrzańskie". Wydz. GN
109. 27.06.2005 109/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty lokal mieszkalny. Wydz. GN
110. 29.06.2005 110/2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2005. Wydz. FN
111. 29.06.2005 111/2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2005. Wydz. FN
112. 30.06.2005 112/05 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. Wydz. GN
113. 05.07.2005 113/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabyty budynek mieszkalny. Wydz. GN
114. 05.07.2005 114/05 w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Czarnowie. Wydz. GN
115. 05.07.2005 115/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie inspektorów.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
116. 05.07.2005 116/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Załącznik do Zarządzenia
Wydz. IR
117. 08.07.2005 117/05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na wyłonienie wykonawców robót budowalnych. Wydz. IR
118. 08.07.2005 118/05 w sprawie zwolnienia ze spłaty części należności za nabytą nieruchomość zabudowaną. Wydz. GN
119. 08.07.2005 119/05 zmieniająca zarządzenie w sprawie przydzielenia środkow finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie w roku 2005.
Załącznik do Zarządzenia.
OPS
120. 12.07.2005 120/05 w sprawie zmian w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2005. Wydz. FN
121. 12.07.2005 121/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
122. 12.07.2005 122/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
123. 12.07.2005 123/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
124. 12.07.2005 124/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
125. 12.07.2005 125/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
126. 12.07.2005 126/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
127. 12.07.2005 127/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
128. 12.07.2005 128/05 o powołaniu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydz. OK
129. 12.07.2005 129/05 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Świerczewskiego. Wydz. GN
130. 12.07.2005 130/05 w sprawie sprzedaży lokali z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu. Wydz. GN
131. 20.07.2005 131/2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na wyłonienie inspektora nadzoru na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ze zmianą użytkowania obiektu pokoszarowego na budynek wielorodzinny wraz z przyłączami wod.-kan. i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Piastów (dz. Nr 628/19)". Wydz. IR
132. 25.07.2005 132/05 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlanej przeznaczonej pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego w drodze publicznego przetargu ustnego, położonej w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Śmiałego. Wydz. GN
133. 25.07.2005 133/05 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień pub

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krzysztof Alejun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Alejun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-15 09:05:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-15 09:05:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-15 09:09:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3216 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »